Dato for udgivelse
28 Apr 2017 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2017 12:57
SKM-nummer
SKM2017.318.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0521944
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Sport, idræt, momsfritagelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at det vederlag, som spørger modtager i tilknytning til et samarbejde, som er indgået med A, og som har som formål at skabe ugentlige idrætstilbud til elever fra A i tilknytning til projekt B, er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Hjemmel

Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit D.A.5.5.2. Ydelser i nær tilknytning til sportsaktiviteter

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at det vederlag, som spørger modtager i tilknytning til et samarbejde, som er indgået med A, og som har som formål at skabe ugentlige idrætstilbud til elever fra A i tilknytning til projekt B, er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5?

Svar

  1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er paraplyorganisation for lokale frivillige idrætsforeninger og tilsvarende foreninger i x kommuner. Spørger er en landsdelsforening under landsorganisationen x med hovedsæde i x.

Spørger har som sit formål at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt, herunder at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter, jf. vedtægternes § 2.

Spørger er efter spørgers opfattelse omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5 (amatøridræt), alternativt som en idrætspolitisk forening omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 4. Eftersom begge fritagelser er gjort betinget af, at organisationen ikke arbejder med gevinst for øje, har spørgsmålet om rette hjemmel til fritagelse ikke betydning for vurdering af nærværende sag. Dog hælder spørger mest til, at den korrekte hjemmel er § 13, stk. 1, nr. 5, jf. herved SKM2008.587.LSR, hvor man har lagt til grund, at en tilsvarende organisation var omfattet af denne fritagelse.

Spørger arbejder ikke med gevinst for øje. Det fremgår af vedtægternes § 14, stk. 2, at medlemsforeningerne ikke har krav på nogen del af landsforeningens formue eller udbytte af nogen art. Videre fremgår det af vedtægternes § 18, at i tilfælde af organisationens opløsning skal der med en eventuel formue forholdes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i § 2 og til anvendelse i landsdelens dækningsområde, jf. vedtægternes § 3.

Spørger har indgået en samarbejdsaftale med A.

Samarbejdsaftalens formål er at skabe ugentlige idrætstilbud til elever på A i forbindelse med projektet B. Spørger har den koordinerende rolle i projektet, hvilket består i, at spørger forpligter sig til at stille idrætstilbud til rådighed for A en gang om ugen i tidsrummet 12-14.30. Rent praktisk sikrer spørger, at de lokale foreninger, som sorterer under spørger, stiller frivillige medlemmer, lokaler og udstyr mv. til rådighed i det pågældende tidsrum. Den lokale forening gennemfører herefter et tilrettelagt trænings-/aktivitetsforløb for eleverne. Elever, som er tilmeldt projekt B, er forpligtet til at deltage i træningen/aktiviteterne som en del af det samlede forløb.

Projekt B er et nystartet projekt, som A har tilrettelagt i samarbejde med jobcenter x, og som har til formål at gøre en gruppe unge i x Kommune uddannelsesparate (forberedende voksenundervisning).

Set med spørgers øjne er det overordnede formål at få skabt relationer mellem de studerende og lokalforeningerne med henblik på at øge medlemstilgangen.

Spørger modtager fra A 2.500 kr. pr. gang for at stille idrætstilbud til rådighed.  En del af beløbet kanaliseres videre til den forening, som har stillet lokaler, instruktør mv. til rådighed. Restbeløbet dækker spørgers omkostninger til administration og bistand fra idrætskonsulent. Det er ikke hensigten, at indtægten skal give spørger et overskud.

Følgende fremgår af vedtægterne for spørger:

"§ 2 Formål

Spørger vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed. Herunder at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

§ 3 Hjemsted og dækningsområde

Stk. 1: Spørger har hjemsted i den kommune, hvori administrationskontoret til enhver tid ligger. Pt. er hjemstedet i x kommune.

Stk. 2: Foreningen dækker kommunerne x.

§ 14 Forpligtelse

Stk. 1: Landsdelsforeningens medlemsforeninger, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer hæfter ikke for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Stk. 2: Landsdelsforeningens medlemsforeninger har ikke krav på nogen del af landsdelsforeningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 18 Opløsning

(...)

