Dato for udgivelse
08 Nov 2017 13:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Oct 2017 12:37
SKM-nummer
SKM2017.632.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0869176
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
Emneord
Ligningslovens § 8 V
Resumé

Spørger ønskede at tilbyde en kloakløsning, hvor regn- og spildevand på ejerens ejendom adskilles. Skatterådet bekræftede, at arbejdslønnen for installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer, herunder kloakarbejde, kunne fradrages efter ligningslovens § 8 V, selvom udførelsen af arbejdet blev foretaget af en underentreprenør.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at arbejdsløn vedrørende projektering ved kloakarbejdet kunne fradrages, da det kun er lønudgifter til energirådgivning der er omfattet af BoligJobordningen.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Ligningsloven § 8 V

Bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1 afsnit C.A.4.3.6 om servicefradrag og håndværkerfradrag

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at arbejdslønnen for "Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn", herunder "Kloakarbejder på egen grund" kan fradrages i den skattepligtige indkomst af ejeren af grunden/ejendommen eller en i dennes husstand skattepligtig person over 18 år efter ligningslovens § 8 V, i tilfælde hvor ejendommens ejer indgår aftale og betaler for arbejdet samlet til spørger, uanset at spørger har en selvstændig virksomhed til at udføre hele eller dele af det pågældende kloakarbejde?
 2. Såfremt spørgsmål 1 besvares med et ja, kan det da bekræftes, at det alene er spørgers cvr-nummer, der skal angives på faktura eller lignende i henhold til § 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016?
 3. Kan det bekræftes, at det er det samlede beløb (beløb X kr.), svarende til lønudgiftens størrelse, og ikke hertil en specificeret liste med timeantal og timeløn, der skal dokumenteres i henhold til § 3, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016?
 4. Kan det bekræftes, at fradrag efter ligningslovens § 8 V i forhold til "Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn", herunder f.eks. "Kloakarbejder på egen grund", jf. bilag 1, afsnit B, til ligningsloven, omfatter arbejdsløn forbundet med projekteringsarbejde ved f.eks. kloakarbejder på egen grund?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S (herefter spørger) har som spildevandsforsyningsselskab mulighed for at tilbyde drift og vedligeholdelse af en ejendoms spildevandsforsyningsanlæg efter § 4 C i betalingsloven (lov nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer). Drift og vedligeholdelse omfatter ifølge lovbemærkningerne også reetablering og udvidelse af anlæg, herunder separatkloakering. Spørger har med baggrund heri udarbejdet en ordning, der bl.a. indeholder en adskillelse af regn- og spildevand på en ejendomsejers egen grund.

Det konkrete faktiske forhold angår således den situation, at spørger til en ejer af en ejendom i spørgers forsyningsområde tilbyder at levere en kloakløsning (abonnementsordning), hvor regn- og spildevand på ejerens ejendom adskilles. Denne løsning indebærer bl.a., at der foretages visse kloakeringsmæssige ændringer, herunder anlægsarbejde vedrørende kloak, på privat ejendom.

Der vil således på en privat ejendom blive udført anlægsarbejde i form af "kloakarbejder på egen grund".

Dette kloakanlægsarbejde udføres for spørger af en selvstændig entreprenørvirksomhed. Spørger indgår således aftale med denne entreprenørvirksomhed. Ejendomsejeren indgår alene aftale med spørger, og ejendomsejer modtager alene en opkrævning fra og betaler den samlede kloakløsning til spørger. 

Ejendomsejer betaler for kloakløsningen til spørger over 1 rate.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Det følger af ligningsloven (lov nr. 1162 af 1. september 2016 med senere ændringer), at der efter bestemmelsen i lovens § 8 V kan gives fradrag for udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser m.v.

De serviceydelser m.v., der nærmere er omfattet af fradrag efter ligningslovens § 8 V fremgår af selve bestemmelsen og bilag 1 til ligningsloven.

Af ligningslovens bilag 1, pkt. B om Grøn istandsættelse under afsnit "Klimasikring" er følgende bl.a. opregnet:

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og

dræn, f.eks.

