Dato for udgivelse
15 Nov 2017 14:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Oct 2017 10:13
SKM-nummer
SKM2017.649.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0895133
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Ligningsloven § 8 V
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger og dennes hustru kunne fradrage udgifter til arbejdsløn til installation af et el-fyr og en varmepumpe efter reglerne om håndværkerfradrag i ligningslovens § 8 V, forudsat spørger og dennes hustru opfyldte og valgte beskatning efter grænsegængerreglerne i de relevante indkomstår. El-fyret blev efter en konkret vurdering anset for omfattet af punkterne energibesparelser, herunder punktet installation af intelligent varme- ventilations- og lysstyring, og energiforsyning i bilag 1 til ligningsloven, mens udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumper fremgik direkte af bilaget. Fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af el-fyret skulle henføres til indkomståret 2016, hvor el-fyret var installeret og betalt, mens fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumpen skulle henføres til indkomståret 2017, hvor varmepumpen var installeret og efterfølgende betalt.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Ligningsloven § 8 V.
Kildeskatteloven afsnit I A.
Bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.4.3.6. Servicefradrag og håndværkerfradrag

Offentliggørelse

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at spørger og dennes hustru har ret til ("grønt") håndværkerfradrag i 2016/2017 for så vidt angår udgifter ved arbejde i forbindelse med installation af el-fyr i deres helårsbolig i Sverige?
 2. Hvis der besvares bekræftende på spørgsmål 1, kan det så bekræftes, at fradraget skal opgives for indkomståret 2017, hvor den totale installation kan anses for afsluttet?

Svar

 1. Ja, se dog indstilling og begrundelse
 2. Nej, se dog indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgernes oliefyr brød sammen i december 2016. De besluttede, at overgå til luft til vand varmepumpe med dertilhørende el-fyr. Da det var vigtigt at få varme til huset, blev el-fyret installeret december 2016. Varmepumpen blev installeret januar 2017.

Udgifterne i forbindelse med arbejdsløn ser således ud:

Indkomstår 2016

Installation af el-fyr:

VVS-montør                       9.700 SEK
Elektriker                            5.900SEK

Indkomstår 2017

Installation af luft til vand varmepumpe:


VVS-montør                       7.040 SEK

Elektriker                            2.500 SEK

Der er fremsendt kopi af samlet tilbud af den 8. december 2016 for installationen samt faktura for hhv. el-fyr og varmepumpe. For så vidt angår varmepumpen skete der en fejl fra entreprenørens (VVS’erens) side, idet opkrævningen er på 4.450 SEK højere end det samlede tilbud. Der er dog kun betalt svarende til det samlede tilbud. (Spørgerne har ikke modtaget kreditnota).

Det fremgår af spørgernes supplerende oplysninger, at el-fyret/varmepumpen er installeret i en ejendom, der har tjent som spørgerens og hustruens helårsbolig siden 2006.

Det fremgår tillige af spørgernes supplerende oplysninger, at regningerne for el-fyret og varmepumpen er betalt i henholdsvis december 2016 og februar 2017. Spørgerne har fremsendt kvittering fra Nordea Internetbank, som dokumentation for betalingen.

SKAT har konstateret at, spørger og dennes hustru har anvendt grænsegængerreglerne i Kildeskattelovens afsnit IA i indkomståret 2016.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ved skriftlig og efterfølgende telefonisk kontakt til SKAT er myndighedens umiddelbare vurdering, at udgifterne ved installationen af el-fyret ikke vil være fradragsberettiget, idet el-fyr ikke findes oplistet i fortegnelsen over typer arbejde, der er omfattet af håndværkerfradraget, og idet et el-fyr i sig selv ikke kan anses at være en "grøn" investering, der opfylder intentionerne i regelsættet. Med følgende argumentation, er spørgerne dog blevet anbefalet at anmode om et bindende svar.

Som det fremgår af fremsendte produktblad for varmepumpen, skal denne altid installeres sammen med en af firmaets "inomhusmoduler" (dvs. el-fyr) med henblik på styring samt varmt brugsvand. Man anbefaler CTC EcoZenith i350, men spørgerne har valgt en lidt mindre model (CTC EcoZenith i250).  

