Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:40
Serienummer
S nr. 15
Resumé

Vejledning til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 gældende for indkomståret 2017.

Vejledningen omhandler både bidrag og indskud på privattegnede ordninger og på arbejdsgiveradministrerede ordninger.

Reglerne fremgår af skattekontrollovens § 8 B og § 8 F samt bekendtgørelse om indberetningspligter nr. 890 af 10. juli 2015 m.v. kapitel 10 - 12 og med senere ændring af 30. maj 2016 nr. 542.

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

For 2017 er der ingen ændringer til individstrukturene til 2250, 2251 og 2252 i forhold til 2015 og 2016.

Fristen for underretning er i 2018 udskudt fra 15. februar 2018 til 1. marts 2018.

Den nye vejledning Pensiondiverse
indeholder vejledning om indberetning af § 53 og § 53 A ordninger samt tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter § 17 og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse.

Nyheder fra eKapital
Skattestyrelsens nyhedsmail blev fra 1. februar 2017 erstattet af nyhedsfeeds via RSS. Alle der var tilmeldt abonnement på Skattestyrelsens nyhedsmail fik i starten af 2017 tilsendt information om ændringen, og hvordan man i stedet kan abonnere på nyhedsfeeds. Se hvordan i afsnittet "Indledning".

Se også Årsbrevet for 2017 som indeholder afklaringer til indberetning m.v.

Pensionsindbetalinger individ 2250 og 2251:

Udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.).
Der skal indberettes TIN-nr. for personer, som ikke bor i Danmark jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016, som trådte i kraft 1. juli 2016. Se bekendtgørelsen på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180516

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder for konti og depoter, der er oprettet/aftalt fra og med d. 1. juli 2016. Det gælder dog også, hvis en konto eller et depot, der var oprettet/aftalt før d. 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen.

Der er ikke indført valideringer af TIN oplysninger på valutaudlændinge for 2017. Indberetninger uden TIN oplysninger vil derfor ikke blive afvist for 2016 og 2017.

Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af §4 i bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016. For så vidt angår indberetning til brug for international udveksling, fremgår hjemlen af §102 stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 (CRS-indberetning).

Der er opstået usikkerhed om hvilke krav Skattestyrelsen stiller ved afgivelse af identifikationsoplysninger på udlændinge efter der er indført en ny hjemmel til indberetning af identifikationsnummer (TIN-nr.) Der er samtidig usikkerhed om, det er de samme krav der gælder for den nationale og internationale indberetning (FATCA/CRS).

Skattestyrelsen skal derfor komme med følgende præcisering;

Kravene til legimitation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger generelt hvidvaskningslovens regler. Det er de samme krav der gælder uanset om oplysninger skal bruges til den nationale eller internationale indberetning (FATCA/CRS).

Ved afgivelse af identifikationsoplysninger vil Skattestyrelsen anbefale at der forevises billedlegitimation i form af pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimation bør sammenholdes med anden legitimation, eksempelvis sundhedskort.

Hvis der ikke forefindes billedlegitimation kan der bruges anden legitimation som f.eks. dansk sundhedskort (med CPR-nr.), dåbs- eller navneattest (med CPR-nr.), vielsesattest, årsopgørelse fra skattemyndighederne eller lignende.

I hvidvaskningsloven stilles der ikke krav om, at der skal indhentes oplysning om udenlandsk identifikationsnummer (TIN). Skattestyrelsen skal derfor præcisere, at oplysning om udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland kan afgives via en underskrevet "egenerklæring". Der er ingen formkrav til en sådan erklæring. Der er ikke krav om, at der samtidig skal forevises dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse.

Skattestyrelsen anbefaler, at det undersøges om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældendes lands formatkrav.

Der henvises til følgende hjælpelister som udgives sammen med årsbrevet;

 TIN ON EUROPA - kontrol gyldighed af TIN nummer

 OECDs Automatic Exchange Portal

Formuestatistik individ 2252 for 2017:
Indberetningen er beskrevet i afsnittet: Dataindhold for pensionsstatistik.
Indberetningsindividet er beskrevet under individstrukturer (individ 2252) i Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik.

Beskrivelse af variablerne, som skal indberettes, findes i Danmarks Nationalbanks INDBERETNINGSVEJLEDNING TIL PENSIONSSTATISTIK af 23. september 2016.

Der ikke er ændringer fra Nationalbanken vedrørende indberetning af data til 2017.

Hvis der er rettelser til en del af en indsendt fil, SKAL HELE filen inkl. rettelser sendes ind igen. Der skal indsendes én samlet fil med data til pensionsstatistikken. Der må ikke foretages løbende indberetninger eller rettelser.

ISBN-nummer
978-87-417-0293-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen