Dato for udgivelse
05 Sep 2017 10:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2017 10:09
SKM-nummer
SKM2017.536.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-1201064
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Sne, snerydning, abonnement, forsikring
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en aftale med spørger om et abonnement, hvorefter spørger mod et fast årligt beløb påtager sig at rydde sne, når og hvis der opstår behov herfor, er udtryk for en forsikringslignende ordning, som er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Hjemmel

Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.5.10.2 Forsikringsvirksomhed

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at en aftale med spørger om et abonnement, hvorefter spørger mod et fast årligt beløb påtager sig at rydde sne, når og hvis der opstår behov herfor, er udtryk for en forsikringslignende ordning, som er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 10?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger foreslår, at spørgsmålet besvares med: Ja

Spørger indgår aftaler med private og virksomheder om snerydning og saltning også kaldet "X".

Aftalen indebærer, at kunden betaler et fast årligt beløb, som sikrer, at der sker rydning af sne og saltning i overensstemmelse med de i aftalen fastsatte vilkår.

Med sin underskrift accepterer kunden, at aftalen gælder for den næstkommende vinter, medmindre aftalen opsiges senest 1. juli samme år.

Spørger har fremlagt et eksempel på en aftale, der beskriver betingelser og omfang.

Følgende fremgår af aftalen:

"X

(…)

Aftale om snerydning og saltning for vinter 2016-2017

(…)

Vi vil bruge en blanding af grus og salt på Deres grund for at sikre DIN, VORES og andres sikkerhed vinteren igennem.

Der bliver kun saltet i forbindelse med snerydning, hvis vi skønner det nødvendigt. (…)

Beløb total inkl. moms 525 kr. (…)

Vi tilstræber os at holde det aftalte fri for sne, ved snefald over 1 cm. fast sne, der i tilfælde af at det bliver ved med at sne, bliver kørt efter tur.

I tilfælde af at de offentlige/kommunale veje ikke er ryddet (her menes ved kraftigt snefald), vil Deres ordre ikke blive ryddet, før vejene er fremkommelige.

(…).

Ved betaling af denne aftale bekræfter du, at du automatisk indgår en aftale den næstkommende vinter, hvis du ikke opsiger den inden d. 01/07, inden vi sender nye aftaler til den kommende vinter. (…)"

Spørgers opfattelse og begrundelse

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, fritager forsikringsvirksomhed.

EU-domstolen har i sag C-13/06, slået fast, at fritagelsen også omfatter vejassistance, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

  • Der skal præsteres en forudgående præmiebetaling af kunden/forsikringstager
  • leverandøren/forsikringsgiver skal ifølge aftalen være forpligtet til at yde bistand
  • der skal være tale om hændelige begivenheder.

Der er afgivet flere bindende svar om rækkevidden af dommen, men samtlige har det til fælles, at de vedrører bistand i forbindelse med biler, se blandt andet SKM2015.638.SR og SKM2017.30.SR. Svarene bekræfter, at der skal være tale om hændelige begivenheder i modsætning til leverancer af ydelser, som er fastlagt på forhånd.

Det er spørgers opfattelse, at X opfylder de betingelser, som stilles til aftaler på forsikringslignende vilkår:

  • Kunden/forsikringstager betaler et fast årligt beløb, som har karakter af en præmiebetaling, som dækker hændelige begivenheder i form af snefald.
  • Aftalen indebærer, at X er forpligtet til at yde bistand i forbindelse med snefald efter de retningslinjer, som fremgår af aftalen.
  • Snefald er en hændelig begivenhed, som forpligter grundejere til at sørge for rydning mv. Grundejernes forpligtelser fremgår af lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014), kapitel 8. Aftalen med X betyder, at forpligtelsen til at foretage rydning i realiteten er overdraget til X.

