Ved at bruge forsendelsesproceduren kan en virksomhed transportere ikke-EU-varer fra et sted til et andet inden for Unionens toldområde, uden at betale told og afgifter af varerne. Forsendelsesproceduren kan også bruges til at transportere varer til eller gennem et fælles forsendelsesland.

Et fælles forsendelsesland er et land, som ikke er en EU-medlemsstat, men som er part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure (fx Norge eller Schweiz).
EU-forsendelse bruges til at sikre kontrollen med varer under transport, der typisk er ankommet fra lande udenfor EU, og derfor ved bestemmelsestoldstedet skal henføres til fri omsætning eller til anden toldprocedure.
Det afhænger af varernes toldmæssige status i EU, hvilken forsendelsesprocedure, der kan bruges. Der skelnes mellem to procedurer:

 • Ekstern EU-forsendelse
 • Intern EU-forsendelse

Ekstern EU-forsendelse er transport af ikke-EU-varer. Proceduren bliver kaldt T1.

Intern EU-forsendelse er transport af EU-varer, som mellem deres afgangssted og bestemmelsesstedet, passerer gennem et land uden for Unionens toldområde, fx Schweiz. Denne procedure bliver også kaldt T2.
Proceduren administreres via det elektroniske forsendelsessystem NCTS, (New Computerized Transit System). Udover en standard procedure er der også mulighed for en række forenklede procedurer, der alle kræver en særlig bevilling.

Læs mere om de forskellige bevillinger nedenfor.

TIR er en international toldgarantiordning, hvis rammer er fastlagt i TIR-konventionen. Varer der er henført under TIR-proceduren, skal som hovedregel frembydes på bestemmelsestoldstedet sammen med køretøjet, TIR-carnetet og MRN for TIR-forsendelsen.
Med en bevilling som godkendt modtager kan virksomheden modtage varerne i sine egne lokaler eller på et andet godkendt sted og undgå at skulle frembyde varerne, køretøjet, TIR-carnetet og MRN for TIR-forsendelsen på bestemmelsestoldstedet.

Din virksomhed kan få status som godkendt modtager, hvis den:

 • Er etableret i Unionens toldområde
 • Erklærer regelmæssigt at modtage varer, der transporteres under en TIR-transport
 • Opfylder de kriterier, der er fast i EUTK artikel 39.
 • Ikke har begået alvorlige eller gentagne lovovertrædelser af told-og skattelovgivningen, herunder ingen registrering af alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til virksomhedens økonomiske virksomhed
 • Har en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen, så Toldstyrelsen kan lave hurtige kontroller, da varerne og den tilhørende dokumentation er nemt tilgængelige
 • Har praktisk kompetence eller tilsvarende professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den pågældende aktivitet.

Virksomheden kan kun få bevillingen, hvis toldmyndigheden vurderer, at den vil kunne overvåge og kontrollere TIR-transporten uden en unødvendig stor administrativ indsats.

Bevillingen om status som godkendt modtager gælder TIR-transporter, som skal afsluttes i den medlemsstat, hvor bevillingen er givet, på det eller de steder i den medlemsstat, der er fastsat i bevillingen.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Bestemmelsestoldsted og oplysninger om stedet, hvor varerne modtages
 • Forventet antal handlinger (transaktioner) pr. md.

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Godkendt modtager - TIR-proceduren, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

Virksomheder kan få bevilling til at være godkendt afsender af varer under EU-forsendelse. Med bevillingen kan virksomheden frembyde varerne og fremlægge tilhørende EU-forsendelsesangivelse for afgangstoldstedet. Det er en betingelse, at virksomheden er tilsluttet Forsendelsesproceduren NCTS og har en bevilling til en samlet kaution (evt. fritagelse for kaution).

I bevillingen fastlægges blandt andet, hvilket eller hvilke afgangstoldsteder, der kan behandle de pågældende forsendelser, og hvilken frist og hvilke nærmere bestemmelser, som gælder. Virksomheden får fx tilladelse til at:

 • Lave forsendelsesangivelsen i eget it-system
 • Sende meddelelse til afgangstoldstedet, uden at varerne skal frembydes der fysisk
 • Sende og modtage efterfølgende meddelelser fra afgangstoldstedet. Det gælder også anmodninger om ændring af angivelsesoplysningerne, meddelelsen om accept af angivelsen og meddelelse om frigivelse af varerne.

Toldstyrelsen kan kalde bevillingen tilbage, når den godkendte afsender ikke længere opfylder de krav og betingelser, der er omfattet af bevillingen.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Stedet, hvor varerne vil blive afsendt under EU-forsendelse
 • Forventet antal handlinger (transaktioner) pr. md.
 • Varekoder (KN-nummer) og varebeskrivelser.
 • Oplysning om bevilling til samlet sikkerhedsstillelse og i givet fald bevillingsnummer
 • Afgangstoldsted

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Godkendt afsender, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

Virksomheder kan få bevilling til at være godkendt modtager af varer, der sendes som EU-forsendelse, uden at varerne og den tilhørende dokumentation skal frembydes ved bestemmelsestoldstedet.
I bevillingen fastlægges blandt andet hvilke bestemmelsestoldsteder, der kan håndtere de varer, der ankommer til den godkendte modtager, og hvilken frist og hvilke nærmere betingelser, som gælder.

