AEO står for autoriseret økonomisk operatør (authorised economic operator). En AEO-bevilling giver virksomheder en række fordele i forbindelse med varetransport til og fra lande uden for EU. AEO giver din virksomhed lettere adgang til toldforenklinger og/eller til lettelser ved kontrol af sikkerhed og sikring.

Du skal søge om en AEO-bevilling digitalt i systemet, eAEO, via virksomhedsportalen, EU Customs Trader Portal. Vi anbefaler, at du kontakter Toldstyrelsen, inden du sender en ansøgning om AEO-bevilling.

Du kan også administrere din virksomheds bevilling i systemet. Det betyder bl.a., at din virksomhed kan søge om suspension eller tilbagekaldelse af en udstedt bevilling og kommunikere med Toldstyrelsen om jeres aktive AEO-bevilling.

Søg om AEO-bevilling

Du får adgang til eAEO ved at oprette en profil på virksomhedsportalen, EU Customs Trader Portal.

Find alle vejledninger til, hvordan du får adgang til og bruger EU Customs Trader Portal.

AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør) er en bevilling, der giver virksomheder en række fordele, når varer indføres i eller forlader EU’s toldområde. Virksomheder, der har en AEO-bevilling, kan udnytte fordelene ved toldforenklinger og/eller sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser.

AEO-bevillingen er et tilbud til alle virksomheder, der lever op til kravene i afsnittet Fordele ved at få en AEO-bevilling.

Du kan ansøge om to typer AEO-bevillinger:

 • AEO - toldforenklinger (AEOC)
 • AEO - sikkerhed og sikring (AEOS)

Du kan ansøge om bevillingerne enkeltvis eller samlet, så virksomheden kan opnå alle fordelene ved begge bevillinger.

For at sikre at virksomheden, der vil søge om AEO-bevilling, opfylder kriterierne til bevillingen, skal virksomhedens processer, procesbeskrivelser mv. gennemgås. Hvis Toldstyrelsen konstaterer trusler og risici skal virksomheden rette op på disse, eller lave en plan for forbedring af forholdene, før virksomheden kan få udstedt en AEO-bevilling.

AEOC-bevilling (toldforenklinger)

Virksomheder med AEOC-bevilling vil blandt andet opleve færre kontroller og få prioriteret behandling ved en eventuel kontrol. Derudover vil virksomheder med AEOC-bevilling også få hurtigere sagsbehandling ved ansøgning af andre bevillinger, da virksomhederne automatisk opfylder betingelserne til flere andre bevillinger. På den måde vil virksomhederne hurtigere kunne omstille sig til eventuelle nye krav fra kunder eller lovgivning.

Du kan læse mere om alle fordelene ved bevillingen i afsnittet Fordele ved at få en AEO-bevilling.

Når Toldstyrelsen skal vurdere en virksomheds mulighed for at få en AEOC-bevilling, sætter vi fokus på, hvordan virksomheden efterlever gældende regler på toldområdet, på virksomhedens økonomiske solvens og virksomhedens regnskabs- og logistiksystem. Derudover kræver en AEOC-bevilling, at virksomheden kan dokumentere sine egne eller en repræsentants toldmæssige kompetencer. På den måde kan vi sikre, at virksomheden eller dennes repræsentant er kompetent til at varetage virksomhedens toldfaglige opgaver.

Hvis du vil søge en af følgende bevillinger, kræver det, at virksomheden har AEOC-bevilling:

 • Samlet sikkerhedsstillelse
 • Centraliseret toldbehandling
 • Indskrivning i klarererens regnskaber
 • Egen beregning

AEOS-bevilling - sikkerhed og sikring

Virksomheder med AEOS-bevilling vil blandt andet opleve færre kontroller samt forudgående underretning ved kontrol. Virksomheder med AEOS-bevilling får også udbytte af bevillingen i en række lande uden for EU, som EU har indgået aftaler med. Aftalerne er i løbende udvikling, og flere lande kommer med.

Du kan læse mere om alle fordelene ved bevillingen i afsnittet Fordele ved at få en AEO-bevilling.