Stk. 3: I tilfælde af landsdelsforeningens opløsning skal der på det sidste årsmøde træffes beslutning om anvendelse af en eventuel formue i overensstemmelse med landsdelsforeningens formålsparagraf til anvendelse i landsdelens dækningsområde i henhold til § 3."

Følgende fremgår af samarbejdsaftalen mellem A og spørger:

"1.  Formål

Formålet med denne aftale er at skabe ugentlige idrætstilbud til elever på projektet B afholdt af A i x og x gennem involvering af lokale idrætsforeninger. Det er hensigten at skabe en relation mellem kursisterne i projektet og foreningslivet. Konkret giver dette muligheden for, at kursisterne kan dyrke idræt i lokalforeningerne, efter at kursisterne er blevet præsenteret for idrætsaktiviteterne i undervisningssammenhæng. Målet er at styrke kursisternes sociale kompetencer, evnen til at netværke samt relationer til omverdenen, for derigennem at øge muligheden for praktikplads samt ordinær beskæftigelse.

4. Aftalens indhold

  • Ved underskrivelse af denne aftale forpligter spørger sig til at stille et idrætstilbud til rådighed for A en gang om ugen i tidsrummet 12-14 .30 i aftaleperioden
  • Idrætstilbuddet skal som udgangspunkt udbydes i samarbejde med en lokalforening. (...)

5. Økonomi

Spørger afregnes med 2 .500 kr. pr. gang pr. sted. Ydelsen er momsfritaget. Efter nærmere aftale kan der i enkelte tilfælde aftales en højere pris, såfremt idrætstilbuddet er ekstra bekostelig. Dette skal godkendes af både A og spørger. Der afregnes kvartalsvis ved, at spørger fremsender en samlet faktura til A."

Følgende fremgår af oversigt over bevægelsesaktiviteter for A arrangeret af spørger:

x

Dato

Tid

Sted

Aktivitet

Forening

Kontaktperson

Mandag 27. februar

12.00 - 14.00

Badmintonhallen

x

Taekwondo

x Taekwondo

(...)

Mandag 13. marts

(...)

x

Tirsdag 21.februar

10.30 - 12.30

x hallerne

x

Basketball

x Basketball

(...)

Tirsdag 7. marts

(...)

Spørgers opfattelse og begrundelse

Fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, omfatter ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sportsfolk og idrætsudøvere.

Det er spørgers opfattelse, at et vederlag for at sikre ugentlige idrætstilbud til elever på A, og som udmøntes i forbindelse med den aftale, som er indgået mellem parterne, er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, som ydelser til fordel for sportsfolk og idrætsudøvere, når vederlaget tilfalder en organisation, som ikke drives med gevinst for øje, og når vederlaget har karakter af en dækning af de omkostninger, som er forbundet med tilrettelæggelse og gennemførelse af de ugentlige idrætstilbud.

Denne opfattelse understøttes af, at der efter samarbejdsaftalens formålsbestemmelse er tale om et samarbejde mellem to parter, hvis fælles interesse er at tage et initiativ, som skal sikre relevante idrætstilbud til de relevante kursister, hvortil kommer, at det aftalte vederlag er fastsat til dækning af de faktiske omkostninger, som spørger og dets medlemsforening påføres i kraft af aftalen.

For A gælder herudover det særlige formål, at kursisternes sociale kompetencer, relationer mv., som styrkes gennem den fysiske udøvelse af idræt, kan bidrage til at øge kursistens mulighed for at få praktikplads og ordinær beskæftigelse.

Spørger har på sin side det formål at bidrage til at øge medlemstilgangen til de foreninger m.fl., som sorterer under spørger.

Disse interesser ses efter spørgers opfattelse ikke at ændre på grundlaget for momsfritagelsen, som må baseres på parternes fælles intention om et samarbejde, som skal sikre gennemførelsen af de fysiske aktiviteter.

Det bemærkes, at heller ikke A som institution arbejder med gevinst for øje. Umiddelbart ser spørger ikke dette som en omstændighed, der har betydning for vurderingen af vederlaget, som tilfalder spørger.

