Dato for udgivelse
11 Oct 2017 09:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2017 08:37
SKM-nummer
SKM2017.583.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0759034
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Ledelsens sæde
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at Selskabet ikke længere vil være fuldt skattepligtig til Danmark efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, jf. § 1, stk. 6, da såvel Selskabets vedtægtsmæssige hjemsted som Selskabets ledelse fremadrettet vil være i X-land, også selvom Selskabets ledelse på sigt vil blive udvidet med A som Director som beskrevet. 

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 1, stk. 6

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.D.1.1.1.3. - Hvor har ledelsen sæde

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Selskabet efter de nedenfor beskrevne dispositioner ikke længere vil være fuldt skattepligtig til Danmark efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, jf. § 1, stk. 6, da såvel Selskabets vedtægtsmæssige hjemsted som Selskabets ledelse fremadrettet vil være i X-land, også selvom Selskabets ledelse på sigt vil blive udvidet med A som Director i henhold til nedenstående beskrivelse.

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Nærværende anmodning om bindende svar drejer sig om ophør af fuldt skattepligt til Danmark for Selskabet som følge af flytning af selskabets vedtægtsmæssigt hjemsted og ledelsens sæde fra Danmark til X-land.

Selskabet er et dansk indregistreret aktieselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark.

Selskabet ønsker at flytte virksomheden til X-land. I forbindelse hermed vil selskabet også flytte det vedtægtsmæssige hjemsted, således at selskabet bliver afmeldt hos Erhvervsstyrelsen og i stedet indregistreret i X-land efter de selskabsretlige regler som et som et limited liability company.

Flytningen af virksomheden er begrundet i forretningsmæssige og økonomiske hensyn, da Selskabet ønsker at udvide sit geografiske område til at omfatte andre lande end Danmark, og mulighederne for drift af Selskabets virksomhed er væsentligt bedre i X-land. Dette skyldes dels den lokale retlige regulering, samt bedre muligheder for kvalificeret arbejdskraft, flere samarbejdspartnere og et større udvalg af leverandører. Som følge heraf vil virksomheden være strategisk stærkest placeret i X-land i forhold til de fremtidige vækstambitioner. 

I forbindelse med flytningen af virksomheden til X-land ønsker Selskabet en afklaring af selskabets skattepligtsforhold fremadrettet.

Selskabets ledelse vil efter flytningen af selskabets hjemsted alene bestå af en director bosiddende i X-land, og som også er Selskabets ultimative ejer. Det er selskabets ønske, at ledelsen på sigt udvides med endnu en lokal director samt A, som også inden flytningen er direktør i selskabet. A er bosiddende i Danmark.

Det er Selskabets opfattelse, at flytningen vil medføre, at Selskabets fulde skattepligt til Danmark ophører, også selvom A er director i Selskabet.

Ved nærværende anmodning ønsker Selskabet SKATs bekræftelse heraf.

SKAT kan i øvrigt lægge til grund, at der ved fraflytningen fra Danmark vil blive opgjort en exit beskatning af Selskabets skatterelevante aktiver.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Udgangspunkt i lovgivning og praksis

Efter flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted vil Selskabet ikke længere være et indregistreret dansk aktieselskab og dermed ikke længere være fuldt skattepligtig til Danmark efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Derimod vil Selskabet fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark i medfør af selskabsskattelovens § 1, stk. 6, hvis Selskabets ledelse efter flytningen af virksomheden til X-land fortsat vil være i Danmark.

Ledelsens sæde er defineret i såvel forarbejderne til selskabsskattelovens § 1, stk. 6 (L 35 1994-1995), og i Den juridiske vejledning 2017-1 (afsnit C.D.1.1.1.3), som det sted, hvor selskabets daglige ledelse udøves (være sig enten af direktionen eller bestyrelsen). Begrebet er uddybet ved cirkulære nr. 82 af 29/5 1997, hvoraf fremgår, at hvis alle møder og beslutninger vedrørende selskabets forhold foregår i udlandet, så vil udgangspunktet være, at selskabet ikke har ledelsens sæde her i landet. Det fremgår desuden af såvel forarbejder som cirkulæret, at den rene aktiebesiddelse som udgangspunkt ikke vil være afgørende for vurderingen af ledelsens sæde.

