Der skal oplyses de samlede renter som er tilskrevet på lånet i året, restgæld og kursværdi pr. 31. december. Der skal også oplyses om eventuel kurstab på kontantlån og udbetaling af reservefondsudlodning.

Der kan maksimalt indberettes 15 tegn, dvs. fortegn, 11 cifre, komma og ørebeløb (2 cifre).

Omkostninger ved inkasso, herunder omkostninger til rykkergebyrer og andre inddrivelses- eller inkassoomkostninger er ikke omfattet af indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 P, medmindre det fremgår af låneaftalen, at omkostninger lægges til lånets hovedstol.

Beløb oplyses i danske kroner.

Det er frivilligt at oplyse ørebeløb, når ørebeløbet er nul.

Eksempel:
1.125,00 kr. kan oplyses med "1125" eller "1125,00"
1.125,50 kr. skal oplyses med "1125,50".

For konti i udenlandsk mønt skal beløb angives i danske kroner efter kursen på det aktuelle debiteringstidspunkt (retserhvervelsestidspunkt).

Betaling foretaget ved en omveksling (betaling fra kronekonto), kan fastsættes efter pengeinstitutters dagskurs. Sker der ikke omregning i pengeinstituttet ved betalingen, skal I bruge Nationalbankens middelkurs.