Når Toldstyrelsen skal vurdere en virksomheds mulighed for at få en AEOS-bevilling, sætter vi fokus på, hvordan virksomheden efterlever gældende regler på toldområdet, på virksomhedens økonomiske solvens og virksomhedens regnskabs- og logistiksystem. Derudover kræver en AEOS-bevilling, at virksomhedens fysiske rammer lever op til de nødvendige krav til sikkerhed og sikring. Toldstyrelsen vil gennemgå virksomhedens lokaliteter, for at se om den har den nødvendige kontrol, afskærmning og håndtering af varer. Ved håndtering af varerne inkluderer vi også en gennemgang af processen ved fremstilling af varer, hvor dette er relevant. Toldstyrelsen anbefaler, at alle procedurer er nedskrevet, men vurderer nødvendigheden ud fra virksomhedens størrelse.

En AEO-bevilling giver virksomheder visse fordele i forhold til andre virksomheder. Fordelene skal lette grænsepassagen og behandlingen af tolddokumenterne. Der er forskellige fordele ved AEOC-bevillingen og ved AEOS-bevillingen. Du kan dog ansøge om både AEOC- og AEOS-bevilling, så virksomheden kan gøre brug af alle fordelene.

FordelAEOCAEOS

Din virksomhed behøver ikke at have en AEO-status for at få autorisation til en forenkling, der er omfattet af toldforskrifterne. Hvis din virksomhed har AEOC-bevilling, skal toldmyndigheden dog ikke undersøge følgende punkter igen i forbindelse med, at virksomheden ansøger om visse toldforenklinger:

 • Overholdelse af bestemmelserne – Compliance
 • Regnskabs- og logistiksystem
 • Økonomisk solvens

Det betyder, at processen for at få en ny bevilling derfor er kortere for virksomheder med AEOC-bevilling.

Her kan du se sammenhængen mellem AEOC-bevillingen og andre bevillinger og forenklinger:

Bevillinger, som kræver AEOC-bevilling:

Bevillinger, som kræver at ét eller flere AEO-kriterier er opfyldt:

Bevillinger, hvor kriterierne svarer til AEO-kriterier:

Særligt for toldrepræsentanter:

Med en AEOC-bevilling kan toldrepræsentanter desuden få tilladelse til at levere ydelser i et andet EU-land, end i det EU-land hvor toldrepræsentanten er etableret.

Fordelen medfører, at en virksomhed med AEOC- eller AEOS-bevilling skal have en lavere risikovurdering og nyde godt af hurtigere grænsepassage. Virksomheden bør derfor skrive sin AEO-status i tolddokumenterne.

Gælder kun for AEOC-bevilling

Når en virksomhed med AEOC-bevilling angiver varer til midlertidig opbevaring eller laver en toldangivelse inden sendingen frembydes for Toldstyrelsen, skal Toldstyrelsen informere virksomheden, hvis sendingen er udvalgt til toldkontrol. Virksomheden skal informeres inden sendingen frembydes for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen informerer dog ikke virksomheden i de tilfælde, hvor det muligvis kan bringe kontrollen eller resultaterne heraf i fare.

 

Gælder kun for AEOS-bevilling

En virksomhed med AEOS-bevilling får forudgående underretning, hvis en toldangivelse udtages til kontrol af sikkerhed og sikringsrelaterede hensyn. Det gælder både ved fysiske og dokumentbaserede kontroller. Virksomheden bliver underrettet, inden varen frembydes for Toldstyrelsen.

Virksomheder med AEOS-bevilling får også forudgående underretning, hvis varer udtages til fysisk kontrol som følge af, at virksomheden har lavet en summarisk indpassageangivelse (ENS). En summarisk indpassageangivelse indeholder en række oplysninger om de varer, virksomheden ønsker at indføre til EU. Disse oplysninger skal virksomheden informere toldmyndighederne om, inden varerne ankommer til EU. Virksomheden bliver derfor også underrettet om eventuel fysisk kontrol inden varernes ankomst til den første grænse ind til EU.

Toldstyrelsen informerer dog ikke virksomheden i de tilfælde, hvor det muligvis kan bringe kontrollen eller resultaterne heraf i fare.

Når Toldstyrelsen udvælger en forsendelse til kontrol, vil forsendelser fra en virksomhed med AEO-bevilling blive kontrolleret før forsendelser fra en virksomhed, der ikke har AEO-bevilling.

En virksomhed med AEO-bevilling kan anmode om, at toldkontrollen flyttes til et andet sted, hvor den kan gennemføres hurtigere eller med færre omkostninger. Dette forudsætter dog, at det pågældende kontrolsted, hvor varerne først er udtaget til kontrol, har modtaget og kvitteret for anmodningen. Derudover skal det valgte kontrolsted give Toldstyrelsen mulighed for at gennemføre den nødvendige kontrol.

