De særlige procedurer er en række toldprocedurer, som i visse situationer kan give din virksomhed mulighed for at udskyde eller helt at undgå toldbetalingen. For at kunne anvende en særlig procedure kræver det dog, at du opnår en bevilling og i øvrigt lever op til en række krav.  

Du skal søge din bevilling digitalt via Toldbevillingssystemet. Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i den relevante procedure, inden du ansøger om en bevilling.

Du kan læse mere om de særlige procedurer og finde en vejledning til at udfylde ansøgningen til bevillingen længere nede på siden. 

Søg om bevilling 

Læs mere om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med at bruge Toldbevillingssystemet.

For at kunne opnå bevilling til en særlig procedure skal din virksomhed opfylde følgende betingelser: 

 • Virksomheden skal som udgangspunkt være etableret i EU's toldområde. 
 • Virksomheden skal yde den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt.  
 • Virksomheden skal stille sikkerhed for den potentielle toldskyld.  

Hvis din virksomhed får udstedt en bevilling, skal den desuden overholde en række forpligtelser i forbindelse med modtagelse, opbevaring og anvendelse af de varer, som skal omfattes af den særlige procedure. 

Du skal være opmærksom på, at varer, der angives til en af de særlige procedurer, er under tilsyn af toldmyndigheden. Det skyldes, at varerne i de fleste tilfælde fortsat bliver anset som ikke-EU-varer, og tilsynet skal derfor sikre at varerne ikke anvendes i modstrid med de formål, der er tilladt for den enkelte særlige procedure. 

Bevilling på toldangivelsen 

Hvis du ønsker at anvende en særlig procedure lejlighedsvist eller blot i et enkelt tilfælde, kan du søge om bevilling på toldangivelsen. Dette kaldes en enkeltstående bevilling og gælder kun for de varer, der er anført på toldangivelsen. Muligheden for at anvende en enkeltstående bevilling er gældende for alle de særlige procedurer, dog med undtagelse af toldoplag. Proceduren for toldoplag kræver, at du søger en bevilling via Toldbevillingssystemet.   

Mere information 

For mere information om de gældende krav og forpligtelser i forbindelse med de særlige procedurer, se Den juridiske vejledning. 

Proceduren for aktiv forædling giver din virksomhed mulighed for at indføre varer til EU, uden at du skal betale told af varerne på importtidspunktet, når varerne importeres med henblik på forædling. Hvis varerne eller de forædlede produkter efterfølgende overgår til fri omsætning i EU’s toldområde, skal du betale told af varerne/forædlingsprodukterne. 

Eksempel 

Din virksomhed importerer bomuld fra et ikke-EU-land til Danmark. På fabrikken i Danmark får du syet t-shirts af bomulden. De nye t-shirts reeksporterer du derefter til et andet ikke-EU-land, og da du anvender proceduren for aktiv forædling, kan du undgå at betale told. 

Andre eksempler på anvendelse af proceduren aktiv forædling:   

 • Lønforarbejdning, hvor der udføres arbejde på ikke EU-varer for tredjemands regning og risiko 
 • Garantireparationer udført i EU på varer solgt til kunder i et land uden for EU 
 • Installation og montering af komponenter fra et land uden for EU i færdigvarer.

Betingelser

Toldstyrelsen kræver en bevilling for at kunne henføre varer under proceduren for aktiv forædling. Varerne skal forblive under toldtilsyn, så længe proceduren for aktiv forædling ikke er afsluttet. 

Proceduren for aktiv forædling kan afsluttes på følgende måder: 

 • Varerne reeksporteres 
 • Varerne overgår til en anden toldprocedure, fx Toldoplag, Forsendelse 
 • Varerne kommer i fri omsætning.

Der er ikke noget krav om, at varerne skal reeksporteres. Hvis varerne overgår til fri omsætning i EU, skal din virksomhed betale told. Tolden bliver beregnet enten på grundlag af den indførte vare eller af den forarbejdede vare. Det skal fremgå af bevillingsansøgningen, hvilken af beregningsmetoderne din virksomhed ønsker at bruge. 

Hvis du har en bevilling til aktiv forædling, skal du føre et regnskab over varer under aktiv forædling, så det til en hver tid er muligt for Toldstyrelsen at se, hvor i processen varerne befinder sig. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvilke oplysninger et bevillingsregnskab i udgangspunktet skal indeholde og hvordan, du kan tilrettelægge oplysningerne. 

Se eksempel på bevillingsregnskab.

Bemærk, at eksemplet kan indeholde oplysninger, du som bevillingshaver i visse tilfælde kan fritages for at føre regnskab med. Dette afklares i forbindelse med, at din ansøgning om bevilling behandles. Du skal desuden indgive en afslutningsopgørelse til toldmyndighederne, når varerne har afsluttet aktiv forædlingsproceduren.

En bevilling kan være gyldig i op til 5 år. For visse landbrugsvarer dog kun op til 3 år fra udstedelsesdatoen. 

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI-og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter, evt. stedet herfor og involveret person
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Nødvendig tid i måneder for at kunne afslutte proceduren
 • Oplysninger om der søges om reduceret sikkerhedsstillelse - i givet fald oplyses referencenummeret på bevilling til samlet sikkerhedsstillelse
 • Evt. oplysninger om overførsel af rettigheder og forpligtelser og i givet fald, oplysninger om hvem der overføres til
 • Sikkerhedsstillelsesbeløb
 • Oplysninger om ækvivalente varer, Hvis der anvendes ækvivalente varer skal varekode og middel til identifikation også angives
 • Oplysninger om den eller de indførte varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
  • Varernes værdi
 • Beregnet udbyttesats
 • Informationer om vareidentifikation af de indførte varer
 • Oplysninger om den eller de forarbejdede varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
 • Oplysning om de økonomiske betingelser for aktiv forædling er opfyldt. Oplysning om der er planer om forudgående udførsel og i givet fald foreslået tidsfrist for angivelse af ikke EU-varer til aktiv forædling
 • Anvendelses- og forædlingssted(er)

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Bevillingen kan kræve anvendelse af INF-systemet

I din bevilling til aktiv forædling (IPO) kan der være et krav om, at du skal afgive oplysninger i INF-systemet for at dokumentere dine varers toldmæssige status. Du logger på virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal for at tilgå INF-systemet. Når toldmyndighederne har accepteret og godkendt dine oplysninger, modtager du et INF-nummer. Det skal du bruge i toldangivelsen.

I importangivelsen skal du angive certifikatkode C710 og dit INF-nummer i rubrik 44.2 (certifikat). I eksportangivelsen skal du angive certifikatkode C710 og dit INF-nummer i rubrik 44.5 (andre dokumenter).

Obs: Fra 1. juni 2020 er oplysningsskemaerne til særlige procedurer i forbindelse med aktiv forædling (INF 1, 5 og 9) ophørt og erstattet af INF-systemet.

Log på INF-systemet via EU Customs Trader Portal
Læs en vejledning til at logge på EU Customs Trader Portal

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Aktiv forædling, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

Proceduren for passiv forædling giver din virksomhed mulighed for midlertidigt at eksportere varer til forarbejdning eller reparation uden for EU’s toldområde, uden at du skal betale told og afgifter af EU-varernes værdi, når du importerer varerne på ny (reimport). Det gør det muligt at reimportere de forarbejdede eller reparerede varer til fri omsætning med delvis eller fuldstændig fritagelse for told og afgifter.  

Hvis din virksomhed anvender passiv forædling, skal du kun betale told af den værditilvækst, der er sket uden for EU.  

Passiv forædling bliver typisk anvendt af virksomheder i EU, der sender råvarer eller halvfabrikata ud af EU med henblik på forædling, hvorefter varerne genindføres til EU som færdigvarer.  

Hvis du har en bevilling til passiv forædling, skal du føre et regnskab over varer under passiv forædling, så det til en hver tid er muligt for Toldstyrelsen at se, hvor i processen varerne befinder sig. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvilke oplysninger et bevillingsregnskab i udgangspunktet skal indeholde og hvordan, du kan tilrettelægge oplysningerne. 

Se eksempel på bevillingsregnskab.

Bemærk, at eksemplet kan indeholde oplysninger, du som bevillingshaver i visse tilfælde kan fritages for at føre regnskab med. Dette afklares i forbindelse med, at din ansøgning om bevilling behandles.

Eksempel 

Din virksomhed producerer t-shirts i Danmark og ønsker at få dem farvet i et ikke-EU-land. Du eksporterer derfor dine t-shirts og i samme øjeblik ophæves deres status som EU-vare. Når du derefter genindfører dine t-shirts under proceduren for passiv forædling, betaler du kun told af værditilvæksten, der er sket i forbindelse med farvningen.  

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI-og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter og stedet herfor
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Oplysninger om du søger om reduceret sikkerhedsstillelse. Hvis du søger det, skal du også oplyse referencenummeret på bevilling til samlet sikkerhedsstillelse
 • Evt. oplysninger om overførsel af rettigheder og forpligtelser og i givet fald, oplysninger om hvem der overføres til
 • Sikkerhedsstillelsesbeløb
 • Oplysninger om evt. ækvivalente varer. Hvis der anvendes ækvivalente varer skal varekode og middel til identifikation også angives
 • Oplysninger om den eller de udførte varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
  • Varernes værdi
 • Beregnet udbyttesats 
 • Informationer om vareidentifikation af de udførte varer
 • Oplysninger om den eller de forædlede varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode
 • Oplysning om de økonomiske betingelser for passiv forædling er opfyldt
 • Oplysning om der er planer om forudgående indførsel og i givet fald foreslået tidsfrist for angivelse af EU-varer til passivforædling
 • Oplysning om der er planer om standardombytning og i givet fald om det er med eller uden forudgående import, varekoden for de ækvivalente varer, beskrivelse af ombytningsvarer og midler til identifikation af ombytningsvarerne
 • Anvendelses- og forædlingssted(er)
 • Hvis der er ansøgt om forudgående import af ombytningsvarer eller forarbejdede varer, skal ansøgeren foreslå en tidsfrist (i måneder) til at henføre EU-varerne under passiv forædling

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Bevillingen kan kræve anvendelse af INF-systemet

I din bevilling til passiv forædling (OPO) kan der være et krav om, at du skal afgive oplysninger i INF-systemet for at dokumentere dine varers toldmæssige status. Du logger på virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal for at tilgå INF-systemet. Når toldmyndighederne har accepteret og godkendt dine oplysninger, modtager du et INF-nummer. Det skal du bruge i toldangivelsen.

I importangivelsen angiver du certifikatkode C710 og dit INF-nummer i rubrik 44.2 (certifikat). I eksportangivelsen angiver du certifikatkode C710 og dit INF-nummer i rubrik 44.5 (andre dokumenter).

Obs: Fra 1. juni 2020 er oplysningsskemaerne til særlige procedurer i forbindelse med passiv forædling (INF 2) ophørt og erstattet af INF-systemet.

Log på INF-systemet via EU Customs Trader Portal

Læs en vejledning til at logge på EU Customs Trader Portal

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Passiv forædling, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

Særligt anvendelsesformål er en særlig procedure, der giver din virksomhed mulighed for at importere ikke-EU-varer til fri omsætning med fuldstændig toldfritagelse eller til en nedsat toldsats. Det kræver dog, at varerne bruges til et nærmere bestemt formål. Varerne skal desuden være anvendt til det bestemte formål inden for en tidsfrist, som bliver fastsat i bevillingen. 

Selvom varerne overgår til fri omsætning på importtidspunktet, er de fortsat under toldtilsyn indtil det tidspunkt, hvor de er anvendt til det specifikke formål. Der gælder derfor de samme regler som for de øvrige særlige procedurer, når det kommer til kravet om bevilling. Du skal bl.a. føre et godkendt regnskab og stille sikkerhed. Når varerne er blevet brugt til det fastsatte formål, skal du indgive en afslutningsopgørelse til Toldstyrelsen, der viser, at varen er brugt til end-use. 

De varer, der er berettiget til toldlempelse under proceduren for end-use, står som underpositioner i Toldtariffen (TARIC) og identificeres med fodnoter. 

Hvis du har en bevilling til særlige anvendelsesformål, skal du føre et regnskab over varer under særlige anvendelsesformål, så det til en hver tid er muligt for Toldstyrelsen at se, hvor i processen varerne befinder sig. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvilke oplysninger et bevillingsregnskab i udgangspunktet skal indeholde og hvordan, du kan tilrettelægge oplysningerne. 

Se eksempel på bevillingsregnskab.