El-fyrets funktion er - bortset fra få døgn i vinterhalvåret - at styre varmepumpens drift / produktion af varmt vand. Fyret har således en "intelligent" styreenhed, der distribuerer, hvad der behøves af varmt vand (og hvor varmt det skal være) til centralvarmeanlægget og til varmt brugsvand - afhængig af ude- og indetemperaturer. De nævnte få døgn i vinterhalvåret er tidsrum med lave minusgrader, hvor fyret supplerer varmepumpen. Ved temperaturer på under -21 grader vil det dog udelukkende være el-fyrets opgave, at levere varme til huset. Efter færdigjustering af anlægget den 11/2 2017 og frem til nu har forbruget på el-fyret været 80 kWh. Altså meget beskedent.

Det fremgår af SKATs liste over godkendte håndværkerydelser i 2016 og 2017, at arbejde i forbindelse med installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, samt installation af intelligent varmestyring er fradragsberettigende. Da el-fyrets funktion, som det fremgår, næsten udelukkende tjener det formål, at styre varmeforbruget på en økonomisk og energibesparende måde, vil spørgerne på baggrund af såvel oplistningen over godkendte ydelser som intentionerne bag de "grønne" regler mene, at udgifterne herved må være fradragsberettiget.

Det er spørgernes vurdering, at spørgsmål 1) kan besvares ja/nej, mens spørgsmål 2) jo handler om indkomstår og herunder rammer for fradrags størrelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger og dennes hustru har ret til ("grønt") håndværkerfradrag i 2016/2017 for så vidt angår udgifter ved arbejde i forbindelse med installation af el-fyr i deres helårsbolig i Sverige.

Begrundelse

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig. Se ligningslovens § 8 V, stk. 1, og bilag 1 til ligningsloven, hvoraf fremgår, hvilke ydelser der er omfattet af boligjobordningen 2016-2017.

Fradraget er betinget af, at den skattepligtige indberetter, hvem der har udført arbejdet, og at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017. Betalingen skal være foretaget før den 1. marts 2018. Se lovens § 8V, stk. 2, nr. 4 og 5.

De samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse kan højest udgøre 12.000 kr. pr. person. Se lovens § 8V, stk. 5. Der kan kun fradrages udgifter til arbejdsløn inklusiv moms. Udgifter til materialer kan ikke fradrages.

Personer, der har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne i kildeskattelovens afsnit I A, dvs. personer med fast bopæl uden for Danmark, som erhverver mindst 75 pct. af den skattepligtige indkomst i Danmark opgjort efter de særlige regler herom i kildeskattelovens § 5 A, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst blandt andet foretage fradrag for lønudgifter til grøn istandsættelse vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse. Det er i den forbindelse en forudsætning, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 135 om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017. SKAT har konstateret, at firmaet, som har installereret el-fyret i spørgerens og dennes hustrus helårsbolig, er momsregistreret i Sverige.

Det er tillige en betingelse for fradraget, at "grænsegængeren" har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Ved fradrag for grøn istandsættelse kan dokumentationen bestå i en faktura. Det er endvidere en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Se § 8, stk. 1 og stk. 3, i bekendtgørelse nr. 135 om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017.

BoligJobordningen blev indført i ligningsloven i juni 2011 som en midlertidig forsøgsordning, hvorefter der blev givet skattemæssigt fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. I 2016 blev der foretaget en grundlæggende omlægning af BoligJobordningen, så den nu understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Det følger af forarbejderne til den gældende ligningslovs § 8 V (2015/1 LSF 95, LOV 2016 134), at de grønne ydelser er arbejder med et energi- eller miljøforberedende formål i forhold til boliger samt arbejder, der har til formål at klimasikre boliger.

Det fremgår af forarbejderne, at installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, er en af de håndværksydelser, der er omfattet af BoligJobordningen.

For så vidt angår installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), følger det af forarbejderne, at arbejdsløn til reparation eller fornyelse af elinstallationer, herunder bevægelsesfølere og dagslysfølere i eller på boligen er omfattet af BoligJobordningen. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at installation af intelligent el/intelligente bygningsinstallationer, til styring af el, varme, ventilation og lys tillige skal omfattes af ordningen. Det følger videre af forarbejderne, at intelligente bygningsinstallationer kan spare på energiforbruget ved at automatisere elementer som varme, ventilation og lys. Der kan eksempelvis være tale om bygningsinstallationer med central CPU (processor) til styring af sluk-alt-funktion, styring af lys, varme, ventilation og solafskærmning, herunder via fugt- og/eller CO2-følere, og kontrolpaneler til overvågning af forbrug.