På AEO-området indgår EU aftaler om gensidig anerkendelse med forskellige lande uden for EU. Dette betyder, at virksomheder med AEO-status i et af disse lande uden for EU opnår visse fordele i forhold til sikkerhed og sikring ved samhandel mellem EU og det enkelte land. På samme måde opnår virksomheder med AEOS-bevilling i EU tilsvarende fordele ved eksport til de forskellige lande uden for EU.

EU har indgået aftale om gensidig anerkendelse med følgende lande: 

 • Japan
 • Norge
 • Schweiz
 • USA
 • Kina

Få mere information om de enkelte landes aftaler.

Da aftalerne er bygget op omkring sikkerhed og sikring, er det kun virksomheder med AEOS-bevilling, der er omfattet af disse aftaler, ligesom det kræver, at den enkelte virksomhed har givet tilsagn til udveksling af AEO-oplysninger med lande uden for EU.

Virksomheder med AEO-bevilling får tildelt nogle faste kontaktpersoner i Toldstyrelsen, som de kan kontakte om toldspørgsmål, når det ikke er muligt at komme i kontakt med vores kundecenter. Kontaktpersonen sender henvendelsen videre til den rette medarbejder.

Almindelige toldspørgsmål skal fortsat rettes til Toldstyrelsens kundecenter på tlf. 72 22 12 12.
Tekniske spørgsmål til systemer skal rettes til Servicedesk på tlf. 70 15 73 01.

Virksomheder med en AEO-bevilling kan bestille et servicetjek, hvor Toldstyrelsen samler en rapport over toldmæssigt datamateriale i form af specifikationer og statistikker, som kan bruges i virksomhedens arbejde med import- og eksporttransaktioner.

Dette kan også give virksomheden et overblik over områder, hvor virksomheden bør optimere sine procedurer. Et servicetjek viser nemlig også de toldsager, som virksomheden har hos Toldstyrelsen.

Du kan bestille et servicetjek hos virksomhedens faste kontaktpersoner.

Virksomheder med AEO-bevilling skal have mulighed for hurtigt at lave tilretninger for at imødegå fejl. Derfor bliver virksomheder med AEO-bevilling prioriteret i sager, hvor vi i Toldstyrelsen indleder en overtrædelsessag. Det betyder i praksis, at hvis vi i Toldstyrelsen indleder en overtrædelsessag i en virksomhed med AEO-bevilling, vil vi vurdere ansvaret i sagen før overtrædelsessager i virksomheder, der ikke har AEO-bevilling.

Hvis betingelserne for at anvende nødprocedure er opfyldt, kan virksomheder med AEO-bevilling, nøjes med at sende en e-mail med nogle få oplysninger til Toldstyrelsen og eventuelt til relevant(e) toldekspeditionssted(er), før de anvender nødprocedure.

Læs mere om betingelser for nødprocedurer - hvis toldsystemerne ikke er tilgængelige.

Kriterier for at ansøge om en AEO-bevilling

For at du kan ansøge om en AEO-bevilling, skal den virksomhed, som du ansøger på vegne af, være en økonomisk operatør, der er etableret i EU's toldområde. Definitionen på en økonomisk operatør er: En person (eller virksomhed), der som led i sit erhverv er involveret i aktiviteter, der er omfattet af toldlovgivningen.

Når du søger om en AEO-bevilling, skal virksomheden, du ansøger på vegne af, opfylde en række kriterier for at opnå AEO-status. Kriterierne er bestemt ud fra den enkelte AEO-bevilling, så du skal derfor overveje, hvilke behov AEO-bevillingen skal dække.

 • Virksomheder, der ofte søger AEOC-bevilling: eksportører, importører, speditører og toldagenter.
 • Virksomheder, der ofte søger AEOS-bevilling: fabrikanter, speditører, oplagshavere og transportører.

Der er dog en række fælles kriterier for bevillingerne:

 • Ansøger skal overholde told- og skattelovgivningen
 • Ansøger skal have et tydeligt revisionsspor i sit regnskab
 • Ansøger skal være økonomisk solvent og have stabile betalingsmønstre
 • Ansøger af AEOC skal bevise at have praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer vedrørende told
 • Ansøger af AEOS skal bevise at have passende sikkerheds- og sikringsstandarder

Når Toldstyrelsen vurderer, om en virksomhed/ansøger opfylder kriterierne, bliver der taget højde for virksomhedens forhold. Kravene/forventningerne til en lille virksomhed på 10 ansatte, vil fx ikke være de samme som til en stor på 3000 ansatte. Virksomhedens rolle i forsyningskæden har også indflydelse på Toldstyrelsens vurdering af, hvordan virksomheder opfylder kriterierne.

