Dato for udgivelse
06 Nov 2017 15:30
Gyldig til
31 Jan 2018 15:30
Til
Virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven mfl.
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Den planlagte ajourføring af Niveaulister pr. 8. november 2017 udskydes til ultimo januar 2018


Baggrund

På baggrund af foretagne prisfastsættelser, annoncer, erfaringsmateriale mv. udarbejder SKAT Niveaulister. Listerne angiver nypris samt handelsværdi for en række køretøjer i almindelig vedligeholdt stand, typisk inklusive normalt ekstraudstyr og typisk med normalt kilometertal for køretøjstypen, for en række gængse motorkøretøjer

Regeringen har hhv. den 3. og 4. oktober 2017 fremsat to lovforslag, som efter SKATs vurdering vil få indflydelse på prisfastsættelsen af køretøjer.

"L4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven" og

"L18 - Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v."

 Såfremt lovforslagene måtte blive vedtaget, får lovforslag L4 i et vist omfang virkning fra fremsættelsesdatoen, det vil sige 3. oktober 2017, mens lovforslag L18 får virkning fra 1. januar 2018.

Den planlagte ajourføring pr. 8. novmeber 2017 udskydes

De nugældende Niveaulister skulle efter den hidtidige plan have være opdateret 8. november 2017.

SKAT har imidlertid konstateret, at bilbranchen allerede har reageret på de fremsatte lovforslag, idet flere udbudte køretøjer har fået ændret udbudsprisen i overensstemmelse med de ændringer, der følger af navnlig lovforslag L4, såfremt dette måtte blive vedtaget.
Det er derfor forbundet med betydelig usikkerhed at fastslå handelsprisniveauet for et givet køretøj, da nogle udbudspriser er fastsat i henhold til gældende lovgivning, mens andre udbudspriser er fastsat i tillid til, at lovforslag L4 og L18 senere måtte blive vedtaget.

SKAT kan ikke offentliggøre handelsprisniveauer, som baserer sig på, at et fremsat lovforslag senere vedtages.
Det skyldes, at SKAT er forpligtet til at udøve sin forvaltningsvirksomhed i henhold til gældende lovgivning.

Omvendt er det SKATs vurdering, at en vedtagelse af lovforslag L4 og L18 utvivlsomt vil få indflydelse på handelsprisniveauerne.
Såfremt der udgives ajourførte Niveaulister pr. 8 november 2017, som baserer sig på gældende lovgivning, vil en vedtagelse af lovforslag L4 og L18 derfor medføre, at disse Niveaulister kort tid efter ajourføringen ikke længere vil være retvisende.

SKAT har på denne baggrund besluttet at udskyde den planlagte ajourføring af Niveaulisterne.

Næste ajourføring af Niveaulister forventes offentliggjort ultimo januar 2018

Den næste ajourføring af Niveaulisterne offentliggøres ultimo januar 2018.

Det er SKATs vurdering, at udbudspriserne på dette tidspunkt igen vil have fundet et naturligt prisleje efter den eventuelle vedtagelse af lovforslagene L4 og L18.

De gældende Niveaulister suspenderes pr. 8 november 2017

Det bemærkes, at de gældende Niveaulister suspenderes pr. 8. november 2017, men dog kun for så vidt angår handelsprisniveauerne.
Nyprisen for de enkelte køretøjer og deres udstyr kan derfor fortsat benyttes.