Dato for udgivelse
04 May 2017 12:47
SKM-nummer
SKM2017.335.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-4106286
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Skærpede dokumentationskrav, grundværdi, dokumentation
Resumé

En anmodning om genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer blev anset for omfattet af reglerne om skærpede dokumentationskrav. Anmodningen var fremsendt uden dokumentation, og det forhold at der i anmodningen var henvist til et andet sagskompleks betød ikke, at den i sagskomplekset fremlagte dokumentation kunne anses vedlagt anmodningen.

 

Reference(r)

Ændringslov nr. 925 af 18. september 2012 § 3, stk. 6 og stk. 7.
Vurderingslovens § 13, stk. 1.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit H.A.3.3.1

Klagen vedrører fastsættelse af fradrag for forbedringer for vurderingsårene 2009 og 2011.

Fradrag for forbedringer

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagers opfattelse

Landsskatterettens
afgørelse

Fradrag for grundforbedrende udgifter

0 kr.

Hjemvisning

Stadfæstelse

Der er tidligere givet et fradrag på 21.100 kr. med startår 1989, hvilket SKAT ikke har ændret på.

SKATs afgørelse stadfæstes, hvorfor det tidligere indrømmede fradrag på 21.100 kr. med startår 1989 fortsat består. Der gives dog ikke yderligere fradrag for forbedringer.

Faktiske oplysninger
Ejendommen er beliggende Adresse Y1. På ejendommen er der i 1995 opført et parcelhus på 205 m2, heraf 29 m2 indbygget carport og 12 m2 indbygget udhus.

Ejendommen er beliggende i parcelhusudstykningen Udstykning U1 og Udstykning U2.

Klageren har ejet ejendommen siden 15. april 1995.

Ved e-mail af 18. marts 2013 til SKAT oplyste repræsentanten, at klageren ønskede at blive omfattet af den af repræsentanten tidligere fremsendte anmodning om genoptagelse vedrørende parcelhusudstykningen Udstykning U1 og Udstykning U2. SKAT kvitterede i e-mail af 24. april 2013 til repræsentanten for modtagelsen af e-mailen. Repræsentanten havde forinden i brev til SKAT af 16. januar 2011 anmodet om genoptagelse af fradrag for forbedringer på vegne af en større gruppe af grundejerne i udstykningsområdet Udstykning U1 og Udstykning U2. Repræsentanten havde endvidere i brev til SKAT af 9. februar 2012 fremsat bemærkninger til genoptagelsesanmodningen samt vedlagt bilag i form af kopi af skøde, lokalplan, beregninger og kort fra forsyningsvirksomhederne som dokumentation for de fremsatte påstande. 

Grundværdien i de påklagede vurderingsår udgør:

2009

338.400 kr.

2011

451.200 kr.

SKATs afgørelse
Der er ikke godkendt fradrag i grundværdien for udgifter til forbedringer, jf. lov nr. 925 af 18. september 2012 om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven § 3, stk. 5, jf. de tidligere gældende bestemmelser i vurderingslovens afsnit D, herunder §§ 17 og 18.

Som begrundelse er det i forslag til afgørelse af 15. januar 2014 anført:

"(...)

I har den 20. februar 2013 på vegne af ejerne bedt SKAT om at genoptage vurderingen, for at I kan få et korrekt fradrag i grundværdien for forbedringer.

Jeres sag behandles efter de gamle regler om ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 33 stk. 2 sammenholdt med overgangsreglerne i § 3 stk. 5 i Lov nr. 925 af 18. september 2012 Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven.

Forslag til afgørelse
SKAT foreslår, at vurderingen fastholdes fra 2009.

Fradrag i grundværdien for forbedringer fastholdes.

Sagsfremstilling
Betingelser for fradrag for udgifter til forbedring af grundværdien
Følgende krav skal være opfyldt, for at en forbedring berettiger til fradrag for forbedringer i grundværdien. For det første skal forbedringen være af materiel karakter dvs. det skal være sket en fysisk ændring som f.eks. anlæg af forsyningsledninger eller vej hen til grunden. For det andet skal den få grundværdien til at stige. For det tredje kan fradraget ikke overstige ejers udgift, inklusiv værdien af eget arbejde.

