Dato for udgivelse
03 Aug 2017 14:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jun 2017 12:51
SKM-nummer
SKM2017.474.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1368381
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Momspligt
Resumé

Spørger har i 1990´erne erhvervet en ejendom, som han har anvendt til bopæl og i forbindelse med momspligtig aktivitet i form af planteavl.  Efter den seneste høst har arealet ligget brak, indtil det blev solgt.

Det er spørgers opfattelse, at grundarealet er udtaget fra den momspligtige aktivitet til privatsfæren, og at salget derfor skal anses som privat formueforvaltning med momsfrihed til følge.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan sælge det omhandlende grundareal uden moms.

 

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1, § 4, § 8, og § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.4.5.4

Spørgsmål:

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan sælge det omhandlede grundareal uden moms?

Svar:

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger erhvervede i 1990´erne ejendommen, som omhandler flere matrikler, herunder den matrikel, som anmodningen vedrører.

Ejendommen har været anvendt som bolig for spørger, samt han har efter anskaffelsen drevet planteavl fra ejendommen.

Spørger har indgået en optionsaftale om salg af den omhandlende matrikel, hvor optionstager har betinget overtagelsen af, at det omhandlende areal bliver omfattet af en lokalplan.

Spørger ønsker at blive boende på ejendommen, men påtænker at afhænde det omhandlede areal. Det vil sige, at spørger ønsker at sælge den omhandlede matrikel fra.

Spørger ønsker at afhænde den resterende del af grundarealet som et enkeltstående salg og det eneste spørger foretager sig i den forbindelse er selve salget.

Baggrunden for denne anmodning er at få afklaret den momsmæssige situation i forbindelse med et muligt forestående salg af det omhandlende grundareal.

Spørger medvirker hverken til eller forestår selv udvikling af grundarealet. Grundarealet forventes solgt som det foreligger.

Siden indførslen af momspligt på salg af fast ejendom pr. 1. januar 2011 har der været en del fortolkningsbidrag i form af bindende svar til klarlæggelse af praksis på området, men vi er ikke 100 % sikker på om vores opfattelse er korrekt, hvorfor denne anmodning fremsendes.

Det er supplerende oplyst, at spørger har drevet planteavl fra matriklen, og dermed har det været anvendt i forbindelse med den momspligtige aktivitet, men efter den seneste høst har spørger udtaget matriklen fra driften, og arealet lå brak indtil salgstidspunktet.

Spørger har oplyst, at salget er gennemført med overtagelsesdag i 2016.

SKAT har anmodet spørger om at oplyse nærmere om den private anvendelse af den faste ejendom i forbindelse med udtagningen. Spørger har svaret, at spørger fra den sidste høst til salgstidspunktet ikke længere anvender arealet til landbrugsaktiviteten. Dermed er arealet efter spørgers opfattelse udtaget til ”momsfri” anvendelse.

Spørger er fortsat momsregistreret.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, at spørger kan sælge ejendommen uden moms.

Vores opfattelse bygger på, at spørger i forbindelse med afhændelse af grundarealet ikke driver selvstændig økonomisk virksomhed med indtægter af en vis varig karakter. Derved er spørger ikke omfattet af momspligten for salg af byggegrunde.

Der skal således ved vurderingen af momspligten foretages en vurdering efter principperne udstukket i EU-dommene Slaby & Kuc.

SKAT anfører i sin vejledning om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, at aktive skridt mod økonomisk udnyttelse af grundene kan medføre, at eventuelle salg bliver anset som økonomisk virksomhed.

Det fremgår af EU-Domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, at besiddelse af grunde kan være økonomisk virksomhed, hvis der tages aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af grundene gennem en mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder.

Af Skatteministeriets meddelelse i SKM2012.297.SKAT fremgår, at det er Skatteministeriets opfattelse, at byggemodning bestående af etablering af infrastruktur i form af veje, belysning, kloak- og vand- og elektricitetsforsyning, er aktive skridt mod økonomisk udnyttelse af grundene, som derefter er omfattet af begrebet økonomisk virksomhed.

Denne afståelse kan slet ikke sammenlignes med det i SKM2012.297.SKAT anførte, idet der udelukkende er tale om salg af et grundareal, som sælges i foreliggende stand, uden spørger hverken medvirker til eller selv har foretaget aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af arealet som anført ovenfor.

Der er således tale om et enkelt stående salg, som efter vores opfattelse i dette tilfælde ikke kan karakteriseres som indtægter af en vis varig karakter. Det havde derimod været på tale såfremt spørger selv ville udstykke og udvikle området i overensstemmelse med den kommende lokalplan.

Dette havde også givet spørger en større økonomisk gevinst, såfremt projektet lykkedes, men det er ikke tilfældet her. Det lader han i stedet køber.

