Dato for udgivelse
09 Oct 2017 12:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2017 11:09
SKM-nummer
SKM2017.574.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0848344
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Dobbeltdomicil, skattepligt
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger var fuldt skattepligtig til Danmark. Spørger havde en helårsbolig til rådighed her i landet. Spørgers erhvervsmæssige beskæftigelse under ophold i Danmark var løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv. Derfor havde spørgers ophold her i landet ikke karakter af kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Hjemmel

Kildeskatteloven §1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

Reference(r)

Kildeskatteloven §1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.F.1.2.2 .

Spørgsmål 

 1. Er spørger fuldt skattepligtig til Danmark?
 2. Hvis nej, ønskes svar på, hvorvidt spørger kan være begrænset skattepligtig til Danmark af den del af lønnen, der indtjenes under ophold i Danmark?

Svar

 1. Ja
 2. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Repræsentanten har oplyst følgende:

Spørger bor med sin familie i X-land. Han har arbejdet hos virksomhed A i Danmark i 6 år. Hans arbejde består i at udføre projekter, hvor det ikke er nødvendigt, at spørger er fysisk tilstede på virksomhedens adresse i Danmark hele tiden.

I 2015 solgte familien deres faste ejendom i Danmark. Familien består udover spørger af hans hustru og deres 2 børn.

Spørger er i Danmark i ca. 3 uger ad gangen, bl.a. for at aflægge rapporter visuelt, mødeafholdelse med samarbejdspartnere såvel fra virksomheden som fra eksterne konsulenter.

Som eksempel på spørgers opholdsmønster er det oplyst, at han i perioden fra den 8. december 2015 til den 13. januar 2017 var udenfor Danmark i 187 dage.

Når han er i Danmark, bor spørger på et lejet værelse i tilknytning til virksomheden. Spørger har lejet værelset af virksomhed A. Det er på 15 m2, som han lejer året rundt. Ejendommen ligger lige ved siden af fabrikken, hvor der er 8 værelser, som bliver brugt, når ansatte besøger hovedkontoret i Danmark. Værelserne har fælles køkken og bad. Værelset er opvarmet med el. Lejernes antenneforening i ejendommen leverer fælles signalforsyning. Huslejen er 18.000 kr. om året.

Spørgers opfattelse og begrundelse

På spørgsmålet om, hvorvidt spørger er fuldt skattepligtig til Danmark, er svaret nej.

Begrundelsen herfor er, at selvom spørger både har bopæl til rådighed i Danmark og i X-land, er spørgers centrum for livsinteresser fortrinsvis i X-land, hvor hans familie, bestående af hustru og 2 børn, bor hele tiden og at en væsentlig del af arbejdet udføres som hjemmearbejde via computer og internet mv. i X-land.

Spørger er født i Irland. Han er opvokset i X-land, hvor hans nærmeste familie, forældre og søskende bor.

Herudover kan lægges til grund, at indtjeningen kan realiseres på distancen. Det kan videre oplyses, at spørger ikke har statsborgerskab, men har dog permanent opholdstilladelse i X-land.

Der henvises til den juridiske vejledning:

"C.F.8.2.2.4.1.2 Skattemæssigt hjemsted for fysiske personer med dobbeltdomicil

Indhold

Dette afsnit handler om, i hvilket land den fysiske person skal anses for skattemæssigt hjemmehørende, hvis den pågældende på grund af sine tilhørsforhold er hjemmehørende i to (eller flere) lande.

Afsnittet indeholder:

 • Dobbeltdomicil
 • Hjemmehørende efter modeloverenskomsten
 • Regel nr. 1: Fast bolig til rådighed og centrum for livsinteresser
 • Regel nr. 2: Sædvanligt ophold
 • Regel nr. 3: Statsborgerskab
 • Regel nr. 4: Gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder
 • Ingen bestemmelse i DBO'en om dobbeltdomicil.

