Dato for udgivelse
03 Oct 2017 12:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2017 11:16
SKM-nummer
SKM2017.568.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0894280
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Trust - transparens - gave
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en amerikansk trust stiftet af en dansk skattepligtig skulle anses for skattemæssig transparent, således at der ikke skulle ske beskatning efter ligningslovens § 16 K, og således at overdragelser til trusten ikke ansås for en skattemæssig afståelse, ligesom stifteren fortsat var skattepligtig af afkastet mv. af de indskudte aktiver i trusten, samt at udbetalinger til begunstigede i udgangspunktet ansås for gaver.

Hjemmel

Ligningsloven § 16 K,
Statsskatteloven § 4 C,
Boafgiftsloven § 22,
Boafgiftsloven § 23 og
Boafgiftsloven § 25

Reference(r)

Ligningsloven § 16 K, 
Statsskatteloven § 4 C, 
Boafgiftsloven § 22,
Boafgiftsloven § 23 og
Boafgiftsloven § 25

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.B.2.15.2 Beskatning af udenlandske trusts (fonde)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.A.6.1.2.1 Gavebegreber

Spørgsmål

 1. Er SKAT enig i, at "X 2017 Revocable Trust" er at betragte som værende en skattemæssig transparent enhed, således at det er fondens stifter, spørger (X), der fortsat i skatteretlig henseende vil være at betragte som ejer af de aktier eller andre værdier, som påtænkes overført til fonden?
 2. Er SKAT enig i, at spørger fortsat vil være skattepligtig af eventuelle udlodninger fra disse aktier eller afkast af andre værdier, ligesom skattepligten ved eventuelle værdistigninger vil påhvile denne?
 3. Er SKAT enig i, at en påtænkt overdragelse af aktier til fonden ikke vil blive anset som et skattepligtigt salg for spørger?
 4. Er SKAT enig i, at udbetalinger fra fonden til personer som er begunstiget herved, er at anse som gave fra spørger til modtager så længe spørger er i live?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger, der er amerikansk statsborger og bosiddende i Danmark, ejer en ikke ubetydelig mængde aktier i et amerikansk selskab (Y Inc.), som for nyligt er blevet noteret på en amerikansk børs. Spørger har siden 2009 været fuldt skattepligtig til Danmark og er det fortsat.

Spørger påtænker at etablere en fond i form af en amerikansk trust efter amerikansk ret i delstaten Massachusetts af hensyn til at sikre sig selv og sine efterkommere imod udefra kommende krav imod den opnåede formue og ønsker efterfølgende at indskyde en del af aktierne i det amerikanske selskab samt andre aktiver i den pågældende fond (trust).

Fonden påtænkes oprettet som en såkaldt revocable trust, hvis primære formål vil være at eje de indskudte aktier eller andre aktiver, samt på et efter fondens bestemmelser givent tidspunkt at foretage udbetalinger til de af fonden begunstigede, hvilket efter fondens bestemmelser vil være spørger selv, samt hustru og/eller efterkommere af spørger.

Af stiftelsesdokumentet fremgår bl.a.:

“FIRST: During my lifetime:

A. The Trustees shall make such distributions to me as I direct in writing from time to time.

B. The Trustees shall make such distributions, from time to time, to such one or more members of the class consisting of my spouse Z, my descendants and me as the Trustees deem advisable, giving first consideration to my needs and those of my said spouse. Anything in this instrument to the contrary notwithstanding, I shall be the beneficiary of any residential real property held hereunder. (…)

SECOND: Upon my death, the Trustees shall dispose of the Trust Property as provided in this Article. Without limitation, the expression “Trust Property" includes any property held in trust under this instrument at my death, and all life insurance proceeds and other property of any kind which the Trustees become entitled to receive by will or otherwise by reason of my death.

A. If my said spouse Z survives me (and if the sequence of our deaths is in doubt, that one of us with the larger gross estate for federal (or if inapplicable, state) estate tax purposes, determined with respect to each one of us as if that one had been the first to die, shall be deemed to have been the first to die), the Trustees shall divide the Trust Property into two (2) separate trust funds as follows:

1. The first fund, hereafter called the “Marital Fund", shall be constituted as provided in subparagraph 3, below, and shall be held and disposed of under Article THIRD, below.