Opsummering af vores opfattelse

Hovedårsagen til anskaffelse af ejendommen har udelukkende været som led i private interesser, idet ejendommen er anvendt til bolig for spørger. Spørger har ikke på grundene etableret infrastruktur eller på anden måde mobiliseret midler, som normalt anvendes af handlende med byggegrunde, som beskrevet i Skatteministeriets meddelelse. Spørger har derfor ikke taget aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af grundene.

Det er desuden vores opfattelse, at spørger ikke bliver omfattet af kriteriet indtægter af en vis varig karakter, idet der er tale om et enkeltstående tilfælde.

Afståelsen skal derfor sidestilles med en privatpersons almindelige udøvelse af sin ejendomsret og det kan ikke i sig selv betragtes som udøvelse af økonomisk virksomhed - derfor er det vores klare opfattelse, at SKAT skal svare bekræftende til vores spørgsmål.

----------

Spørger har supplerende oplyst, at arealet efter spørgers opfattelse er udtaget af spørger fra den momspligtige landbrugsaktivitet og over til privatsfæren. Dermed vil salget skulle anses som privat formueforvaltning og med momsfrihed til følge.

Dette understøttes desuden af den seneste praksis inden for moms på fast ejendom, hvor et gartneri udtager sin faste ejendom fra momspligtig udlejning, med den konsekvens, at det efterfølgende salg kan ske uden moms. Her er situationen stort set tilsvarende, blot at arealet ikke anvendes til momsfrie erhvervsformål, men i stedet til ikke økonomiske formål (private)

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge det omhandlende grundareal uden moms.

Begrundelse

Spørger driver selvstændig økonomisk virksomhed og er dermed en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1.

Det lægges efter det oplyste til grund, at arealet er en byggegrund, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra b) og momsbekendtgørelsen § 56, stk. 1.

Det fremgår af momsloven § 8, stk. 1, at levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb af aktivet. Se SKM2015.571.LSR.

Det er spørgers opfattelse, at grundarealet er udtaget fra den momspligtige aktivitet til privatsfæren, og at salget derfor skal anses som privat formueforvaltning med momsfrihed til følge.

Spørger har oplyst, at arealet efter den seneste høst er udtaget fra driften og har ligget brak indtil salgstidspunktet. SKAT skal i den forbindelse henvise til SKM 2008.129.ØLR, hvor den omstændighed, at de i sagen omhandlede busser, i perioden indtil salget var blevet gennemført, havde stået ubenyttet hen, ikke var ensbetydende med, at busserne kunne anses for udtaget efter momslovens § 8, stk. 2. SKAT finder derfor ikke, at det omhandlede areal i nærværende sag er udtaget til privat anvendelse ved at arealet har ligget brak dvs. har ligget ubenyttet hen jf. momslovens § 5.

Det er på den baggrund SKATs opfattelse at det påtænkte salg vil være momspligtigt, jf. momsloven §§ 3, 4 og 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1,

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.  (---)

Momsloven § 8

Levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af aktivet. Det samme gælder salg af aktiver ved virksomhedens afmeldelse fra registrering. Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, når den nye indehaver er eller bliver registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a. Virksomheden skal inden 8 dage efter overdragelsen give told- og skatteforvaltningen meddelelse om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver.

Stk. 2. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning af aktiver, der ikke er omfattet af reglerne i §§ 43 og 44, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. heraf, når udtagningen sker til privat brug eller til andre formål, som ikke vedrører den afgiftspligtige virksomheds levering af varer og ydelser.

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

Momsbekendtgørelsen (bkg. nr. 808 af 30/06/2015), § 56, stk. 1

Ved en byggegrund i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 54 i denne bekendtgørelse.

Praksis

SKM2008.129.ØLR

Landsretten tiltrådte, at salg af en virksomheds aktiver er momspligtig i henhold til Momslovens § 8, stk. 1, såfremt der har været hel eller delvis fradragsret ved indkøbet, uanset om fradragsretten faktisk er blevet udnyttet eller ej. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at de sagen omhandlede busser ikke havde været anvendt til de sagsøgtes momspligtige aktiviteter (bl.a. reklamering og pakketransport), og salget af busserne var derfor momspligtigt.

Den omstændighed, at busserne, i perioden indtil salget var blevet gennemført, havde stået ubenyttet hen, var ikke ensbetydende med, at busserne kunne anses for udtaget efter momslovens § 8, stk. 2.

SKM2015.571.LSR

Salget af en bygningsparcel erhvervet i 2007, hvor beboelse og driftsbygninger var nedrevet, inklusive et areal tilhørende klagerens landbrugsejendom, var omfattet af momspligt.

Landsskatterettens flertal udtalte:

”Klageren vil endvidere udøve økonomisk virksomhed ved salget. Da arealet har været anvendt til brug for klagerens momsregistrerede virksomhed, må arealet anses for at tilhøre virksomhedens formue og ikke klagerens personlige formue. Klageren vil derfor handle i egenskab af momspligtig person ved salget, jf. momslovens § 3, stk. 1.”