På den baggrund må de aftaler, som X indgår med sine kunder/forsikringstagere, anses for at udgøre en forsikringslignende ordning, som er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Det bemærkes i den forbindelse, at forsikringsselskaber også har et ganske varieret udbud af forsikringsprodukter, som altid forudsætter, at der er indtruffet en hændelig begivenhed, men langt fra i alle tilfælde forudsætter, at der er indtruffet en skade på person eller ting. Det gælder eksempelvis løntabsforsikring, hvor den hændelige begivenhed består i, at forsikringstager har mistet sit job.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en aftale med spørger om et abonnement, hvorefter spørger mod et fast årligt beløb påtager sig at rydde sne, når og hvis der opstår behov herfor, er udtryk for en forsikringslignende ordning, som er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Begrundelse

Dansk retspraksis definerer forsikringsvirksomhed som virksomhed, hvis ydelser består i mod vederlag at dække bestemte risici i overensstemmelse med vilkår fastsat i en forsikringsaftale.

Begrebet "forsikringstransaktioner" defineres i henhold til EU-domstolens praksis som transaktioner bestående i, at forsikringsgiveren påtager sig - mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden - til den forsikrede at betale den ydelse, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse.

Domstolen har endvidere udtalt, at det ikke er nødvendigt, at den ydelse, som forsikringsgiveren har påtaget sig at præstere i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, består i betaling af et pengebeløb, idet der også kan være tale om assistancevirksomhed i form af penge- eller naturalydelser, jf. EU-Domstolens dom i sagen C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik.

I sagen C-13/06 kom EU-Domstolen frem til, at faste månedlige betalinger mod, at betaleren havde ret til ydelser bestående i vejhjælp i tilfælde af skader på- eller ulykke vedrørende en bil, var omfattet af momsfritagelsen af forsikringstransaktioner.

Følgende fremgår af dommens præmis 11 - 12:

"11      Endvidere har Domstolen tillige præciseret, at det ikke er nødvendigt, at den ydelse, som forsikringsgiveren har påtaget sig at præstere i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, består i betaling af et pengebeløb, idet der også kan være tale om assistancevirksomhed enten i form af penge- eller naturalydelser som dem, der er nævnt i bilaget til Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 228, s. 3), som affattet ved Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 (EFT L 339, s. 21, herefter »direktiv 73/239«). Domstolen har i så henseende bl.a. fastslået, at der intet er, som kan begrunde, at udtrykket »forsikring« fortolkes forskelligt, alt efter om det er indeholdt i direktiv 73/239 eller i sjette direktiv (CPP-dommen, præmis 18).

12      I så henseende skal det bl.a. fremhæves, at i henhold til artikel 1, stk. 1, i direktiv 73/239 omfatter begrebet direkte forsikringsvirksomhed begrebet assistancevirksomhed i samme artikel 1, stk. 2. Sidstnævnte virksomhed, der vedrører assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted, består i mod forudgående præmiebetaling at forpligte sig til omgående at yde den sikrede i henhold til kontrakten om assistance bistand, når vedkommende kommer i vanskeligheder som følge af en hændelig begivenhed. En sådan bistand kan bl.a. bestå i kontantydelser eller naturalydelser, i givet fald ved benyttelse af tjenesteyderens eget personale eller materiel. Som det fremgår af samme direktivs artikel 2, stk. 3, kan en sådan bistand i tilfælde af skade eller ulykke, der rammer et vejkøretøj, bl.a. bestå i en reparation på stedet eller i en transport af køretøjet til det sted, hvor reparationen vil kunne foretages."

Spørgers levering af ydelser i form af snerydning og saltning kan ikke umiddelbart sammenlignes med tjenesteydelser vedrørende vejhjælp, jf. sagen C-13/06, SKM2017.30.SR og SKM2017.23.SR eller service i form af udførelse af løbende uforudsete reparationer, jf. SKM2015.638.SR. Disse ydelser leveres i forbindelse med skader og vedrører i øvrigt alle biler. Spørgers ydelser udløses ved snefald, men der er ikke tale om, at ydelserne leveres i forbindelse med skader.