I bilag 1 til ligningsloven fremgår det, hvilke ydelser, der er omfattet af BoligJobordningen 2016-2017.

Følgende ydelser angående grøn istandsættelse fremgår blandt andet af bilaget:

Energibesparelser

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, f.eks.

 • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

Energiforsyning

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange

Det følger af installations- og vedligeholdelsesvejledningen til el-fyret (CTC EcoZenith i250), at det er en komplet systembeholder, der opfylder husets behov for opvarmning og varmt brugsvand og har indbygget varmepumpestyring. Det har en indbygget el-patron, som giver i alt 15 Kw, og er udstyret med en motoriseret shuntventil, som sikrer, at varmesystemet forsynes med korrekte og ensartede temperaturer. Det følger videre af vejledningen, at el-fyret har et styresystem, som blandt andet overvåger alle funktioner vedrørende systembeholderen, varmepumpen og varmesystemet. Det leveres som standard med en rumføler, der er udstyret med en lysdiode, som blinker, hvis der er en fejltilstand. Det fremgår endvidere af vejledningen, at i de tilfælde, hvor der fyres sporadisk i brændeovn eller i åben pejs, kan fyringen påvirke rumføleren til at sænke fremløbstemperaturen til radiatorerne.

Det følger tillige af vejledningen, at hvis der kræves yderligere varme end det, som varmepumpen kan give, eller når der ikke er tilsluttet en varmepumpe, kan el-fyret levere varmen.

Det følger af installations- og vedligeholdelsesvejledningen til varmepumpen (CTC EcoAir 510M), at denne er en udendørs luft til vand-varmepumpe, som trækker varme ud af udendørsluften og anvender den i husets eksisterende varmesystem. Varmepumpen styres fuldstændig af el-fyret. Af produktbladet til varmepumpen fremgår, at varmepumpen tilpasser sig effektivt til varmebehovet gennem året, og at den giver varme ned til -22 grader.

El-fyret har således et styresystem, som blandt andet overvåger alle funktioner vedrørende systembeholderen, varmepumpen og varmesystemet. Samtidig sikrer fyret, at varmesystemet forsynes med korrekte og ensartede temperaturer, og det er desuden leveret med en rumføler.

Spørgerne har tillige oplyst, at det kun vil være få døgn i vinteråret, hvor det vil være el-fyrets opgave enten delvist eller udelukkende at levere varme til huset. Spørgerne oplyser i den forbindelse, at efter færdigjustering af anlægget den 11. februar 2017 og frem til den 11. maj 2017, hvor spørgerne anmoder SKAT om et bindende svar, har forbruget på el-fyret været meget beskedent (80 kWh). El-fyrets primære funktion er således at styre varmepumpen, og kun i særlige situationer, såsom ved meget lave udendørstemperaturer på minus 22 grader og derunder, vil el-fyret skulle fungere som selvstændig opvarmningskilde.

Det er på den baggrund, ud fra en konkret vurdering, SKATs opfattelse, at der er fradrag for udgifter til arbejdsløn til installation af el-fyret, idet det må anses for omfattet af punkterne energibesparelser, herunder punktet installation af intelligent varme- ventilations- og lysstyring, og energiforsyning i bilag 1 til ligningsloven. Udgifterne til arbejdsløn til installation af det samlede varmeanlæg, inklusiv installationen af varmepumpen, som i sig selv er en fradragsberettiget ydelse, er således fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 V om håndværkerfradrag.

Det er i den forbindelse en forudsætning, at spørger og dennes hustru opfylder og vælger beskatning efter grænsegængerreglerne i kildeskattelovens afsnit I A i indkomstårene 2016 og 2017, hvor arbejdet er udført og betalt. SKAT har konstateret, at denne forudsætning er opfyldt for så vidt angår indkomståret 2016, og har ved besvarelsen forudsat, at denne betingelse ligeledes opfyldes for så vidt angår indkomståret 2017.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 2

Hvis der besvares bekræftende på spørgsmål 1, ønskes det bekræftet, at fradraget skal opgives for indkomståret 2017, hvor den totale installation kan anses for afsluttet.