2. The second fund, hereafter called the “Family Fund", shall be held and disposed of under Article FOURTH, below, and shall consist of all the Trust Property which is not otherwise set aside in accordance with subparagraph 1, above. (…)

A. During the life of my said spouse Z, the Trustees shall pay the net income to my said spouse at least annually, and they shall make such additional distributions to my said spouse, from time to time, as they deem advisable.

B. Upon the death of my said spouse, any accrued or undistributed income shall be distributed to my said spouse’s estate, and the remaining principal shall be distributed to or for or in trust for such one or more members of the class consisting of my descendants as my said spouse shall have appointed by a will which explicitly refers to the power hereby given my said spouse and expressly exercises it. Any principal not so appointed shall be disposed of as provided in Article FIFTH, below. (…)

2. There may, but need not, be more than one (1) Trustee of each trust hereunder. Whenever I am not serving as Trustee, there shall always be at least one (1) Independent Trustee of each such trust. The expression “Independent Trustee" refers to a Trustee who has no present or future beneficial interest hereunder (other than a future contingent interest under Article FIFTH(B), above), does not owe a duty of support to any person having such an interest, is not the transferor of any property held in trust hereunder, and, except with respect to an Independent Trustee designated pursuant to subparagraph 3, below, or named in subparagraph 4, below, prior to assuming office hereunder has administered as Trustee at least three (3) trusts, and anyone dealing with the Trustees may rely on a Trustee’s representation (by affidavit or otherwise) that such Trustee meets these qualifications.

3. The person, if any, designated in a writing signed by me (or, whenever I am deceased or under a legal disability, by my said spouse) shall become Trustee (as a successor Trustee or as an additional Trustee), provided that no additional Trustee so appointed by my said spouse with respect to property other than that for which a qualified terminable interest property (QTIP) election has been made for both state and federal purposes (or by me with respect to any property contributed to the trust by a person other than me) shall be a related or subordinate party (within the meaning of Section 672(c) of the Code) with respect to the person making the appointment.

4. Subject to the foregoing provisions, whenever I cease to be a Trustee, A, Massachusetts, if then living and under no legal disability, shall become a Trustee, and if he fails or ceases to be a Trustee, my brother-in-law B, if then living and under no legal disability, shall become a Trustee. (…)

7. When I am not living or am under a legal disability, my said spouse may remove from office any Trustee hereunder by a signed written instrument delivered to such Trustee; provided, however, that any successor (appointed as hereinabove provided) to a Trustee who is so removed shall not be a related or subordinate party (within the meaning of Section 672(c) of the Code) with respect to my said spouse. (…)

TWELFTH: Regarding revocation and amendment:

A. As Grantor, I reserve the following powers: (1) to revoke the trusts established hereunder, (2) to amend this instrument, from time to time, and (3) to remove one or more Trustees, with notice to the Trustee or Trustees so removed, provided, that with respect to property contributed hereto by a person other than me, any Trustee appointed by me as a successor to a Trustee so removed shall not be a related or subordinate party (within the meaning of Section 672(c) of the Code) with respect to me. Said powers are exercisable only by a signed writing delivered to a Trustee while I am living and under no legal disability. No exercise of these powers shall exhaust them.

B. After my death or while I am under a legal disability, the Trustees shall have the power to amend the provisions of this instrument (other than this Paragraph B), from time to time, by one or more instruments in writing signed by all of them, provided that:

1. No Trustee who is not an Independent Trustee shall participate in the exercise of the said power nor shall his or her signature be required;

2. No such amendment shall have any effect except to the extent that, without any resulting material alteration of beneficial interests, it:

a. clarifies the meaning or reference of an expression or provision of this instrument,

b. changes or adds to the administrative provisions of this instrument, or

c. results in better conformity between this instrument and the applicable provisions of federal and state tax laws including, without limitation, an amendment which results, from time to time, in any trust established hereunder being treated or ceasing to be treated as a foreign trust for federal tax purposes; and

3. A purported exercise of the Trustees’ power of amendment under this Paragraph shall represent a determination by them that such exercise is within the scope of their power, and their good faith determination in that regard shall be conclusive upon all persons, whether or not ascertained, in being, or under a legal disability.“

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgerens repræsentant har anmodet om, at de stillede spørgsmål besvares bekræftende, således at fonden kan anses som en skattemæssig transparent enhed, ligesom spørger fortsat vil være skattepligtig af eventuelle udlodninger og værdistigninger af de pågældende aktier eller andre aktiver, og således at overdragelsen ikke anses som foretaget i skattemæssig henseende, og at udbetalinger fra fonden skal anses for en gave fra spørger til modtager.