Virksomheden får fx tilladelse til at:

 • Modtage varerne og forsendelsesledsagedokumentet og eventuelt varepostlisten, i deres egen virksomhed
 • Sende meddelelsen "Ankomstmeddelelse" til det pågældende bestemmelsestoldsted
 • Modtage og sende efterfølgende meddelelser om tilladelse til at aflæsse varerne, samt meddelelsen om resultaterne af denne løsning.

Toldstyrelsen kan kalde bevillingen tilbage, når den godkendte modtager ikke længere opfylder de betingelser, der er omfattet af bevillingen.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Stedet, hvor varerne vil blive modtaget under EU-forsendelse
 • Forventet antal handlinger (transaktioner) pr. md.
 • Bestemmelsestoldsted

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Godkendt modtager, se Den juridiske vejledning.

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

For at sikre, at varerne ikke ombyttes under forsendelse, kan toldmyndighederne forlange, at godset forsegles.

Brugere af forsendelsesproceduren kan få bevilling til at anvende segl af en særlig type på deres transportmiddel, containere, emballage eller kolli. Virksomheden kan kun få bevilling, hvis seglet kan godkendes til formålet.

Toldmyndighederne accepterer i forbindelse med bevillingen de særlige typer segl, der er godkendt af toldmyndighederne i et andet EU- eller konventionsland. Hvis vi har oplysninger om, at det pågældende segl ikke er egnet til toldformål, kan vi afvise at godkende seglet.

Når forseglingerne er certificeret af et kompetent organ i overensstemmelse med den internationale ISO-standard nr. 17712:2013 "Fragtcontainere - Mekaniske forseglinger", anses de for at opfylde de krav, der gælder for segl, der skal bruges til toldformål.

For containertransport skal der bruges forseglinger med højtsikrede elementer.

Den særlige type segl skal være forsynet med en af følgende angivelser:

 • navn på den virksomhed/person, der har bevillingen
 • en tilsvarende forkortelse eller kode (f.eks. EORI nr.), som giver toldmyndigheden i afgangslandet mulighed for at identificere den pågældende person

Segl af en særlig type, som er fremstillet før den 1. maj 2016 efter de bestemmelser, der gjaldt på daværende tidspunkt, kan fortsat bruges, indtil lagrene er tømt, eller frem til 1. maj 2019 - alt efter, hvad der indtræder først.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Type af segl
  • Detaljer for modeller af segl
  • Navn på fremstiller af segl
  • ISO-certificering på fremstiller af segl
  • Yderligere oplysninger om type af segl
 • Forventet antal handlinger (hvor ofte vil ansøger gøre brug af EU-forsendelsesproceduren) pr. md.

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Anvendelse af en særlig type segl, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

En virksomhed kan søge om bevilling til at bruge en toldangivelse med reducerede datakrav til at henføre varer under proceduren for EU-forsendelse. Bevillingen kan gives for:

 • transport af varer med jernbane
 • transport af varer ad luft- og søvejen, hvor virksomheden ikke bruger et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse.

Systemet vedrørende reduceret datasæt forventes først at blive sat i drift i 2025.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en bevillingsansøgning, skal du finde følgende informationer frem om.

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype.
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype.
 • Adgang til data - beskriv måden I vil gøre oplysninger i told- eller forsendelsesangivelsen tilgængelige for toldmyndighederne
 • Bestemmelsestoldsted
 • Afgangstoldsted
 • Forventet antal handlinger (hvor ofte vil ansøger gøre brug af EU-forsendelsesproceduren) pr. md.

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om forsendelse med reduceret datasæt, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

Rederier og flyselskaber kan få tilladelse til at bruge et elektronisk transportdokument som forsendelsesdokument.
Brugen af et elektronisk transportdokument, kommer til at erstatte den tidligere såkaldte niveau 2-ordning for skibe og fly, som er en forenklet procedure.

Hvis et rederi eller et flyselskab ønsker at bruge lempelsen, skal de have tilpasset egne it-systemer, så de er i stand til at levere data elektronisk.

Ordningen kan bruges, hvis flyselskabet eller rederiet har et betydeligt antal regelmæssige flyvninger eller sejladser ad godkendte ruter mellem lufthavne, eller havne i EU.

Flyselskabet eller rederiet kan få lov til at bruge deres "Manifester" for alle de transporterede varer. Ud for de forskellige varer, som manifestet vedrører, skal virksomheden anføre varernes toldmæssige status ved hjælp af forskellige koder. Fx T1 for ikke EU-varer og C for EU-varer.

Inden du søger en bevilling

Før du starter en ansøgning om en bevilling, skal du have følgende informationer:

 • Ansøger og eventuel repræsentants cvr-, EORI- og evt. AEO-nummer
 • Stedet hvor hovedbogholderi føres og bogholderitype
 • Stedet hvor toldregnskabet føres og regnskabstype
 • Adgang til data -beskriv måden I vil gøre oplysninger i told- eller forsendelsesangivelsen tilgængelige for toldmyndighederne
 • Bestemmelsestoldsted
 • Afgangstoldsted
 • Forventet antal handlinger (hvor ofte vil ansøger gøre brug af EU-forsendelsesproceduren) pr. md.

Søg bevilling

Du skal søge om en bevilling digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Mere information

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om Elektronisk transportdokument som toldangivelse, se Den juridiske vejledning

Hvis du har ubesvarede spørgsmål eller har problemer med at komme videre i ansøgningsprocessen, kan du kontakte Toldstyrelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.