- Kloakarbejder på egen grund

- Udskiftning af kloakrør

- Fornyelse og etablering af dræn

- Udskiftning og etablering af opsamlingstank

- Nedsivningsanlæg

- Minirensningsanlæg

- Rodzoneanlæg

- Højvandslukkere

- Regnvandsfaskiner

Den konkrete situation vil især indebære, at der foretages kloakarbejder på en privat ejendom/grund herunder eksempelvis i form af udskiftning af kloakledninger, hvilket fremgår eksplicit af ordlyden af bilag 1.

Det følger heraf, at der kan gives fradrag efter ligningslovens § 8 V for den arbejdsløn, der har været forbundet med de pågældende kloakarbejder på en ejendomsejers private grund, når de øvrige betingelser i bestemmelsen m.v. er opfyldt.

Det følger blandt andet af de øvrige betingelser, at ejendomsejer har betalt og dokumenteret udgifter til arbejdsløn for bl.a. grøn istandsættelse (og herunder kloakarbejder på egen grund), jf. ligningslovens § 8 V, stk. 1.

Spørger er momsregistreret i Danmark, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 1, nr. 3.

Det er rådgivers opfattelse, at der kan gives fradrag for arbejdslønnen efter reglerne i ligningslovens § 8 V, når spørger opkræver de samlede omkostninger forbundet hermed, og når opkrævningen fra spørger opfylder betingelserne § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen om grøn boligjobordning (bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016). Bekendtgørelsens § 3, stk. 1, har følgende ordlyd:

"§ 3. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde:

1) oplysninger om det udførte arbejde,

2) oplysninger om lønudgiftens størrelse,

3) oplysninger om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer,

4) dato for arbejdets udførelse og

5) stedet/adressen for arbejdets udførelse."

Såfremt betingelserne i ligningslovens § 8 V og tilhørende bekendtgørelse er iagttaget af den fradragsberettigede, vil det forhold, at spørger måtte have en selvstændig virksomhed til at udføre kloakarbejde på en privat ejendomsejers grund, efter rådgivers opfattelse ikke medføre, at ejendomsejer ikke har adgang til fradrag efter ligningslovens § 8 V, når spørger indgår aftale med ejendomsejer, og ejendomsejer betaler for det udførte arbejde til spørger.

Ad spørgsmål 2:

Det følger af § 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 16 februar 2016, at den skattepligtige - som en af betingelserne for fradrag - skal dokumentere oplysninger om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder.

Det er rådgivers opfattelse, at det er tilstrækkeligt at oplyse spørgers cvr-nummer, idet spørger indgår aftale og udfører opgaven i forhold til ejendommens ejer. Det forhold, at spørger måtte have en selvstændig entreprenørvirksomhed til at udføre hele eller dele af kloakarbejder på en privat ejendomsejers grund, ændrer ikke på, at spørger i forhold til ejendomsejer anses for den udførende virksomhed. I denne henseende bemærkes tillige, at ejendomsejer betaler til spørger på baggrund af en af spørger udstedt faktura.

Ad spørgsmål 3:

Det følger af § 3, stk. 1, nr. 2, at "oplysninger om lønudgiftens størrelse" skriftligt eller elektronisk skal dokumenteres af den fradragsberettigede, som en af betingelserne for fradraget.

Det er rådgivers opfattelse, at oplysninger om lønudgiftens størrelse i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2, kan dokumenteres ved angivelse af et samlet beløb, hvorved således fremgår, hvilket beløb ud af den samlede faktura, der udgør den egentlige arbejdsløn for det udførte arbejde. Dette antages tillige at være i tråd med Skatterådets bemærkninger herom i SKM2016.558.SR.

Ad spørgsmål 4:

Den abonnementsordning, som spørger tilbyder, omfatter blandt andet opgaver som rådgivning, design af løsning og myndighedsansøgning, herunder projekteringsmæssigt arbejde.

Spørgsmålet er i denne henseende, hvorvidt "kloakarbejder på egen grund" alene omfatter selve arbejdslønnen tilknyttet anlægsarbejdet, eller om fradraget også omfatter arbejdslønnen i forbindelse med blandt andet projekteringen af kloakarbejder på egen grund, hvilket arbejde enten kan udføres af spørger eller en selvstændig entreprenørvirksomhed.

