Dato for udgivelse
04 Dec 2017 14:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Oct 2017 11:12
SKM-nummer
SKM2017.688.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1837739
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Udenlandsk pensionsordning, bortseelsesret, pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5
Resumé

Skatterådet fandt, at spørger er indkomstskattepligtig til Danmark af udbetalinger fra sin udenlandske pension efter PBL § 53 A, stk. 5. Spørger var ansat i en international organisation. Organisationens personale var omfattet af en objektiv skattefritagelse af de betalte lønninger og ydelser, fordi organisationen selv fastsatte og opkrævede en intern beskatning. Det var Skatterådets opfattelse, at den interne skat, som opkræves af den internationale organisation, var en skat i traditionel forstand. Herudover var det Skatterådets vurdering, at pensionsudbetalinger ikke var omfattet af den objektive skattefritagelsesbestemmelse, fordi skattefriheden alene gjaldt for ”lønninger og ydelser”, men ikke pensionsudbetalinger. Det afgørende for, om spørger var indkomstskattepligtig af pensionsudbetalingerne, var herefter om spørger har haft bortseelses- eller fradragsret for indbetalingerne til pensionsordningen, jf. PBL § 53 A, stk. 5, 1. pkt. De indbetalte pensionsbidrag til spørgers pensionsordning, bestod af både arbejdsgiverbidrag og bidrag fra den ansatte. Det var Skatterådets vurdering, at spørger havde dokumenteret, at spørger ikke havde haft bortseelses- eller fradragsret for sit eget bidrag til pensionsordningen, hvorimod spørger ikke havde godtgjort, at spørger ikke havde haft bortseelsesret for arbejdsgiverens bidrag til pensionsordningen. Spørger vil derfor være indkomstskattepligtig af den del af pensionsudbetalingerne, der krone-for-krone svarer til de pensionsindbetalinger, som spørgerens arbejdsgiver havde indbetalt, og som spørger har haft bortseelsesret for, jf. PBL § 53 A, stk. 5, 1. pkt.

Det var endvidere Skatterådets opfattelse, at spørger i nærværende sag ikke kunne støtte ret på en tidligere afgørelse truffet af SKAT, der vedrørte betaling af pensionsafgift for ophævelse af spørgers kapitalpension, fordi SKATs vurdering af den faktuelle behandling af arbejdsgiverens pensionsbidrag i relation til den interne skat, der var lagt til grund i sagen, ikke kunne anses for korrekt, og de skattemæssige konsekvenser heraf, derfor ikke kunne lægges til grund i nærværende sag.

Hjemmel

Pensionsbeskatningsloven § 53 A, stk. 5.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 53 A, stk. 5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.A.10.4.2.3.4.  

Spørgsmål

  1. Er min udenlandske pension fra international organisation X indkomstskattepligtig i Danmark?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Jeg har været stabsmedarbejder i international X fra den 19XX til 20XX og havde fast bopæl i X-land.

Fra den 1. december 20XX er jeg tilflyttet Danmark i forbindelse med min pensionering.

International X er grundlagt ved en international konvention, som indrømmer frihed for national indkomstskat for organisationens stab. Til gengæld opkræves en intern skat, som tilflyder organisationen. Danmark er medlem af organisationen.

Ansættelsen indebærer også obligatorisk medlemskab i en pensionskasse. Pensionskassen er hjemmehørende i land-Y og det månedlige pensionsbeløb udbetales i Y-valuta. I ansættelsesperioden betales månedlige bidrag til pensionskassen henholdsvis af international organisation X og den enkelte medarbejder, hvor det bemærkes, at pensionsbidraget beregnes som en procentdel af bruttolønnen og indbetales efter betaling af den interne organisationsskat. Bidraget er således ikke genstand for skattefradrag ved indbetalingen.

I forbindelse med min pension fra international organisation X blev der krævet, at der skulle oprettes en konto hos bank-X. Beløbet udbetales til kontoen og overføres herefter til Danmark.

Yderligere oplysninger

I den forbindelse henviser jeg også til en tidligere afgørelse fra SKAT i forbindelse med udbetaling af en kapitalpension. I denne afgørelse anerkendte SKAT præmissen om skattefritagelse grundet manglende skattefradrag ved den oprindelige pensionsudbetaling fra international organisation X. SKAT modificerede derfor en tidligere afgørelse, men fastholdt at kapitalpensionen blev underkastet en afgift (netop fordi "afgift" ikke er en "skat"). Trods et par absolut anfægtbare, tekniske fejl i begrundelsen valgte jeg dengang ikke at anke afgørelsen pga. beløbets størrelse og stor arbejdstravlhed. Jeg henviser alligevel til denne sag, fordi den ser på de særlige forhold, som gør sig gældende for "sådan en som mig".

Den internationale organisation X’s protokol om immuniteter og særrettigheder beskriver operationelle forhold for organisationen og dens stab, herunder told- og skattefrihed såvel som juridisk (diplomatisk) immunitet for organisationen, samt medarbejdernes fritagelse for folkeregisteranmeldelse, juridisk immunitet i embedshandlinger, fritagelse for national indkomstskat for løn (men under forudsætning af underkastelse af intern beskatning), etc.

Medlemskab af international organisation X’s pensionskasse er obligatorisk for kontraktansatte stabsmedarbejdere, jf. international organisation X’s arbejdsregler. Da medlemskabet af pensionskassen således er en integral del af ansættelsesforholdet, er bidraget til pensionskassen en del af den kontraktlige ansættelse og dermed også en del af deres aflønning.

Bruttolønnen (gross emoluments) består af grundløn og div. tillæg (forsørgertillæg, bidrag til pensionskasse, bidrag til sygeforsikring, etc.). Bruttolønnen ("gross emoluments") er underkastet en intern skat. Efter fradrag af den interne skat trækkes bidrag til sygeforsikring og pension.

Jeg henviser i den forbindelse til international organisation X’s personaleregulativ, som bl.a. siger:

"1. The tax shall be due every month on the total salaries and emoluments of all kinds received from the Organisation by those liable to taxation, subject to the following provisions:

2. When determining the taxable income, account shall not be taken of such amounts of allowances, whether in the form of a lump sum or otherwise, in accordance with the Staff Rules and Regulations, as represent compensation for costs incurred in the course of the duties performed."

Som allerede nævnt er stabsmedarbejdernes løn underkastet en intern bruttobeskatning. Pensionsbidraget fratrækkes nettolønnen.

Den interne skat indgår i international organisation X’s regulære driftsbudget (til at reducere medlemsstaternes bidrag). Tidligere var denne indtægt udspecificeret i international organisation X’s offentligt tilgængeligt årsregnskab, men den interne skat opkræves naturligvis fortsat.

Spørger indsendte rettidigt "Erklæring L" til SKAT. Af erklæringen fremgår det, at spørger har anmodet om, at spørgers udenlandske pension omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med "Nej".

Jeg vil gerne tilføje følgende:                                                 

Uddrag af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5:

"Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1 pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog (…), "

Med henvisning til de ovenfor citerede bestemmelser i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, skal følgende forhold fremhæves i forbindelse med mit svar på høringsbrevet:

(Til de enkelte forhold har vi anført vores opfattelse)

1. Har jeg opgjort en skattepligtig indkomst til:

A. Danmark? Ja

B. Udlandet? Ja.

C. International organisation X? Nej - ifølge SKAT: ja

2. Har jeg medregnet min indkomst fra international organisation X ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst til:

A. Danmark? Nej, objektivt skattefritaget

B. Udlandet? Nej, objektivt skattefritaget

C. International organisation X? Nej, ikke relevant - ifølge SKAT: relevant

3. Har jeg haft bortseelsesret for arbejdsgiverindbetalinger til pensionsordningen i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige indkomst til:

A. Danmark? Nej, arbejdsgiverbidrag er objektivt skattefritaget

B. Udlandet? Nej, arbejdsgiverbidrag er objektivt skattefritaget

C. International organisation X? Nej, ikke relevant - ifølge SKAT: ja

4. Er den skat (internal tax), som fremgår af lønseddel for juli 20XX, en skat i skattelovgivningens forstand i:

A. Danmark? Nej, skatten afregnes ikke til det offentlige

B. Udlandet? Nej, skatten afregnes ikke til det offentlige

C. International organisation X? Nej, skatten afregnes ikke - hverken direkte eller indirekte - til det offentlige.

Spørgers kommentarer til SKATs opfattelse:

Det er SKATs opfattelse, at jeg har "selvangivet" en skattepligtig indkomst til international organisation X (arbejdsgiveren), og at der - ved denne opgørelse - har været bortseelsesret for de bidrag, som international organisation X (arbejdsgiveren) har indbetalt til international organisation X’s pensionskasse. Som følge heraf er det derfor SKATs opfattelse, at jeg - når jeg modtager pension fra international organisation X’s pensionskasse - løbende skal medregne de bidrag, som international organisation X (arbejdsgiveren) har indbetalt til international organisation X’s pensionskasse til min skattepligtige indkomst (i Danmark). Som det fremgår af ovenstående, erklærer jeg mig uenig i denne udlægning med den ovenfor angivne begrundelse.

Tillad mig afslutningsvis, at gentage bemærkningen i min mail om afgørelsen fra SKAT vedrørende udbetaling af kapitalpensionsopsparing i Danmark. SKAT anerkendte ganske vist, at det indbetalte beløb ikke skulle beskattes, men fastholdt afgiften på værditilvæksten, hvilket som jeg læser jeres bedømmelse, er i modstrid med, hvad der står i høringssvaret. 

For god ordens skyld vil jeg yderligere gentage, at jeg noterer mig den verserende ankesag under sagsbetegnelsen SKM2016.62.SR og antager, at såfremt Landsskatteretten skulle dømme til klagers fordel, at dette også vil finde anvendelse på min sag.   

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, om spørgers pension fra international organisation X er indkomstskattepligtig i Danmark?

Begrundelse

Sagen drejer sig om, hvorvidt spørger er indkomstskattepligtig af de pensionsudbetalinger, som spørger modtager fra sin pensionsordning hos international organisation X.

Spørger var stabsmedarbejder i international organisation X fra 19XX til den 1. december 20XX, og i ansættelsesperioden havde spørger fast bopæl i X-land. Den 1. december 20XX flyttede spørger tilbage til Danmark i forbindelse med sin pensionering.

Spørgers ansættelse i international organisation X indebar obligatorisk medlemskab i en pensionskasse, som er hjemmehørende i Y-land. I ansættelsesperioden indbetalte både spørger og international organisation X månedlige pensionsbidrag til spørgers pensionsordning.

Skattefritagelsesbestemmelsen i international organisation X’s konvention

Det er spørgers opfattelse, at spørgers samlede løn, herunder arbejdsgiverens pensionsindbetalinger til spørgers pensionsordning, er objektivt skattefritaget.

Danmark tiltrådte i år 19XX konventionen om international organisation X. Til konventionen for international organisation X er der knyttet en protokol, der blandt andet regulerer de ansattes privilegier og immuniteter.  

Det fremgår af protokollen, at international organisation X’s personale er undtaget for national indkomstskat af betalte lønninger og ydelser, såfremt international organisation X’s personale i stedet underkastes en intern skat, som fastsættes og opkræves af international organisation X. Det er af spørger oplyst, at international organisation X pålægger sine ansatte en sådan intern skat.

Henset til, at international organisation X’s personale er omfattet af en række privilegier og immuniteter som fastsat i protokollen, herunder skattefritagelsesbestemmelsen for lønninger og ydelser i protokollen, er SKAT enig med spørger i, at spørgers løn er objektivt skattefritaget.

Det er imidlertid SKATs opfattelse, at pensionsudbetalinger fra international organisation X ikke er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i protokollen, og derfor ikke er objektivt skattefritaget.

Det følger direkte af protokollen, at skattefritagelsesbestemmelsen for lønninger og ydelser ikke finder anvendelse på pensioner og livrenter, der betales af international organisation X til international organisation X’s tidligere ansatte.  

Dette medfører efter SKATs opfattelse, at konventionen og protokollen ikke hjemler fritagelse for national indkomstskat af pensionsudbetalingerne fra international organisation X.

Dette resultat er efter SKATs opfattelse også bedst stemmende med afgørelsen SKM2006.486.HR.

SKM2006.486.HR vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt den i værtsoverenskomsten mellem WHO og Danmark indeholdte skattefritagelsesbestemmelse vedrørende gager og ydelser ydet til "organisationens embedsmænd" tillige omfatter pensionsudbetalinger. Højesteret fandt, at værtsoverenskomstens skattefritagelsesbestemmelse, som er identisk med en tilsvarende bestemmelse i FN-konventionen, efter en sproglig fortolkning - i sammenhæng med reglerne om immunitet - alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN’s organisationer. Pensionsydelser var derfor ikke omfattet af skattefritagelsen. Der var ikke grundlag for at betragte appellantens pension som en udskudt lønudbetaling, og det fandtes at være uden betydning, at appellanten under sin ansættelse har betalt skat til FN af den del af hendes løn, som har udgjort hendes egenbetaling til pensionen.

Den i det bindende svar relevante skattefritagelsesbestemmelse har en ensartet ordlyd på dansk og engelsk som den skattefritagelsesbestemmelse, som Højesteret i SKM2006.486.HR vurderede rækkevidden af.

Skattefritagelsesbestemmelsen for international organisation X foreskriver, at "lønninger og ydelser", er fritaget for national beskatning, forudsat at international organisation X’s ansatte pålægges en intern skat. Den engelske version af protokollen betegner "lønninger og ydelser" som "salaries and emoluments".  

Skattefritagelsen for WHO ansatte var i SKM2006.486.HR hjemlet i FN-konventionen art. V, stk. 18, der har følgende ordlyd: "De Forenede Nationers Embedsmænd skal […] fritages for Beskatning af de Gager og Ydelser, der ydes dem af de Forenede Nationer; […]". Endvidere var skattefritagelsen hjemlet i værtsoverenskomsten, der er enslydende med FN-konventionens artikel. V, stk. 18, og som har følgende, engelske ordlyd: "(1) Officials of the Organization, irrespective of nationality, shall: be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity; be exempt from taxation in respect of the salaries and emoluments paid to them by the Organization. "

Som det fremgår af de citerede bemærkninger, anvendes der i skattefritagelsesbestemmelsen i protokollen en ordlyd ("lønninger eller ydelser" eller på engelsk "salaries and emoluments"), som er ensartet med ordlyden af skattefritagelsesbestemmelsen i FN-konventionen og værtsoverenskomsten for WHO ansatte ("gager og ydelser" eller på engelsk "salaries and emoluments"), som Højesteret tog stilling til i SKM2006.486.HR.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at skattefritagelsesbestemmelsen i protokollen for international organisation X - som også var resultatet i SKM2006.486.HR - alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i international organisation X, idet skattefriheden alene gælder for "lønninger og ydelser" eller "salaries and emoluments", men ikke for pensionsudbetalinger.

Det er således SKATs opfattelse, at pensionsudbetalingerne fra international organisation X, herunder den del af pensionsudbetalingerne, der hidrører fra arbejdsgiverens pensionsindbetalinger, ikke er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i protokollen. Det skal derfor afgøres efter intern dansk ret, om spørger skal indkomstbeskattes af pensionsudbetalingerne fra international organisation X.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Spørger har rettidigt indsendt "Erklæring L", og spørger har valgt at pensionsordningen skal beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. Vurderingen af, om spørger er indkomstskattepligtig af sin udenlandske pension, skal derfor ske efter denne bestemmelse.

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt., at udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af stk. 1, til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst.

Bestemmelsen i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, fører til, at den del af udbetalingen fra en pensionsordning, som der er opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for enten i Danmark eller i udlandet, skal beskattes på udbetalingstidspunktet.

Ved lov nr. 1561 af 21. december 2010, § 2, nr. 21, blev pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt., ændret til den nugældende ordlyd. Af de særlige bemærkninger til ændringsbestemmelsen, som fremsat i lovforslag nr. 76 af 17. november 2010, § 2, nr. 21 fremgår: 

"Meningen med bestemmelsen er, at også den del af udbetalinger, der svarer til indbetalinger, som en arbejdsgiver har foretaget på en arbejdsgiverordning, og for hvilke den ansatte har haft bortseelsesret ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at ikke kun udbetalinger, der modsvarer indbetalinger, som en person har foretaget på en privattegnet ordning med fradragsret, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. "

Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt., omfatter således også det tilfælde, hvor arbejdstageren har haft bortseelsesret ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de pensionsindbetalinger, som arbejdsgiveren har foretaget på arbejdstagerens pensionsordning.

Det er spørgers opfattelse, at spørger i forbindelse med sit ansættelsesforhold hos international organisation X ikke har haft nogen skattepligtig indkomst til hverken Danmark, udlandet eller international organisation X, fordi spørgers løn og pension er objektivt skattefritaget. Af denne årsag er det spørgers opfattelse, at spørger ikke har haft bortseelsesret for arbejdsgiverens pensionsindbetalinger. 

Herudover er det spørgers opfattelse, at den interne skat, som international organisation X opkræver, ikke er en skat i skattelovgivningens forstand, fordi skatten ikke afregnes til det offentlige - hverken direkte eller indirekte.  

SKAT er ikke enig med spørger i disse betragtninger. 

Dansk ret indeholder ingen definition af, hvad der skal forstås ved begrebet "skat". Det er SKATs opfattelse, at begrebet "skat" skal forstås som en pligtmæssig betaling til det offentlige, der ikke er betaling for en tilsvarende eller speciel modydelse fra det offentlige, jf. også SKM2016.62.SR 

Spørger har oplyst, at den interne skat, som international organisation X’s ansatte pålægges, indgår i international organisation X’s regulære driftsbudget og anvendes til at reducere medlemsstaternes bidrag til international organisation X. Spørger har til brug for sagen fremlagt international organisation X’s årsrapport fra 19XX, hvoraf det fremgår, at "internal tax" indgår i international organisation X’s regnskab som en indtægt.

Det fremgår af protokollen, at international organisation X ensidigt kan pålægge sine ansatte en "beskatning". Det er SKATs opfattelse, at det må have formodningen for sig, at denne "beskatning" er pligtmæssig (og således ikke valgfri for de ansatte), eftersom skatteindtægterne fra de ansatte anvendes til international organisation X’s regulære driftsbudget (til at reducere medlemsstaternes bidrag).

International organisation X består af en række medlemslande, herunder Danmark, som bidrager til organisationens anlægsudgifter og løbende driftsudgifter.

Det øverste organ i international organisation X er af medlemsstaterne tildelt kompetence til at pålægge sine ansatte en intern beskatning. Det er endvidere medlemsstaterne, der har ejendomsretten til international organisation X’s aktiver, såfremt international organisation X opløses.

Henset til det faktum at international organisation X er ejet og finansieret af medlemsstaterne, og at medlemsstaterne har tildelt det øverste organ i international organisation X (hvis medlemmer er udpeget af medlemsstaterne) kompetencen til at pålægge international organisation X’s ansatte en intern beskatning, er det SKATs opfattelse, at den interne beskatning i sidste ende må anses for endeligt fastsat af medlemsstaterne, herunder at den interne skat i sidste ende også tilfalder medlemsstaterne (via reduktion af bidraget til international organisation X). 

Det er på ovenstående baggrund SKATs vurdering, at den interne skat, som international organisation X opkræver af sine ansatte, opfylder kriterierne for at udgøre en skat i skattelovgivningens forstand. Det er derfor SKATs opfattelse, at spørger har haft (og opgjort) en skattepligtig indkomst i udlandet, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt.

Skatterådet har i SKM2016.62.SR præciseret, at pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt., omfatter bortseelses- eller fradragsret ved opgørelsen af alle former for grundlag for opkrævning af indkomstskat, og uanset om det retssubjekt, der er berettiget til at foretage opkrævningen af skatten, er en international organisation. 

Det afgørende ved vurderingen af, om spørger er indkomstskattepligtig af pensionsudbetalinger, er således om spørger har haft bortseelsesret- eller fradragsret for pensionsindbetalingerne til pensionsordningen.

Det fremgår af bemærkningerne til pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, at der gælder en formodning for, at der enten har været fradragsret eller bortseelsesret for alle indbetalingerne til pensionsordningen. Det er således spørger, der skal godtgøre, at spørger ikke har haft fradragsret eller bortseelsesret for pensionsindbetalingerne.

Spørgers dokumentation for, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for pensionsindbetalingerne

Spørger har med henvisning til den vedlagte dokumentation anført, at spørger ikke har haft bortseelses- eller fradragsret for pensionsindbetalingerne til pensionsordningen. Spørger har yderligere anført, at henholdsvis arbejdsgiverens og spørgers eget pensionsbidrag blev beregnet som en procentdel af bruttolønnen som indbetales til spørgers pensionsordning efter betaling af den interne skat, hvorfor spørger ikke har haft en skattebegunstigelse ved pensionsindbetalingerne. 

Spørger har vedlagt to lønsedler fra 19XX og 20XX og en erklæring fra sin tidligere arbejdsgiver som dokumentation for, at spørger ikke har haft bortseelses- eller fradragsret for pensionsindbetalingerne.

Lønsedlen fra 19XX

Det fremgår af den fremlagte lønseddel, at spørger i 19XX havde en månedlig "gross salary" (bruttoløn) på XXXX. Af bruttolønnen blev der fratrukket XXXX i intern skat, således at spørger efter fratræk af intern skat havde en "basic salary" (grundløn) på XXXX.

Endvidere følger det af lønsedlen, at spørger i tillæg til grundlønnen fik en række allowances (godtgørelser) i form af "head of family allowance", "children’s allowance" og "non-residence allowance" på i alt XXX.

Den samlede sum af "basic salary" og "allowances" udgjorde samlet XXXX i "emoluments" (vederlag).

Af det samlede vederlag betegnet "emoluments" på i alt XXXX blev der fratrukket i alt XXX, herunder spørgers eget pensionsbidrag til sin pensionsordning på XXX. "Net emoluments" (nettovederlag) udgjorde herefter XXXX.

Endvidere ses det af lønsedlen, at spørger i tillæg til "net emoluments" (nettovederlaget) på XXXX fik et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag til sin pensionsordning på XXX.

Spørgers eget pensionsbidrag til sin pensionsordning udgjorde X % af "basic salary" (grundlønnen), mens arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning udgjorde XX % af "basic salary" (grundlønnen). 

Lønsedlen 20XX

Det fremgår af den fremlagte lønseddel, at spørger i 20XX havde en månedlig "gross salary" (bruttoløn) på XXXXX euro. Af bruttolønnen blev der fratrukket XXXX euro i intern skat, således at spørger efter fratræk af intern skat havde en "basic salary" (grundløn) på XXXX euro.

Endvidere følger det af lønsedlen, at spørger i tillæg til grundlønnen fik en række "allowances" (godtgørelser) i form af "Household Allowance" og "Expatriation Allowance Europe" på i alt XXXX euro.

Den samlede sum af "basic salary" og "allowances" udgjorde samlet XXXX euro. Af beløbet på XXXX euro blev der fratrukket i alt XXXX euro, herunder spørgers eget pensionsbidrag til sin pensionsordning på XXXX euro. "Net emoluments" (nettovederlag) udgjorde herefter XXXX euro.

Herudover fremgår det af lønsedlen, at spørger i tillæg til "net emoluments" (nettovederlaget) fik udbetalt en række beløb ("Other Payments") betegnet "Settlement of (…) " på i alt XXXX euro. Spørger har oplyst, at disse beløb udgør refusion af rejseudgifter for tjenesterejser, og derfor ikke er en lønindtægt.

Den samlede sum af "net emoluments" på XXXX euro og "Other Payments" på XXXX euro udgjorde i alt XXXX euro til månedlig udbetaling til spørger. 

Endvidere ses det af lønsedlen, at spørgers arbejdsgiver i tillæg til spørgers øvrige løn har indbetalt et beløb på XXXX euro til spørgers pensionsordning. 

Spørgers eget pensionsbidrag til sin pensionsordning udgjorde XX % af "basic salary" (grundlønnen), mens arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning udgjorde XX % af "basic salary" (grundlønnen).

Pensionsudbetalinger, som hidrører fra spørgers egne pensionsindbetalinger

Det fremgår af de af spørger fremlagte lønsedler, at der er fratrukket intern skat af spørgers "gross salary" (bruttoløn), hvorefter "basic salary" (grundlønnen) fremkommer.

Det ses af lønsedlerne, at spørgers egen andel af lønperiodens samlede pensionsindbetalinger til pensionsordningen hidrører fra spørgers nettoløn. Det er på denne baggrund SKATs vurdering, at der er betalt intern skat af de midler, som spørger selv har brugt til at indbetale på sin pensionsordning. Spørger har derfor ikke haft bortseelses- eller fradragsret for sin egen andel af pensionsindbetalingerne. 

Spørger er derfor ikke indkomstskattepligtig af den del af pensionsudbetalingerne, som krone-for-krone svarer til de pensionsindbetalinger, som spørger selv har betalt og ikke har haft bortseelsesret for, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt. 

Pensionsudbetalinger, som hidrører fra arbejdsgiverens pensionsindbetalinger

Som tidligere nævnt har spørger fremhævet, at arbejdsgiverens pensionsbidrag blev beregnet som en procentdel af bruttolønnen og indbetalt til spørgers pensionsordning efter betaling af den interne skat, hvorfor spørger ikke har haft en skattebegunstigelse ved pensionsindbetalingerne.

SKAT er ikke enig med spørger i, at arbejdsgiverens pensionsbidrag blev beregnet som en procentdel af spørgers bruttoløn. Det fremgår af lønsedlen fra 19XX, at arbejdsgiverens månedlige pensionsbidrag til spørgers pensionsordning udgjorde XX % eller XXX. Det fremgår ikke specifikt af lønsedlen, om arbejdsgiverens pensionsbidrag på XX % er beregnet med udgangspunkt i "basic salary" eller "gross salary". Henset til, at spørgers "basic salary" i 19XX var på XXXX, og arbejdsgiverens pensionsbidrag på XXX udgjorde XX % af beløbet på XXXX, er det SKATs opfattelse, at arbejdsgiverens pensionsbidrag er beregnet med udgangspunkt i "basic salary" og ikke "gross salary".      

Af de fremlagte lønsedler ses det, at spørgers arbejdsgiver hver måned har indbetalt pensionsbidrag til spørgers pensionsordning. I 19XX udgjorde arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning XX % af "basic salary" (grundlønnen). I 20XX fremgår procentsatsen for pensionsbidragene ikke af lønsedlen, men arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning er beregnet til XX % af "basic salary" (grundlønnen).

SKAT er endvidere heller ikke enig med spørger i, at der er fratrukket intern skat af arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning.

Det kan ikke ud fra lønsedlerne konstateres, hvordan spørgers "gross salary" (bruttoløn) er beregnet og sammensat. Det fremgår således ikke udtrykkeligt af lønsedlerne, hvilke lønkomponenter, der indgår i spørgers "gross salary". Det kan derfor ikke specifikt ses, om arbejdsgiverens pensionsindbetalinger til spørgers pensionsordning indgår som en del af spørgers "gross salary" (bruttoløn).

Det er SKATs opfattelse, at arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning ikke indgår i spørgers "gross salary", men er holdt adskilt fra spørgers "gross salary", eftersom arbejdsgiverens månedlige pensionsbidrag til spørgers pensionsordning fremgår af en særskilt rubrik på lønsedlen. Endvidere er arbejdsgiverens samlede årlige pensionsbidrag til spørgers pensionsordning opsummerede i en anden særskilt rubrik.

Det kan af lønsedlerne ses, at det alene er spørgers "gross salary", der har været genstand for intern beskatning.

Henset til, at arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning efter SKATs opfattelse ikke har udgjort en bestanddel af spørgers "gross salary", er det SKATs opfattelse, at arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning derfor har været omfattet af en bortseelsesret.

Spørger har desuden fremlagt et underskrevet certifikat fra sin tidligere arbejdsgiver, hvoraf det bl.a. fremgår: "According to […] of the […] Protocol staff members are subject to internal taxation and thus exempted from national income tax. The internal tax is deducted from the gross salary and before deduction of social security contributions."

Af den citerede passus fra certifikatet fremgår, at den skattemæssige behandling af "social security contributions", foregår derved, at spørgers bruttoløn undergives en intern beskatning, hvorefter der af nettolønnen indbetales til "social security contributions". Det ses af lønsedlerne, at pensionsbidrag er omfattet af begrebet "social security contributions."

Som det fremgår af ovenstående, følger det af lønsedlerne, at den interne skat er fratrukket "gross salary" før reduktion af spørgers egne pensionsbidrag, og at SKAT er enige med spørger i, at spørgers eget pensionsbidrag er behandlet i overensstemmelse med det, der fremgår af certifikatet.

Den del af "social security contributions", der udgør arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning, er imidlertid efter SKATs opfattelse ikke behandlet i overensstemmelse med indholdet af certifikatet.

Det kan hverken ses af certifikatet eller af lønsedlerne, hvilke lønkomponenter, der indgår i spørgers "gross salary" (bruttoløn). Som tidligere fremhævet, er det SKATs vurdering, at arbejdsgiverens pensionsbidrag har været omfattet af en bortseelsesret, fordi det ikke fremgår af lønsedlerne, at det er en del af spørgers "gross salary", og at beløbet ikke ses at være fradraget i den beskattet lønindkomst.

Spørger har endvidere henvist til international organisation X’s personaleregulativ, hvoraf det fremgår, at den interne skat omfatter den samlede løn ("total salaries") og alle godtgørelser ("emoluments of all kinds"), men at visse kompensationer ikke indgår i den skattepligtige indkomst.

SKAT har anmodet spørger om at fremlægge international organisation X’s personaleregulativ, hvilket ikke har været muligt for spørger.

Den af spørger citerede bestemmelse fra international organisation X’s personaleregulativ definerer ikke, hvilke lønkomponenter, der indgår i "total salaries", herunder om hvorvidt arbejdsgiverens pensionsbidrag er indeholdt i "total salaries". Bestemmelsen i personaleregulativet ændrer ikke SKATs opfattelse af, at arbejdsgiverens pensionsbidrag ikke er indeholdt i spørgers "gross salary" (bruttolønnen), og derfor ikke har været genstand for den interne beskatning. 

SKAT finder på denne baggrund, at spørger ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at der ikke har været bortseelsesret for arbejdsgiverens pensionsbidrag til spørgers pensionsordning.

Spørger vil derfor være indkomstskattepligtig af den del af pensionsudbetalingerne, som krone-for-krone svarer til de pensionsindbetalinger, som spørgers arbejdsgiver har indbetalt, og som spørger har haft bortseelsesret for, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt.

Vedrørende SKATs tidligere afgørelse om pensionsafgift på kapitalpension (utrykt)

Spørger har endvidere henvist til en afgørelse truffet af SKAT, som argument for, at SKAT tidligere har anerkendt, at spørger hverken har haft bortseelses- eller fradragsret for sine pensionsindbetalinger.

Sagen drejede sig om, at spørger i forbindelse med ophævelse af en arbejdsgiveradministreret kapitalpension i 20XX betalte en pensionsafgift på 37,3 pct. I den forbindelse gjorde spørger indsigelse imod afgiften, fordi spørger var af den opfattelse, at spørger ikke havde haft fradragsret for pensionsindbetalingerne til kapitalpensionen. Det var spørgers opfattelse, at spørger ikke var afgiftspligtig af pensionsudbetalingen efter pensionsbeskatningslovens § 32, stk. 1, og derfor havde krav på tilbagebetaling af afgiften.

SKAT fandt på baggrund af de fremlagte lønsedler det godtgjort, at spørger ikke havde haft bortseelses- eller fradragsret for pensionsindbetalingerne til kapitalpensionen, hvorfor spørger ikke var afgiftspligtig af den del af udbetalingerne, der svarede til indbetalingerne på ordningen, som spørger ikke havde haft fradragsret for, jf. pensionsbeskatningslovens § 32, stk. 1. 

I afgørelsen blev det lagt til grund, at samtlige pensionsindbetalinger til spørgers kapitalpension ikke var omfattet af en bortseelses- eller fradragsret. Afgørelsen ses ikke at sondre mellem spørgers egne pensionsbidrag og arbejdsgiverens pensionsbidrag, men behandlede pensionsindbetalingerne ens. Det er således implicit lagt til grund i afgørelsen, at henholdsvis spørgers eget pensionsbidrag og arbejdsgiverens pensionsbidrag til kapitalpensionen, har været undergivet samme skattemæssige behandling, dvs. at der ikke har været bortseelsesret- eller fradragsret for pensionsindbetalingerne.

Det fremgår af sagen, at både spørger og spørgers arbejdsgiver indbetalte til spørgers kapitalpension i perioden 19XX-19XX.

Den dokumentation, som spørger fremlagde til brug for 20XX-afgørelsen, er næsten identisk med den dokumentation, som spørger har fremlagt til brug for nærværende sag. Der er således fremlagt samme certifikat og en række lønsedler fra samme ansættelsesforhold til brug for begge sager.

Sammenholdes de lønsedler, der er brugt som dokumentation for, at der ikke har været bortseelses- eller fradragsret for pensionsindbetalingerne til kapitalpensionen (20XX-afgørelsen), med de lønsedler, der er brugt som dokumentation for, at der ikke har været bortseelses- eller fradragsret for pensionsindbetalingerne til pensionen hos international organisation X (nærværende sag), ses det, at beskatningen af såvel arbejdsgiverens som spørgers egen del af pensionsindbetalingerne til begge pensionsordninger sker på samme måde.

Det fremgår af sammenligningen af lønsedlerne, at spørgers egne pensionsindbetalinger til både kapitalpensionen og pensionen hos international organisation X hidrørte fra midler, der har været betalt intern skat af. Derimod kan det ikke ud fra lønsedlerne ses, om arbejdsgiverens pensionsbidrag til kapitalpensionen og pensionen hos international organisation X har været indeholdt i spørgers "gross salary", og dermed været undergivet den interne beskatning. Det ses af lønsedlerne, at arbejdsgiverens pensionsbidrag til henholdsvis spørgers kapitalpension og pensionen hos international organisation X fremgår af en særskilt rubrik på lønsedlen, som ikke ses at have været genstand for intern beskatning. Det er derfor SKATs opfattelse, at arbejdsgiverens pensionsbidrag til henholdsvis spørgers kapitalpension og pension hos international organisation X har været omfattet af en bortseelsesret.

På baggrund af ovenstående gennemgang og sammenligning af de fremlagte lønsedler, er det SKATs opfattelse, at den del af SKATs tidligere afgørelse, der vedrører den skattemæssige bedømmelse af, om spørger havde bortseelsesret for arbejdsgiverens pensionsbidrag, ikke kan anses at være i overensstemmelse med de faktiske forhold og derfor ikke er korrekt. Som følge af, at SKATs vurdering af den skattemæssige behandling af arbejdsgiverens pensionsbidrag i den tidligere sag ikke kan anses for korrekt, er det SKATs nuværende opfattelse, at den tidligere afgørelse ikke kan lægges til grund i nærværende sag.

For så vidt angår spørgers bemærkning om, at der skulle være modstrid med, hvad der står på høringssvaret og SKATs tidligere afgørelse, bemærker SKAT, at den skattemæssige behandling af værditilvækst efter henholdsvis PBL §§ 32 og 53 A, stk. 5, ikke er ens.

For pensionsordninger omfattet af PBL § 32 beskattes afkastet ikke løbende, men som en del af udbetalingen, og er derfor afgiftspligtig.

Efter PBL § 53 A, stk. 5, beskattes afkastet løbende og medtages derfor ikke ved beskatningen af udbetalingen. 

Det er derfor SKATs opfattelse, at det ikke er modstridigt, at SKAT pålagde afgift på værditilvæksten (afkastet) af kapitalpensionen, og nærværende bindende svar, hvor værditilvæksten på international organisation X pensionen beskattes løbende.

Opsummering

Spørgsmålet i sagen er, om spørger er indkomstskattepligtig af de pensionsudbetalinger, som spørger modtager fra sin pensionsordning hos international organisation X.

Spørger var i perioden 19XX-20XX ansat hos international organisation X. I ansættelsesperioden indbetalte både spørger og spørgers arbejdsgiver pensionsbidrag til spørgers pensionsordning.

International organisation X’s personale er omfattet af en række privilegier og immuniteter, herunder en skattefritagelsesbestemmelse, der fastslår, at international organisation X’s personale er undtaget for national indkomstskat af betalte lønninger og ydelser, fordi international organisation X’s personale i stedet underkastes en intern beskatning, der opkræves og fastsættes af international organisation X.

Det er SKATs opfattelse, at den interne skat, der opkræves af international organisation X, er en skat i traditionel forstand, og at pensionsudbetalingerne fra international organisation X ikke er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, hvorfor det skal afgøres efter intern dansk ret, om spørger skal indkomstbeskattes af pensionsudbetalingerne.

Spørger indsendte rettidigt erklæring "L", og spørger valgte at pensionsordningen skal beskattes efter PBL § 53 A.

Af PBL § 53 A, stk. 5, fremgår, at pensionsudbetalinger fra en pensionsordning omfattet af PBL § 53 A, som svarer til indbetalinger til ordningen, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der gælder en formodning for, at enten har været fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen, og det er spørger, der skal godtgøre, at der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for pensionsindbetalingerne.

Efter en gennemgang af den af spørger fremlagte dokumentation (lønsedler og arbejdsgivercertifikat m.v.), er det SKATs opfattelse, at spørger ikke har haft fradragsret for spørgers egne pensionsindbetalinger til pensionsordningen. Spørger er derfor ikke indkomstskattepligtig af den del af pensionsudbetalingerne, som krone-for-krone svarer til de pensionsindbetalinger, som spørger selv har indbetalt og ikke haft bortseelsesret for, jf. PBL § 53 A, stk. 5, 1. pkt.

Det er derimod SKATs opfattelse, at spørger har haft bortseelsesret for arbejdsgiverens (international organisation X) pensionsindbetalinger, og spørger er derfor indkomstskattepligtig af den del af pensionsindbetalingerne, som krone-for-krone svarer til de pensionsindbetalinger, som spørgers arbejdsgiver har indbetalt, jf. PBL § 53 A, stk. 5, 1. pkt. 

Endvidere er det SKATs opfattelse, at spørger i nærværende bindende svar ikke kan støtte ret på en afgørelse truffet af SKAT, der vedrørte betaling af pensionsafgift for ophævelse af spørgers kapitalpension i 20XX. Det er SKATs vurdering, at SKATs vurdering af den skattemæssige behandling af arbejdsgiverens pensionsbidrag i den tidligere afgørelse ikke kan anses for korrekt, og derfor ikke kan lægges til grund i nærværende sag.    

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 53 A

§ 53 A. Reglerne i stk. 2-5 gælder for

1) (…)

3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,

(…)

Stk. 2. (…)

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse. (…)

Forarbejder

Bemærkninger til L9 2007/2, §1 nr. 35 (Vedtaget som Lov nr. 1534 af 19. december 2007, §1 nr. 38)

"Som følge af, at området for ordninger, der omfattes af lovens § 53 A, udvides til også at omfatte pensionsordninger, som har været godkendt af SKAT efter lovens § 15 D, er det nødvendigt, at der i lovens § 53 A skabes hjemmel til beskatning af udbetalinger fra sådanne pensionsordninger. Den foreslåede bestemmelse i stk. 5 fører til, at den del af udbetalingen fra en pensionsordning, som der er opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for enten i Danmark eller i udlandet, skal beskattes på udbetalingstidspunktet.

Princippet bag den foreslåede bestemmelse er delvist (jf. om den skattemæssige behandling af værditilvæksten nedenfor) det samme som i den foreslåede bestemmelse i lovens § 20, stk. 4, jf. lovforslagets § 1, nr. 17, om beskatning af udbetalinger fra ordninger omfattet af lovens afsnit I, samt den foreslåede bestemmelse i lovens § 32, jf. lovforslagets § 1, nr. 23, om afgifter af udbetalinger fra ordninger omfattet af lovens afsnit I.

Der kan være forsikringstagere mv., som efter den gældende beskatningsregel i lovens § 53 A, stk. 5, ikke beskattes af udbetalinger fra ordninger omfattet af lovens § 53 A, også selvom der i et vist omfang har været fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne i et andet land. Forslaget betyder, at der fremover vil være symmetri mellem den skattemæssige behandling af ind- og udbetalinger for disse personer.

Efter den gældende bestemmelse i lovens § 53 B, stk. 6, 2. pkt., medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Det foreslås, at denne lempelige beskatning også skal finde anvendelse for udbetalinger, der sker efter den foreslåede bestemmelse i lovens § 53 A, stk. 5. Der foreligger en formodning for, at der har været enten fradragsret eller bortseelsesret for alle indbetalinger til pensionsordningen. Det er således op til indehaveren af pensionsordningen at dokumentere eller sandsynliggøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Dette gælder også, hvor indbetalingerne ligger langt tilbage i tid, hvor det kan være vanskeligt for indehaveren at fremskaffe dokumentationen, som for eksempel en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder.

Det er kun den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen har foretaget, og som der har været fradrag for enten her eller i udlandet, som skal beskattes. Det vil sige, at den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen har foretaget, og som der ikke har været fradrag for enten her eller i udlandet, ikke skal beskattes.

Den del af udbetalingen, der hidrører fra værditilvæksten på ordningen, skal heller ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Det gælder såvel værditilvæksten på indbetalinger, som der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, som værditilvæksten på indbetalinger, der har været skattebegunstigede.

Afkastet fra ordningen beskattes på linje med afkast af fri opsparing. Der er således ikke nogen fordel ved at indskyde ledig likviditet på en ordning omfattet af § 53 A i forhold til en almindelig bankkonto. Der er derfor ikke behov for, at udbetaling af afkast medregnes i den skattepligtige indkomst.

For at illustrere virkningerne af den foreslåede bestemmelse kan følgende eksempel opstilles:

En person, som ejer en udenlandsk pensionsordning, hvor der i udlandet har været fradragsret i en periode på 10 år med årlige indbetalinger på 50.000 kr., flytter til Danmark, hvor personen ikke kan få godkendt ordningen efter §§ 15 C eller 15 D. Ordningen opfylder heller ikke betingelserne for at være omfattet af lovens § 53 B. Personen fortsætter med at foretage indbetalinger uden fradragsret i en periode på 5 år med årlige indbetalinger på 50.000 kr. Samlet indestående på pensionsordningen på opgørelsestidspunktet er inkl. værditilvæksten 1.000.000 kr., hvoraf de 500.000 kr. svarer til indbetalinger foretaget med fradragsret, som herefter vil være skattepligtige ved udbetalingen.

Pensionsordningen udbetales. Den del på 500.000 kr. (af den samlede ordning), som vedrører perioden med fradragsret, skal medregnes til den skattepligtige indkomst, fordi denne del hidrører fra indbetalinger foretaget med fradragsret. Resten af udbetalingen er skattefri.

Hvis det ikke er muligt at foretage en begrundet opgørelse af, hvilken del af ordningen, der hidrører fra indbetalingerne, som der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, må skattemyndighederne være berettiget til at foretage en skønsmæssig opdeling af ordningen ud fra de foreliggende oplysninger. "

Lovforslag af 17. november 2010, nr. 76, § 2, nr. 21, vedtaget som lov nr. 1561 af 21. december 2010.

"Til nr. 21

Det er i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt., fastsat, at udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det omfang, de modsvares af indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet.

Bestemmelsen er indført ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 om fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger, hvorved der blev indført fradragsret for indbetalinger til godkendte udenlandske pensionsordninger i et andet EU/EØS land. Bestemmelsen har for pensionsordninger, der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere, virkning fra og med den 1. januar 2010. Bestemmelsen i § 53 A, stk. 5, indebærer beskatning af udbetalinger i videre omfang end de modsvarende indbetalinger, som der har været fradragsret for enten her i landet eller i et andet EU/EØS land. Det vil sige, at efter bestemmelsen beskattes udbetalinger, der modsvarer indbetalinger, som der har været fradragsret eller bortseelsesret for i et land uden for EU/EØS.

Meningen med bestemmelsen er, at også den del af udbetalinger, der svarer til indbetalinger, som en arbejdsgiver har foretaget på en arbejdsgiverordning, og for hvilke den ansatte har haft bortseelsesret ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at ikke kun udbetalinger, der modsvarer indbetalinger, som en person har foretaget på en privattegnet ordning med fradragsret, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det foreslås derfor at affatte pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt., på ny, således at den får det indhold, der har været hensigten.

Det foreslås at affatte bestemmelsen således, at udbetalinger til den personkreds, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 55, fra pensionsordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren, har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for enten her i landet eller i udlandet, skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Konsekvensen af bestemmelsen er, at også indbetalinger, som en arbejdsgiver har foretaget på en pensionsordning, og som den ansatte har bortseelsesret for ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal medregnes til den skattepligtige indkomst. "

Praksis

SKM2006.486.HR. Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt den i værtsoverenskomsten mellem WHO og Danmark indeholdte skattefritagelsesbestemmelse vedrørende gager og ydelser ydet til "organisationens embedsmænd" tillige omfatter pensionsudbetalinger. Højesteret fandt, at værtsoverenskomstens skattefritagelsesbestemmelse, som er identisk med en tilsvarende bestemmelse i FN-konventionen, efter en sproglig fortolkning - i sammenhæng med reglerne om immunitet - alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN’s organisationer. Der var ikke grundlag for at betragte appellantens pension som en udskudt lønudbetaling, og det fandtes at være uden betydning, at appellanten under sin ansættelse har betalt skat til FN af den del af hendes løn, som har udgjort hendes egenbetaling til pensionen.

I SKM2016.62.SR fandt Skatterådet, at en tidligere FN-ansat var indkomstskattepligtig af den del af pensionsudbetalingerne fra FN’s pensionsfond, som krone-for-krone svarede til de pensionsindbetalinger, som FN havde indbetalt til den ansattes pensionsordning, og som den ansatte havde haft bortseelsesret for, jf. pensionsbeskatningslovens § 53, A, stk. 5, 1. pkt. Ved afgørelsen lagde Skatterådet bl.a. vægt på, at arbejdsgiverens pensionsindbetalinger til den ansattes pensionsordning ikke var indeholdt i den ansattes bruttoløn, og at arbejdsgiverens pensionsbidrag derfor ikke indgik i beregningsgrundlaget for den interne skat. Skatterådet fandt på den baggrund, at den ansatte havde haft bortseelsesret for arbejdsgiverens pensionsindbetalinger.

(Sagen er påklaget til Landsskatteretten).   

(…)