Når SKAT fastsætter en grundværdi, skal grunden vurderes, som om den er ubebygget. En forbedring af grundværdien skal derfor være en forbedring af grunden uden bygninger. Forbedringen skal med andre ord være direkte knyttet til selve grunden, ellers giver udgiften til denne forbedring ikke ret til fradrag.

Fradrag for udgifter til forbedringer behandles efter de hidtidige regler i vurderingslovens afsnit D.

Skærpede dokumentationskrav gældende pr. 1. januar 2013
Da reglerne om fradrag i grundværdien for forbedringer er ophævet ved Lov nr. 925 kan SKAT ikke give fradrag i grundværdien for forbedringsudgifter efter den 1. januar 2013.

I Lov nr. 925 § 3, stk. 4 og 5 er der en overgangsregel for de ejendomme, der opfyldte betingelserne for fradrag i grundværdien for forbedringer eller havde mulighed for at få genoptaget allerede ansatte grundforbedringsfradrag ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2013.

Disse ejendomme vil fortsat kunne få ansat eller genoptaget et tidligere ansat fradrag for forbedringer, såfremt SKAT har modtaget en anmodning om genoptagelse senest den 1. maj 2013, og såfremt anmodningen opfylder dokumentationskravet i Lov nr. 925 § 3, stk. 6 og 7.

Dokumentationskravet fastslår at der ved indsendelse af anmodningen skal vedlægges dokumentation for de udgifter, der ønskes fradrag for og at denne dokumentation ligeledes skal være modtaget senest den 1. maj 2013.

Der kan således kun gives fradrag for faktisk dokumenterede udgifter.

Opgørelse af fradraget
I har opgjort fradraget for forbedringer for hele udstykningen til 5.886.017 kr. Vi har gennemgået jeres materiale og har fastsat fradraget for jeres grund til 0 kr.

Begrundelse for fradraget
Landinspektør
I kan ikke få fradrag for udgiften til landinspektør.

Af jeres anmodning fremgår det, at I ønsker fradrag for udgifter til landinspektør afholdt i 1986. Da I ikke har medsendt dokumentation for de faktiske udgifter til landinspektør, opfylder I ikke de skærpede dokumentationskrav pr. 1. januar 2013.

Anlægsudgifter
I kan ikke få fradrag for udgifterne til anlæg af forsyningsledninger, fordi den eneste udgift til forsyningsanlæg uden for grunden, som grundejeren betaler, er tilslutningsbidraget. Tilslutningsbidraget afspejler, hvor meget det i gennemsnit koster pr. grund, når forsyningsvirksomhedeme skal anlægge kollektive forsyningsnet ud til grundene. Et tilslutningsbidrag er derfor grundejerens bidrag til betaling af forsyningsanlæggene uden for grunden. Der kan derfor maksimalt gives et fradrag for udgifter til forsyningsanlæg uden for grunden, der svarer til tilslutningsbidraget.

Stikledninger
Udgift til fremførsel af stikledning fra hovedledninger og frem til den enkelte bolig afholdes af grundejeren. Disse udgifter knytter sig imidlertid til byggeriet og forøger derfor ikke grundens værdi i ubebygget stand. Der gives derfor ikke fradrag for udgifter til stikledninger.

Tilslutningsbidrag
I kan ikke få fradrag for udgiften til tilslutning til el, kloak og vand.

Af jeres anmodning fremgår det, at I ønsker fradrag for udgifter til el-, kloak- og vandforsyning. Da I ikke har medsendt dokumentation for de faktiske udgifter til tilslutningsbidrag, opfylder I ikke de skærpede dokumentationskrav pr. 1. januar 2013.

Sti og vejanlæg
I kan ikke få fradrag for udgifter til sti og vej.

Af jeres anmodning fremgår det, at I ønsker fradrag for udgifter til vej afholdt i 1986. Da I ikke har medsendt dokumentation for de faktiske udgifter til sti og vejanlæg, opfylder I ikke de skærpede dokumentationskrav pr. 1. januar 2013.

Grønne områder
I kan ikke få fradrag for udgifterne til grønne områder. Det er fordi, udgifterne ikke er gået til grundforbedringer, der får grundværdien til at stige.

Fradraget og tidligere fradrag
På baggrund af de netop nævnte begrundelser kan vi godkende et fradrag for jeres grund på 0 kr.