Selskaber indregistreret i X-land er som udgangspunkt fuldt skattepligtige til X-land, og i tilfælde af dobbeltdomicil bestemmer dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og X-land art. 3, nr. 3, at ledelsens virkelige sæde er afgørende for den endelige afgørelse af selskabets skattemæssige hjemsted.

Definitionen svarer til OECD’s Modeloverenskomst og kommentarerne hertil er derfor vejledende ved en vurdering af ledelsens sæde. Ifølge kommentarerne er: "Sædet for den virkelige ledelse […] det sted, hvor de afgørende ledelsesmæssige og forretningsmæssige beslutninger, der er nødvendige for virksomhedens forretningsmæssige udøvelse i sin helhed, i det væsentlige træffes". Desuden uddyber kommentarerne, at der ved afgørelsen bør lægges vægt på følgende forhold:

 • Hvor bestyrelsesmøder eller lignende møder afholdes,
 • Hvor den administrerende direktør og andre ledende medarbejdere sædvanligvis udøver deres virksomhed,
 • Hvorfra den daglige ledelse af den juridiske person udøves,
 • Hvor hovedsædet er beliggende,
 • Hvilket lands lovgivning den juridiske persons status er underlagt, og
 • Hvor regnskabsbøger opbevares.

Hverken Danmark eller X-land har taget forbehold for kommentarerne.

Vurderingen af ledelsens sæde er belyst i dansk praksis i flere tilfælde. Praksis bekræfter definitionen, som beskrevet ovenfor, og lægger således afgørende vægt på, hvor beslutningerne vedrørende selskabets daglige ledelse træffes.

Det kan også udledes af praksis, at det ikke er afgørende, hvor ledelsesmedlemmerne er bosat, men derimod hvor ledelsesmedlemmerne faktisk opholder sig, når beslutningerne om den daglige ledelse træffes.

Endvidere viser praksis, at det er uden betydning, hvor selskabets aktionærer opholder sig (forudsat at disse selvsagt ikke tager del i den daglige ledelse). Der kan eksempelvis henvises til afgørelserne refereret i TfS1996.257, TfS1998.607, SKM2011.92.SR, SKM2012.591.SR, SKM2014.18.SR, SKM2014.268.SR, SKM2014.690.SR og SKM2017.92.SR.

Ophør af fuldt skattepligt for Selskabet

Det er vores vurdering, at den ovenfor beskrevne flytning vil medføre et ophør af Selskabets fulde skattepligt til Danmark, da ledelsens sæde fremadrettet vil være i X-land.

Det er således vores opfattelse, at Selskabet vil have ledelsens sæde i X-land, da virksomheden i det fulde flyttes til X-land, og Selskabets daglige ledelse fremadrettet alene vil ske i X-land, også selvom Selskabets ledelse udvides med A som director. Vores opfattelse uddybes i det følgende.

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Selskabet har påbegyndt de nødvendige procedurer for at flytte det vedtægtsmæssige hjemsted i medfør af selskabslovens bestemmelser herom fra Danmark til X-land. Selskabet vil efter flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted blive afmeldt hos Erhvervsstyrelsen og i stedet indregistreret i X-land og efter de selskabsretlige regler som et limited liability company.

Lokale medarbejdere og lokaler

Efter flytningen vil virksomheden i alle henseender blive drevet fra X-land. De nuværende fem ansatte i Selskabet vil blive opsagt og overflyttet til et andet dansk selskab i koncernen, som fremadrettet vil varetage visse serviceydelser for bl.a. Selskabet. Koncernselskabet vil således fungere som et eksternt markedsføringsbureau for Selskabet og vil rådgive om og levere markedsføringsydelser, udarbejde dansksproget markedsføringsmateriale, vejlede om SEM, SEO, tracking og andre markedsføringsydelser, forestå projektstyring af projekter, der leveres til Selskabet af udenlandske teknologipartnere, samt udvikle webløsninger mv.

