1. Beskrivelse af produktet

En CFD er et aktie- eller indeksbaseret derivat, der præcist følger det underliggende aktiv i anskaffelsespris, kursudvikling og corporate actions, herunder udbytter og ændringer vedrørende aktien (fx aktiesplit og andre kapitalændringer).

CFD-kontrakten er et 100 pct. syntetisk produkt, der afregnes ved differenceafregning og aldrig ved levering.

CFD-kontrakter er et investeringsprodukt, der tillader investorer at spekulere i prisudviklingen på andre finansielle produkter (f.eks. aktier, aktieindeks, futures eller lign.) uden at investoren ejer det underliggende finansielle aktiv. CFD-kontrakter giver en række fordele for investoren, herunder bl.a. at investoren ikke er tvunget til at betale børsgebyrer, modtage aktiebreve, ikke er afhængig af børsernes åbningstider, nemt kan "shorte" (købe kort) (se nedenfor), kan handle hurtigt og har mulighed for at geare sine investeringer (se nedenfor).

En CFD indgås af kunden med udbyder som modpart og produktet er således OTC (Over The Counter). Kunden har i sagens natur intet forhold til udstederen af det underliggende produkt og har således ingen selskabsretlige rettigheder i forbindelse med f.eks. generalforsamlinger.

En særlig type CFD-kontrakter benævnes "CFD DMA"-kontrakter. DMA er en forkortelse for Direct Market Access. Denne type CFD-kontrakter afviger fra "almindelige" CFD-kontrakter på to måder: 1) kunden handler til børsprisen (og ikke til en købs-/salgspris stillet af udbyderen) og 2) udbyderen er forpligtet til i eget navn at foretage en fysisk aktiehandel svarende til kundens CFD DMA-handel.

Når der i det følgende tales om "lange CFD positioner" henvises til en situation, hvor kunden har købt flere CFD kontrakter i en konkret aktie/aktieindex, end kunden har solgt. Ved "lange positioner" vil kunden tjene penge ved kursstigninger i det underliggende finansielle produkt.

Omvendt henviser "korte CFD positioner" til en situation hvor kunden har solgt flere CFD kontrakter i en konkret aktie/aktieindex, end kunden har købt. Ved "korte positioner" vil kunden tjene penge ved kursfald i det underliggende finansielle produkt.

Det underliggende aktiv:

CFD-kontrakter kan principielt baseres på alt med en rimelig sikker prissætning. CFD-kontrakter behandles i videst muligt omfang som det underliggende aktiv, dvs. de fleste karakteristika/hændelser på det underliggende aktiv oftest forsøges kopieret til CFD-kontrakten. Det betyder for aktiebaserede CFD-kontrakter at alle corporate aktions (i det omfang det er muligt) også påvirker CFD-kontrakten. Dette er i særdeleshed relevant ved udbytteudbetalinger, hvor sælgeren af CFD-kontrakten vil betale et syntetisk udbytte til køberen af CFD-kontrakten.

Også fondsaktieudstedelse og aktiesplit vil påvirke aktiebaserede CFD-kontrakter.

Løbetid:

CFD-kontrakter er tidsubegrænsede. Kunden kan således være eksponeret overfor kursudviklingen i det underliggende finansielle produkt, så længe kunden ønsker det.

Hvis det underliggende produkt suspenderes, afnoteres eller lignende kan det imidlertid have den praktiske betydning, at CFD-kontrakter baseret på produktet må afvikles. Der er videre oplyst, at der kan ske tvangsopsigelse af kontrakten såfremt der ikke er et marked til aktielån, og derved at udbyder ikke via aktielån kan afdække deres position overfor investor.

Kortsalg:

Idet CFD-kontrakter er finansielle kontrakter, der handles uafhængigt af det underliggende produkt og kun kan differenceafregnes, er adgangen til åbne korte positioner enkel.