Begrundelse

Fradrag for udgifter til arbejdsløn for bl.a. grøn istandsættelse henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Se ligningslovens § 8V, stk. 4, 1. og 2. punktum.

Spørgerne fik den 8. december 2016 et samlet tilbud på installation af el-fyr og varmepumpe. El-fyret blev installeret i december 2016, og spørgerne fik herefter en faktura på installationen med forfaldsdato den 31. december 2016. Regningen blev betalt den 27. december 2016. Varmepumpen blev installeret i januar 2017, og spørgerne fik herefter en faktura på installationen med forfaldsdato den 20. februar 2017. Regningen blev betalt den 20. februar 2017.

Det er SKATs opfattelse, at fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af el-fyret skal henføres til indkomståret 2016, hvor el-fyret er installeret og betalt. Se ligningslovens § 8 V, stk. 4, 1. og 2. punktum. Tilsvarende skal fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumpen henføres til indkomståret 2017, hvor varmepumpen er installeret og efterfølgende betalt. Se ligeledes ligningslovens § 8 V, stk. 4, 1. og 2. punktum.

Det skal bemærkes, at grænsegængere, der vil foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn, ikke kan anvende det elektroniske indberetningsmodul i SKATs TastSelv-system, men skal selvangive fradragsberettigede lønudgifter. Se § 10 i bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 V

§ 8 V. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk. 2-9 og bilag 1.

Stk. 2. Fradraget er betinget af,

 1. at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,
 2. at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige person er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse,
 3. at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,
 4. at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og
 5. at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017.

Stk. 3. For arbejde vedrørende en fritidsbolig finder stk. 1, 2 og 4-9 tilsvarende anvendelse for ægtefællen til ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, under forudsætning af at ægtefællerne var gift og samlevende på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde blev udført.

Stk. 4. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Der kan ikke foretages fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2018 eller senere. For arbejde udført i 2016, som betales fra og med den 1. januar 2018 til og med den 28. februar 2018, henføres fradraget til indkomståret 2017 for personer, hvis indkomstår følger kalenderåret.

Stk. 5. De fradragsberettigede udgifter til serviceydelser kan årligt højst udgøre 6.000 kr. pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd kan højst udgøre 12.000 kr. pr. person.

Stk. 6. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice, til arbejde vedrørende etablering af elproduktion fra vedvarende energi-anlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, hvis der modtages offentlig driftsstøtte til disse anlæg, eller til arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, hvis der modtages offentligt tilskud til skrotning af disse. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter § 7 Æ, og udgifter, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen. Ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, kan heller ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.

Stk. 7. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Der kan heller ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, jf. stk. 2, nr. 2, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen.

Stk. 8. For en fritidsbolig beliggende uden for Danmark er betingelsen i stk. 2, nr. 3, opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Er fritidsboligen beliggende i et ikke-EU/EØS-land, er betingelsen i stk. 2, nr. 3, tillige opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed i det pågældende land og virksomheden er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i det pågældende land. Det er en betingelse efter 1. og 2. pkt., at det land, hvor fritidsboligen er beliggende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Stk. 9. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne.

Bilag 1 til ligningsloven: Ydelser omfattet af boligjobordningen 2016-2017

[…]

B. Grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig

Energibesparelser

[…]

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, f.eks.

 • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

[…]

Energiforsyning

[…]

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr,

biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. Jordslange

[…]

Kildeskattelovens Afsnit 1 A - Grænsegængere

§ 5 A. Dette afsnit finder anvendelse på personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2 eller kulbrinteskatteloven, eller som efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst er hjemmehørende i en anden stat, i Grønland eller på Færøerne. Hvis indkomst hidrørende fra personligt arbejde og fra selvstændig erhvervsvirksomhed, der kan beskattes her i landet - herunder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst - med tillæg af renteudgifter og kurstab på gæld, der er fradraget i denne indkomst, i et indkomstår udgør mindst 75 pct. af de efter dansk skattelovgivning opgjorte samlede indtægter med fradrag af samtlige udgifter afholdt for at erhverve indkomsten opgjort efter statsskattelovens § 6, litra a, kan den skattepligtige vælge at blive beskattet efter §§ 5 A-D. Tilsvarende gælder i et indkomstår, hvor både den danske indkomst og den samlede indkomst er negativ, hvis den skattepligtige i det seneste indkomstår med dansk positiv indkomst er blevet beskattet efter dette afsnit.