SKAT kan lægge til grund, at der vil blive indgået en serviceaftale mellem Selskabet og Koncernselskabet vedrørende serviceydelserne.

Selskabet vil ansætte nye lokale medarbejdere i X-land, som kommer til at varetage Selskabets drift fremadrettet, herunder vil Selskabet ansætte en lokal CFO. Tilvæksten af ansatte følger den kommercielle vækst og vil fortsat være afhængig af samme. Ved udgangen af 2017 forventes det, at der er 4 ansatte baseret i X-land. Efter 1. kvartal 2018 forventes det, at der er 5-6 ansatte baseret i X-land. Ultimo 2018 forventes det, at der er 6-8 ansatte baseret i X-land.

Selskabet vil desuden have lokaler til rådighed i X-land, hvor de lokale ansatte vil blive fysisk placeret. I X-land vil der efter flytningen fremadrettet blive varetaget aktiviteter vedrørende fastsættelse af strategi, detaljerede budgetter og økonomistyring, controller-funktion, herunder sikring af målsætninger og rapportering til ledelsen, strategiske og forretningsmæssige beslutninger baseret på direktionens instrukser, beslutninger om udvikling af website, ledelse og sikring af drift af website samt overvågning af kunderekruttering, løbende gennemgang og kvalitetssikring af websitet og produktudbuddet, udarbejdelse af kommercielle aftaler med samarbejdspartnere, kundeservice og dialog med kunder samt styring og overvågning af ind- og udbetalinger, overvågning og verificering af kundebasen samt rapportering af mulig hvidvask af penge til SØIK og Spillemyndigheden, samt rekruttering af ansatte.

Selskabets daglige ledelse

Et X-landsk Ltd. er kendetegnet ved at have en en-strenget ledelsesstruktur. Selskabets ledelse vil derfor efter flytningen alene bestå af en direktion på mellem 1-6 medlemmer.

Selskabets nuværende ledelse består af en direktør, A, samt en bestyrelse på tre medlemmer, hvoraf direktøren udgør det ene medlem. Såvel direktøren som de øvrige to bestyrelsesmedlemmer er bosat i Danmark.

Indtil den formelle udflytning af Selskabet fra Danmark, jf. Selskabsstyrelsens dato for udflytningen, blev den daglige ledelse udført af A, mens al økonomistyring, fakturering, bogføring etc., blev foretaget af økonomiafdelingen i G1 gennem en samarbejdsaftale mellem de to virksomheder.

Efter flytningen til X-land vil direktionen i første omgang alene bestå af en director, som er lokalt bosiddende i X-land og som også er den ultimative ejer af Selskabet.

Som beskrevet indledningsvist er det dog parternes ønske, at direktionen på sigt udvides med den lokale CFO, som også er bosiddende i X-land, samt A. Udvidelsen vil ske, hvis parterne ved nærværende anmodning om bindende svar kan få SKATs bekræftelse af, at dette ikke vil medføre, at ledelsens sæde anses for at være i Danmark, selvom A fortsat vil have bopæl i Danmark.

Den daglige ledelse af selskabet vil efter den påtænkte udvidelse af direktionen blive varetaget af de to directors bosiddende i X-land, som vil være til stede på Selskabets fysiske lokation sammen med de øvrige lokale ansatte. De to lokale directors vil have den fulde bemyndigelse til at kunne træffe løbende, daglige beslutninger om Selskabets ledelse.

Herudover vil alle væsentlige beslutninger om Selskabets overordnede drift og ledelse blive truffet af de tre directors i forening på de løbende direktionsmøder. Alle direktionsmøder vil blive afholdt i X-land, og SKAT kan ved besvarelsen lægge til grund, at Selskabet vil gemme flybilletter og udarbejde mødereferater og beslutningsreferater mv. til dokumentation heraf. Bilagene vil dokumentere, at A ikke vil træffe ledelsesmæssige beslutninger, mens han er i Danmark, men alene udøve sin ledelseskompetence, mens han er i X-land.