I forbindelse med vores behandling af sagen har vi konstateret, at der tidligere er givet et fradrag på 21.100 kr. med startår 1989. Grundlaget for det tidligere fradrag ikke er fuld oplyst, derfor beholder I jeres nuværende fradrag.

I har ikke indsendt oplysninger, der kan begrunde en ændring i ejendomsvurderingen. Derfor kan vi ikke imødekomme jeres ønske.

(...)"

Som begrundelse er det i afgørelse af 14. maj 2014 anført:

"SKAT fastholder ejendomsvurderingen for ejendommen Adresse Y1.

Begrundelsen fremgår af fremsendte forslag til afgørelse dateret 15-01-2014.

Vi har modtaget jeres bemærkninger den 04-02-2014. Bemærkningerne indeholder dog hverken faktiske eller retlige oplysninger, der kan begrunde en ændring.

Derfor fastholder vi vores afgørelse.

(...)"

Klagers opfattelse
Der er nedlagt påstand om hjemvisning af sagen til SKAT til fornyet behandling af fradrag for grundforbedrende udgifter til anlæg af vej, kloak-, vand- og elforsyning.

Subsidiært er der nedlagt påstand om hjemvisning af sagen til SKAT til genansættelse af ejendommens tidligere fastsatte uspecificerede fradrag på 20.700 kr.

Mere subsidiært er der nedlagt påstand om realitetsbehandling af fradragspunkterne ud fra det indsendte materiale til SKAT.

Til støtte for påstandene er der i klagen af 14. august 2014 anført følgende:

"(...)

SAGENS FAKTISKE FORHOLD
Klagerens partsrepræsentant anmodede den 16. januar 2011 på vegne af en række grundejere i parceludstykningen Udstykning U1 og Udstykning U2 vurderingsmyndigheden om genoptagelse af ejendomsvurderingen med henblik på korrekt fastsættelse af fradrag for grundforbedrende udgifter.

Anmeldelsen var bl.a. vedlagt en påstandsopgørelse med angivelse af de beløb, der anmodedes om fradrag for, samt en række bilag til støtte for påstandsopgørelsen, herunder luftfoto med markering af det vejanlæg, opgørelse af udgiftens størrelse, kopi af originale ledningskort med markering af de forsyningsanlæg, der ønskes fradrag for og takstblade.

Klageren var ikke en del af genoptagelsessagen, der blev anmeldt i 2011. I e-mail af 18. marts 2013 (bilag 3) meddelte partsrepræsentanten vurderingsmyndigheden, at klageren ønskede at tilslutte sig den anmeldte genoptagelsessag for Udstykning U1 og Udstykning U2.

Vurderingsmyndigheden kvitterede for klagerens tilslutning i e-mail af 24. april 2013 (bilag 4).

DEN RETLIGE VURDERING OG ANBRINGENDER
Forhold vedrørende fradrag for forbedringer reguleres i hovedreglen af LBK nr. 740 af 3. september 2002 Lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingsloven) §§ 17 og 18 med senere ændringer.

Reglerne om fradrag for grundforbedringer blev ophævet ved lov nr. 925 af 18. september 2012 med ikrafttræden pr. 1. januar 2013, således at det efter denne dato ikke længere var muligt at opnå fradrag for grundforbedringer.

I lov nr. 925 af 18. september 2012, er der i § 3, stk. 4-6, en overgangsregel for de ejendomme, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden den 1. januar 2013 opfyldte betingelserne for fradrag i grundværdien for grundforbedrende udgifter eller havde mulighed for at få genoptaget allerede ansatte grundforbedringsfradrag.

Disse ejendomme ville fortsat kunne få ansat eller genoptaget et tidligere ansat fradrag for forbedringer, såfremt vurderingsmyndigheden senest den 1. maj 2013 havde modtaget anmodning herom. Anmodninger om ansættelse af fradrag eller genoptagelse af tidligere ansatte fradrag indgivet i perioden fra 1. januar 2013 til 1. maj 2013 skal opfylde det i § 3, stk. 6, fastsatte dokumentationskrav, der lyder som følger:

