Dato for udgivelse
22 Feb 2018 14:52
SKM-nummer
SKM2018.84.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-3085042
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattefritagelse, dobbeltbeskatningsaftale, Frankrig, pension
Resumé

En ansat på en ambassade, der havde oprettet en privat pensionsordning i et dansk pensionsselskab, måtte anses for skattepligtig af udbetalingerne på pensionsordningen.

 

Reference(r)

§ 6 i lov nr. 85 af 20. februar 2008, som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009, § 1, nr. 2, og med virkning fra indkomståret 2009
Artikel 12 i den dagældende dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 8. februar 1957

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.F.9.2.6.4.2.2.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.F.8.2.2.18.1.

SKAT har givet afslag på anmodning om skattefritagelse af udbetaling fra pensionsordning.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse

Faktiske oplysninger
Klageren er fuldt skattepligtig til Danmark.

Klageren arbejdede som […] på Den Franske Ambassade i Danmark fra 1975 til 2011. Fra 1983 til 1998 indbetalte klageren og arbejdsgiveren til klagerens pensionsordning hos JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse).

Klageren påtænkte på tidspunktet for anmodningen til SKAT den 22. november 2013 at påbegynde udbetalingen fra pensionsordningen fra marts 2014, hvor hun fyldte 65 år.

Klagerens indbetalinger til pensionsordningen var fradragsberettigede, men klageren fik ikke fradrag for pensionsindbetalingerne i Danmark, idet hendes løn ikke blev beskattet i Danmark under henvisning til den tidligere gældende dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig.
Klageren har fremlagt svar af 4. april 2017 fra Direction Générale des Finances Publiques, hvoraf fremgår, at en pension af fransk oprindelse skal beskattes i Frankrig. 

Klageren har i mail af samme dato til Direction Générale des Finances Publiques anført følgende:

"Jeg refererer til min forespørgsel nr 1010448619.

Jeg takker for Deres svar af 4/4/2017.

Jeg ved ikke om min forespørgsel af 27 /3/20117 var tydelig nok. CFCE har indbetalt min pension til et dansk institut, som udbetaler min pension. Kan De venligst bekræfte, at min pension, der stammer fra de år jeg har arbejdet for den franske Stat, er skattepligtige i Frankrig?

Jeg takker på forhånd for et hurtigt svar."

Hertil er der den 11. april 2017 svaret følgende:

"Pensioner af fransk oprindelse er alle alene skattepligtige i Frankrig.

Med venlig hilsen

[…]
Finances Publiques
Chef sagsbehandler FIP 2E CL"

SKATs afgørelse
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om skattefritagelse af pensionsudbetalinger fra JØP fra marts 2014.

Som begrundelse for afgørelsen er anført følgende:

"A har i årene 1975 og frem til 31/7 2011 modtaget lønindtægt fra Den Franske Ambassade i København.

A har som fuldt skattepligtig til Danmark været objektiv fritaget for beskatning i Danmark af lønindtægten, først efter bestemmelsen i artikel 12 i den tidligere gældende dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig og fra den 1/1 2009 efter bestemmelsen i Lov nr. 351 af 6/5 2009 § 6, stk. 1.

Fra marts 2014 påtænker A at begynde udbetaling af pension fra en pensionsordning hos JØPs Pensionskasse.

Indbetalinger til pensionskassen er foretaget i perioden fra 1983 - 1998 af henholdsvis A og arbejdsgiver, Den Franske Ambassade med henholdsvis 5 % og 10 %, jf. tidligere indsendt oplysning.

I perioden 1998 - 2011 er der ikke indbetalt til pensionsordningen.

Det er SKATs opfattelse, at pensionsordningen hos JØP er at betegne som en privat pensionsordning (arbejdsgiveradministreret), uanset at indbetalingerne kommer fra en ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver, Den Franske Ambassade i København.

Udbetalinger fra en privat pensionsordning med løbende udbetalinger er skattepligtig indkomst i Danmark ifølge Pensionsbeskatningslovens § 20, Statsskattelovens § 4.

Der er ikke tale om der modtages en statspension direkte fra den Franske Stat.

Havde dette været tilfældet ville en sådan statspension have været omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 6, stk. 3, idet udbetalingen af statspensionen vil være begyndt i marts 2014, dvs. efter den 1/1 2009.

Det er SKATs opfattelse, at det kun er statspensioner udbetalt direkte fra Den Franske Stat, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 6, stk. 2 og 3 i Lov nr. 351 af 6. maj 2009.

Med henvisning til ovenstående kan anmodning om fritagelse for objektiv beskatning i Danmark af pensionsudbetalinger fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse ikke imødekommes."

Klagerens opfattelse
Der er nedlagt påstand om, at SKAT skal imødekomme klagerens anmodning om objektiv skattefritagelse.

"På vegne A skal jeg herved påklage ovennævnte afgørelse med påstand om,

  • at de beløb, som den franske Stat til opfyldelse af sin pensionsforpligtelse over for sin tidligere ansatte på ambassaden i Danmark A, har indbetalt til en dansk pensionsordning i stedet for udbetaling af pension direkte fra Frankrig var skattefrie i Danmark, såvel før Dobbeltbeskatningsoverenskomstens ophør som efter,
  • at de beløb, der siden fra pensionskassen siden er og skulle udbetales til den ansatte, ligeledes skulle være skattefri, ganske som de ville have været, hvis betalingen af pensionen var sket direkte fra Frankrig.

Dette var klart intentionen mellem den danske Stat og den franske Stat. Til opfyldelse af dette ønske gennemførte den danske Stat Lov om ændring Lov om bemyndigelse til opsigelse af Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien (Lov nr. 351 af 6.5.2009).

(...)"