As aktiviteter i Danmark vil således være begrænset til aktiviteter af administrativ og markedsmæssig karakter på vegne af Selskabet. I Danmark vil A således udføre aktiviteter vedrørende rådgivning om strategi- og forretningsudvikling til de andre medlemmer af ledelsen, identificere mulige kommercielle tiltag og teknologiløsninger internt og gennem potentielle, eksterne samarbejdspartnere, udarbejde rapporter og analyser af virksomhedens udvikling samt udviklingen hos konkurrenterne og markedet generelt samt løbende varetage opfølgning på forholdet til virksomhedens samarbejdspartnere.

SKAT kan endvidere lægge til grund, at der vil blive udarbejdet en direktørkontrakt, som beskriver As aktiviteter i Danmark henholdsvis i X-land, og som afgrænser As stillingsfuldmagt i Selskabet, således at A ikke kan tegne Selskabet alene, men udelukkende sammen med yderligere én anden director i Selskabet.

Aktionærerne i Selskabet

Som tidligere beskrevet vil den ene director efter flytningen af Selskabets hjemsted være B, som også er den ultimative ejer af Selskabet. Såvel før, som efter flytningen af Selskabets vedtægtsmæssige hjemsted, vil den ultimative ejer således uændret være bosiddende i X-land, og efter flytningen vil den ultimative ejer ligeledes tage aktiv del i den daglige ledelse af Selskabet.

Bogholderi og revision

Selskabet vil foretage lokal økonomistyring i X-land, ansætte en lokal CFO og udpege en revisor i X-land.

Opsummering

På baggrund af ovenstående kan følgende forhold således lægges til grund:

 • Selskabet vil blive afmeldt hos Erhvervsstyrelsen og i stedet indregistreret som et X-landsk selskab og således fremadrettet have vedtægtsmæssigt hjemsted i X-land
 • Selskabet vil have en fysisk tilstedeværelse i X-land i form af fysiske lokaler med lokale ansatte
 • Selskabets daglige ledelse vil foregå i X-land:
  • Den daglige ledelse af virksomhedens drift vil blive udført at de to directors i X-land, som vil være placeret sammen med de øvrige ansatte i X-land, og som vil være bemyndiget til at varetage alle væsentlige beslutninger vedrørende selskabets løbende drift
  • Samtlige væsentlige beslutninger vedrørende selskabets overordnede ledelse vil blive truffet på direktionsmøder, som alle vil blive afholdt i X-land og med deltagelse af alle tre directors
  • A vil alene udføre ledelsesmæssige aktiviteter, når han er fysisk tilstede i X-land og vil ikke kunne foretage sådanne beslutninger alene fra Danmark, hvilket vil blive specificeret i As direktørkontrakt
  • Når A er i Danmark, vil han alene udføre administrative og markedsmæssige opgaver på vegne af selskabet, jf. den uddybende beskrivelse overfor
 • Den ultimative ejer i Selskabet er ligeledes bosiddende i X-land, og vil efter flytningen af selskabets vedtægtsmæssige hjemsted tillige tage aktiv del i selskabets daglige ledelse som director for selskabet
 • Selskabet vil foretage lokal økonomistyring i X-land, ansætte en lokal CFO og udpege en revisor i X-land.

Sammenholdes ovenstående forhold med definitionen af ledelsens sæde, som uddybet ovenfor, så er det vores vurdering, at Selskabet efter den planlagte flytning vil have ledelsens sæde i X-land. Det er derfor også vores vurdering, at selskabets fulde skattepligt til Danmark vil ophøre i medfør heraf. Det er vores vurdering, at det ikke ændrer herpå, at den ene af selskabets directors vil være bosat i Danmark, når der henses til, at alle beslutninger vedrørende selskabets daglige ledelse alene vil blive truffet i X-land.