Du skal også være opmærksom på, hvilket EU-land ansøgningen om AEO-bevilling skal sendes til. Det generelle princip er, at ansøgningen skal sendes til det land, der bedst kender til virksomhedens toldrelaterede aktiviteter og hvor hovedbogholderiet for told føres eller er tilgængeligt.

Løbende krav til AEO-virksomheder

En AEO-bevilling bygger på et øjebliksbillede af en virksomhed. Derfor skal virksomheder med AEO-bevilling løbende informere Toldstyrelsen om alle forhold, der opstår, og som kan påvirke virksomhedens fortsatte AEO-status eller indholdet af AEO-bevillingen. Derfor skal du mindst én gang årligt sende oplysninger om relevante ændringer i virksomheden til Toldstyrelsen.

Ændringer, der er relevante at informere om årligt:

 • ændringer i forhold til de oplysninger, som virksomheden gav ved ansøgning om AEO-bevilling
 • ændringer i forhold til de oplysninger, som er skrevet i Selvevalueringsskemaet (SAQ)

Visse ændringer er dog så essentielle for AEO-bevillingen, at de skal meddeles løbende. Eksempler herpå er fx, hvis AEO-virksomheden:

 • flytter til nye lokaler 
 • bliver opdelt eller fusionerer 
 • udvides med nye forretningsområder 
 • laver en større omstrukturering 
 • indfører nye it-systemer 
 • skifter ud i ledelsen eller bestyrelsen 
 • udskifter toldansvarlig eller AEO-kontaktperson 
 • ændrer navn
 • får nyt eller lukker CVR- eller SE-nummer

Du kan altid kontakte virksomhedens faste kontaktpersoner i Toldstyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ændring har betydning for AEO-bevillingen.

Hvis virksomheden har vanskeligheder med at overholde toldlovgivningen, er virksomheden forpligtet til at informere Toldstyrelsen, som vil yde støtte til virksomheden, således at den formår at følge toldlovgivningen.

For at søge en AEO-bevilling skal du:

 1. Tage kontakt til Toldstyrelsen og få hjælp med ansøgningen
 2. Have og/eller oprette adgang til EU Customs Trader Portal
 3. Udfylde de relevante dokumenter og ansøge via EU Customs Trader Portal.

Bevillingsprocessen starter, når Toldstyrelsen har antaget ansøgningen.

1. Tage kontakt til Toldstyrelsen og få hjælp med ansøgningen

Vi anbefaler altid, at du tager kontakt til os, inden du sender en ansøgning om AEO-bevilling. På den måde kan du få en introduktion til AEO-konceptet og de krav, virksomheden skal opfylde. Ved at kontakte os, får du også mulighed for at booke et informationsmøde, der kan hjælpe med til at få afstemt forventninger, afklare virksomhedens behov for AEO, vurdere behovet for en eller begge bevillinger og afklare eventuelle andre spørgsmål.

Du kan kontakte Toldstyrelsen om AEO på telefon 7222 1212 eller via mail på AEO@toldst.dk.

2. Have og/eller oprette adgang til EU Customs Trader Portal

For at du kan søge om AEO-bevilling, skal du have adgang til virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal. Via EU Customs Trader Portal får du adgang til eAEO, som er det system, der håndterer alle opgaver, der relaterer sig til AEO-bevillinger. Det vil sige fra starten af ansøgningen til den er blevet godkendt eller afvist og alle indberetninger om ændringer i relation til bevillingen. Du kan gøre følgende i EU Customs Trader Portal:

 • Oprette en ny ansøgning
 • Anmode om ændring af en bevilling
 • Anmode om suspension, tilbagetrækning eller indsende informationer, der har betydning for din bevilling
 • Se din bevilling

EU Customs Trader Portal håndterer kontakten mellem ansøgeren og toldmyndigheden. For at få adgang til EU Customs Trader Portal og dermed eAEO skal du:

 1. Bruge virksomhedens EORI-nummer
 2. Sætte din bruger op til at modtage meddelelser
 3. Have den nødvendige rolle og rettighed
 4. Logge på EU Customs Trader Portal

3. Udfyld de relevante dokumenter

Du skal sende tre dokumenter, når du ansøger:

 • AEO-ansøgningen
 • Selvevalueringsskema (SAQ)
 • Virksomhedsstraffeattest

Du skal være opmærksom på, at EU Customs Trader Portal kun kan modtage ét bilag til ansøgningen. Derfor skal selvevalueringsskema, virksomhedsstraffeattest og andre relevante bilag samles i én fil. Filen skal komprimeres til en ZIP-fil og vedhæftes den digitale ansøgning.