Gearing:

En udbyder af CFD-kontrakter kan vælge, at kunden alene skal stille en del af kontraktens værdi til sikkerhed for investeringen. Dette vil resultere i, at kunden for en forholdsmæssig lavere investering vil få en fuld eksponering overfor kursudviklingen i det underliggende produkt. Dette benævnes ofte gearing. Mængden af sikkerhed kædes ofte sammen med risikoen på det underliggende aktiv (herunder produktets volatilitet og likviditet). Ved aktiebaserede CFD-kontrakter kræves ofte mellem 10% og 50% sikkerhed (ved aktieindex kræves ned til 5%).

Eksempel:

En kunde køber 10 Mærsk CFD-kontrakter til kurs 65.800. Positionen vil have en samlet værdi på 658.000. Såfremt udbyderen kræver, at kunden stiller mindst 20% i sikkerhed ved handel med Mærsk CFD-kontrakter, vil investeringen kræve, at kunden har mindst 131.600 kr. stående på kontoen hos udbyderen som sikkerhed. Skulle kunden netop have 131.600 kr. på kontoen vil en kursændring på 1% i den underliggende Mærsk-aktien medføre en gevinst/tab for kunden på 6.580 kr. eller 5% af kontoens værdi. Kunden har således ved kun at stille 20% i sikkerhed for investeringen gearet sin investering 5 gange.

Pengestrømme knyttet til kontrakterne:

Der er 3 typer af betalinger knyttet til aktiebaserede CFD-kontrakter:

 1. Ved køb og salg af CFD-kontrakter betaler kunden en indirekte omkostning pga. forskellen mellem købs- og salgskurs. Denne indirekte omkostning vil ikke fremgå specifikt på kundens konto, men vil blot påvirke størrelsen af en/et senere realiseret gevinst/tab. Ved køb og salg af CFD DMA-kontrakter handler kunden kontrakten til markedsprisen (dvs. ikke til en købs-/salgspris) tillagt et mark-up/down. Dette mark-up/down vil fremgå som en opkrævet kommission.
  Herudover opkræver de fleste udbydere et handelsgebyr (Ticket Fee) for handler under et vist beløb.
 2. Idet CFD-kontrakter kan handles på margin opkræver/betaler de fleste udbydere en såkaldt CFD finansieringsomkostning (CFD Finance Cost/CFD Interest).

  Kunder med lange CFD positioner betaler hver nat en omkostning opgjort som den oprindelige handelsværdi af kontrakten gange Inter Bank renten for den valuta i hvilken det underliggende produkt er udstedt tillagt et mark-up.
  Eksempel: En lang position på 10 Mærsk CFD-kontraker holdes over natten. De er købt til kurs 65.800 dvs. købsværdien er 658.000 kr. Det forudsættes at CIBOR er 4,5% og at udstederen af CFD kontrakten tillægger et mark-up på 3%.

  Betalingen vil da udgøre: 658.000 * (4,5% + 3%) * 1/360 = 137,08 kr.

  Kunder med korte CFD positioner modtager hver nat en betaling opgjort som den oprindelige handelsværdi af kontrakten gange Inter Bank renten for den valuta i hvilken det underliggende produkt er udstedt fratrukket et mark-down.

  Finansieringsomkostningerne bogføres på kundens konto månedligt.
  Eksempel: En kort position på 10 Mærsk CFD-kontraker holdes over natten. De er solgt til kurs 65.800 dvs. salgsværdien er 658.000 kr. Det forudsættes at CIBOR er 4,5% og at udstederen af CFD kontrakten tillægger et mark-down på 2,5%.

  Udbetalingen vil da udgøre: 658.000 * (4,5% - 2,5%) * 1/360 = 36,55 kr.

  Kontrakter der købes og sælges hhv. sælges og købes inden for samme dag er ikke underlagt en CFD finansieringsomkostning.
 3. Som nævnt ovenfor vil CFD-kontrakter baseret på aktier (eller aktieindex) kopiere en evt. udbyttebetaling på den underliggende aktie.
  Kunder med lange CFD positioner vil modtage en syntetisk udbytteudbetaling svarende til en forholdsmæssig del af den reelle udbytteudbetaling (som oftest omkring 70% af det underliggende aktieudbytte).

  Kunder med korte CFD positioner vil tilsvarende blive opkrævet en syntetisk udbyttebetaling svarende til det udbytte der udstedende selskab har udbetalt på den underliggende aktie.