Det er derfor vores vurdering, at SKAT skal svare "ja" til spørgsmål 1.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Selskabet efter de nedenfor beskrevne dispositioner ikke længere vil være fuldt skattepligtig til Danmark efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, jf. § 1, stk. 6, da såvel Selskabets vedtægtsmæssige hjemsted som Selskabets ledelse fremadrettet vil være i X-land, også selvom Selskabets ledelse på sigt vil blive udvidet med A som Director i henhold til nedenstående beskrivelse.

Begrundelse

Spørger er et dansk indregistreret aktieselskab. Ligeledes har Selskabet vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark. Selskabet ønsker at flytte sin virksomhed til X-land. Repræsentanten har oplyst, at flytningen er begrundet i forretningsmæssige og økonomiske hensyn.

Det ønskes oplyst, hvorvidt Selskabet efter flytningen vil være hjemmehørende i her i landet. Selskaber og foreninger mv. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2-6, anses for hjemmehørende her i landet, hvis selskabet er registreret her i landet eller har ledelsens sæde her i landet. Se selskabsskattelovens § 1, stk. 6.

Repræsentanten har oplyst, at Selskabet i forbindelse med flytningen til X-land vil blive afmeldt hos Erhvervsstyrelsen. Selskabet vil i stedet blive indregistreret i X-land som et limited liability company. SKAT lægger ved besvarelsen uprøvet til grund, at der er hjemmel i X-lands selskabsret til at indregistrere selskabet i X-land.

Det skal derfor vurderes, om Selskabets ledelse har sæde her i landet.

Det fremgår af cirkulære nr. 82 af 29/5 1997 om international beskatning, at spørgsmålet, om et selskabs ledelse har sæde her i landet, skal afgøres på baggrund af en samlet konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Se cirkulærets pkt. 2.1.1.

Ved denne vurdering lægges der først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet - dvs. beslutninger vedrørende selskabets løbende forretninger og aktiviteter. Se bl.a. bemærkninger til selskabsskattelovens § 1, stk. 6 (Lov nr. 312 af 17. maj 1995 - L 35 1994-95).

Selskaber vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i det land, hvor direktionen har sæde, eller hvor selskabets hovedsæde er beliggende. Hvis alle møder og beslutninger om et selskabs forhold således foregår i udlandet, så vil udgangspunktet være, at selskabets ledelse har sæde i udlandet. Se bl.a. SKM2009.545.SR.

Skatterådet fandt i SKM2017.92.SR, at et selskabs ledelse havde sæde i udlandet. Det blev bl.a. ved afgørelsen tillagt vægt, at samtlige bestyrelsesmøder blev afholdt i udlandet. Samtidig blev det tillagt vægt, at bestyrelsesmedlemmerne - der alle var hjemmehørende i Danmark - ikke kunne træffe beslutninger om selskabets ledelse i Danmark. Se også SKM2012.591.SR og SKM2017.89.SR.

Repræsentanten har oplyst, at Selskabet vil have en enkeltstrenget ledelsesstruktur efter flytningen til X-land. Selskabet vil alene bestå af en direktion. Direktionen vil bestå af en director, der er bosiddende i X-land. Det er dog oplyst, at ledelsen på sigt vil blive udvidet med A samt endnu en lokal director.

A er bosiddende i Danmark. Væsentlige beslutninger om Selskabets overordnede drift og ledelse vil blive truffet af de tre directors i forening på de løbende direktionsmøder i X-land. As aktiviteter i Danmark vil således være begrænset til aktiviteter af administrativ og markedsmæssig karakter.

Selskabet vil ansætte en række nye medarbejdere i X-land, som fremadrettet vil varetage Selskabets drift. Selskabet vil tilsvarende ansætte en lokal CFO. De lokale medarbejdere og direktionen vil udføre arbejde fra Selskabets fysiske lokaler i X-land.

De nuværende fem ansatte i Selskabet vil i forbindelse med flytningen blive opsagt og overflyttet til et anden dansk selskab i koncernen. Koncernselskabet vil agere eksternt markedsføringsbureau for Selskabet. Det vil bl.a. levere markedsføringsydelser samt udvikle webløsninger mv. for Selskabet.