Den skattemæssige vurdering af udenlandske trusts og den skattemæssige behandling heraf i Danmark fremgik indtil indførelsen af Ligningslovens § 16 K ikke af lovgivningen, men beroede på en langvarig retspraksis.

Udenlandske trusts kan sammenlignes med danske fonde, som enten vil kunne anses som værende skattemæssigt transparente eller som selvstændige skattesubjekter.

Hvis en stifter af en udenlandsk fond indskyder kapital eller værdier, skal de pågældende aktiver enten anses som ejet af fonden eller som fortsat være ejet af stifter i skattemæssig henseende.

I henhold til de momenter, som tillægges betydning i henhold til praksis, jf. Den juridiske vejledning C.B.2.15.2 om beskatning af udenlandske trusts, fremgår, at det tillægges betydning, om formuen er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formue eller ikke. Samme følger af Ligningslovens § 16 K, som i stk. 1 angiver, at skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1, som stifter og indskyder aktiver i en trust, skal medregne trustens indkomst ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når indkomsten i trusten er positiv, med mindre den skattepligtige jf. ligningslovens § 16 K, stk. 4, godtgør, at det er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for trustens eksistens, at der er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen, at trusten er almenvelgørende, eller at den svarer til et investeringsselskab.

Det fremgår af bestemmelserne for den i sagen omhandlede fond (FIRST), at stifter (spørger) kan indskyde eller fjerne aktiver fra fonden på et hvilket som helst tidspunkt. Dette betyder efter spørgers opfattelse, at formuen ikke definitivt udskilles fra stifterens formuesfære, og der dermed ikke er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen.

Den trust som påtænkes oprettet har ifølge fundatsen ikke til formål at anvende midlerne almenvelgørende og er ej heller sammenlignelig med et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19.

Dertil er trusten en såkaldt "revocable trust", idet der på et hvilket som helt tidspunkt i henhold til (TWELFTH) gives fondens stifter muligheden for at tilbagekalde (revoke) fonden, der derfor anses som værende skattemæssig transparent grundet den manglende udskillelse af formuen, hvorved det er indskyder, som fortsat beskattes af ordinær indkomst og kapitalafkast i fonden.

Det er derfor spørgers opfattelse, at fonden skal anses som værende skattemæssigt transparent og ikke et selvstændigt skattesubjekt. Afkastet af fonden kan derfor henføres til stifteren, ligesom eventuelle transaktioner imellem fonden og stifter ikke kan tillægges skattemæssig virkning. Opgørelsen af trustens indkomst opgøres i henhold til ligningslovens § 16 K efter de samme principper, som gælder for den skattepligtige som har etableret trusten og indskudt aktiver.

Såfremt der ikke er en sådan adskillelse imellem stifteren og fonden, at denne kan anses som et selvstændigt skattesubjekt og stifter er i live, hvorved afkast i fonden vil kunne henføres til denne, vil udlodninger fra fonden i skattemæssigt henseende kunne anses som gave ydet direkte fra stifter til modtager. Dette fremgår af Den juridiske vejledning C.B.2.15.2 om beskatning af udenlandske trusts, ligesom det er en direkte følge af bestemmelserne i Ligningslovens § 16 K stk. 1

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at "X 2017 Revocable Trust" skal betragtes som værende en skattemæssig transparent enhed, således at det er fondens stifter, spørger (X), der fortsat i skatteretlig henseende vil være at betragte som ejer af de aktier eller andre værdier, som påtænkes overført til fonden.

Begrundelse

Spørgsmålet angår den skattemæssige behandling, herunder skattemæssige kvalifikation, af en revocable trust (trusten), der påtænkes etableret i Massachusetts, USA. 

Det fremgår af ligningslovens § 16 K, at skattepligtige omfattet af bl.a. kildeskattelovens § 1, som har stiftet og indskudt aktiver i en trust på et tidspunkt, hvor den skattepligtige var fuldt skattepligtig her til landet, skal medregne trustens indkomst ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når indkomsten i trusten er positiv.