Du kan gemme ansøgningen som en kladde, fx mens du udfærdiger bilagene. Dog skal du være opmærksom på, at kladden bliver slettet automatisk efter 30 dage.

AEO-ansøgning

Hvis du ønsker at ansøge om en AEO-bevilling til din virksomhed, skal du udfylde en digital ansøgning via virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal. Du kan se, hvordan du udfylder din ansøgning i afsnittet Sådan udfylder du AEO-ansøgningen.

Selvevalueringsskema (SAQ)

Selvevalueringsskemaet er en meget central del af bevillingsprocessen. Du kan se, hvordan du udfylder din ansøgning i afsnittet Sådan udfylder du selvevalueringsskemaet (SAQ).

Virksomhedsstraffeattest

Du kan anmode om at få en virksomhedsstraffeattest hos Kriminalregisteret på mvjyl-pac-kr@politi.dk. Anmodningen skal indeholde virksomhedens CVR.-nr., navn og den adresse, som virksomhedsstraffeattesten skal sendes til. Anmodningen skal laves på virksomhedens brevpapir og underskrives af en underskriftberettiget. 

Virksomhedsstraffeattesten er gratis.

Du skal udfylde følgende rubrikker i AEO-ansøgningen:

Rubrik 0: Modtagende medlemsstat (obligatorisk)

 • Danmark er indsat automatisk i rubrik 1.

Rubrik 0 Modtagende toldmyndighed (obligatorisk)

Virksomhedens registreringsadresse bestemmer, hvilken toldmyndighed der skal vælges.

 • Virksomheder, der på virk.dk har registreringsadresse vest for Storebælt behandles af Aarhus. Vælg Århus (DK004700).
 • Virksomheder, der på virk.dk har registreringsadresse øst for Storebælt behandles af Køge. Vælg Køge (DK006600).

Rubrik 1: Ansøger

 • Udfyldes automatisk.

Rubrik 2: Type bevilling, der ansøges om (obligatorisk)

Her skal du vælge, hvilken type ansøgning der er tale om. Der er tre valgmuligheder:

 • AEOC (toldforenklinger)
 • AEOS (sikkerhed og sikring)
 • AEOF (kombination af toldforenklinger og sikkerhed og sikring).

Rubrik 3: Identifikation af ansøger

 • Udfyldes automatisk.

Rubrik 4: Ansøgers retlige status

 • Udfyldes automatisk.

Rubrik 5: Oprettelsesdato

 • Udfyldes automatisk.

Rubrik 6: Det sted, hvor hovedbogholderiet til toldformål forefindes eller er tilgængeligt (obligatorisk)

 • Ved hovedbogholderi forstås det samlede regnskab over virksomhedens toldmæssige aktiviteter i henhold til den ansøgte bevilling, som gør det muligt for Toldstyrelsen at føre tilsyn med bevillingen. Hovedbogholderiet skal være udformet i overensstemmelse med almindelige regnskabsmæssige principper og muliggøre en revisionsbaseret kontrol. Hovedbogholderiet for told kan være integreret med virksomhedens hovedbogholderi for øvrige forretningsmæssige aktiviteter og/eller skatter i øvrigt.
 • "Set UN/LOCODE" anvendes ikke i Danmark.

Rubrik 7: Erhvervsdrivendes identifikations/registrering (obligatorisk)

 • Momsnummer: Udfyldes automatisk.
 • Erhvervsdrivendes identifikation/registrering: Hvis virksomheden har registreringsforhold i andre medlemsstater, som skal omfattes af AEO-bevilling, skal de anføres her. Udfyldes med medlemsstat og registreringsnummer.
 • CVR nummer: skal udfyldes manuelt.

Rubrik 8: Navn og kontaktoplysninger for den person, der er ansvarlig for toldanliggende (obligatorisk)

 • Du skal udfylde rubrikken med kontaktoplysninger på virksomhedens toldansvarlig.