Som tidligere nævnt i begrundelsen skal spørgsmålet, hvorvidt Selskabet fortsat vil være fuldt skattepligtig til Danmark efter reglerne om ledelsens sæde i selskabsskattelovens § 1, stk. 6, afgøres på baggrund af en samlet konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i Selskabet.

Det er på baggrund af en konkret vurdering af ovenstående SKATs opfattelse, at Selskabet efter flytningen ikkevil være hjemmehørende har i landet efter reglerne om ledelsens sæde, som fastsat i selskabsskattelovens § 1, stk. 6. Ved vurderingen har SKAT henset til, at den daglige ledelse samt beslutninger vedrørende selskabets daglige drift foregår i X-land. Selskabets ledelse har derfor sæde i X-land.

Der er herved særligt lagt vægt på, at alle væsentlige beslutninger om Selskabets overordnede drift og ledelse træffes af de tre directors i forening på de løbende direktionsmøder i X-land. Dertil kommer, at A - som følge af begrænsninger i hans stillingsfuldmagt - ikke vil kunne træffe beslutninger om Selskabets daglige ledelse i Danmark.

Samtidig er der lagt vægt på, at Selskabets ansatte vil udføre arbejde fra Selskabets fysiske lokaler i X-land. Ansættelser og afskedigelser af ansatte samt andre personalemæssige anliggende fastlægges samtidig i X-land. Dertil kommer, at Selskabet vil foretage lokal økonomistyring i X-land og udpege en lokal CFO.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 1, stk. 6

Selskaber og foreninger m.v. omfattet af stk. 1, nr. 2-6, anses for hjemmehørende her i landet, hvis selskabet eller foreningen m.v. er registreret her i landet eller har ledelsens sæde her i landet. Bestemmelsen i 1. pkt. finder dog ikke anvendelse på et selskab eller en forening mv., som er omfattet af fuld skattepligt i en fremmed stat efter denne stats skatteregler, hvis Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat medfører, at Danmark skal lempe dobbeltbeskatning af indkomst fra et fast driftssted i den pågældende stat ved at nedsætte den danske skat af denne indkomst med et større beløb end det beløb, der er betalt i skat af denne indkomst i den pågældende stat.

Forarbejder

Bemærkninger til selskabsskattelovens § 1, stk. 6 - (Lov nr. 312 af 17. maj 1995 - L 35 1994-95)

(…) Efter de nugældende regler er aktieselskaber m.v. indregistreret i Danmark fuldt skattepligtige her i landet. I den skatteretlige teori er der tvivl, om der efter de gældende regler er hjemmel til at beskatte selskaber, der er indregistreret i fremmede lande, som fuldt skattepligtige i Danmark, selvom selskabet faktisk ledes her fra landet. Der er ikke administrativ praksis for at anse disse selskaber for fuldt skattepligtige i Danmark. Den foreslåede ændring fjerner denne tvivl og sikrer, at selskaber m.v., der ledes fra Danmark også kan beskattes som fuldt skattepligtige her i landet.

I tilfælde, hvor flere lande efter interne regler anser et selskab for fuldt skattepligtigt, tillægges den fulde beskatningsret af selskabet efter dobbeltdomicilbestemmelsen i hovedparten af de af Danmark indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster det land, hvor selskabets faktiske ledelse har sit sæde (effective management). Dobbeltdomicilbestemmelsen for selskaber forudsætter således, at der efter interne regler er hjemmel til at beskatte selskaber, der reelt ledes fra Danmark, som fuldt skattepligtige. Den foreslåede ændring præciserer denne hjemmel.

Lovforslaget sikrer, at det eksisterende beskatningsgrundlag ikke udhules, ved at selskaber, der reelt er danske, gennem indregistrering i udlandet undgår den fulde skattepligt i Danmark.

Efter forslaget anses et selskab for at være hjemmehørende her i landet, når selskabet er indregistreret her i landet, eller når selskabets ledelse har sæde her i landet.

Afgørelsen af, om et selskabs ledelse har sæde her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Ved denne vurdering lægges først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde, eller hovedsædet er beliggende her i landet.