Bemærk, at eksemplet kan indeholde oplysninger, du som bevillingshaver i visse tilfælde kan fritages for at føre regnskab med. Dette afklares i forbindelse med, at din ansøgning om bevilling behandles. Du skal desuden indgive en afslutningsopgørelse til toldmyndighederne, når varerne har afsluttet aktiv forædlingsproceduren.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter evt. stedet herfor og involveret person
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Afslutningsfrist
 • Oplysninger om du søger om reduceret sikkerhedsstillelse. Hvis du søger det, skal du også oplyse referencenummeret på bevilling til samlet sikkerhedsstillelse
 • Evt. oplysninger om overførsel af rettigheder og forpligtelser og i givet fald, oplysninger om hvem der overføres til
 • Sikkerhedsstillelsesbeløb
 • Oplysninger om den eller de varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
 • De indførte varers værdi
 • Beregnet udbyttesats
 • Informationer om vareidentifikation
 • Oplysninger om den eller de forarbejdede varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
 • Forarbejdningssted

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Særlige anvendelsesformål, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

Midlertidig import er en særlig procedure, der giver din virksomhed mulighed for at importere ikke-EU-varer til midlertidig anvendelse i EU's toldområde med fuldstændig eller delvis fritagelse for told. Det forudsætter dog, at du reeksporterer varerne efter anvendelsen. Fristen er som hovedregel 24 måneder, men det afhænger af, hvilken vare, der er tale om. 

Det er et krav, at varerne skal forblive i samme stand, mens de er under proceduren for midlertidig import. Varerne må ikke ændres på nogen måde, bortset fra deres normale forringelse i værdi som følge af brug. 

Fuldstændig eller delvis fritagelse for told

Du har som virksomhed mulighed for at få fuldstændig toldfritagelse for visse varer. Se listen i Den juridiske vejledning.

For de varer, der ikke opfylder alle de relevante betingelser for fuldstændig toldfritagelse, kan du i stedet opnå delvis toldfritagelse. Det kræver også en bevilling. 

Ved delvis toldfritagelse skal du betale et toldbeløb pr. måned eller pr. del af en måned, hvor varerne har været under proceduren for midlertidig import. Dette toldbeløb er på 3 % pr. måned eller pr. del af en måned af det toldbeløb, der skulle have været betalt, hvis varerne var overgået til fri omsætning i stedet for proceduren for midlertidig import. 

Det samlede toldbeløb kan dog ikke være større end det toldbeløb, som skulle have været betalt, hvis varerne var overgået til fri omsætning i stedet. 

Inden du søger en bevilling

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter og stedet herfor
 • Evt. om virksomheden kan fritages fra importafgifter ud fra en konkret artikel i Kommissionens Delegerede Forordning
 • Evt. beskrivelse af producerede varer og varernes mængde
 • Varernes ejer
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Oplysninger vedrørende om du søger om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen og i givet fald referencenummer på sikkerhedsstillelsen
 • Evt. oplysninger om overførsel af rettigheder og forpligtelser
 • Evt. oplysning om sikkerhedsbeløbets størrelse
 • Evt. oplysninger om ækvivalente varer. Hvis der anvendes ækvivalente varer skal varekode og middel til identifikation også angives
 • Oplysninger om den eller de varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Varemængder i tal
 • Varernes værdi
 • Informationer om vareidentifikation

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Midlertidig import, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen kan du kontakte Toldstyrelsen.

Privat toldoplag (CWP), Offentligt toldoplag type I (CW1) og Offentligt toldoplag type II (CW2)

Et toldoplag er en mulighed for din virksomhed for at opbevare ikke-EU-varer på et godkendt sted, uden at du skal betale told og afgifter. Derudover er der en række varebestemmelser, som din virksomhed heller ikke behøver at opfylde på importtidspunktet. Du kan dog ikke få dispensation for såkaldt hårde varebestemmelser som fx veterinærkontrol.  

Varer kan være oplagt på et toldoplag i en ubegrænset periode. Derfor kan du placere varer på et toldoplag, indtil du ved, om de skal i fri omsætning, reeksporteres eller overgå til en anden særlig procedure. På den måde kan du sikre, at din virksomhed først betaler told og afgift af varerne, hvis varerne angives til fri omsætning. Hvis varerne reeksporteres, skal du ikke betale told. 

Hvis du har en bevilling til toldoplag, skal du føre et regnskab over varer under toldoplag, så det til en hver tid er muligt for Toldstyrelsen at se, hvor i processen varerne befinder sig. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvilke oplysninger et bevillingsregnskab i udgangspunktet skal indeholde og hvordan, du kan tilrettelægge oplysningerne. 

Se eksempel på bevillingsregnskab.

Bemærk, at eksemplet kan indeholde oplysninger, du som bevillingshaver i visse tilfælde kan fritages for at føre regnskab med. Dette afklares i forbindelse med, at din ansøgning om bevilling behandles. 