Hverken ligningsloven eller bemærkningerne hertil præciserer, hvad der nærmere skal forstås ved "kloakarbejder på egen grund", samt herunder hvorvidt det alene er arbejdslønnen relateret til det fysiske gravearbejde m.v., eller også omfatter det projekteringsmæssige arbejde.

Der ses heller ikke at være taget stilling hertil i praksis. Efter rådgivers opfattelse kan der argumenteres for, at arbejdslønnen relateret til projekteringsarbejdet vedrørende kloakarbejder på egen grund må være fradragsberettiget på lige fod med andre arbejdsudgifter, der er i forbindelse med kloakeringen, herunder idet projektering er en væsentlig del af kloakarbejder. 

På baggrund af ovenstående bemærkninger er det rådgivers opfattelse, at spørgsmålene 1-4 bør besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at arbejdslønnen for "Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn", herunder "Kloakarbejder på egen grund" kan fradrages i den skattepligtige indkomst af ejeren af grunden/ejendommen eller en i dennes husstand skattepligtig person over 18 år efter ligningslovens § 8 V, i tilfælde hvor ejendommens ejer indgår aftale og betaler for arbejdet samlet til spørger, uanset at spørger har en selvstændig virksomhed til at udføre hele eller dele af det pågældende kloakarbejde.

Begrundelse

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse m.v., i hjemmet eller en fritidsbolig, jf. ligningslovens § 8 V.

Fradraget er i sin gældende form betinget af, at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, at arbejdet er udført af en momsregistreret virksomhed i Danmark, at den skattepligtige indberetter hvem der har udført arbejdet og at arbejdet er udført i perioden fra og med d. 1. januar 2016 til og med d. 31. december 2017. Betalingen skal være foretaget før d. 1. marts 2018.

Fradraget kan højst udgøre 12.000 kr. pr. person for udgifter til grøn istandsættelse.

Der kan kun fradrages udgifter til arbejdsløn. Udgifter til materialer kan ikke fradrages.

Fradrag kan kun gives, for den del af arbejdet der er udført på ejerens egen grund, og ikke evt. fælles arealer.

Det følger af ligningslovens § 8 V, stk. 9, at der kan fastsættes nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne. Dette er fastlagt i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016 om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017.

Det er i bekendtgørelsens § 3 angivet, at det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde oplysninger om det udførte arbejde, lønudgiftens størrelse, oplysninger om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer, dato for arbejdets udførelse og stedet/adressen for arbejdets udførelse. 

Af bekendtgørelsens § 4 fremgår, at det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af enten overførsel via pengeinstitut/posthus/konto til konto/kontant til konto, overførsel via internet (netbank), eller elektronisk betaling med betalingskort.

Det er endelig en betingelse for fradraget, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af oplysninger om lønudgiftens størrelse, hvilken type arbejde der er udført, hvem der har udført arbejdet (i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer), om datoen for betalingen for arbejdet, og hvorvidt lønudgiften relaterer sig til en helårsbolig eller en fritidsbolig, jf. bekendtgørelsens § 5.

Det er hverken præciseret i loven eller i forarbejderne til ligningslovens § 8 V, hvordan man skal forholde sig, når den der har indgået aftalen med den skattepligtige om udførelse af det pågældende arbejde anvender en underleverandør eller underentreprenør.

Af pkt. 4.3 i forarbejderne til lov nr. 572 af 7. juni 2011, fremgår om den administrative løsning, at den skal sikre at fradraget kun gives, hvis den der udfører arbejdet har et CPR- eller CVR-nr., således at modtageren kan identificeres og beskattes. Endvidere fremgår at oplysningerne vil give et kontrolspor.

Af besvarelsen af spørgsmål 37, der blev stillet i forbindelse med behandlingen af lovforslaget fremgår, ligeledes at indberetningen til SKAT af oplysninger om det arbejde, der har fundet sted under ordningen, vil give SKAT værdifuld information, som kan anvendes til efterfølgende kontrol.

Efter SKATs opfattelse vil hensynet bag den administrative løsning fortsat kunne varetages, uanset spørger, som ejeren indgår aftale med, anvender en selvstændig virksomhed til at udføre hele eller dele af det pågældende kloakarbejde.

Det er således muligt at identificere modtageren og foretage beskatning. Kontrolsporet vil også stadig kunne følges, herunder også i forhold til den selvstændige virksomhed, som spørger måtte anvende til at udføre hele eller dele af det pågældende kloakarbejde, idet det i den forbindelse lægges til grund, at spørgers fakturering af ejeren i forhold til det konkrete fradragsberettigede kloakarbejde, afspejles i den faktura spørger modtager fra den selvstændige virksomhed, der udfører hele eller dele af kloakarbejdet, se i den forbindelse endvidere besvarelsen af spørgsmål 3. 

Det er således SKATs opfattelse, at det forhold, at spørger, der indgår aftale med ejeren af grunden/ejendommen, får udført hele eller dele af ellers fradragsberettigede kloakarbejde, af en selvstændig virksomhed, ikke i sig selv medfører at ejeren dermed afskæres fra at foretage fradrag efter ligningslovens § 8 V.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 1 besvares med et ja, om det alene er spørgers cvr-nummer, der skal angives på faktura eller lignende i henhold til § 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016.

Begrundelse

Det fremgår af § 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, at det er en betingelse for fradrag, at der er dokumentation for det udførte arbejde, og at denne dokumentation kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, der skal indeholde oplysninger om, hvem der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer.

Ifølge det oplyste indgår ejendomsejeren alene aftale med spørger og ejendomsejer modtager alene en opkrævning fra og betaler alene til spørger for det udførte arbejde.

Det er således spørger der indgår aftale med ejeren af grunden/ejendommen om udførelse af det omhandlede kloakarbejde. Det er således alene spørger der er kontraktspart og forpligtet i henhold til aftalen i forhold til ejeren af grunden/ejendommen i relation til udførelsen af det omhandlede kloakarbejde, ligesom betalingen for det udførte arbejde alene opkræves og betales til spørger.

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at spørgers cvr-nummer skal angives på faktura eller lignende i henhold til § 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja"

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at det er det samlede beløb (beløb x kr.), svarende til lønudgiftens størrelse, og ikke hertil en specificeret liste med timeantal og timeløn, der skal dokumenteres i henhold til § 3, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016.

Begrundelse

Det følger af § 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017, at det er en betingelse for fradrag efter ligningslovens § 8 V, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde og at dokumentationen kan bestå i en faktura der blandt andet skal indeholde oplysninger om det udførte arbejde, om lønudgiftens størrelse, dato for arbejdets udførelse og stedet/adressen for arbejdets udførelse,

Det fremgår videre af SKM2016.558.SR, at en faktura skal være så specificeret, at det tydeligt fremgår, hvor stor en andel der udgør den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt er udført for den enkelte kunde.

Det er herefter SKATs opfattelse, at fradragsretten er betinget af, at der foreligger dokumentation for lønudgiftens størrelse. Denne dokumentation kan bestå i en faktura, eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde oplysninger om det udførte arbejde, lønudgiftens størrelse, m.v. og der skal være en tydelig specifikation af typen af arbejdet og den dertil knyttede arbejdsløn for det udførte fradragsberettigede arbejde. Det er således ikke en betingelse, at fakturaen skal indeholde en specificeret liste med timeantal og timeløn. SKAT har i den forbindelse lagt til grund, at spørgers fakturering af ejeren i forhold til det konkrete fradragsberettigede kloakarbejde, afspejles i den faktura spørger modtager fra den selvstændige virksomhed, der udfører hele eller dele af kloakarbejdet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja"

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at fradrag efter ligningslovens § 8 V i forhold til "Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn", herunder f.eks. "Kloakarbejder på egen grund", jf. bilag 1, afsnit B, til ligningsloven, omfatter arbejdsløn forbundet med projekteringsarbejde ved f.eks. kloakarbejder på egen grund.

Begrundelse

Spørger tilbyder ifølge det oplyste at levere en kloakløsning (abonnementsordning), hvor regn- og spildevand på ejerens ejendom adskilles. Abonnementsordningen omfatter blandt andet opgaver som rådgivning, design af løsning og myndighedsansøgning herunder projekteringsmæssigt arbejde.

Bilag 1 til ligningsloven angiver hvilke ydelser der er omfattet af boligjobordningen 2016-2017.

Af afsnit B i bilag 1, fremgår blandt andet, at installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks. kloakarbejder på egen grund, udskiftning af kloakrør samt fornyelse og etablering af dræn, er omfattet.