Rubrik 9: Kontaktperson der er ansvarlig for ansøgningen (obligatorisk)

 • Du skal kun udfylde rubrikken, hvis kontaktpersonen er forskellig fra rubrik 8.
 • Du skal udfylde rubrikken med oplysninger om virksomhedens kontaktperson, der er ansvarlig for AEO-ansøgningen.

Rubrik 10: Person med ansvar for ansøgerens virksomhed eller for udøvelsen af kontrol med ansøgerens ledelse

 • Feltet er ikke obligatorisk, men oplysningerne anvendes i Danmark. I henhold til EU's Toldkodeks (EUTK) artikel 39, litra a) angives fulde navn og oplysninger for den eller de berørte personer i henhold til selskabets juridiske status/opbygning, navnlig: Selskabets direktør/leder, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer, hvis disse eksisterer.
 • Oplysningerne skal indeholde: Fulde navn og adresse, fødselsdato og personnummer.
 • Oplysningerne kan i stedet for angives i Selvevalueringsskemaets felt 1.1.2

Rubrik 11: Postadresse

 • Du skal udfylde rubrikken, hvis virksomhedens adresse er forskellig fra adressen, som er oplyst i rubrik 1.

Rubrik 12: Ansøgerens rolle(r) i den international forsyningskæde (obligatorisk)

 • Angiv virksomhedens rolle(r).
 • Hvis rolle 999 Andet angives, skal du beskrive rollen i tekstfeltet.

Rubrik 13: Medlemsstat(er), hvor toldrelaterede aktiviteter udføres (obligatorisk)

 • Du skal udfylde rubrikken med de(n) relevante landekode(r.)
 • Hvis toldaktiviteter udføres i andre medlemsstater, skal du desuden udfylde feltet med fuldstændig adresse og type for den pågældende facilitet.

Rubrik 14: Oplysninger om grænsepassage (obligatorisk)

 • Her skal du angive landekode og relevant toldstedskode for grænsepassagen, hvor varer passerer ind eller ud af EU.

Rubrik 15: Allerede indrømmede forenklinger og lettelser, sikkerheds- og/eller sikringscertifikater, der er udsted på grundlag af internationale konventioner, en international standard for den internationale standardiseringsorganisation eller en europæisk standard for europæiske standardiseringsorganer eller udstedte AEO-lignende certifikater/bevillinger i tredjelande

 • I tilfælde af allerede indrømmede forenklinger og lettelser skal du angive formen for forenkling, den relevante toldprocedure og bevillingsnummeret.
 • I tilfælde af udstedte certifikater skal du angive typen af certifikat og nummer på certifikatet.
 • I tilfælde af godkendelser som godkendt fragtagent eller kendt kunde skal du angive den godkendte tilladelse.
 • Hvis du som ansøger er indehaver af et AEO-lignende certifikat/bevilling udstedt i tredjeland, skal du angive nummeret på certifikatet/bevillingen og udstedelseslandet.

Rubrik 16: Samtykke til udveksling af oplysninger i AEO-bevilling med henblik på at sikre funktionen af de systemer, der er fastlagt i internationale aftaler / aftaler med tredjelande fungerer i overensstemmelse med gensidig anerkendelse af status som autoriseret økonomisk operatør og sikkerhed foranstaltninger

Feltet aktiveres kun, hvis der ansøges om AEOS eller AEOF.

 • Du skal udfylde feltet med virksomhedens navn og adresse.
 • Hvis du som ansøger er villig til at acceptere at udveksle oplysningerne i AEO-godkendelsen, skal du sætte flueben i boksen "aftaleflag". Udvekslingen af oplysningerne sker imellem de relevante toldmyndigheder.
 • Det er muligt efterfølgende at ændre samtykket til udvekslingen af oplysninger.

Rubrik 17: Forretningsaktiviteter (obligatorisk)

Rubrik 18: Fast forretningssted

Rubrik 19: Sted, hvor almindelige logistiske ledelsesaktiviteter foregår

 • Du skal kun udfylde rubrikken, hvis den kompetente toldmyndighed ikke kan bestemmes i forhold til EUTK artikel 22, stk. 1, tredje afsnit. I sådanne tilfælde skal du indtaste den fulde adresse på det relevante sted.