Stk. 2. Arbejdsløshedsdagpenge, strejke- og lockoutgodtgørelser, sygedagpenge og barseldagpenge medregnes som vederlag for personligt arbejde.

Stk. 3. Pensionsudbetalinger, efterløn, ventepenge og lign. som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 9-11 og 13, medregnes som vederlag for personligt arbejde eller fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Hvis indkomst omfattet af 1. pkt. nedsættes i henhold til en lov om indgåelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller en lov om indgåelse af en protokol om ændring af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, gives fradrag efter dette afsnit, i det omfang de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger nedsættelsesbeløbet.

Stk. 4. Er indkomståret kortere end 12 måneder, anvendes i stedet kalenderåret ved bedømmelsen af, om en person er omfattet af stk. 1.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

[…]

Bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016 om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

§ 1. BoligJobordningen giver skattefradrag for lønudgifter til serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. bilag 1 til ligningsloven "Ydelser omfattet af BoligJobordningen 2016-2017".

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte arbejdsydelser vedrørende grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd vedrørende eksisterende helårsboliger eller fritidsboliger skal være udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. For så vidt angår de i stk. 1 nævnte serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig kan arbejdet tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udgang og er fuldt skattepligtig til Danmark.

Stk. 3. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den bolig, hvor arbejdet udføres.

Stk. 4. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen.

Stk. 5. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig vedrørende de i stk. 1 nævnte serviceydelser, hvis fritidsboligen er udlejet i løbet af indkomståret.

[…]

Kapitel 6

Særligt vedrørende grænsegængere

§ 8. For skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) er det en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde:

 1. oplysninger om hvilken type arbejde, der er udført,
 2. oplysninger om lønudgiftens størrelse,
 3. oplysninger om hvem, der har udført arbejdet, i form af cvr-nummer for virksomheder eller VAT-nummer for så vidt angår udenlandske virksomheder, og cpr-nummer for personer eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, inklusive fulde navn og adresse,
 4. dato for arbejdets udførelse og
 5. stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Stk. 2. For fradrag for energirådgivning til energiforbedringer er det endvidere en betingelse, at der foreligger en skriftlig rapport eller lignende skriftlig dokumentation for rådgivningsydelsen. For fradrag for kortlægning og fjernelse af bygningsmaterialer, der indeholder asbest, pcb eller bly, er det endvidere en betingelse, at kortlægningen kan dokumenteres i form af en skriftlig rapport eller lignende skriftlig dokumentation.

Stk. 3. Det er endvidere en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

 1. overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto,
 2. overførsel via internet (netbank) eller
 3. elektronisk betaling med betalingskort.

Stk. 4. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag.

§ 9. For skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) kan de i § 1 nævnte arbejdsydelser vedrørende grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd vedrørende eksisterende helårsboliger, eller vedrørende fritidsboliger beliggende i Danmark, udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, og for de i § 1 nævnte serviceydelser i hjemmet tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Det er en betingelse, at det pågældende EU/EØS-land skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

§ 10. Skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) selvangiver oplysninger om fradragsberettigede lønudgifter og skal ikke foretage elektronisk indberetning efter § 5.

[…]

Forarbejder

L 95 af 16. december 2015 om forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)

Almindelige bemærkninger til lovforslaget

1. Indledning

Den gældende BoligJobordning ophører ved udgangen af 2015. Med lovforslaget omlægges BoligJobordningen til en ny grøn BoligJobordning med henblik på at understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen, jf. aftalen Ny grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 af 6. november 2015.

[…]

2. Lovforslagets formål og baggrund

[…]

I 2016 foretages en grundlæggende omlægning af ordningen, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. I forlængelse heraf indføres en todelt BoligJobordning i 2016 og 2017, der giver mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.

I den nye grønne BoligJobordning fra 2016 fjernes fradraget for de typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte.