Det fremgår endvidere af SKM2016.416.SR, at Skatterådet ikke kan bekræfte, at spørgers aftale med et forsikringsselskab om for en fast periodisk betaling at levere assistance til forsikringsselskabets kunder i tilfælde af f.eks. brandskade, vandskade, stormskade og hærværksskade kan anses som forsikringsvirksomhed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Der lægges i afgørelsen vægt på bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 174 af 31. januar 2017, der oplister de forsikringsklasser (nr. 1-18), der kan anses for skadesforsikringsvirksomhed i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler herom på forsikringsområdet.

Assistance defineres i forsikringsklasse 18 som assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted, dvs. på tilsvarende måde som defineret i præmis 12 i sagen C-13/06.

Det konkluderes, at spørgers levering af assistance til forsikringsselskabets kunder ikke kan anses for omfattet af begrebet assistancevirksomhed i lov om finansiel virksomhed, bilag 7, og de bagvedliggende EU-regler herom på forsikringsområdet, herunder også EU-domstolens dom i sag C-13/06, præmis 12. Spørgers levering af assistance til forsikringsselskabet kan på den baggrund ikke anses for forsikringsvirksomhed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Det er SKATs opfattelse, at spørgers levering af snerydning og saltning i denne sag på samme måde heller ikke kan anses for omfattet af begrebet assistance, som det defineres i forsikringsklasse 18 i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed. Spørgers levering af snerydning og saltning kan dermed heller ikke anses for forsikringsvirksomhed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Momsloven

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

10) Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere.

(…)."

Momssystemdirektivet

"Artikel 135

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

a) forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med disse transaktioner

(…)."

Praksis

C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik

Tjenesteydelser i form af vejhjælp, som et organ forpligter sig til yde sine abonnenter mod disses indbetaling af et fast årligt bidrag, i tilfælde af udløsning af risikoen for skade eller ulykke, der blev dækket af dette organ, var omfattet af begrebet "forsikringstransaktioner" i 6. direktiv og derfor momsfritagne.

SKM2017.30.SR

Skatterådet kan bekræfte, at følgende ydelser kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement: levering af vejhjælp, fri lapning, fri reparation af stenslag i rude og fri lånebil ved hændelige begivenheder.

SKM2017.23.SR

Skatterådet kan bekræfte, at reparation af stenslag i bilens forrude, kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement, og at vejhjælpsydelser i form af starthjælp, nødreparationer, punktering og døroplukning kan leveres momsfrit, selv om vejhjælpsabonnementet ikke omfatter bugsering og fritrækning.

SKM2016.416.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers aftale med et forsikringsselskab om for en fast periodisk betaling at levere assistance til forsikringsselskabets kunder i tilfælde af f.eks. brandskade, vandskade, stormskade og hærværksskade kan anses som forsikringsvirksomhed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

SKM2015.638.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers ydelser i henhold til indgåede serviceaftaler for så vidt angår uforudsete løbende reparationer må anses for forsikringsydelser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Den juridiske vejledning 2017-1

"D.A.5.10 Forsikringsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 10) (…)

D.A.5.10.2 Forsikringsvirksomhed (…)

Definition: Forsikringsvirksomhed

Dansk retspraksis definition af forsikringsvirksomhed

Dansk retspraksis definerer forsikringsvirksomhed, som virksomhed hvis ydelser består i - mod vederlag - at dække bestemte risici i overensstemmelse med vilkår fastsat i en forsikringsaftale. Se TfS 1996.118.ØLR.

EU-domstolens definition af forsikringsvirksomhed/forsikringstransaktion

I momssystemdirektivet anvender man ikke begrebet forsikringsvirksomhed, men derimod begrebet forsikringstransaktion.

EU-domstolen har ved flere lejligheder haft mulighed for at udtale sig om rækkevidden af dette begreb. Domstolen har bl.a. anført, at forsikringstransaktioner skal eller kan defineres som transaktioner, hvor en forsikringsgiver påtager sig - mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden - at betale den ydelse til den forsikrede, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse. Se sag C-8/01, Taksatorringen.(…)."