Dato for udgivelse
27 Oct 2017 14:03
SKM-nummer
SKM2017.612.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1524512
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser + Personlig indkomst
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at der meddeles SKAT tilladelse til at indhente oplysninger efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, hos et selskab vedrørende selskabets udlodninger til unavngivne personer.

Hjemmel

Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Reference(r)

Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit A.C.2.1.1.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit A.C.2.1.1.5.

Skatterådet har på sit møde den 26. september 2017 behandlet SKATs indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, vedrørende et selskabs udlodninger til unavngivne personer.

Formål og baggrund 

På et repræsentantskabsmøde i november 2015 har selskabet  - X -  besluttet at udlodde dele af egenkapitalen til selskabets xxxxxx. 

SKAT har fra en udlodningsmodtager modtaget et udlodningsskema fra - X -, hvori der blandt andet er anført: 

"Det betyder, at  xxxxxx     får udbetalt kr. xxxxxx     for hver   xxxxxx      , de havde pr. 31. december 2015, og som både er i kraft og betalt i 2016." 

Længere nede i udlodningsskemaet er endvidere anført: 

"BEMÆRK: Selskabet gør opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt og at   xxxxxx   selv skal indberette beløbet til Skattevæsenet." 

Det fremgår af selskabets vedtægter, at selskabet alene tilbyder to forskellige xxxxxx.

Vedtægterne for selskabet nævner intet om   xxxxxx   hæftelse, ligesom der intet nævnes om selskabsformue. I vedtægterne for begge xxxxxx  hedder det om ophævelse: 

"Skulle selskabet efter [to] på hinanden følgende repræsentantskabsmøder besluttes opløst, tilfalder selskabets midler efter alle de skyldige beløb er betalt, xxxxxx . Såfremt kredsorganisationerne samtidig opløses skal samtlige midler tilfalde  xxxxxx." 

Vedtægterne for begge  xxxxxx  er vedtaget på ekstraordinære repræsentantskabsmøder i marts 1995.  

Da  xxxxxx   ikke i henhold til vedtægterne har ejerandel i den formue, som måtte blive opbygget, og heller ikke har krav på nogen betaling ved   xxxxxx   ophør, er udlodningen, hvis størrelse heller ikke er afhængig af   xxxxxx   varighed, en gave. Da udlodningen sker uden for det sædvanlige gavemiljø, er gaven personlig indkomst og dermed skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4, litra e, jf. personskattelovens § 3. Der henvises i den forbindelse til SKM2001.11.ØLR om et gensidigt brandassuranceselskab, som blev likvideret. 

Det er oplyst, at der er  xxxxxx   modtagere af udlodningen, svarende til en samlet udbetaling på  xxxxxx  kr. For at sikre korrekt ligning, er det hensigtsmæssigt at gøre beløbet oplysningspligtigt. Da selskabet i meddelelsen til udlodningsmodtagerne anfører, at de selv skal sørge for selvangivelse af det udloddede beløb, er det tydeligt, at selskabet ikke har ment sig indberetningspligtig.  

Selskabet er siden 2007 registreret for både sporadisk og månedlig angivelse af såvel AM-bidrag som A-skat.  

Da der ikke er indberetningspligt vedrørende gaverne i henhold til skattekontrollovens bestemmelser, falder forholdet i stedet ind under skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, 2. pkt., hvorefter oplysninger om unavngivne kan indhentes efter Skatterådets bestemmelse, når oplysningerne er af væsentlig betydning for skatteligningen.  

Hvem pålægges oplysningspligt?

Selskab - X -. 

Hvilke oplysninger indhentes? 

Oplysning om cpr-nummer, navn og adresse, udbetalingstidspunkt og udbetalt beløb for samtlige modtagere af udlodninger fra selskabet - X -.

Hvilken periode indhentes oplysningerne for? 

Kalenderåret 2016. 

Hvornår vil Skatterådet blive orienteret om resultatet af undersøgelserne? 

Når tilladelsen er givet, vil SKAT gennemgå listen af modtagere af udlodningerne for at sikre, at de modtagne beløb beskattes korrekt. 

Skatterådet vil blive orienteret om resultatet af undersøgelserne i første halvår af 2018, såfremt kontroloplysningerne er modtaget og klar til brug i efteråret 2017. 

Indstilling 

Det indstilles, at Skatterådet tillader SKAT at pålægge selskab - X - oplysningspligt vedrørende de ovenfor nævnte beskrevne oplysninger. 

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at SKAT efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, indhenter oplysninger som angivet i indstillingen.