Ejendommenes ejer skal ved anmodninger efter stk. 4 og 5 vedlægge dokumentation for de udgifter, som der ønskes fradrag for, i form af skøde, købsaftale, lokalplan, luftfoto af udstykningen eller storparcellen, byggeregnskab med underbilag for de pågældende poster og fakturaer eller anden dokumentation for det udførte arbejde og udgiftens størrelse. Ønskes der fradrag for anlægsudgifter, skal der på luftfoto eller kortprint være markeret de veje, stier eller andre anlægsarbejder, der ønskes fradrag for, herunder skal der foreligge kopi af originale ledningskort med markering af det forsyningsanlæg eller hovedanlæg, der ønskes fradrag for, når dette er aktuelt. Ønskes fradrag for tilslutningsafgifter, skal der fremsendes takstblade, vedtægter, fakturaer eller anden dokumentation, der indeholder en beskrivelse af, hvilke grundforbedrende arbejder tilslutningsafgiften indeholder for den pågældende ejendom på byggemodningstidspunktet.

Af partsrepræsentantens e-mail af 18. marts 2013 (bilag 3) fremgår det, at klageren tilsluttede sig den i januar 2011 anmeldte genoptagelsessag for Udstykning U1 og Udstykning U2 - og dermed også det til denne anmeldelse medsendte dokumentationsmateriale, der altså må anses for at være en del af klagerens genoptagelsesanmodning.

Det gøres således gældende, at dette dokumentationsmateriale opfylder kravene til dokumentationen i § 3, stk. 6 i lov nr. 925 af 18. september 2012. Vurderingsmyndigheden har netop på baggrund af dette dokumentationsmateriale forhøjet tidligere fastsatte grundforbedringsfradrag for de af anmeldelsen i januar 2011 omfattede grundejere.

Det er derfor uberettiget, at vurderingsmyndigheden har afvist at ansætte fradrag med henvisning til, at klagerens anmodning om genoptagelse ikke opfylder dokumentationskravet. Sagen bør derfor hjemvises til fornyet behandling hos vurderingsmyndigheden med henblik på ansættelse af fradrag for grundforbedringer udgifter.

(...)

Af vurderingsmyndighedens afgørelse (bilag 1) fremgår det, at ejendommens fradrag fastsættes til 0 kr. Da ejendommen har et tidligere fastsat uspecificeret fradrag på 20.700 kr. er der altså reelt tale om en nedsættelse (fjernelse) af det tidligere fradrag.

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse af 20. december 2012, j.nr. 08-0200514, vedrørende ejendommen Adresse Y2 i By Y1, at et tidligere fastsat uspecificeret fradrag ikke uden videre kan fjernes.

Sagen omhandlede fradrag for grundforbedrende udgifter for genoptagelsesårende 2001-2006. Den omhandlede ejendom havde i genoptagelsesårene et tidligere fastsat uspecificeret fradrag på 446.000 kr. med startår 1995.

I forbindelse med vurderingsmyndighedens behandling af sagen fastholdt vurderingsmyndigheden fradraget på 446.000 kr. for årene 2001-2005, men nedsatte det til 10.000 kr. i 2006. Vurderingsmyndighedens afgørelse blev stadfæstet af vurderingsankenævnet.

I forbindelse med sagens behandling i Landsskatteretten opgjorde Landsskatteretten fradrag for grundforbedrende udgifter til 411.113 kr., som Landsskatteretten for årene 2001-2005 anså for indeholdt i det tidligere fastsatte fradrag på 446.000 kr., der altså ikke blev ændret.

For så vidt angår 2006 fandt Landsskatteretten ikke, at der var grundlag for at ændre det tidligere på 446.000 kr. og forhøjede således fradraget for 2006 fra 10.000 kr. til 446.000 kr. Af Landsskatterettens præmisser fremgår bl.a.:

Det er Landsskatterettens praksis, at tidligere godkendte fradrag alene kan fjernes, såfremt myndigheden er i besiddelse af de oplysninger, som har dannet grundlag for den oprindelige ansættelse af fradraget, og kun hvis det af disse oplysninger uomtvisteligt fremgår, at den fradragsansættende myndighed har begået en væsentlig fejl i ansættelsen, der ville have medført et andet resultat på ansættelsestidspunktet.

I den foreliggende sag ses der ikke at fremgå sådanne oplysninger om det tidligere fastsatte fradrag, der uomtvisteligt viser, at vurderingsmyndigheden har begået en væsentlig fejl i forbindelse med ansættelse af det tidligere fradrag på 20.700 kr., der ville have medført et andet resultat på ansættelsestidspunktet.