Bestemmelsen i ligningslovens § 16 K finder dog kun anvendelse, hvis trusten anses for et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Dette fremgår af Skatteministeriets svar til FSR, jf. lovforslag L167, FT 2014/15, bilag 1 pp. 32-35. Anerkendes trusten ikke skattemæssigt, skal der som hidtil ske en beskatning af trustformuen som en del af stifterens egen formue.

Der skal derfor indledningsvist tages stilling til den skattemæssige kvalifikation af den pågældende trust. Ved denne kvalifikation er det afgørende, om kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Begrebet definitivt indebærer, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" kapitalen, således at kapitalen igen indgår i stifterens formuesfære. Begrebet effektivt indebærer, at stifteren ikke må have fortsat rådighed over den udskilte kapital.

Såfremt en af disse betingelser ikke er opfyldt, kan trusten ikke anses for at have selvstændig skatteretsevne efter dansk skatteret.

Kapitalens definitive og effektive udskillelse fra stifterens formuesfære

Ved kapitalens definitive og effektive udskillelse forstås nærmere, at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år. Dette gælder både trustens kapital og afkastet af denne.

Ifølge fast praksis skal i hvert fald følgende betingelser være opfyldte:

 • De overførte midler må aldrig kunne føres tilbage til stifteren. Dette gælder såvel for så vidt angår fondens kapital som afkastet af denne.
 • Stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år må ikke være begunstigede.
 • Midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren såvel inter vivos (i levende live) og mortis causa (ved testamente) er afskåret fra at råde over disse.
 • Der skal være en selvstændig bestyrelse som en vigtig garanti for, at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt.

Det fremgår helt grundlæggende af sagens oplysninger, at der er tale om en revocable trust, dvs. at trusten kan tilbagekaldes. En revocable trust er i udgangspunktet en trust, der kan ophæves af stifteren, og hvor vilkårene for trusten kan ændres af stifteren.

Når dertil kommer, at det af den foreliggende fundats for trusten fremgår, at de begunstigede er stifteren og dennes hustru samt efterkommere af disse, at stifteren kan være trustee, at stifteren kan tilbagekalde trusten, at stifteren kan ændre på trustens vilkår, samt at stiften kan opsige trustee, er SKAT af den opfattelse, at der hverken er sket en definitiv eller effektiv udskillelse af kapitalen fra stifterens formue.

SKAT er derfor enig med Spørgerens repræsentant i, at den pågældende trust skal anses for skattemæssig transparent efter danske skatteregler, således at stifteren fortsat skal anses for ejer af aktiverne i trusten i skattemæssig henseende. Forholdet er således ikke omfattet af ligningslovens § 16 K.

SKAT indstiller således, at det pågældende spørgsmål besvares bekræftende.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger fortsat vil være skattepligtig af eventuelle udlodninger fra disse aktier eller afkast af andre værdier, ligesom skattepligten ved eventuelle værdistigninger vil påhvile denne

Begrundelse

Eftersom SKAT har indstillet, at den pågældende trust skal anses for at være skattemæssig transparent efter danske skatteregler, se begrundelsen og indstillingen til spørgsmål 1, er det følgelig SKATs opfattelse, at stifteren er skattepligtig af indkomst og afkast af de aktiver, der er indskudt i trusten.

SKAT indstiller derfor, at det pågældende spørgsmål besvares bekræftende.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at en påtænkt overdragelse af aktier til fonden ikke vil blive anset som et skattepligtigt salg for spørger.

Begrundelse

Med henvisning til begrundelsen og indstillingen til spørgsmål 1, hvoraf det fremgår, at trusten skal anses for at være skattemæssig transparent, skal SKAT indstille, at den påtænkte overdragelse af aktier til fonden ikke vil blive anset for en afståelse, der indebærer avancebeskatning for Spørgeren.

SKAT indstiller derfor, at det pågældende spørgsmål besvares bekræftende.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at udbetalinger fra fonden til personer, som er begunstiget herved, er at anse som en gave fra spørger til modtager, så længe spørger er i live.

Begrundelse

Det fremgår af begrundelsen og indstillingen til besvarelsen af spørgsmål nr. 1, at SKAT anser den omhandlede trust for skattemæssig transparent, således at stifteren fortsat er ejer af de aktiver, der er indskudt i trusten. Derfor skal udbetalinger fra trusten til begunstigede andre end indskyderen selv anses for gaver, når der er tale om vederlagsfri overførsler af formuefordele, der er et udslag af gavmildhed.