Det er SKATs opfattelse, at projekteringsarbejde ikke kan anses for "kloakarbejde på egen grund", "udskiftning af kloakrør" eller "fornyelse eller etablering af dræn".

Skatteministeren har endvidere ved besvarelse af spørgsmål 27, i forbindelse med behandling af lov nr. 572 af 7. juni 2011, oplyst at arkitekt- og ingeniørrådgivning ikke er omfattet af BoligJobordningen, og at der kun gives fradrag for rene håndværksydelser i form af selve udførelsen af arbejdet.

Der er efterfølgende ved lov nr. 134 af 16 februar 2016 (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017) sket en lovændring, således at energirådgivning nu er omfattet boligjobordningen. Af bemærkningerne fremgår dog, at det kun er lønudgifter til energirådgivning, der er omfattet af boligjobordningen, ikke lønudgifter til andre former for rådgivning.

Det er på den baggrund SKAT opfattelse, at det ikke kan bekræftes, at fradrag efter ligningslovens § 8 V i forhold til "Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn", herunder f.eks. "Kloakarbejder på egen grund", jf. bilag 1, afsnit B, til ligningsloven, omfatter arbejdsløn forbundet med projekteringsarbejde ved f.eks. kloakarbejder på egen grund.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1-4

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 V

Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk. 2-9 og bilag 1.

Stk. 2. Fradraget er betinget af,

 1. at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,
 2. at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig,  hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige person er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse,
 3. at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,
 4. at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og
 5. at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017. 

(…)

Stk. 4. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Der kan ikke foretages fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2018 eller senere. For arbejde udført i 2016, som betales fra og med den 1. januar 2018 til og med den 28. februar 2018, henføres fradraget til indkomståret 2017 for personer, hvis indkomstår følger kalenderåret.

Stk. 5. De fradragsberettigede udgifter til serviceydelser kan årligt højst udgøre 6.000 kr. pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd kan årligt højst udgøre 12.000 kr. pr. person.

(…)

Stk. 9. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne.

Bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

§ 1

Stk. 1. BoligJobordningen giver skattefradrag for lønudgifter til serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. bilag 1 til ligningsloven "Ydelser omfattet af BoligJobordningen 2016-2017".

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte arbejdsydelser vedrørende grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd vedrørende eksisterende helårsboliger eller fritidsboliger skal være udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. For så vidt angår de i stk. 1 nævnte serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig kan arbejdet tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udgang og er fuldt skattepligtig til Danmark.

(…)

§ 3

Stk. 1. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde:

 1. oplysninger om det udførte arbejde,
 2. oplysninger om lønudgiftens størrelse,
 3. oplysninger om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer,
 4. dato for arbejdets udførelse og
 5. stedet/adressen for arbejdets udførelse.

(…)

§ 4

Stk. 1. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

 1. overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto,
 2. overførsel via internet (netbank) eller
 3. elektronisk betaling med betalingskort.

Stk. 2. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag.

§ 5

Stk. 1. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af:

 1. oplysning om lønudgiftens størrelse,
 2. oplysning om hvilken type arbejde, der er udført,
 3. oplysning om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer,
 4. oplysning om datoen for betalingen for arbejdet og
 5. oplysning om, hvorvidt lønudgiften relaterer sig til en helårsbolig eller en fritidsbolig.

§ 6

Stk. 1. Den skattepligtige erklærer ved indberetningen:

 1. at de afgivne oplysninger er rigtige, og
 2. at betingelserne for fradrag er opfyldt.

§ 7

Stk. 1. Indberetningen skal være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget, hvis oplysningerne skal medtages på den ordinære årsopgørelse.

Forarbejder

Forarbejder til lov nr. 572 af 7. juni 2011 (forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet)

Bilag

(…)

Bilag 22

FSR har nedenstående tre konkrete bemærkninger:

 1. FSR spørger om det foreslåede dokumentationskrav i ligningsloven § 8 V, stk. 1, alene har til formål at sikre, at den indkomst, der modsvarer fradraget også beskattes hos modtageren og at dette sikres i SKAT’s systemer.

 2. FSR mener, det bør overvejes om det ikke også skal være muligt for alle omfattede ydelser at fradrage udgifter til arbejdsløn til privatpersoner, så længe disse også beskattes af arbejdet.