Eksempel 

Din virksomhed importerer t-shirts, som du fører ind på et toldoplag i Danmark. Efter et par måneder på toldoplaget eksporterer du en del af disse t-shirts videre til USA. Du skal ikke betale told af varerne, da de i toldmæssig forstand ikke har været inde i EU, når du anvender den særlige procedure toldoplag. Resten af de importerede t-shirts kommer til salg i danske tøjbutikker, og da det kræver, at de bliver importeret til fri omsætning, skal du betale told af disse t-shirts.   

Typer af toldoplag i Danmark

 • Offentligt toldoplag (både CW1 og CW2): Både indehaveren af bevillingen og personen, der er ansvarlig for proceduren, har ansvaret for at sikre, at varer under proceduren for toldoplag forbliver under toldtilsyn og for at forpligtelserne ved proceduren opfyldes.
 • Privat toldoplag (CWP): Kun indehaveren af bevillingen må oplægge varer. Det er derfor også bevillingshaveren, der har ansvaret for at sikre, at varer under proceduren for toldoplag forbliver under toldtilsyn og for at forpligtelserne ved proceduren opfyldes. 

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bevillingens ønskede startdato og evt. udløbsdato
 • Planlagte aktiviteter og stedet for disse
 • Toldsteder
  • Toldsted hvor proceduren startes
  • Toldsted hvor proceduren afsluttes
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Oplysninger vedrørende om du søger om reduceret sikkerhedsstillelse og i givet fald referencenummer på bevilling til samlet sikkerhed
 • Oplysninger vedrørende om du søger om overførsel af rettigheder og forpligtelser. Hvis du ansøger om det, skal du foreslå overførselsformaliteter og navn og adresse på den, der overdrages til
 • Oplysninger om evt. særlige oplagringsfaciliteter og evt. ækvivalente varer. Hvis I anvender ækvivalente varer skal du oplyse varekoder, deres handelsmæssige kvalitet og tekniske egenskaber. Desuden skal du oplyse, om de ækvivalente varer og om ikke-EU-varerne er omfattet af anti-dumping-modvirkende beskyttelsesforanstaltninger eller yderligere afgifter stammende fra en suspension af modydelser samt informationer om vareidentifikation
 • Oplysninger om den eller de udførte varer, som ansøgningen vedrører
  • En detaljeret varebeskrivelse
  • En varekode i henhold til den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
  • Oplysning om identifikation af varer
 • Beskrivelse af opbevaringsstedet, dets afgrænsning og dets faciliteter
 • Informationer om der er planer om at opbevare EU-varer på stedet
 • Oplysninger om midlertidig fjernelse og svindprocent
 • Elektroniske dokumenter, der
  • dokumenterer lagerets egnethed.
  • dokumenterer råderet over lageret (lejekontrakter e.l.).

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevilling til Privat toldoplag (CWP)

Læs vejledning til ansøgning om bevilling til Offentligt toldoplag, type 1 (CW1)

Læs vejledning til ansøgning om bevilling til Offentligt toldoplag, type 2 (CW2) 

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om toldoplag, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

Når du opnår bevilling til en særlig procedure og fører varer ind under proceduren, skal det fremgå af din toldangivelse. Herunder kan du se, hvor i toldangivelsen du skal angive det, hvis du anvender en særlig procedure.   

Rubrik 49 - identitet af oplæg (gælder kun toldoplag) 

Du skal udfylde rubrik 49 (identitet af oplag), hvis du anvender oplæg på og fraførsel fra toldoplag.

Vis billede: Rubrik 49 - identitet af oplæg.png  

Rubrik 37 - procedurekode 

I rubrik 37 skal du angive den 7-cifrede kode, som du ønsker dine varer toldbehandlet efter.

Se en liste over de forskellige procedurekoder, du kan anvende.

Vis billede: Rubrik 37 - procedurekode.png

Rubrik 44 - supplerende oplysninger 

I rubrik 44.1 skal du oplyse dit bevillingsnummer, hvis du anvender en stående bevilling til en særlig procedure. I nogle tilfælde skal du også udfylde rubrik 44.2 og 44.3, hvis der er specielle certifikatkoder- og numre.

Se listen over certifikatkoder.

Vis billede: Rubrik 44 - supplerende oplysninger.png

Vil du vide mere om de særlige procedurer, kan du tilmelde dig webinaret "Særlige procedurer - sådan gør du"

Download slides fra webinaret.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.