Er gavemodeageren omfattet af gaveafgiftskredsen i boafgiftslovens § 22, dvs. fx børn og børnebørn, skal gaven ikke medregnes ved indkomstopgørelsen. Sådanne gaver er endvidere afgiftsfri op til et grundbeløb, der for 2017 udgør 62.900 kr. og herefter pålagt en gaveafgift på 15 pct. for så vidt angår den del, der overstiger grundbeløbet, jf. boafgiftslovens § 22. Tilhører modtager af gaven ikke gaveafgiftskredsen, er gaven indkomstskattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, litra C.

Det indstilles derfor, at det omhandlede spørgsmål besvares bekræftende.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs begrundelse og indstilling.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ligningslovens § 16 K

Stk.1. Skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2, som har stiftet og har indskudt aktiver i en trust på et tidspunkt, hvor den skattepligtige var fuldt skattepligtig efter en af de nævnte bestemmelser, medregner trustens indkomst, jf. stk. 6, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når indkomsten i trusten er positiv. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på skattepligtige omfattet af de nævnte bestemmelser, der indskyder aktiver i en trust uden at være stifter. Skattepligtige efter dødsboskattelovens § 1, stk. 2, indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter 1. og 2. pkt.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Den skattepligtige godtgør, at det er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for trustens eksistens, at der er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen.

2) Den skattepligtige godtgør, at midlerne i trusten udelukkende anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

3) Den skattepligtige godtgør, at midlerne i trusten udelukkende anvendes til pensionsformål for en større kreds af personer, som ikke er omfattet af boafgiftslovens § 1, stk. 2.

4) Den skattepligtige godtgør, at trusten er et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19.

Stk. 8. Stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse på fonde og andre lignende enheder, hvor det ikke er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for enheden, at der er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen.

Forarbejder

Lovforslag L167, FT 2014/15,  bilag 1 pp. 32-35 svar til FSR

FSRs bemærkninger:

Det følger af den foreslåede bestemmelse, at stifteren skal medregne trustens positive indkomst til sin skatte pligtige indkomst, hvorimod underskud ikke kan fradrages i stifterens indkomst. Skal denne beskatningsform også være gældende, hvor midlerne slet ikke er udskilt fra stifteren, og hvor stifteren som følge af den manglende udskillelse hidtil har været anset som skattesubjekt for hele indkomsten og formuen?

Skatteministerens kommentar:

Den foreslåede bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis midlerne slet ikke er udskilt fra stifterens formue. I disse tilfælde anerkendes trusten ikke skattemæssigt. Der skal derfor - som hidtil - ske beskatning af trustformuen som en del af stifterens egen formue.

Praksis

SKM2016.461.SR

Skatterådet bekræftede efter en konkret vurdering, at A TRUST ikke anses for at være et selvstændigt skattesubjekt, idet trustens formue ikke var definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Skatterådet bekræftede videre, at når det var trustens stifter, M, der anses som ejer af trustformuen, skulle han beskattes af eventuelle udlodninger af aktier, afkast af andre værdier og eventuelle værdistigninger. Det var heller ikke at betragte som et skattepligtigt salg for stifteren, hvis han overdrog aktier til trusten.

Endvidere bekræftede Skatterådet, at udbetalinger fra trusten til personer, som var begunstiget, var at betragte som gave fra stifteren til modtager, når der var tale om vederlagsfri overdragelse af formuefordele, som udslag af gavmildhed

SKM2014.491.SR

En afdød mand, der var bosiddende i Danmark, havde stiftet en trust i USA. Den udenlandske trust var i forhold til stifteren transparent, idet en kunne tilbagekaldes af stifteren, hvormed midlerne i en ville tilbageføres til ham. Dermed var en ikke definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære, og udbetaling til stifterens enke måtte anses som arv, der ikke medførte indkomstskattemæssige konsekvenser for enken. Efterfølgende skulle der foretages en selvstændig vurdering i forhold til enken af, om hun havde fået rådighed over formuen. en ansås tillige for at være transparent i forhold til enken, idet hun havde råderet over en i form af, at hun efter 36 måneder til enhver tid kunne afsætte trustee og indsætte en ny. Derfor skulle enken beskattes af det løbende afkast fra en.