Dobbeltdomicil

En fysisk person kan godt være fuldt skattepligtig til, og dermed hjemmehørende, i to (eller flere) lande på én gang. Dette kaldes dobbeltdomicil. Modeloverenskomsten er imidlertid opbygget sådan, at kun ét af landene kan være bopælsland i overenskomstens forstand. Det andet land skal være kildeland i overenskomstens forstand. Se afsnit C.F.8.2.2.4.1.1 Skattemæssigt hjemsted for fysiske personer efter artikel 4, stk. 1.

Hjemmehørende efter modeloverenskomsten

Modeloverenskomsten indeholder regler, der skal gøre det muligt at afgøre, hvor en fysisk person med dobbeltdomicil skal anses for hjemmehørende i overenskomstens forstand. Se modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2.

Modeloverenskomstens regelsæt består af fire regler:

 • Regel nr. 1: Fast bolig til rådighed, og hvis der er fast bolig i begge lande, hvor den pågældende har stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (centrum for livsinteresser)
 • Regel nr. 2: Sædvanligt ophold
 • Regel nr. 3: Statsborgerskab
 • Regel nr. 4: Gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder.

Reglerne anvendes sådan, at alle sager forsøges først afgjort efter regel nr. 1.

Hvis det ikke kan afgøres, hvor den pågældende er hjemmehørende ud fra fast bolig og centrum for livsinteresser (regel nr. 1), skal det vurderes, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig (regel nr. 2).

Kan det ikke ud fra dette afgøres, hvor den pågældende er hjemmehørende, træffes afgørelsen på baggrund af statsborgerskab (regel nr. 3).

Er den pågældende statsborger i begge eller ingen af de pågældende lande træffes afgørelsen efter gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder (regel nr. 4).

Se også

Se også afsnit

 • C.F.8.1.1 om begreberne kilde- og bopælsland
 • C.F.8.2.2.3 (artikel 3) om kompetente myndigheder.

Regel nr. 1: Fast bolig til rådighed og centrum for livsinteresser

En fysisk person med dobbeltdomicil anses i modeloverenskomstens forstand for hjemmehørende i det land, hvor han eller hun har en fast bolig til rådighed. Se modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra a, 1. led.

En fysisk person med dobbeltdomicil, der har en fast bolig til rådighed i begge lande, anses i modeloverenskomstens forstand for hjemmehørende i det land, hvor han eller hun har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Dette kaldes også centrum for livsinteresser.

I den forbindelse lægges der vægt på:

 • hvor personen har sin familie (og øvrige sociale tilknytning)
 • hvor personen har sine politiske, kulturelle tilknytning eller andre aktiviteter
 • hvor personen har sit forretningssted, det sted hvorfra personen administrere sine aktiviteter osv.

Omstændighederne skal bedømmes ud fra en helhed. Den omstændighed, at personen bibeholder sin bolig i det land, hvor han altid har boet, hvor han har arbejdet, og hvor han har sin familie og ejendele, kan sammen med andre elementer skabe en formodning for, at han har bevaret midtpunkt for sine livsinteresser i dette land.

Se modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra a, 2. led."

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger ikke er fuldt skattepligtig til Danmark.

Begrundelse

Der foreligger fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

SKAT bemærker, at spørger har lejet et værelse af virksomhed A. Der er tale om et værelse på 15 m2, som han lejer året rundt. Værelserne har fælles køkken og bad. Værelset er opvarmet med el. Lejernes antenneforening i ejendommen leverer fælles signalforsyning. SKAT finder på denne baggrund, at spørger har en helårsbolig til rådighed har i landet, og at han således har erhvervet bopæl her i landet.