Det er således uberettiget og i strid med Landsskatterettens praksis, at vurderingsmyndigheden har ansat fradraget for klagerens ejendom til 0 kr.

Sagen bør derfor hjemvises til vurderingsmyndigheden til (gen)ansættelse af det tidligere fastsatte fradrag, såfremt klagerens principale påstand ikke tages til følge."

Klagers repræsentant er ved e-mail af 13. april 2016 kommet med følgende indsigelser til Skatteankestyrelsens indstilling i sagen:

"Skatteankestyrelsen mener ikke, SKAT skal behandle materiale, som SKAT allerede er i besiddelse af og som klager har gjort SKAT opmærksom på. Skatteankestyrelsen mener, at lovens ordlyd skal tages bogstaveligt og at dokumentationen skal være vedlagt selve anmodningen om genoptagelse.

Formålet med § 3. stk. 6 i lov om ændring af vurderingsloven er, at SKAT skal være i besiddelse af dokumentation senest 1. maj 2013. Det er uden betydning, at dokumentationen og anmodningen er fremsendt i separate e-mails, hvis begge e-mails er modtaget før 1. maj 2013.

Konsekvensen af skatteankestyrelsens fortolkning vil være, at det alene er dokumentation i samme e-mail, hvoraf anmodningen om genoptagelse fremgår. Eftersendes en e-mail inden 1. maj 2013 med yderligere dokumentation eksempelvis fordi e-mails til SKAT ikke kan fylde mere end 20 GB vil Skatteankestyrelsen ikke tage hensyn til denne. Ligeledes vil Skatteankestyrelsen ikke tage hensyn til begge breve med dokumentation for udgifter, såfremt kun det ene brev indeholder en anmodning om genoptagelse og det andet brev alene indeholder en henvisning.

Det har på ingen måde været lovgivers intention, at dokumentationen skal være indeholdt i samme mail eller i samme brev som anmeldelsen. Lovgivers intention har været, at materialet skal være modtaget ved SKAT senest 1. maj 2013. Det forhold, at loven er formuleret som sket, er alene et udtryk for, at dokumentation ikke kan eftersendes efter 1. maj 2013, hvilket var tilfældet efter de tidligere bestemmelser, hvor det var normal praksis, at der fremsendtes en forhåndsanmeldelse før 1. maj og dokumentationen blev eftersendt inden SKATs behandling. Ligeledes er det lovgivers intention, at SKAT ikke skal være underlagt officialprincippet, hvilket SKAT, i teorien, var underlagt efter de tidligere bestemmelser. Dette fremgår af forarbejderne:

Der findes i øjeblikket ikke faste regler for, hvad det er for en dokumentation, der i et sådant tilfælde skal fremlægges. Den gældende vurderingslov taler alene om, at de fornødne oplysninger skal foreligge (lovens § 17). Det er hermed i nogen grad op til SKAT selv at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige. Dette følger af det såkaldte officialprincip, hvorefter SKAT som offentlig myndighed skal træffe sine afgørelser på et fuldt oplyst grundlag.

Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til § 3, stk. 7, at dokumentationen skal være modtaget senest 1. maj 2013, hvorefter en henvisning til SKAT om, at de tidligere har modtaget materialet er tilstrækkeligt.

Klager har fremsendt dokumentation for fradrag for forbedringer d. 9 februar 2012 og derved overholdt fristen for indsendelse af dokumentation inden 1. maj 2013. SKAT har ikke behandlet sagen, hvorfor Landsskatteretten anmodes om, at hjemvise til fornyet behandling."

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse
Vurderingslovens § 13, stk. 1, har følgende ordlyd:

"§ 13. Ved grundværdien forstås værdien af grunden (med grundforbedringer) i ubebygget stand under hensyn til beskaffenhed og beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse."

Af tidligere gældende bestemmelser i vurderingslovens §§ 17 og 18 fremgår følgende:

"§ 17.  Såfremt de fornødne oplysninger foreligger, skal der ved vurderingen med de af §§ 18 og 21 følgende begrænsninger gives fradrag i grundværdien for forbedringer, der bevirker en stigning i grundværdien, hvad enten forbedringerne består i kapitalanvendelse eller i ejers arbejde.

