Dato for udgivelse
04 Sep 2017 10:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Aug 2017 12:20
SKM-nummer
SKM2017.531.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 6-234/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Boligselskab, grundværdien, etablering, vandforsyningsanlæg, tilstrækkeligt, dokumentation, udgiftsafholdelse, delvis, tildeles
Resumé

Sagen omhandlede, hvorvidt sagsøgeren, et boligselskab, var berettiget til fradrag i grundværdien på baggrund af etableringen af et vandforsyningsanlæg. Spørgsmålet var nærmere bestemt, om boligselskabet havde dokumenteret at have afholdt en udgift til etableringen af anlægget.

Landsskatteretten havde i sin afgørelse fundet, at boligselskabet ikke havde godtgjort at have bekostet den interne vandforsyning, hvorfor der ikke kunne indrømmes fradrag herfor. Forud for Landsskatterettens afgørelse var det fremgået af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling, som blev sendt i høring hos boligselskabet, at der ikke var fremlagt tilstrækkelig dokumentation for udgiftsafholdelsen. Boligselskabet fremlagde imidlertid ikke yderligere dokumentation for Landsskatteretten.

Ved sagens behandling for byretten fremlagde boligselskabet en række nye bilag, herunder en fagbeskrivelse, som ikke forelå ved Landsskatteretten.

På baggrund af de nye bilag tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for boligselskabets påstand om hjemvisning af fradragsansættelsen. I samme forbindelse gjorde Skatteministeriet gældende, at sagens omkostninger skulle ophæves helt eller delvist, idet boligselskabet selv havde givet anledning til sagen ved først at fremlægge bilagene for byretten.

Ved sin dom fandt Byretten, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.

Retten lagde herved blandt andet vægt på sagens forløb, herunder at boligselskabet ikke havde efterkommet opfordringen til at fremkomme med yderligere dokumentation for afholdte udgifter, og at der først efter sagsanlagt blev fremlagt supplerende materiale herom.

Fradragsansættelsen blev herefter hjemvist, og ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part.

Reference(r)

Vurderingslovens §§ 17 og 18

Retsplejelovens § 312, stk. 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-2. H.A.3.3.2

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-2, A.C.1

Parter

H1

(v/Adv. Claus Rosenkilde)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/Adv.fm. Josefine Farver Kronborg)

Afsagt af byretsdommer

Lene Hjerrild

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i Byretten den 23. februar 2016, har sagsøgeren, H1, i sit processkrift af 6. juni 2017 påstået, at fradragsansættelsen for udgifter til den del af vandforsyningen, som Landsskatteretten anerkender som hovedanlæg, i vurderingerne og årsreguleringerne i perioden 2002-2006 for ejendommen beliggende Y1-adresse (ejd.nr. …21), hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig opgørelse.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte ved mail af 7. august 2017 har taget bekræftende til genmæle, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand med renter og sagsomkostninger som nedenfor anført.

Retten finder, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3. Retten har herved blandt andet lagt vægt på sagens forløb, herunder at sagsøgeren ikke har efterkommet opfordringen til at fremkomme med yderligere dokumentation for afholdte udgifter, og at der først efter sagsanlæg er fremlagt supplerende materiale herom.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Fradragsansættelsen for udgifter til den del af vandforsyningen, som Landsskatteretten anerkender som hovedanlæg, i vurderingerne og årsreguleringerne i perioden 2002-2006 for ejendommen beliggende Y1-adresse (ejd.nr. …21), hjemvises til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig opgørelse.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.