 3. FSR anmoder om at få bekræftet, at det er udgifter, der er afholdt af husstanden, der berettiger til fradrag, således at et hjemmeboende barn, der er fyldt 18 år, ikke nødvendigvis selv skal afholde de pågældende udgifter for at opnå fradrag.

  Kommentar

  Ad. 1. Der er tale om et dokumentationskrav, som primært har til formål, at sikre at der udfærdiges en faktura eller lignende, der kan bruges til at dokumentere, at betalingen reelt er foretaget. Ved den købende parts indberetning af betalingen for den pågældende ydelse sikres det, at indkomsten, der modsvarer fradraget, også henføres til modtageren.

  Ad. 2. Hvad angår udgifter for arbejde, der udføres af privatpersoner, er disse allerede omfattet af den foreslåede § 8 V, stk. 2, nr. 3. Af bestemmelsen fremgår, at der kan gives fradrag for arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde, såfremt den udførende person er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark. Det vurderes, at det største potentiale i ordningen i relation til arbejde udført af personer vedrører disse ydelser.

  Ad. 3. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomst- år. Jeg kan derfor ikke bekræfte, at det er udgifter, der er afholdt af husstanden som helhed, der berettiger til fradrag. Hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, skal derfor selv afholde de pågældende udgifter for at opnå fradrag

  (…)

  Spørgsmål og svar

  (…)

  Endeligt svar på spørgsmål 12

  Der bedes fremsendt en nærmere beskrivelse af de forhold, hvor ministeren ifølge den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i ligningslovens § 8 V, stk. 5, kan fastsætte nærmere regler, herunder om:

 1. Betalingsmodulet

 2. De omfattede ydelser

 3. Dokumentationen for det udførte arbejde

 4. Kontrollen af de begærede fradrag

 5. Administration af reglerne.

  Svar: Ved fastlæggelse af administrationen af fradragsordningen er der behov for visse frihedsgrader til at fastlægge denne i en bekendtgørelse. Jeg har i øvrigt følgende bemærkninger til de enkelte elementer:

  a)   Betalingsmodulet

  Ordningens betalingsmodul er ikke fastlagt. Der arbejdes med modeller, hvor enten SKATs eksisterende betalingsmodul videreudvikles eller hvor en allerede udviklet løsning købes og tilpasses ordningens behov.

  b)   De omfattede ydelser

  De serviceydelser, som er omfattet af fradragsordningen fremgår af bilag 1 til lovforslaget. Ved afgrænsningen af arbejde omfattet af fradragsordningen er der taget udgangspunkt i to kendte ordninger. For så vidt angår serviceydelser, er der taget udgangspunkt i hjemmeserviceordningen, som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For så vidt angår istandsættelse af hjemmet, er der taget udgangspunkt i tilskudspuljen til renoverings- og bygningsarbejde fra 2009, som blev administreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der vil desuden på Skatteministeriets hjemmeside blive vejledt nærmere om, hvilke ydelser, der er omfattet med udgangspunkt i de nævnte ordninger.

  c)   Dokumentationen for det udførte arbejde

  Det vil blandt andet være nødvendigt at fastlægge, hvilke dokumentationskrav køber skal indfri for at kunne opnå fradraget. Eksempelvis hvorvidt arbejdsløn skal fremgå af fakturaen. Ligesom det vil være nødvendigt at fastlægge om dokumentation af udgifter til hjælp i hjemmet alene skal dokumenteres med den elektroniske overførsel mellem de to personer. Dette er ikke endelig afklaret.

  d)   Kontrollen af de begærede fradrag

  Det er ikke umiddelbart vurderingen, at der er behov for nye eller særlige kontrolbestemmelser målrettet fradragsordningen.

  e)   Administration af reglerne

  Ved fastlæggelse af administrationen af fradragsordningen kan der vise sig behov for nærmere at fastlægge denne i en bekendtgørelse. Det er ikke endelig afklaret om, der vil være behov for dette.