SKAT bemærker, at det efter praksis er afgørende, om boligfaciliteten er egnet til beboelse og om den står til rådighed for den pågældende. Det er uden selvstændig betydning, at boligfaciliteten er beskeden. Efter Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.F.1.2.1, kan bopæl efter omstændighederne statueres i forbindelse med fx hotellejlighed eller hotelværelse. I SKM2015.685.SR fandt Skatterådet, at også et kollegieværelse kan statuere bopæl efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet. For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende anses ikke for ophold i Danmark. Se kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Der skal således foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det er oplyst om spørgers opholdsmønster, at han i perioden fra den 8. december 2015 til den 13. januar 2017 var udenfor Danmark i 187 dage. Det vil sige, at han har været 178 dage i Danmark i den pågældende periode på 396 dage, svarende til 44 % af dagene.

Spørger er i Danmark i ca. 3 uger ad gangen for at arbejde for virksomhed A, bl.a. for at aflægge rapporter visuelt, mødeafholdelse med samarbejdspartnere såvel fra virksomheden som fra eksterne konsulenter.

SKAT finder, at spørgers arbejdsaktiviteter i Danmark er påregnelige, faste og tilbagevendende og dermed ikke kan karakteriseres som sporadiske. SKAT finder, at arbejdets omfang og karakter under opholdet i Danmark kan ses som et naturligt og integreret led i spørgers erhverv.  

Som sagen er oplyst, vurderer SKAT derfor samlet set, at spørgers erhvervsmæssige beskæftigelse under ophold i Danmark er løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, og at spørgers ophold her i landet ikke har den fornødne karakter af kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Spørger har derfor taget ophold her i landet som nævnt i kildeskattelovens § 7, stk. 1, jf. SKM2016.382.SR.

Danmark har ikke indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med X-land. Der kan derfor ikke tages stilling til, om spørger er hjemmehørende i Danmark eller X-land. OECD’s modeloverenskomst, som repræsentanten har henvist til, kan ikke anvendes i den foreliggende konkrete situation. Det er derfor ikke afgørende, hvor spørger sædvanligvis opholder sig efter OECD’s modeloverenskomst, artikel 4, stk. 2.

Hvis spørger bliver dobbeltbeskattet, kan han eventuelt få lempelse af den skat, der bliver beregnet i Danmark, efter de interne lempelsesregler i ligningslovens § 33 eller § 33A, såfremt han opfylder betingelserne i en af disse bestemmelser. SKAT har ikke foretaget nogen vurdering heraf.

SKAT finder på denne baggrund, at spørger må anses for fuldt skattepligtig til Danmark.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Hvis nej, ønskes svar på, hvorvidt spørger kan være begrænset skattepligtig til Danmark af den del af lønnen, der indtjenes under ophold i Danmark?

Begrundelse

Spørgsmål 2 skal kun besvares, hvis SKAT i spørgsmål 1 indstiller, at spørger ikke er fuldt skattepligtig til Danmark. SKAT har i spørgsmål 1 indstillet, at spørger er fuldt skattepligtig til Danmark. Spørgsmål 2 bortfalder derfor.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler

1) personer, der har bopæl her i landet.

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

SKM2015.685.SR.

Skatterådet bekræfter, at studerende, der af spørger får betalt stipendier og kollegie- eller hotelværelser, og er underlagt de af spørger oplyste vilkår, er omfattet af kildeskattelovens § 8, stk. 2, hvorefter skattepligt først indtræder, når opholdet i Danmark med eller uden afbrydelse har strakt sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum på 2 år. Dermed bliver de studerende ikke fuldt skattepligtige som følge af bopælsbestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Skatterådets afgørelse indebærer en ændring af hidtidig praksis på området.

SKM2016.382.SR.

Skatterådet fandt, at der var tale om erhvervsmæssig beskæftigelse, der medførte fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, når spørger under sine ophold i Danmark dagligt besvarede telefonopkald, mails og SMS, idet der ikke var tale om sporadisk arbejde, når dette var fast og påregneligt. Herudover deltog spørger i 4 - 6 årlige planlagte besøg i danske virksomheder og 1 - 2 årlige besøg i en brancheorganisation.

Skatterådet fandt også, at spørgers skattemæssige hjemsted var i USA, i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.