[…]

4. Lovforslaget

Det foreslås at videreføre BoligJobordningen i overensstemmelse med aftalen "Ny grøn BoligJobordning 2016 og 2017". Det foreslås således, at der indføres fradragsret efter ordningen for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten i forhold til ordningen i 2015 fjernes for ikke-grønne ydelser.

De grønne ydelser er arbejder med et energi- eller miljøforbedrende formål i forhold til boliger samt arbejder, der har til formål at klimasikre boliger, jf. de i aftalen opregnede ydelser. En række af de håndværksydelser, der er omfattet af den hidtil gældende ordning, har et grønt sigte og foreslås derfor videreført som fradragsberettigede ydelser.

[…]

4.1. De fradragsberettigede ydelser

[…]

4.1.2. Grøn istandsættelse, herunder nye grønne ydelser

En række af de håndværksydelser, der er omfattet af den hidtil gældende ordning, har et grønt sigte og foreslås derfor videreført som fradragsberettigede ydelser.

Det gælder blandt andet håndværksydelser vedrørende energiforbedringer af boligen, f.eks. isolering af tag, udskiftning af vinduer og døre, isolering af ydervægge, installation af solfangere, solceller, husstandsvindmøller, jordvarme, fjernvarmeunits, varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg.

[…]

4.1.2.2. Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer)

Efter den gældende ordning er arbejdsløn til reparation eller fornyelse af elinstallationer, herunder bevægelsesfølere og dagslysfølere i eller på boligen, omfattet. Installation af intelligent el/intelligente bygningsinstallationer (IBI) til styring af el, varme, ventilation og lys er derimod ikke omfattet under den gældende ordning.

Intelligente bygningsinstallationer kan spare på energiforbruget ved at automatisere elementer som varme, ventilation og lys. Der kan eksempelvis være tale om bygningsinstallationer med central CPU (processor) til styring af sluk-alt-funktion, styring af lys, varme, ventilation og solafskærmning, herunder via fugt- og/eller CO2-følere, og kontrolpaneler til overvågning af forbrug.

Installation af intelligente bygningsinstallationer, herunder bevægelsesfølere og dagslysfølere, inkl. afledt ledningsarbejde, foreslås medtaget under ordningen af hensyn til potentialet for energibesparelser i boligen.

[…]

4.1.2.4. Installation af varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper, der kan køle

Installation af varmepumper, der kan køle samt luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion, foreslås medtaget under ordningen. De fleste varmepumper kan også køle, men kølefunktionen vurderes typisk kun at blive anvendt i begrænset omfang. Det skal sammenholdes med den energibesparelse og mindre CO2-udledning i forhold til opvarmningsbehovet, som varmepumpen i øvrigt genererer sammenlignet med f.eks. et eksisterende oliefyr eller elvarme. Samlet set spares energi ved at installere varmepumper, uanset om varmepumpen har mulighed for at køle eller ej.

[…]

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1 og 7

[…]

For alle ydelser gælder, at det kun vil være arbejdslønnen til installation m.v., som vil kunne fradrages. Der er ikke fradrag for udgifter til materialer og andet. Det foreslås samtidigt at indsætte et bilag 1 i ligningsloven med en liste over de fradragsberettigede ydelser i 2016 og 2017.

[…]

Arbejdsløn til installation af intelligente bygningsinstallationer (IBI) til styring af el, varme, ventilation og lys, inkl. afledt ledningsarbejde, foreslås omfattet af ordningen. Intelligente bygningsinstallationer, herunder bevægelsesfølere og dagslysfølere, kan spare på energiforbruget ved at automatisere elementer som lys, varme og ventilation. Der kan eksempelvis være tale bygningsinstallationer med central CPU (processor) til styring af sluk-alt-funktion, styring af lys, varme, ventilation og solafskærmning, herunder via fugt- og/eller CO2-følere, og kontrolpaneler til overvågning af forbrug.

[…]

Arbejdsløn til installation af varmepumper, der kan køle, samt luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion, foreslås medtaget under ordningen. De fleste varmepumper kan også køle, men kølefunktionen vurderes typisk kun at anvendes i begrænset omfang. Efter de hidtidige regler var det kun varmepumper, der ikke kan køle, som var omfattet af BoligJobordningen, mens luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion slet ikke var omfattet af de hidtidige regler.

Praksis

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.