  (…)

  Endeligt svar på spørgsmål 15

  Ordningen bedes nærmere beskrevet i forhold til leverandøren, hvor der udføres en samlet ydelse, f.eks. reparation af varmeanlæg, og hvor leverandøren vil fakturere både arbejdsløn, materialer og kørsel. Skal dette faktureres adskilt, og skal kunden betale fakturaerne adskilt (således at den del, der udgør arbejdsløn betales over det særlige betalingsmodul, medens den øvrige del betales særskilt). Hvilke administrative byrder medfører dette for leverandøren (håndværkeren)?

  Svar: I det omfang leverandøren i dag specificerer lønudgiften på fakturaen, vil ordningen ikke medføre nye administrative byrder.

  I næsten alle situationer, hvor der udføres istandsættelsesopgaver, vil leverandørens faktura indeholde både arbejdsløn, materialer og kørsel. Ved lade arbejdslønnen fremgå af fakturaen opfylder leverandøren specifikationskravet og kan fortsat nøjes med kun at udstede en samlet faktura.

  Der findes endnu ikke en færdig løsning til betalingsmodulet. Dermed er det heller ikke endeligt afklaret, om betaling i alle tilfælde vil kunne gennemføres samlet på en gang. Af hensyn til mit ønske om, at ordningen skal opleves som enkel, arbejdes der naturligt for at finde en løsning, hvor en faktura kan betales samlet på én gang

  (…)

  Endeligt svar på spørgsmål 27

  Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. maj 2011 fra Danske ARK og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, jf. L 208 - bilag 4, og herunder tage stilling til, om det skal være muligt med BoligJob-ordningen at få fradrag for udgifter i forbindelse med rådgivning vedr. f.eks. energirenovering af boliger.

  Svar: Jeg henviser til min kommentar til henvendelsen fra Danske ARK og FRI, jf. L 208 - bilag 4. Ligesom det var tilfældet i relation til Renoveringspuljen i 2009, er udgifter til arkitekt- og ingeniørrådgivning ikke omfattet af fradragsordningen. Der gives kun fradrag for rene håndværksydelser i form af selve udførelsen af arbejdet. Der skal efter min opfattelse ikke gøres undtagelser herfra som følge af, at rådgivningen vedrører energirenovering af boliger.

  (…)

  Endeligt svar på spørgsmål 37

  Hvordan vil ministeren sikre, at der ikke snydes på fakturaer, så materialeudgifter ikke faktureres som lønudgifter?

  Svar: I virksomhedernes regnskaber, som SKAT har hjemmel til at kontrollere, vil der være mulighed for at undersøge om der finder omfakturering sted. Indberetningen til SKAT af oplysninger om det arbejde, der har fundet sted under ordningen, vil give SKAT værdifuld information, som kan anvendes til opfølgende kontrol.

  SKAT vil derfor have et udgangspunkt for kontrolaktiviteter, som er langt bedre, end når SKAT for eksempel i dag skal undersøge, om en virksomhed holder dele af omsætningen ude af regnskaberne og udbetaler lønninger sort. Det er SKATs vurdering, at den gennemsigtighed, der dermed skabes i forhold til ordningen, i sig selv vil afholde mange fra at forsøge at snyde med ordningen.

  (…)

  Forarbejder til lov nr. 134 af 16. februar 2016 (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

  (…)

  Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

  Til § 1

  Til nr. 1 og 7

  (…)

  Energirådgivning til energiforbedringer i boligen foreslås medtaget under ordningen.

  Lønudgifter til energirådgivning til energiforbedringer i forhold til den konkrete bolig er fradragsberettiget, hvis der foreligger en skriftlig rapport som dokumentation for rådgivningsydelsen. Det er således ikke tilstrækkeligt med en faktura med energirådgivning som udgiftspost. Det er endvidere en betingelse for fradragsretten, at lønudgiften til energirådgivning fremgår særskilt på fakturaen. Det er således nødvendigt at udskille fradragsberettigede udgiftsposter på fakturaen, hvis f.eks. en rådgivende arkitekt står for renovering af en bolig, og renoveringsplanen kun indeholder mindre forslag til energiforbedringer af boligen.

  (…)

  Det er kun energirådgivning, der er omfattet af BoligJobordningen. Hvis der som led i f.eks. BedreBoligordningen gives andre rådgivningsydelser end energirådgivning, er det kun lønudgifter til den del af rådgivningen, der angår energirådgivning, som berettiger til fradrag efter BoligJobordningen

  (…)