Forenklede toldangivelser (og andre forenklinger) giver virksomheder mulighed for forskellige lempelser i forbindelse med angivelse af varer overfor toldmyndighederne. Det gælder både ved import og eksport af varer.

Virksomheden skal ved regelmæssig anvendelse søge om bevilling til at bruge disse forenklinger, og i nogen tilfælde kræver det også, at virksomheden har autorisation som autoriseret økonomisk operatør - forkortet AEO. En sådan autorisation giver indehaveren mulighed for at drage fordele af visse forenklinger i overensstemmelse med toldlovgivningen. Læs mere om AEO-bevilling.  

Bevilling til forenklinger i forbindelse med import og eksport:

 • Forenklede toldangivelser
 • Centraliseret toldbehandling
 • Indskrivning i klarererens regnskaber
 • Egen beregning

En bevilling til forenklet angivelse giver dig mulighed for at angive varer til en toldprocedure, uden at alle oplysninger skal skrives i toldangivelsen. Desuden giver bevillingen lov til, at dokumentationen ikke behøver være til stede i forbindelsen med selve toldbehandlingen.

Den nødvendige dokumentation skal efterfølgende være til rådighed for toldmyndighederne inden for en specifik frist.
Virksomheden skal herefter angive de resterende oplysninger i form af en supplerende angivelse, som kan være samlet, periodisk eller af opsummerende art.
Hvis virksomheden lejlighedsvis bruger forenklet angivelse, kræver det ikke bevilling. Regelmæssig brug af en forenklet angivelse kræver derimod en bevilling. Om det er lejlighedsvis eller regelmæssig brug kommer an på en konkret vurdering hos Toldstyrelsen.Enhver virksomhed, der er importør- eller eksportørregistreret, kan ansøge om bevilling til forenklet toldangivelse.

For at få bevilling til forenklet angivelse skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Virksomheden har ikke begået alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed.
 • Virksomheden har indført tilfredsstillende procedurer til håndtering af licenser og tilladelser, der er givet i henhold til handelspolitiske foranstaltninger eller handel med landbrugsprodukter. 
 • Relevante ansatte i virksomheden skal vide, at de skal kontakte toldmyndighederne, hvis de konstaterer problemer med at overholde toldforskrifterne. Derudover skal virksomheden have fastsat procedurer til at informere toldmyndighederne om sådanne problemer.
 • Virksomheden skal indføre tilfredsstillende procedurer til håndtering af import- og eksportlicenser, hvor der er tilknyttet forbud og restriktioner, såfremt det er relevant. Det gælder fx foranstaltninger til at skelne mellem varer, der er genstand for forbud, eller restriktioner fra andre varer, og til at sikre at disse forbud og restriktioner overholdes. Foranstaltningerne kan fx være interne regnskabs- og revisionsprocedurer, arbejdsinstrukser osv., som dokumenterer at virksomheden kan foretage den ønskede skelnen mellem varer, der er genstand for forbud eller ej.

Virksomheder, der er autoriserede til at bruge forenklede toldbestemmelser (virksomheder med AEOC-bevilling) opfylder disse betingelser, hvis det er muligt i virksomhedens regnskaber at henføre varer under en toldprocedure på grundlag af en forenklet angivelse. 

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om anvendelse af forenklet angivelse (SDE), se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

En bevilling til centraliseret toldbehandling giver virksomheder mulighed for at indgive en toldangivelse til det toldsted, hvor virksomheden er etableret i EU, og frembyde varerne på et andet toldsted.
For at få bevilling til centraliseret toldbehandling, skal en virksomhed være AEO-godkendt til at benytte forenklede toldbestemmelser. Læs mere om AEO-bevillinger. En virksomhed kan få bevilling til følgende procedurer:

 • overgang til fri omsætning
 • toldoplag
 • midlertidig indførsel
 • særligt anvendelses formål
 • aktiv forædling
 • passiv forædling
 • eksport
 • reeksport

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato
 • Oplysninger om den eller de varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode).
  • Varemængder i tal
 • Forbud og restriktioner for varerne
 • Procedurekode og evt. bevillingsnummer
 • Toldangivelsestype og evt. bevillingsnummer vedr. toldangivelsestypen
 • Sted hvor varerne er tilgængelig for toldkontrol
 • Virksomheder i andre medlemsstater, som er involveret
 • Toldsteder
  • Frembydelsestoldsted
 • Moms- punktafgift- og statistikmyndighed
 • Oplysninger om skatterepræsentant
 • Person der er ansvarlig for punktafgifter
 • Et skøn over hvor ofte forenklingen vil blive anvendt pr. md. og pr. medlemsstat, hvor frembydelsen finder sted
 • Planlagte aktiviteter, stedet herfor og involveret person

Bemærk
EU udvikler løbende nye IT-systemer til centraliseret toldbehandling. Indtil systemerne er i drift, kan Toldstyrelsen afslå en ansøgning om centraliseret toldbehandling, hvis det vil indebære en uforholdsmæssig stor administrativ byrde.