§ 18. Fradrag i grundværdien for forbedringer må kun gives i det omfang, hvori forbedringerne må antages at virke værdiforøgende ved ansættelse af grundværdien, og må ikke overstige de af ejeren anvendte bekostninger, heri medregnet værdien af ejers eget arbejde.

Stk. 2. Fradrag må ikke gives for forbedringer, som er fuldført længere tilbage end 30 år - for skov, der vurderes i henhold til § 15, stk. 1-3, dog 60 år - før vurderingen."

Reglerne i vurderingslovens afsnit D, herunder §§ 17 og 18, blev afskaffet ved ændringslov nr. 925 af 18. september 2012, som trådte i kraft den 1. januar 2013, jf. ændringslovens §§ 1 og 3. Ved ændringsloven blev der indført skærpede dokumentationskrav i en overgangsperiode. Der fremgår følgende af ændringslovens § 3, stk. 6 og 7 om den dokumentation, der skal fremlægges:

"Stk. 6. Ejendommenes ejer skal ved anmodninger efter stk. 4 og 5 vedlægge dokumentation for de udgifter, som der ønskes fradrag for, i form af skøde, købsaftale, lokalplan, luftfoto af udstykningen eller storparcellen, byggeregnskab med underbilag for de pågældende poster og fakturaer eller anden dokumentation for det udførte arbejde og udgiftens størrelse. Ønskes der fradrag for anlægsudgifter, skal der på luftfoto eller kortprint være markeret de veje, stier eller andre anlægsarbejder, der ønskes fradrag for, herunder skal der foreligge kopi af originale ledningskort med markering af det forsyningsanlæg eller hovedanlæg, der ønskes fradrag for, når dette er aktuelt. Ønskes fradrag for tilslutningsafgifter, skal der fremsendes takstblade, vedtægter, fakturaer eller anden dokumentation, der indeholder en beskrivelse af, hvilke grundforbedrende arbejder tilslutningsafgiften indeholder for den pågældende ejendom på byggemodningstidspunktet.

Stk. 7. Der gives kun fradrag efter stk. 4-6 for faktisk dokumenterede udgifter. Er anmodning om ansættelse af fradrag som nævnt i stk. 4 og 5 modtaget af told- og skatteforvaltningen før den 1. januar 2013, og foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation pr. denne dato, skal dokumentation som nævnt i stk. 6 være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 1. maj 2013."

I forarbejderne til ændringsloven er bl.a. anført følgende i de specielle bemærkninger til § 3, stk. 6 og 7 (LFF 2012-08-14 nr. 198):

"Til stk. 6
Det foreslås, at der ved anmodninger som nævnt i stk. 4 og 5 skal opfyldes et dokumentationskrav. Som tidligere omtalt indeholder den gældende lov kun en formulering om, at de nødvendige oplysninger skal foreligge, og dette er ikke tilstrækkeligt for en tilfredsstillende sagsbehandling. Det foreslås derfor, at anmodninger modtaget fra det tidspunkt, hvor loven træder i kraft, skal være vedlagt dokumentation for de udgifter, som grundejeren ønsker fradrag for.

Denne dokumentation er i lovbestemmelsen opregnet således:
(...)

Til stk. 7
Det foreslås fastsat, at der kun gives fradrag efter stk. 4-6 for faktisk dokumenterede udgifter. Der kan således ikke foretages opgørelser baseret på et skøn eller på grundlag af ufuldstændig eller endda helt manglende dokumentation.
(...)"

Det fremgår af Skatteministeriets kommentarer til høringssvar fra R1 (høringsskema L 198) vedrørende ændringsloven, at:

"Det centrale i de foreslåede bestemmelser er, at der kun gives fradrag for faktisk dokumenterede udgifter, jf. lovforslagets § 3, stk. 7."

Ændringslovens § 3 indeholder en række bestemmelser om, i hvilke situationer de skærpede dokumentationskrav er gældende. Det fremgår, at de skærpede dokumentationskrav skal opfyldes i følgende situationer:

  • når anmodningen er modtaget af SKAT inden 1. januar 2013 men uden dokumentation efter de tidligere gældende regler,
  • når anmodningen er modtaget af SKAT mellem den 1. januar 2013 og 1. maj 2013 og
  • når en grundforbedring er påbegyndt men endnu ikke fuldført den 1. januar 2013 og SKAT har modtaget meddelelse om den påbegyndte grundforbedring senest den 1. maj 2013.

