Dato for udgivelse
03 May 2017 07:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2017 12:20
SKM-nummer
SKM2017.327.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
255/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Pligt, interesser, bistand, medlemskab, seniormedlem, erhvervsaktive, ikke-erhvervsaktive
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt en fagforening efter skattekontrollovens § 8 T har ret og pligt til at indberette kontingentbetalinger fra pensionistmedlemmer.

Højesteret fastslog med henvisning til landsrettens begrundelse, at det alene er kontingentbetalinger, der er fradragsberettigede efter ligningslovens § 13, som er omfattet af indberetningspligten i skattekontrollovens § 8 T.

Højesteret fandt videre, med henvisning til landsrettens begrundelse, at fagforeningens pensionister ikke havde fradragsret efter ligningslovens § 13.

Landsretten havde herved lagt vægt på, at fagforeningens hovedformål i forhold til pensionistmedlemmerne ikke var at varetage disses økonomiske interesser, og at pensionsforholdene for fagforeningens medlemmer, som ikke er tjenestemænd, var endeligt fastlagt ved pensioneringen, hvorfor medlemskabet ikke havde den fornødne sammenhæng med de pågældendes løbende indkomst. Landsretten havde endvidere bemærket, at pensionistmedlemmerne ikke opfyldte betingelsen for at tilhøre en erhvervsgruppe, jf. ligningslovens § 13. Endelig havde landsretten ikke fundet, at den omstændighed, at der for pensionerede tjenestemænd og efterlønsmodtagere tillades fradrag for fagforeningskontingenter, indebærer, at også pensionistmedlemmer, der ikke er pensionerede tjenestemænd, har ret til fradrag.

Højesteret stadfæstede således landsrettens frifindende dom.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 8 T

Ligningslovens § 13

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, A.B.1.2.2.9

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, C.A.4.3.1.3

Henvisning

 Den juridiske vejledning C.C.2.2.2.10

Parter

H1

(v/Adv. Michael Serup)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/Adv. Sune Riisgaard)

Sagens oplysninger

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 21. afdeling den 10. oktober 2016. (SKM2016.618.ØLR)

Afsagt af Højesteretsdommerne

Thomas Rørdam, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen og Vibeke Rønne.

Påstande

Appellanten, H1, har nedlagt påstand om, at SKATs pålæg af 20. marts 2014 til H1 ophæves, subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

Parterne har gentaget deres anbringender for landsretten.

H1 har herunder gentaget bl.a., at pålæggene i SKATs afgørelse er upræcise og uklare. Skatteministeriet har ikke villet eller kunnet redegøre for, hvordan kriterierne "pensionister" og "tilknyttet arbejdsmarkedet" skal afgrænses.

Skatteministeriet har i relation hertil anført bl.a., at SKATs afgørelse angår pensionistmed- lemmer, der har forladt arbejdsmarkedet på grund af alder, og som ikke er pensionerede tjenestemænd. H1 kategoriserer allerede medlemmerne i kontingentgrupper, alt efter om medlemmet eksempelvis hører under gruppen "Alderspension" eller "Alderspension med tjenestemandspension".

Højesterets begrundelse og resultat

Sagen angår, om SKATs afgørelse af 20. marts 2014 er lovlig. Ved afgørelsen pålagde SKAT H1 at undersøge relevante forhold hos det enkelte medlem, så indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 T kan opfyldes korrekt. Endvidere blev H1 pålagt at undlade at foretage indberetning til SKAT af kontingentindbetalinger fra pensionistmedlemmer, som ikke er pensionerede tjenestemænd.

Det er et hovedspørgsmål under sagen, om H1 efter skattekontrollovens § 8 T skal indberette kontingentindbetalinger fra samtlige medlemmer til SKAT, eller om H1 efter bestemmelsen har pligt til at undlade at indberette kontingentindbetalinger, der ikke er fradragsberettiget efter ligningslovens § 13 for de pågældende medlemmer.

Af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at skattekontrollovens § 8 T må forstås på den måde, at indberetningspligten kun omfatter kontingentindbetalinger, der er fradragsberettiget efter ligningslovens § 13, og at vedkommende faglige forening derfor har pligt til at undlade at foretage indberetning af indbetalinger, der ikke er fradragsberettiget efter denne bestemmelse.

Spørgsmålet er herefter, om kontingentindbetalinger til H1 fra pensionistmedlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet på grund af alder, og som ikke er pensionerede tjenestemænd, er fradragsberettiget efter ligningslovens § 13.

Af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at kontingentindbetalinger fra disse pensionistmedlemmer ikke er fradragsberettiget efter ligningslovens § 13. SKAT har derfor været berettiget til at pålægge H1 at undlade at indberette de pågældende indbetalinger.

På den baggrund - og da det, som H1 i øvrigt har anført, ikke kan føre til et andet resultat - stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 betale 150.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.