I det omfang bestyrelsen forestår den reelle ledelse af selskabet, vil stedet for bestyrelsens sæde være af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er hjemmehørende i Danmark.

Det er stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der i disse tilfælde er afgørende for ledelsens sædes placering. Dette kan være aktuelt i tilfælde, hvor f.eks. bestyrelsesformanden reelt forestår ledelsen af selskabet.

Beslutninger, der almindeligvis træffes på generalforsamlingsniveau, er som udgangspunkt ikke afgørende for, om selskabet kan anses for hjemmehørende her i landet. Aktiebesiddelse vil derfor som udgangspunkt ikke være afgørende for vurderingen. I det omfang en aktionær faktisk udøver ledelsen af selskabet, kan aktionærens hjemsted indgå i vurderingen af, om selskabets ledelse har sæde her i landet.

(…) SKATs understregning.

Praksis

SKM2017.92.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørger ikke kunne anses for hjemmehørende her i landet efter reglerne om ledelsens sæde, som fastsat i selskabsskattelovens § 1, stk. 6, 1. pkt., når selskabets aktivitet inddrages, og det lægges til grund, at samtlige bestyrelsesmøder afholdes i Y-land, og at samtlige bestyrelsesmedlemmer er fysiske personer hjemmehørende i Danmark.

SKM2017.89.SR

Skatterådet bekræftede ikke, at Spørger ikke kunne anses for hjemmehørende her i landet efter reglerne om ledelsens sæde, som fastsat i selskabsskattelovens § 1, stk. 6, 1. pkt., når selskabets aktivitet inddrages, og det lægges til grund, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er fysiske personer hjemmehørende i Danmark, samt at bestyrelsesmøder vedrørende monitorering af Xs konstruktions- og driftsfase samt beslutninger vedrørende selskabets kapitalgrundlag i henhold til de allerede indgåede aftaler afholdes i Danmark. Bestyrelsesmøder vedrørende særlige eller væsentlige forhold, der fraviger det oprindelige aftalegrundlag eller vedrører forhold af betydning for selskabets daglige drift (så som company secretary service provider, bankkonto, bogføring eller revision) afholdes i Y-land. Det forudsættes endvidere, at mindst et årligt bestyrelsesmøde vil blive afholdt i Y-land

SKM2012.591.SR

Skatterådet bekræftede, at ledelsen i selskabet ikke havde sæde i Danmark efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6. Skatterådet kunne også bekræfte, at selskabet ikke havde fast driftssted i Danmark. Selskabet var stiftet og hjemmehørende i England. Selskabet blev ledet af en bestyrelse, hvor 2 af de 4 medlemmer var bosiddende i Danmark. Skatterådet fandt ud fra det oplyste om ledelse af selskabet, at beslutningerne blev foretaget i England.

SKM2009.545.SR

Skatterådet bekræftede, at såfremt ledelsens sæde flyttes til Schweiz, ville det danske ApS ikke være skatteretligt hjemmehørende her i landet. Eftersom selskabets ledelse alene bestod af én direktør, og eftersom de ledelsesmæssige beslutninger udelukkende ville blive truffet i Schweitz og af direktøren, fandtes ledelsens sæde at være i Schweitz.

Cirkulære nr. 82 af 29/5 1997 om international beskatning, afsnit 2.1.1

Afgørelsen af om et selskabs ledelse har sæde her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Ved denne vurdering lægges først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde eller når selskabets hovedsæde er beliggende her i landet.

I det omfang bestyrelsen forestår den reelle daglige ledelse af selskabet, vil stedet for bestyrelsens sæde være af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er hjemmehørende i Danmark. I så fald er det stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der er afgørende for ledelsens sædes placering. Dette kan være aktuelt i tilfælde, hvor f.eks. bestyrelsesformanden reelt forestår den daglige ledelse af selskabet, eller i tilfælde, hvor beslutningerne er truffet forud for den formelle afholdelse af bestyrelsesmøde.