Såfremt en sag er omfattet af de skærpede dokumentationskrav, gælder der forskellige frister for, hvornår kravet skal være opfyldt, alt efter hvilken af de ovennævnte situationer, der er tale om. Dokumentation, som først er fremlagt efter de respektive fristers udløb, vil ikke kunne tages i betragtning ved sagens behandling.

I denne sag har repræsentanten i e-mail af 18. marts 2013 oplyst til SKAT, at klageren ønskede at tilslutte sig genoptagelsesanmodningen af 16. januar 2011 vedrørende parcelhusudstykningen Udstykning U1 og Udstykning U2. Repræsentantens e-mail af 18. marts 2013 må efter rettens opfattelse betragtes som en selvstændig anmodning om genoptagelse af fradrag for forbedringer, og klageren kan således ikke anses for omfattet af den genoptagelsesanmodning, som blev anmeldt til SKAT på vegne af de øvrige klagere i udstykningsområdet tilbage i 2011. Anmodningen er modtaget af SKAT efter ændringslovens ikrafttræden den 1. januar 2013. Sagen er derfor omfattet af de skærpede dokumentationskrav, jf. ændringslovens § 3, stk. 5, og dokumentationen skal være vedlagt anmodningen, jf. ændringslovens § 3, stk. 6, 1. punktum.

Både under hensyn til ordlyden af ændringslovens § 3, stk. 6 og de specielle bemærkninger i lovforarbejderne er det rettens opfattelse, at når der i ændringslovens § 3, stk. 6 står, at dokumentation for de udgifter, der ønskes fradrag for, skal være vedlagt anmodningen, så skal det forstås sådan, at dokumentation for de udgifter, der ønskes fradrag for, skal være fremsendt i umiddelbar sammenhæng med anmodningen. En henvisning til, at dokumentation kan findes et andet sted, kan som udgangspunkt ikke anses at være tilstrækkeligt til, at den pågældende dokumentation kan anses at være vedlagt anmodningen.

Retten bemærker, at anmodningen om genoptagelse af 18. marts 2013 er sendt til SKAT uden dokumentation. Det forhold, at der i anmodningen er henvist til et andet sagskompleks, gør efter rettens opfattelse ikke, at den i pågældende sagskompleks fremlagte dokumentation, kan anses at være vedlagt anmodningen. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke i den konkrete sag foreligger oplysninger om, at der skulle være særlige grunde til, at det ikke har været muligt at fremsende dokumentationen i umiddelbar sammenhæng med anmodningen.

Ændringslovens skærpede dokumentationskrav udelukker, at der kan foretages opgørelser på baggrund af et skøn eller på grundlag af ufuldstændig eller endda helt manglende dokumentation.

Retten finder på den baggrund ikke, at klageren har fremlagt dokumentation for de faktiske udgifter, og der kan derfor ikke gives fradrag efter ændringslovens § 3, stk. 4-6, jf. § 3, stk. 7.

Det bemærkes, at Landsskatteretten som klagemyndighed i et vist omfang i forbindelse med behandlingen af en klage over en afgørelse, kan helbrede sagsbehandlingsfejl begået af en underliggende myndighed. Der kan bl.a. henvises til Retten i Hjørrings dom af 10. juni 2014, offentliggjort i SKM2014.553.BR. Retten har dog ikke kunnet konstatere, at SKAT har begået sagsbehandlingsfejl, og retten finder derfor allerede af den grund ikke, at der er grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling hos SKAT. Det bemærkes i den forbindelse, at det som følge af ændringsloven er rettens opfattelse, at det er korrekt, når SKAT ved sagsbehandlingen af sager omfattet af de skærpede dokumentationskrav starter med at vurdere, hvorvidt de skærpede dokumentationskrav er opfyldt.

Retten stadfæster derfor SKATs afgørelse.

Det bemærkes, at SKAT i forbindelse med sagens behandling har konstateret, at der tidligere er givet et fradrag på 21.100 kr. med startår 1989. Da grundlaget for det tidligere fradrag ikke er fuldt oplyst, har SKAT ikke ændret herpå. Da retten stadfæster SKATs afgørelse, ændrer retten heller ikke på det tidligere indrømmede fradrag.