Dato for udgivelse
15 Sep 2017 12:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2017 12:18
SKM-nummer
SKM2017.549.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0570627
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, fast ejendom, byggegrund, tilbageskødning, byttehandel
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger momsfrit kan videresælge to byggegrunde.

De to byggegrunde, som er tilbageskødet til spørger, indgik oprindeligt i en aftale fra før 1. januar 2011 om af salg af landbrugsjord.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9 

Henvisning

Den juridiske vejledningen 2017-2, afsnit D.A.5.9.5.

Afgørelsen offentliggøres i redigeret form.

Spørgsmål

  1. Kan spørger videresælge de to omhandlede byggegrunde momsfrit?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger erhverver i fri handel med overtagelse en landbrugsejendom.

Nogle år senere (inden 1. januar 2011) sælger og overdrager spørger en del af arealet.

Det frasolgte areal udstykkes som "landbrug uden beboelsesbygning" til samdrift med købers landbrugsejendom.

Arealet forventes at kunne overføres til byzone senere.

Det solgte areal pålægges en servitut om evt. tilbageskødning af byggegrunde således, at spørger skal have ret til at få tilbageskødet et antal byggegrunde vederlagsfrit. Antallet af byggegrunde afhænger af hvor meget størrelsen af det frasolgte areal overstiger et aftalt antal hektar.

Byggegrunden(e) skal overdrages i byggemodnet stand, dog skal spørger betale alle tilslutningsafgifter til f.eks. kloak, vand, el, antenne m.v. Alle omkostninger ved tilbageskødning af grunden(e) afholdes af spørger. Omkostninger til udstykning afholdes af ejeren af udstykningsområdet, der dog opkræver statsafgiften og gebyr til Kort og Matrikelstyrelsen for udstykning hos spørger.

På grund af købers konkurs er der først nu sket en endelig opmåling det solgte landbrugsareal. Spørger får herefter tilbageskødet 2 grunde.

Efter tilbageskødning af de to grunde til spørger, er det spørgers ønske, at sælge de to grunde videre til eventuelle interesserede købere.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er ikke næringsdrivende med salg af fast ejendom. Spørger driver skov- og landbrug.

Salget af det oprindelige areal sker før reglerne fra 1/1 2011 om momspligt på byggegrunde.

Det oprindelige areal blev solgt som landbrugsjord med en servitut om tilbageskødning af op til 2 byggegrunde.

På grund af købers konkurs og den økonomiske krise er det endelige areal først opmålt i 2016.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan videresælge de to byggegrunde momsfrit.

Begrundelse

Spørger driver skov- og landbrug og er dermed en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1.

Spørger har solgt en del af virksomhedens landbrugsjord og har som en del af vederlaget herfor modtaget to byggegrunde.

De to byggegrunde var oprindeligt en del af spørgers landbrugsejendom, men har nu skiftet karakter, idet de er blevet byggemodnede. Tilbageskødningen er således - i modsætning til SKM2011.742.SR - ikke udtryk for en annullering af den oprindelige handel.

Spørger modtager efter SKATs opfattelse byggegrundene som led i en (delvis) byttehandel. Spørger påtænker herefter at videresælge de to byggegrunde.

De grundlæggende betingelser for momspligt er således opfyldt, idet byggegrundene er en del af virksomhedens formue, og spørger derfor handler som afgiftspligtig person, når han sælger byggegrundene, jf. momsloven § 4. stk. 1.

Spørgers salg af de to byggegrunde vil derfor være momspligtigt salg, jf. momsloven § 4, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1,

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.  (---)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

Momsbekendtgørelsen (bkg. nr. 808 af 30/06/2015), § 56, stk. 1

Ved en byggegrund i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 54 i denne bekendtgørelse.

Praksis

SKM2011.742.SR

Skatterådet bekræfter, at reglerne om returvarer jf. momslovens § 27, stk. 5, kan anvendes, når en byggegrund tilbageskødes til en kommune, under forudsætning af, at en tinglyst deklaration på ejendommen, med betingelse om at grunden skal være bebygget inden for 2 år, ikke er opfyldt.

Tilbageskødningen anses som en annullering af den oprindelige handel, og ikke som en selvstændig momspligtig transaktion