En virksomhed skal stille sikkerhed for potentiel toldskyld i forbindelse med nye bevillinger til:

 • Aktiv eller passiv forædling
 • Midlertidig import
 • Særligt formål (end-use)
 • Toldoplag og midlertidig opbevaring.

Reglerne om sikkerhedsstillelse for forsendelsesproceduren, som allerede var obligatorisk før indførelsen af EU’s Toldkodeks (EUTK) fortsætter uændret.

Hvis du har to eller flere transaktioner, angivelser eller toldprocedurer, hvor du skal stille sikkerhed for toldskyld, kan du ansøge om bevilling til samlet sikkerhedsstillelse. Toldstyrelsen kan give bevilling til, at en virksomhed stiller sikkerhed for toldskyld gennem ordningen for samlet sikkerhedsstillelse. Alle, der vil bruge ordningen, skal søge om bevillingen - også økonomiske operatører og virksomheder med AEO-status. Læs mere om fordelene ved AEO-bevilling.

En bevilling til samlet sikkerhedsstillelse dækker to eller flere transaktioner, angivelser eller toldprocedurer og kan vedrøre både eksisterende toldskyld (det vil sige toldskyld, der allerede er opstået) og potentiel toldskyld.

Sikkerhedsstillelsen skal dække tab, hvis det ikke lykkes at inddrive skyldige beløb. Toldstyrelsen skal omgående frigive sikkerhedsstillelsen, når toldskylden eller betalingspligten for andre afgifter er ophørt eller ikke længere vil kunne opstå.

Samlet sikkerhed skal dække et beløb, som svarer til toldskylden og andre afgifter, hvis beløbet kan beregnes nøjagtigt på det tidspunkt, hvor sikkerheden kræves.

Hvis du ikke kan fastsætte det nøjagtige beløb, vil toldmyndigheden fastsætte sikkerhedsstillelsen til det anslåede højeste beløb, der svarer til toldskyld og andre afgifter, der er opstået eller vil kunne opstå.

Toldstyrelsen fastsætter et referencebeløb

Den samlede sikkerhedsstillelse skal være lig med et referencebeløb, som Toldstyrelsen fastsætter ud fra beregningen af det beløb, som sikkerhedsstillelsen skal dække.

Referencebeløbet skal deles op i den del, der dækker den eksisterende toldskyld og den del, som dækker den potentielle toldskyld. 

Toldstyrelsen fastsætter referencebeløbet i samarbejde med den person, der skal stille sikkerheden. I nogle situationer, hvor størrelsen af beløbet, der skal stilles sikkerhed for, ikke kan fastslås med sikkerhed, beregner Toldstyrelsen beløbet på grundlag af en række oplysninger. Disse oplysninger er om varer, som har været henført under den relevante toldprocedure eller været under midlertidig opbevaring i de sidste 12 måneder og på grundlag af omfanget af planlagte transaktioner (fx en importangivelse eller en eksportangivelse), hvor bevillingen skal bruges. Oplysningerne kan blandt andet fremgå af handels- og regnskabsdokumenterne fra den person, som skal stille sikkerheden.

Hvis Toldstyrelsen ikke modtager de oplysninger, som er nødvendige for at fastlægge referencebeløbet, vil referencebeløbet blive fastsat til 10.000 euro for hver enkelt nye angivelse.

Toldstyrelsen fører tilsyn med referencebeløbet gennem regelmæssig revision.

Du kan ansøge om at få nedsat referencebeløbet til henholdsvis 50 % eller 30 % af referencebeløbet og i visse tilfælde fuld fritagelse for potentiel toldskyld. Der er dog flere betingelser, der gør sig gældende.
Det er kun virksomheder med AEO-status, der kan få nedsat eksisterende toldskyld (kredit), der udgør 30 % af den del af referencebeløbet, som vedrører eksisterende toldskyld.Læs mere om fordelene ved AEO-bevilling.

Ændringer i referencebeløbet

Hvis din virksomheds importmønster skifter, kan det betyde, at referencebeløbet skal ændres, hvilket betyder en ændring af den samlede sikkerhedsstillelse. Virksomheden er forpligtet til at informere Toldstyrelsen om relevante ændringer.

Sikkerheden skal dække told- og afgiftsbeløb, som skal betales ved import til EU, når flere lande er involveret i transaktionen. Hvis det kun er Danmark, der er involveret, skal sikkerheden som minimum dække toldbeløbet.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøgers og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer.
 • Hvis ansøgeren ikke har en AEO-bevilling, skal du også oplyse fornavn, efternavn, telefonnummer og mailadresse, på den person som er ansvarlig for toldanliggender i ansøgers virksomhed.
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Det højeste beløb for told og andre afgifter, der gælder for den enkelte sending, der vedrører den seneste 12 måneders periode
 • Den gennemsnitlige periode mellem varernes placering under proceduren og afslutning af proceduren vedrørende den seneste 12 måneders periode
 • Størrelse på sikkerhedsstillelse.
 • Form på sikkerhedsstillelse.
 • Eventuelt adresseoplysninger om garant.

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Samlet sikkerhedsstillelse, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

Du kan søge om betalingshenstand (at få udsat betalingsfristen), hvis du kan stille sikkerhed for eksisterende toldskyld.

Du kan få udsat betalingsfristen for alle toldbeløb, som er opstået, hvis du har angivet til en toldprocedure såsom fri omsætning, eksport, toldoplag med flere - dog ikke toldproceduren midlertidig import med delvis fritagelse for importafgifter.
Du kan højst få udsat din betalingsfrist i 31 dage.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-nummer, EORI-nummer og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Oplysninger om sikkerhedsstillelse og sikkerhedsstillelsesbeløb

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om betalingshenstand, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.