Den juridiske vejledning 2017, afsnit C.B.2.15.2 Beskatning af udenlandske trusts (fonde)

Hvordan behandles stifteren af en udenlandsk trust  eller en båndlagt kapital

Det sker, at personer, som er skattepligtige til Danmark, stifter eller sætter penge ind i udenlandske trusts. Udenlandske "trusts" kan ikke sammenlignes med danske fonde, og de kan have forskelligt indhold fra land til land og fra trust til trust.

For at en udenlandsk trust kan tillægges betydning for en dansk skattepligtig, er det SKATs opfattelse, at kapitalen både skal være

 • definitivt og
 • effektivt udskilt fra stifterens/indskyderens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" en, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren eller den person, som har "arvet" kapitalen, fx kan få trustee til at træde tilbage som trustee, antages det at kapitalen ikke er effektivt udskilt.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1

Forarbejder

Se spørgsmål 1

Praksis

Se spørgsmål 1

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1

Forarbejder

Se spørgsmål 1

Praksis

Se spørgsmål 1

Spørgsmål 4

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.eks.: (…)

C. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning, Sportler, Embedsbolig, Naturalydelser, Emolumenter, Kontorholdsgodtgørelse (med Hensyn til Kontorudgifter jfr. § 6b.), samt Pension, Ventepenge, Gaver (jfr. dog herved Bestemmelsen i § 5b.), Understøttelser, Klosterhævning, Livrente, Overlevelsesrente, Aftægt og deslige;

Boafgiftslovens §§ 22, 23 og 25

§ 22. En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) til

a) afkom, stedbørn og deres afkom, (…)

§ 23. Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra a-e, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb. Der skal ligeledes betales 15 pct. i afgift af gaver til barns eller stedbarns ægtefælle, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 2, nævnte beløb. (…)

Stk. 3. Vederlag i forbindelse med afkald på forventet arv og forskud på forventet arv anses som gaver.

§ 25. Der skal betales gaveafgift, hvis enten giver eller modtager har hjemting her i landet. Selv om giver eller modtager ikke har hjemting her i landet, skal der betales gaveafgift, hvis gaven består af aktiver af den i § 9, stk. 2, nævnte art beliggende her i landet.

Forarbejder

Lovforslag L167, FT 2014/15, bilag 1, pp.  32-35 svar til FSR

FSRs bemærkninger:

Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at begunstigede fortsat vil være skattepligtige af uddelinger efter statsskattelovens § 4. Hvis formuen ikke er udskilt fra stifterens formue, må der vel være tale om en gave fra stifteren til modtageren, som skal beskattes efter de regler, der gælder for gaver.

Skatteministerens kommentar:

Beskatningen af de begunstigede ændres ikke med lovforslaget. Hvis trustformuen ikke er udskilt fra stifterens formue, hvorved trusten ikke anerkendes skattemæssigt, vil der være tale om en gave direkte fra stifteren. Hvis trustformuen er udskilt fra stifterens formue, vil der være tale om en uddeling fra trusten - som vil være skattepligtig efter statsskattelovens § 4.

Praksis

Se spørgsmål 1

SKM2016.220.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det ikke vil have nogle skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for Person A eller dennes arvinger, såfremt Person A fjernes som begunstiget.

Det lægges til grund ved besvarelsen, at Trusten er transparent. Dette medfører, at Person A anses for ejer af formuen i Trusten.

Hvis Person A fjernes som begunstiget, finder Skatterådet efter en konkret vurdering af sagens oplysninger, at dette medfører en overdragelse af formue inden for den nære familiekreds. Formuen, som børnene og barnebarnet erhverver fra Person A under de foreliggende omstændigheder, er derfor gaveafgiftspligtige efter boafgiftslovens §§ 22 og 23, jf. § 25.

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.A.6.1.2.1 Gavebegreber

Hvornår er der tale om en gave?

I civilretten defineres en gave traditionelt som en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel, der bliver givet som et udslag af gavmildhed, i gavehensigt.

I skattelovgivningen er der ingen entydig definition af en gave. Det er dog en ufravigelig betingelse i skatteretten for at behandle en ydelse som en gave, at der er tale om en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel.