Markering i feltet Nej til automatisk beregning af befordringsfradrag (felt 11)

I eIndkomst online, er felt 11 et felt, hvor man kan markere Ja eller Nej til automatisk beregning af befordringsfradrag.
I filindberetning svarer et X i felt 11 til Nej til automatik beregning af befordringsfradrag. Er felt 11 ikke angivet, svarer det til Ja til automatisk beregnings af befordringsfradrag.

Feltets indhold bruges af årsopgørelsessystemet, men normalt kun i forbindelse med lønindkomst indberettet i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst

Om automatisk beregning af befordringsfradrag

Hvis ikke feltet er markeret med Nej, vil der normalt automatisk blive beregnet befordringsfradrag på den ansattes årsopgørelse.

På baggrund af afstanden mellem hjem og arbejdssted beregner årsopgørelsessystemet befordringsfradrag for 18 dage pr. måned, hvor der er indberettet løn uden Nej-markering af felt 11.

Beregningsmetoden giver 216 befordringsdage pr. kalenderår. Det svarer til et år med 6 ugers ferie og 6 - 8 dage ekstra uden transport til arbejdsstedet. De ekstra dage kan fx være sygedage eller fridage.

Hvis en arbejdsgiver blot én gang i løbet af indkomståret markerer Nej (sætter X i felt 11) for en ansat, vil der ikke blive beregnet befordringsfradrag for den ansatte for årets kørsel mellem hjem og arbejde hos arbejdsgiveren.

Ansatte i visse brancher, hvor det er almindeligt, at man møder på skiftende arbejdssteder, får ikke automatisk beregnet befordringsfradrag.

Det er vigtigt, at der indberettes korrekt, da den ansatte kan straffes for overtrædelse af Skattekontrolloven, hvis den ansatte forholder sig passivt til et forkert fortrykt befordringsfradrag på årsopgørelsen. Dvs, det er den ansattes eget ansvar, at der på årsopgørelsen oplyses det korrekte befordringsfradrag.

Markering med Nej i feltet Automatisk beregning af befordringsfradrag (= kryds i felt 11)

Generelt: Pligten til at indberette X i felt 11 omfatter de tilfælde, hvor den ansatte ikke møder hos og/eller ikke afslutter arbejdsdagen hos arbejdsgiveren og samtidig udfører sit arbejde et andet sted end på arbejdsgiverens adresse, eller den ansatte får befordringen mellem hjem og arbejde betalt af arbejdsgiveren. Pligten til at indberette X i felt 11, hvis arbejdsgiver kan fastslå, at den ansatte fremmøder mindre end 216 dage om året er bortfaldet. Til gengæld skal der nu indberettes kryds så snart den ansatte har én hjemmearbejdsdag.  

Der er også nedenfor nævnt en række eksempler på arbejde, der udføres på andre adresser end arbejdsgiverens, der medfører at felt 11 skal markeres. Det gælder dog ikke, hvis den ansatte dagligt starter med at møde op hos arbejdsgiveren og igen ved arbejdstids ophør.

Feltet skal markeres med Nej, når den ansatte ikke møder op hos arbejdsgiveren, men i stedet møder op udfører sit arbejde et andet sted end den pågældende virksomhed eller produktionsenhed, eller har adgang til offentlige eller private transportmidler, der er betalt af arbejdsgiver. Dvs, der skal markeres Nej, når den ansatte møder op og udfører sit arbejde et andet sted end det, der er indberettet som produktionsenhed.

Hvis der ikke er pligt til at indberette produktionsenhed, skal der markeres Nej, når den ansatte udfører sit arbejde et andet sted end virksomhedens registrerede adresse. Det det kan fx være følgende situationer:

1) Når den ansatte i en lønperiode udfører sit arbejde på flere forskellige af virksomhedens adresser.

2) Når den ansatte ikke udfører sit arbejde på en af virksomhedens egne registrerede adresser. Dette er typisk tilfældet
-  i vognmandsbranchen
-  som rejsemontør
-  i bygge- og anlægsbranchen
-  i rengøringsbranchen
-  i vikarbranchen

3) Når den ansatte ikke udfører sit arbejde på virksomhedens eller P-enhedens registreringsadresse, men udfører arbejdet helt eller delvist på eller fra egen bopæl, fx ansatte
-  med hjemmearbejdsplads
-  med hjemmemontage
-  repræsentanter

4) Når den ansatte som led i et ansættelsesforhold har arbejdsgiverbetalt befordring, herunder fx befordring omfattet af felt 63 "Frikort offentlig befordring". Arbejdsgiverbetalt befordring kan fx være fri bil, frikort eller frirejse til offentlige eller private transportmidler. Som andre eksempler på denne befordring kan nævnes fri befordring i firmabus, fri kørsel i mandskabsvogn eller fællesbefordring i privat bil, der betales af arbejdsgiveren, samt arbejdsgiverbetalt taxa. Disse forhold gælder fx ansatte
-  med kundeopsøgende arbejde
-  der kører i specielle biler som servicevogne, håndværksvogne, busser, blokvogne, kranbiler o.l.
-  der kører taxi, minitrans o.l.
-  der transporteres mellem hjem og arbejdssted for arbejdsgivers regning, fx når medarbejderen transporteres til og fra arbejde i arbejdsgivers bil. 

Rettelser til markering

Hvis en arbejdsgiver i løbet af året opdager at have glemt markering af Nej (X i feltnr. 11), kan det rettes ved en enkelt markering af Nej (X i felt 11). Enten i forbindelse med en indberetning af en lønperiode eller i en indberetning for sig. Man skal således ikke tilbageføre de indberetninger, hvor markeringen af Nej (X'et) principielt mangler, for at rette fejlen.

Hvis en arbejdsgiver i løbet af året fejlagtigt har markeret Nej (sat X i felt 11), kan det rettes ved at foretage en indberetning for den periode, hvor der er indberettet Nej i feltnr. 11, men nu med Ja i felt 11, samtidig med 0,01 time i felt 200 Løntimer. (I filindberetning indberettes Ja ved at undlade at indberette i felt 11)

Hvis en arbejdsgiver efter den 15. februar i året efter indkomstårets udløb, retter i værdien til felt 11, bliver den ansattes befordringsfradrag på årsopgørelsen ikke automatisk rettet. Den ansatte skal i stedet selv oplyse det korrekte befordringsfradrag.

Rettelse kan altid ske ved, at den ansatte selv oplyser befordringsfradraget efter indkomstårets udløb.