Rubrik 20: Kontor(er) hvor tolddokumentation opbevares og er tilgængelig (obligatorisk)

 • Indtast den fulde adresse på den eller de relevante kontorer.
 • Hvis der er et andet kontor, der er ansvarlig for at give al toldrelateret dokumentation udover der, hvor dokumentationen opbevares, skal du også indtaste dette kontors fulde adresse.

Rubrik 21: Samtykke til offentliggørelse på listen over bevillingshavere

Vælg, om du vil give samtykke til, at de følgende oplysninger offentliggøres i en database over AEO-bevillingshavere i EU:

 • Navn på bevillingshaver
 • Bevillingstype
 • Startdato og eventuel slutdato
 • Navn på medlemsstat, som har udstedt bevillingen
 • Navn på det toldsted, som fører tilsyn med bevillingen

Se databasen over AEO-bevillingshavere i EU.

 • Oplysningerne er i alle tilfælde tilgængelig for toldmyndighederne i alle de medlemsstater, hvor bevillingen er gyldig. Hvis du vælger at få dine oplysninger offentliggjort i databasen, kan fx dine samarbejdspartnere se i databasen, hvilken aktiv AEO-bevilling du har.
 • Det er muligt efterfølgende at ændre samtykket til offentliggørelsen

Rubrik 22: Ansøgers størrelse (obligatorisk)

Udfyld feltet med en af følgende størrelser:

 • Mikro
 • Lille
 • Mellemstor
 • Stor
 • Personligt ejet
Definitionen af virksomhedstype
Virksomhed Antal medarbejdere Omsætning eller samlet balance
Mikro Under 50 medarbejdere Under 2 mio. i hhv. omsætning eller samlet balance
Lille Under 50 medarbejdere Under 10 mio. i hhv. omsætning eller samlet balance
Mellemstor Under 250 medarbejdere Under 50 mio. i omsætninger eller under 43 mio. i samlet balance

Læs mere i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003, EUT L 124 af 20. maj 2003.

Rubrik 24: Underskrift/attestering

 • Rubrikken udfyldes automatisk

Rubrik 25: Selvevalueringsskema

 • Den vedhæftede fil skal være i PDF- eller ZIP-format.
 • Hvis den uploadede fil skal ændres, skal du klikke på upload og vælge ny fil. Den tidligere valgte fil overskrives.
 • Filnavn må max. være på 32 karakter og ikke indeholde specieltegn eller mellemrum.
 • Ansøgningen skal udover selvevalueringsskema være vedlagt virksomhedens straffeattest.

Du skal være opmærksom på, at EU Customs Trader Portal kun kan modtage ét bilag til ansøgningen. Derfor skal selvevalueringsskema, virksomhedsstraffeattest og andre relevante bilag samles i én fil. Filen skal komprimeres til en ZIP-fil og vedhæftes den digitale ansøgning.

Selvevalueringsskemaet er en meget central del af bevillingsprocessen. Derfor bør du udfylde det med så fyldestgørende oplysninger som muligt:

Selvevalueringsskemaet er inddelt i seks afsnit med en række underspørgsmål. Alt efter virksomhedens rolle/roller i forsyningskæden og hvilken type AEO-bevilling, du søger om, skal visse spørgsmål/afsnit ikke besvares.

Udgangspunktet er dog, at virksomheder der ansøger om:

 • AEOC-bevilling (Toldforenklinger) skal besvare de første fem afsnit
 • AEOS-bevilling (Sikkerhed og sikring) skal besvare afsnittene 1-4 og 6.
 • Samlet bevilling (Toldforenklinger sikkerhed og sikring) skal besvare alle seks afsnit
Afsnit i selvevalueringsskemaet (SAQ):
Afsnit Beskrivelse
Afsnit 1:
Virksomhedsoplysninger
Beskriver stamdata om virksomheden, fx registreringsdato, branchetilhørsforhold, produkter/ydelser, handelsmønster, virksomhedens interne organisation og statistikker over toldforhold.
Afsnit 2:
Regelefterlevelse (Compliance) 
Beskriver, hvordan virksomheden overholder gældende told- og skattelovgivning. (Bemærk: besvares af Toldstyrelsen i samarbejde med ansøgeren).
Afsnit 3:
Regnskabs- og logistiksystemer
Beskriver bl.a. sporbarheden fra "vugge-til-grav" af en given transaktion (fx fra indkøb til fortoldning), procedurer til at sikre at virksomheden overholder sporbarhed, beskrivelse af toldrutiner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte virksomhedens information.
Afsnit 4:
Økonomisk solvens 
Beskriver om virksomheden er i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser (Bemærk: besvares af Toldstyrelsen i samarbejde med ansøgeren).
Afsnit 5:
Standarder for praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer
Beskriver, at virksomheden eller den ansvarlige for dennes toldanliggender skal have et indgående kendskab til toldreglerne, enten i form af praktisk erfaring eller gennemført uddannelse.
Afsnit 6:
Sikkerheds- og sikringskrav 
Beskriver adgangen til virksomhedsområdet, sikkerheden omkring lastenheder, varemodtagelsen, varefremstillingen og sikkerhedskrav til både medarbejdere som leverandører.

