Dato for udgivelse
19 Sep 2017 11:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Sep 2017 11:52
SKM-nummer
SKM2017.553.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1157261
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Indkomstår, omlægning
Resumé

I styresignalet beskriver SKAT sin ændrede opfattelse af, hvordan selskabsskattelovens § 10 skal fortolkes, når administrationsselskabet i en sambeskatning ønsker at ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab, og når administrationsselskabet ønsker at ændre sit indkomstår begrundet i ”andre forhold” i et datterselskab.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 10

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.D.2.1.2.

Redaktionelle noter

Denne erstatter SKM2016.133.SKAT 

1. Sammenfatning

I styresignalet beskriver SKAT sin ændrede opfattelse af, hvordan selskabsskattelovens § 10 skal fortolkes, når administrationsselskabet i en sambeskatning ønsker at ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab, og når administrationsselskabet ønsker at ændre sit indkomstår begrundet i "andre forhold" i et datterselskab.

2. Baggrund og problemstilling

I styresignalet SKM2016.133.SKAT fastslog SKAT, at fx en brancheændring i et datterselskab ikke vil være "forhold, der gør sig gældende for selskabet" og dermed ikke kan begrunde en omlægning af indkomståret efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt.

Samtidig fastslog SKAT, at "andre forhold" i et datterselskab ikke vil kunne begrunde en omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt.

Opfattelsen var udtryk for en ændring i forhold til den opfattelse, SKAT havde i styresignalet SKM2015.532.SKAT, og skyldtes, at SKAT var blevet opmærksom på, at den tidligere fortolkning øgede risikoen for efterfølgende indkomstudjævning i forbindelse med omlægning af indkomstår.

SKAT er blevet opmærksom på, at disse fortolkninger kan medføre nogle uhensigtsmæssige situationer i sambeskattede koncerner.

Det er derfor SKATs opfattelse, at selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt., skal fortolkes, således at der kan gives tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter dette pkt., hvis et administrationsselskab ønsker at omlægge sit indkomstår begrundet i hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold i datterselskabet. Der vil også kunne gives tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter 4. pkt., hvis det er begrundet i "andre forhold" i datterselskabet.

3. Regelgrundlaget

Selskabsskattelovens § 10, stk. 2

Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen mv., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold. Omlægning af et indkomstår kan kun ske, såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår efter reglerne i stk. 1, 6. og 7. pkt., hverken overspringes eller dubleres. Selskabet eller foreningen mv. skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse herom til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen mv. Ansøgning herom skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

4. SKATs opfattelse

SKAT fastslog i styresignalet SKM2016.133.SKAT, at fx en brancheændring i et datterselskab ikke vil være omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. pkt. Fx en brancheændring i et datterselskab vil ikke være "forhold, der gør sig gældende for selskabet" og kan dermed ikke begrunde en omlægning af indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt.

Samtidig fastslog SKAT, at "andre forhold" i selskabet eller foreningen mv. måtte fortolkes sådan, at det skal være forhold i selskabet, der begrunder ønsket om at omlægge indkomståret. Andre forhold i et datterselskab vil ikke kunne begrunde en omlægning af administrationsselskabets indkomstår.

SKAT er blevet opmærksom på, at denne fortolkning kan medføre nogle uhensigtsmæssige situationer i sambeskatninger. SKAT giver derfor mulighed for, at et administrationsselskab kan opnå tilladelse til omlægning af sit indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt., når det er begrundet i forhold, der gør sig gældende for datterselskabet, såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelse eller koncerntilhørsforhold.

Samtidig vil Told- og skatteforvaltningen også kunne give tilladelse efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt., til omlægning af administrationsselskabets indkomstår begrundet i andre forhold i datterselskabet.

Driften i en sambeskattet koncern kan være placeret udelukkende i et datterselskab. SKAT mener derfor, at fx en brancheændring mv. eller andre forhold i et datterselskab må være omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt. Et administrationsselskab må dermed også kunne opnå tilladelse til at ændre indkomstår begrundet i datterselskabets forhold.

Hvis der også er placeret drift i administrationsselskabet og driften i datterselskabet er af underordnet karakter i forhold til driften i administrationsselskabet, vil det dog afhænge af en konkret vurdering, om fx en brancheændring eller andre forhold i et datterselskab kan begrunde, at administrationsselskabet kan opnå en tilladelse til at omlægge sit indkomstår.

Den øvrige praksis, der er beskrevet i styresignalet SKM2016.133.SKAT, ændres ikke.

5. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2018-1.