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om centraliseret toldbehandling, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

En bevilling til Indskrivning i klarererens regnskab giver virksomheden lov til at bruge sin bogføring (klarererens regnskab) til at toldangive varer ved at skrive de relevante oplysninger i regnskabet. Det betyder, at virksomheden ikke behøver at indgive en toldangivelse til Toldstyrelsen for de enkelte varer, inden varerne kan overgå til fri omsætning eller andre toldprocedurer.

Det er en forudsætning, at oplysningerne samtidig er tilgængelige for Toldstyrelsen i virksomhedens elektroniske system. Toldangivelsen anses for at være lavet på det tidspunkt, hvor varerne indskrives i regnskaberne.

Bevillingen kan også omfatte en dispensation fra frembydelse af varerne. Denne dispensation fra frembydelse forudsætter at virksomheden er AEO-godkendt til at benytte forenklede toldbestemmelser. For at få dispensationen, skal du ansøge om den. Læs mere om AEO-bevillinger.

For at få bevilling til indskrivning i klarererens regnskaber skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Ansøgeren har ikke begået alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømt alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed.
 • Ansøgeren skal kunne bevise en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømme via et system, hvor regnskaber og om nødvendigt transportdokumenter kan findes. Dette skal gøre det muligt at gennemføre en passende toldkontrol.
 • Ansøgeren skal have praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer i direkte tilknytning til den pågældende toldaktivitet.       

For at få bevillingen skal ansøgningen derudover vedrøre en af følgende procedurer:

 • Overgang til fri omsætning
 • Toldoplag
 • Midlertidig indførsel
 • Særligt anvendelses formål
 • Aktiv forædling
 • Passiv forædling
 • Eksport
 • Reeksport

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Hvis ansøgeren ikke har en AEO-bevilling, skal du oplyse fornavn, efternavn, telefonnummer og mailadresse, på den person, hos ansøger, som er ansvarlig for toldanliggender
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Oplysninger om den eller de varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
 • Toldstedskode på det toldsted, som har ansvar for det sted, hvor varer er tilgængelige for toldkontrol
 • Henvisning til eksisterende toldbevillinger (bevillingsnummer), som skal bruges sammen med bevilling til Indskrivning i klarererens regnskaber
 • Oplysning om forbud og restriktioner for varerne
 • Sted hvor varer er tilgængelig for toldkontrol, når tolddeklarationen afgives via indskrivning i klarererens regnskaber

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Indskrivning i klarererens regnskaber, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

En bevilling til egen beregning giver mulighed for, at virksomheden kan gennemføre visse toldformaliteter som fx at:

 • fastlægge det skyldige import- og eksportbeløb indenfor fastsatte frister,
 • udføre en hvis kontrol under toldtilsyn, dvs. at bevillingshaveren har lov til at udføre toldkontrol af, om forbud og restriktioner omhandlet i bevillingen er overholdt.

For at få bevilling til egen beregning skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Ansøgeren skal være autoriseret til at benytte forenklede toldbestemmelser (læs mere om at blive autoriseret med en AEO-bevilling).
 • hvis ansøgeren har bevilling til indskrivning i klarererens regnskaber, kan bevilling til egen beregning gives for følgende procedurer:
  • overgang til fri omsætning
  • toldoplag
  • midlertidig indførsel
  • særligt anvendelsesformål
  • aktiv forædling
  • passiv forædling
  • eksport
  • reeksport

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Toldstedskode på det toldsted, som har ansvar for det sted, hvor varer er tilgængelige for toldkontrol
 • Oplysning om forbud og restriktioner for varerne
 • Toldprocedure og henvisning til eksisterende toldbevillinger (bevillingsnummer), som skal bruges sammen med bevilling til egen beregning
 • Toldangivelsestype og evt. bevillingsnummer vedr. toldangivelsestypen
 • Et skøn over hvor ofte bevillingen vil blive anvendt pr. md.
 • Oplysninger om den eller de varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
 • Identifikation af toldformaliteter og -kontroller, der skal uddelegeres til den erhvervsdrivende

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om egen beregning, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

Toldmyndighederne kan give en bevilling til at udfærdige bananvejningscertifikater, dvs. dokumentation for standardtoldangivelser, der certificerer vejningen af friske bananer, som hører under KN-kode 0803 90 10 og som er genstand for importafgifter.

For at få bevilling til status som autoriseret vejer af bananer, skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

 • Ansøgeren har ikke begået alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømt alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed.
 • Ansøgeren er involveret i import, transport, opbevaring eller håndtering af friske bananer under KN-kode 0803 90 10, som er genstand for importafgifter.
 • Ansøgeren giver den nødvendige sikkerhed for, at vejningen forløber korrekt.
 • Ansøgeren har det fornødne vejeudstyr til sin rådighed.
 • Ansøgeren fører regnskaber, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage den fornødne kontrol.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato
 • Typen af aktivitet (Økonomisk aktivitet)
 • Oplysninger om vejeudstyr
 • Oplysninger om yderligere sikkerhedsstillelse
 • Oplysninger om type af notifikation (meddelelse) til toldmyndighederne og beskrivelse af denne
 • Toldstedskode på det toldsted, som har tilsyn med det sted, hvor vejningen finder sted

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om autoriseret vejer af bananer, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.