Som udgangspunkt finder spørger ikke, at aftalens indhold betyder, at spørger som underleverandør leverer ydelser til A mod vederlag. Der er efter spørgers opfattelse tale om et fælles projekt, som afvikles i parternes fælles interesse, og hvor spørger får dækket de faktiske omkostninger, som organisationen påføres i kraft af samarbejdet.

Selv om man måtte vurdere, at spørger i realiteten modtager vederlaget for - som underleverandør - at levere ydelser til A, ændrer det efter spørgers opfattelse ikke på, at de leverede ydelser er fritaget for moms. I den forbindelse henvises til EU-domstolens dom i sag C-253/07, Canterbury Hockey Club. Det fremgår således af dommens præmis 31, at identiteten af den formelle modtager af en tjenesteydelse og den juridiske form, hvorunder modtageren er omfattet af fritagelsen, er uden relevans.

Heraf følger, at det centrale for fritagelsen er, at der er tale om tjenesteydelser, som er en nødvendig del af det at dyrke idræt, samt at de kommer idrætsudøvere til gavn. At idrætsudøverne i dette tilfælde er kursister på A, og at idrætstilbuddene indgår i et undervisningsforløb, må i den sammenhæng anses for at være uvæsentligt for bedømmelsen.

Spørgsmålet skal efter spørgers opfattelse besvares med ja.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det vederlag, som spørger modtager i tilknytning til et samarbejde, som er indgået med A, og som har som formål at skabe ugentlige idrætstilbud til elever fra A i tilknytning til projektet B, er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5?

Begrundelse

Spørger har anført, at samarbejdsaftalens indhold som udgangspunkt ikke betyder, at spørger som underleverandør leverer ydelser til A mod vederlag, da der er tale om et fælles projekt, som afvikles i parternes fælles interesse med omkostningsdækning til spørger.

Spørger forpligter sig til at stille et idrætstilbud til rådighed for A en gang om ugen i tidsrummet 12-14.30 mod betaling af 2.500 kr. pr. gang. Det er de lokale foreninger, som sorterer under spørger, der konkret stiller frivillige medlemmer, lokaler og udstyr mv. til rådighed i det pågældende tidsrum. Det er SKATs opfattelse, at spørger herved leverer en ydelse til A mod vederlag, og at transaktionen derfor er momspligtig efter momslovens § 4, stk. 1.

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, at ydelser i nær tilknytning til sport eller fysiske træning er fritaget for moms.

Det lægges som oplyst af spørger til grund, at spørger ikke drives med gevinst for øje, og at ydelserne præsteres til fordel for sports- og idrætsudøvere i form af eleverne i projektet B.

Spørgers leverance benævnes "idrætstilbud" i samarbejdsaftalen, og i oversigten over bevægelsesaktiviteter er nævnt taekwondo og basketball som ugentlige aktiviteter. Spørger, som er en landsforening under landsorganisationen x, må antages herved at levere ydelser, som er omfattet af udtrykket sport eller fysisk træning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Det er derudover en betingelse, at der er tale ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport eller fysisk træning. Endvidere at ydelserne skal være uomgængelig nødvendige for udøvelsen af sports- eller idrætsaktiviteten og ikke hovedsagelig må tage sigte på at give spørger yderligere indtægter i direkte konkurrence med momspligtige virksomheder, jf. momssystemdirektivets artikel 134, stk. 1, litra a).

Da spørgers levering af idrætstilbuddet er en forudsætning for, at eleverne, som er tilknyttet projektet B, kan deltage i de konkrete sports- og idrætsaktiviteter, må leverancen anses for at være uomgængelig nødvendig for udførelsen af disse aktiviteter.

Spørger modtager 2.500 kr. pr. gang for at stille idrætstilbud til rådighed. Spørger har oplyst, at en del af beløbet kanaliseres videre til den forening, som har stillet lokaler, instruktør mv. til rådighed, og at restbeløbet dækker spørgers omkostninger til administration og bistand fra idrætskonsulent. Det aftalte vederlag er fastsat til dækning af de faktiske omkostninger, som spørger og dets medlemsforening påføres i kraft af aftalen. Det må på baggrund heraf antages, at spørgers levering ikke tager sigte på at give spørger yderligere indtægter i konkurrence med momspligtige virksomheder.