Afsnit i selvevalueringsskemaet (SAQ):

Hvis virksomheden tidligere har besvaret områder, der er omfattet af AEO-bevillingsprocessen, fx i forbindelse med en ISO-certificering, kan du lave en henvisning til disse i besvarelsen af selvevalueringsskemaet. Toldstyrelsen skal dog kunne få adgang til oplysningerne for at vurdere, om disse dækker besvarelsen.

Når du er logget ind i systemet, møder du først oversigten.

Oversigtens højre side viser handlingsmeddelelser fra toldmyndigheden, som der skal reageres på og informationsmeddelelser. I venstre side er menuen, som du finder på alle sider i eAEO.

Selve oversigten er først relevant, når du har udfyldt en ansøgning, da det primært indeholder kommunikationen mellem ansøger og sagsbehandler.

Menuen

eAEO

eAEO vises nederst i menuen. Åbner du eAEO ser du, at menuen er delt op i forskellige sektioner:

 • Opret ny ansøgning: Her kan du starte ny ansøgning.
 • Mine indsendte ansøgninger: Her får du et overblik over eksisterende ansøgninger, der allerede er indsendt.
 • Mine AEO-ansøgninger: Oversigt over ansøgninger, der er antaget af toldmyndigheden.
 • Mine bevillinger: Oversigt over dine AEO-bevillinger.

Ny ansøgning

Du starter en ansøgningsproces ved at trykke på Opret ny ansøgning. Herefter skal du vælge, hvilket medlemsland, du søger bevillingen i. Her skal du vælge Danmark.

Kladder

Du kan gemme din ansøgning som en kladde og finde den under Kladder i menuen til venstre.

Udfyld ansøgningen

Felttyper

Når du udfylder ansøgningen, vil du støde på en række forskellige felttyper:

 • Tekstfelt: Normalt tekstfelt, der skal udfyldes med tekst, hvis feltet er angivet som obligatorisk med en rød stjerne.
 • Tekstboks: Denne slags tekstboks kan indeholde op til 500 ord.
 • Dropdown: Tryk i feltet og vælg det rigtige svar. I nogle felter er det muligt at vælge flere svar, hvis du fx har mere end en rolle i forsyningskæden.

Upload selvevalueringsskema

Nederst i ansøgningen skal du uploade virksomhedens udfyldte selvevalueringsskema med tilhørende bilag. Du skal være opmærksom på, at EU Customs Trader Portal kan kun modtage ét bilag til ansøgningen. Derfor skal selvevalueringsskema, virksomhedsstraffeattest og andre relevante bilag samles i én fil. Filen skal komprimeres til en ZIP-fil og vedhæftes den digitale ansøgning.

Indsend ansøgning

Du indsender ansøgningen ved at trykke send enten nederst eller øverst på ansøgningen. Husk at udfylde alle obligatoriske felter.

Husk at tjekke eAEO for opdateringer

Når du bruger EU Customs Trader Portal, sker kommunikationen mellem virksomheden og toldmyndigheden ved, at systemet sender beskeder (notifikationer) frem og tilbage.

Du skal oplyse en e-mailadresse, hvis du ønsker at modtage en e-mail hver gang, der ligger en besked til dig i systemet. På den måde ved du, at du skal logge på systemet og tjekke din meddelelse:

 1. Klik på "Brugermenu" og herefter "Præferencer".
 2. Klik "Ja" til at få tilsendt notifikationer, indtast din e-mail, vælg sprog.
 3. Klik på "Opdatér".

Hvis ikke du ønsker at gøre brug af ovenstående e-mail-funktion, er det vigtigt, at du regelmæssigt logger på og tjekker, om du har modtaget nye notifikationer i relation til din ansøgning eller bevilling.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.