Indhold

Dette afsnit handler om de frister for sagsbehandling, der finder anvendelse, når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender den særlige deklarationsprocedure, der er lovfæstet i SFL § 20 a og beskrevet i afsnit A.A.7.4.10.

Afsnittet handler også om de særlige regler om afgørelse om vurdering af fast ejendom, der finder anvendelse, når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender den særlige deklarationsprocedure.

Til afsnittet er knyttet et underafsnit A.A.7.9.2.1, der dels handler om de særlige regler i SFL § 20 b om genbehandling af afgørelser om ejendomsvurdering, der er truffet i afgørelsesperioden, uden at der i afgørelsen er taget stilling til alle oplysninger, der er indgået i afgørelsesperioden, dels handler om reglerne i SFL § 20 b, der regulerer, hvilke konsekvenser en klage kan få for genbehandlingen og afgørelser om nægtelse af genbehandling.

Afsnittet indeholder:

  • Sagsbehandlingsfrister - vurdering af fast ejendom (A.A.7.9.1)
  • Særlige regler om afgørelse - vurdering af fast ejendom (A.A.7.9.2)

Regel

De særlige regler om fastsættelse af frister ved deklaration og om Vurderingsstyrelsens afgørelser om vurdering af fast ejendom, der foretages efter forudgående deklaration, er lovfæstet i  SFL kapitel 7 a, der er indført ved lov nr. 688 af 8. juni 2017  og justeret ved lov nr. 278 af 17. april 2018.  SFL er senest opdateret ved LBK nr. 678 af 31/05/2018.

Der er tale om en ny procedure, og der er ved lovenes ikrafttræden henholdsvis den 1. januar 2018 og den 1. juli 2018 derfor ingen eksisterende praksis.