Beslutninger, der almindeligvis træffes på generalforsamlingsniveau, er som udgangspunkt ikke afgørende for, om selskabet kan anses for hjemmehørende her i landet. Aktiebesiddelse vil derfor som udgangspunkt ikke være afgørende for vurderingen.

F.eks. vil det kunne tillægges vægt, hvor der træffes beslutninger om, hvordan rettigheder i h.t. aktierne skal udøves. Tilsvarende vil der kunne lægges vægt på, hvorfra der forhandles om finansiering af selskabets aktiviteter. Det vil sige, at hvis beslutningerne i f.eks. et holdingselskab eller et investeringsselskab, der er indregistreret i udlandet, reelt træffes i Danmark, så vil selskabet være hjemmehørende her i landet. Hvis alle møder og beslutninger vedrørende selskabets forhold foregår i udlandet, vil udgangspunktet være, at selskabet ikke har ledelsens sæde her i landet. Det er dog en forudsætning, at disse beslutninger reelt træffes i udlandet og ikke her i landet.

Hvis selskabets virksomhed er af en karakter, hvor der ikke er en faktisk daglig ledelse, f.eks. fordi selskabets eneste aktivitet er at besidde aktier i andre selskaber, så må stedet, hvor de øvrige beslutninger vedr. selskabets ledelse tages, lægges til grund. Dette medfører, at hvis hovedparten af den ledelsesmæssige aktivitet, der foregår, sker i Danmark, så vil ledelsen blive anset for beliggende her i landet. Der lægges også i denne sammenhæng vægt på en vurdering af, hvor beslutningerne reelt træffes.

I de af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster, der bygger på OECD-modeloverenskomsten, anses selskaber m.v. i tilfælde af dobbeltdomicil for hjemmehørende i den stat, hvor selskabets ledelse har sit sæde, jf. modeloverenskomstens art. 4.3. Bedømmelsen af, om et selskab har ledelsens sæde i Danmark efter denne bestemmelse, foretages ud fra de ovenfor anførte retningslinier, jf. modeloverenskomstens art. 3.2.

(…) SKATs understregning.

Den juridiske vejledning 2017-2, C.D.1.1.1.3 - Hvor har ledelsen sæde

Ledelsens sæde

Afgørelsen af, om et selskabs ledelse har sæde her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet.

Ved denne vurdering lægges først og fremmest vægt på den daglige ledelse af selskabet. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde eller når selskabets hovedsæde er beliggende her i landet.

I det omfang bestyrelsen forestår den reelle daglige ledelse af selskabet, er stedet for bestyrelsens sæde af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er hjemmehørende i Danmark.

Det er stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der er afgørende for ledelsens sædes placering. Dette kan være aktuelt i tilfælde, hvor f.eks. bestyrelsesformanden reelt forestår den daglige ledelse af selskabet, eller i tilfælde, hvor beslutningerne er truffet forud for den formelle afholdelse af bestyrelsesmøde.

Beslutninger, der almindeligvis træffes på generalforsamlingsniveau, er som udgangspunkt ikke afgørende for, om selskabet kan anses for hjemmehørende her i landet. Den blotte aktiebesiddelse vil derfor som udgangspunkt ikke være afgørende for vurderingen. I det omfang en aktionær faktisk udøver ledelsen af selskabet, kan aktionærens hjemsted dog indgå i vurderingen af, om selskabets ledelse har sæde her i landet.

Kommentarerne til OECD Modeloverenskomstens art. 4, stk. 3

24. Ud fra disse betragtninger er “sædet for den virkelige ledelse" blevet antaget som foretrukket kriterium for personer, der ikke er fysiske personer. Sædet for den virkelige ledelse er det sted, hvor de afgørende ledelsesmæssige og forretningsmæssige beslutninger, der er nødvendige for virksomhedens forretningsmæssige udøvelse i sin helhed, i det væsentlige træffes. Alle relevante kendsgerninger og omstændigheder skal undersøges for at afgøre stedet for sædet for den virkelige ledelse. En virksomhed kan have flere steder, hvor der udøves ledelse, men den kan til enhver tid kun have et sted, hvor den virkelige ledelse udøves.