Spørgers leverance vil dermed være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

  • Momsloven, jf. bekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016 af lov om merværdiafgift
  • Momssystemdirektivet, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med senere ændringer.

Momsloven

"§ 1. Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark er afgiftspligtig efter denne lov. Afgiftspligtig er ligeledes erhvervelse af varer fra andre EU-lande og indførsel af varer fra steder uden for EU. Afgift efter loven betales til staten.

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

5) Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports-og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idræts­udøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold.

(...)"

Momssystemdirektivet

"Artikel 132

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

m) visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, til fordel for personer, der deltager i sport eller fysisk træning (...).

Artikel 134

Levering af varer og ydelser omfattes ikke af de i artikel 132, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n), fastsatte fritagelser i følgende tilfælde:

a) såfremt transaktionerne ikke er uomgængelig nødvendige for udførelsen af de transaktioner, der er fritaget for afgift

b) såfremt transaktionerne hovedsageligt tager sigte på at give organet yderligere indtægter ved udførelse af transaktioner i direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder."

Praksis

C-253/07, Canterbury Hockey Club

Momsfritagelsen skal fortolkes sådan, at den i forbindelse med personer, der deltager i sport, også omfatter tjenesteydelser, der præsteres til juridiske personer og sammenslutninger, der ikke har selskabsform, forudsat at disse tjenesteydelser præsteres i nær tilknytning til sportsaktiviteten og er uomgængeligt nødvendige for udførelsen af aktiviteten, at de præsteres af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, og at de personer, som faktisk er berettiget til at modtage disse tjenesteydelser, er personer, som deltager i sport.

SKM2008.587.LSR

En forenings udlejning af en skydebane er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Den juridiske vejledning 2017 - 1

"D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13, stk. 1, nr. 5)

(...)

D.A.5.5.2 Ydelser i nær tilknytning til sportsaktiviteter

(...)

Sports- og idrætsaktiviteter

Det er kun sports- eller idrætsaktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen. Når man vurderer, hvad der kan regnes for sportsaktiviteter, kan man bl.a. lægge vægt på, om den pågældende klub eller forening, hvor aktiviteten udøves, er tilknyttet Dansk Idræts Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eller tilsvarende sports- eller idrætsforbund. (...)

Betingelsen om "i nær tilknytning"

Det er kun ydelser i nær tilknytning til sportsaktiviteter eller fysisk træning, der kan være omfattet af momsfritagelsen. I henhold til EU-domstolens faste praksis betyder dette, at kun ydelser, som er uomgængeligt nødvendige for grundydelsen i form af sportsaktiviteter, er omfattet af momsfritagelsen.

Ydelser, der tager sigte på at give virksomheden (klubben m.fl.) yderligere indtægter i konkurrence med andre virksomheder, er derfor momspligtige. (...)

Betydningen af modtagerens forhold i relation til momsfritagelsen

Momsfritagelsen for ydelser i nær tilknytning til sportsaktiviteter eller fysisk træning skal fortolkes sådan, at den i forbindelse med personer, der deltager i sport, også omfatter tjenesteydelser, der præsteres til juridiske personer og sammenslutninger, der ikke har selskabsform. Det er forudsat, at disse tjenesteydelser præsteres i nær tilknytning til sportsaktiviteten og er uomgængeligt nødvendige for udførelsen af aktiviteten. Det er desuden forudsat, at ydelsen præsteres af et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og at de personer, som faktisk er berettiget til at modtage disse tjenesteydelser, er personer, som deltager i sport.

D.A.5.5.3 Gevinst for øje

(...)

Omfanget af "gevinst for øje"

Momsfritagelsen er begrænset til det ikke-kommercielle udbud af sportsaktiviteter, fx. amatørsports- og idrætsforeningers salg til medlemmer af adgang til at benytte bowlingbaner, motionsredskaber, deltagelse i tilrettelagt træning og kampe mv. I disse tilfælde vil betalingen til klubben m.fl. typisk bestå i medlemmernes kontingentbetaling. (...)"