Din virksomhed skal kunne redegøre for varens toldmæssige status. Hovedreglen er, at alle varer per definition antages at have toldmæssig status som EU-varer, med mindre det fastslås, at de ikke er EU-varer.

EU-varer er varer, som hører under en af følgende kategorier:

 1. Varer, som fuldt ud er fremstillet inden for Unionens toldområde, uden at der indgår varer, som er importeret fra lande eller områder uden for Unionens toldområde
 2. Varer, som er indført i Unionens toldområde fra lande eller områder uden for dette område, og som er bragt i fri omsætning
 3. Varer, som er fremstillet inden for Unionens toldområde enten udelukkende af de i punkt 1 omhandlede varer eller af de i punkt 1 og 2 omhandlede varer
 4. "Ikke-EU-varer" er alle andre varer end "EU-varer"

Som udgangspunkt skal dokumentation for en vares toldmæssige status som EU-vare afstemples og underskrives af toldmyndigheden. Nogle virksomheder kan ansøge om bevilling til at udstede dokumentation for en vares toldmæssige status som EU-vare uden at dokumentationen skal afstemples og underskrives af toldmyndigheden.

Rederier, der er etableret i EU’s toldområde, kan søge om at få bevilling til fast rutefart. Rederiet kan med en sådan bevilling føre EU-varer fra et sted til et andet inden for EU’s toldområde og midlertidigt føre dem ud af dette område, uden at varernes toldmæssige status som EU-varer ændrer sig.

Det er et krav, at de skibe, der anvendes i den faste rutefart, ikke anløber havne i områder uden for EU’s toldområde eller i frizoner i en EU-havn. Varerne må heller ikke lades om på havet.
Bevillingen udstedes i det medlemsland, hvor rederiet er etableret eller repræsenteret og gives efter aftale med toldmyndighederne i de andre berørte medlemslande.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • EU-medlemslande omfattet af bevilling til fast rutefart
 • Skibe omfattet af fast rutefart og anløbshavne
  • IMO-nummer
  • Skibsnavn
 • Første havn
 • Øvrige anløbshavne

Søg bevilling

Når du søger en bevilling, gælder den på tværs af flere EU-lande. Du skal søge digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Fast rutefart, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

Virksomheden kan bevise at varer er EU-varer, hvis de fx har et T2L dokument. Hvis virksomhedens varer har oprindelse i EU, men fra et område hvor momsdirektivet eller cirkulationsdirektivet ikke gælder, som fx de Kanariske Øer, så kan den bruge et T2LF dokument, til at dokumentere varernes status.

Som autoriseret udsteder får virksomheden bevilling til at benytte T2L- og T2LF dokumenter, handelsdokumenter og rederiets manifester som dokumentation for varers status, uden at de skal afstemples og underskrives hos det kompetente toldsted.

Inden du søger en bevilling
Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer.
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype.
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype.

Søg bevilling

Når du søger en bevilling, gælder den på tværs af flere EU-lande. Du skal søge digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Autoriseret udsteder, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.