Klageren har endvidere anført følgende:

"Artikel 12 fastsætter et specielt område for ansatte i den Franske Stat. Betingelsen heri er, at lønnen eller pension har oprindelse i den Franske Stat eller en franske institution hørende under den franske stat. Denne artikel fastsætter ikke at disse skal stamme direkte fra den Franske Stat. 

Vedrørende min sag har jeg vist dig brevene fra den Franske Stat, der beviser, at DJØF blot har været en “transit" kasse, eftersom DJØF giver mig de penge, som den Franske Stat har betalt for mit arbejde. Det synes vanskeligt at indføre en betingelse (“direkte"), som loven ikke fastsætter.

François Zimeray har også understreget, at lovtekster skal fortolkes med henblik på deres formål. I vores tilfælde er det klart, at formålet var at omfatte alle de betalinger, der stammer fra et arbejde for den Franske Stat. Dette ses i artikel 12s fortegnelse (“Staten, commune, mm. Løn, vederlag, pension, mm"), som tydeligt viser viljen til at omfatte alle situationer, og at det vigtigste kriterium er hvorfra pengene stammer (Frankrig), og ikke betalingsmåden.

Det er i øvrigt dette, som “Bemærkninger til lovforslaget L 125 af 4. februar 2009 (Artikel 1)" bekræfter.
Til sidst vil jeg gerne minde dig om, at lovens formål tager udgangspunkt i de lave lønninger, som den Franske Stat udbetaler i forhold til danske lønninger (ca 60% af en normal dansk løn). Til orientering er den pension jeg modtager på nuværende tidspunkt på ca 10.000 kr/måned før skat. 

Det er klart, at hvis Skat reviderer sin afgørelse, vil jeg bevise overfor Skat, at jeg selvangiver min pension i Frankrig." 

Klagerens bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse af 7. februar 2017

"Ved lov nr. 351 af 6. maj 2009 blev reglerne i lov nr. 85 af 20. februar 2008 ændret. Ændringerne skulle sikre skattefritagelse for fuldt skattepligtige personer bosat i Danmark, der af lønnes eller modtager pensioner hidrørende fra franske statsinstitutioner m.v. Den omtvistede bestemmelse i § 6 bestemmer, at

"En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne vederlag fra ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat.
Stk. 2. En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne pension i forbindelse med tidligere ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat.
Stk. 3. Hvis en person først begynder at modtage vederlag eller pension som nævnt i stk. 1 og 2 fra den 1. januar 2009, gælder disse bestemmelser alene, hvis den pågældende betaler fransk skat af den nævnte indkomst."

Det fremgår af ordlyden af ovennævnte § 6, stk. 2, en person, der er fuldt skattepligtigtig efter kildeskattelovens § 1 ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke skal medregne pension "i forbindelse med tidligere ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat". Det er ubestridt, at pensionen, der udbetales via JØP stammer fra klagerens ansættelse hos Den Franske Ambassade, der har indbetalt til klagerens pensionsordning i JØP med 10%, og det er ubestridt, at pensionen har forbindelse til klagerens ansættelsesforhold hos Den Franske Ambassade.

Der er således ikke i lovens ordlyd en begrænsning eller indskrænkning til, at alene pensioner, der udbetales af den franske stat, er omfattet af bestemmelsen, og der er heller ikke i loven en undtagelse eller grundlag for den indskrænkende fortolkning, som Skatteankestyrelsen anlægger, om, at det skulle være et krav, at det er den franske stat, der er forpligtet i forhold til klageren. Efter lovens ordlyd er det ikke afgørende, hvem der er forpligtet i forhold til klageren, men alene et krav, at pensionen har "forbindelse til den tidligere ansættelse", hvilket er ubestridt.

Som det fremgår af lovmotiverne til bestemmelsen modtager de personer, som arbejder her i landet for den franske stat mv., et vederlag, som er fastsat efter franske vilkår, og disse indtægter er derfor ikke tilpasset dansk beskatning. Loven har ifølge motiverne til formål at undgå en markant stigning i skattebetaling til Danmark af disse indtægter, der udgør den væsentligste indkomst for de pågældende personer. Klagerens løn og dermed den procentuelle pension fra Den Franske Ambassade var netop fastsat efter franske vilkår og derfor netop ikke tilpasset dansk beskatning. Pensionen er den væsentligste indkomst for klageren, der ikke har indtægter ud over folkepensionen, og beskatning i Danmark er en markant stigning i skattebetaling for klageren i forhold til beskatning i Frankrig.

Det fremgår endvidere af lovmotiverne, at ændringen især vil få virkning for bl.a. de lokalt ansatte ved den franske ambassade, hvor netop klagerens pension stammer fra.

Derimod fremgår det heller ikke at lovmotiverne, at det er afgørende, at Den Franske Ambassade ikke er forpligtet i forhold til klageren. En sådan indskrænkende fortolkning fremgår ikke klart af lovens motiver og ordene i loven "i forbindelse med tidligere ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer" sammen med formålet viser netop, at det har været meningen at tilkendegive, at det afgørende er, at pensioner der har oprindelse fra den franske stat m.v. skal være omfattet af bestemmelsen, og derfor skal klageren have medhold i sin påstand, om at pensionen ikke skal beskattes i Danmark.

Klageren har i sin franske selvangivelse for 2015 oplyst de franske skattemyndigheder om pensionen, jfr. vedhæftede kopi med en uautoriseret oversættelse. Ved mail af den 27. marts 2017 har klageren på ny rettet henvendelse til de franske skattemyndigheder vedrørende pensionen. Administrationen i Frankrig har svaret ved mail af den 4. april 2017, jfr. vedhæftede kopi bilagt uautoriseret oversættelse. Som det fremgår er de franske myndigheder af den opfattelse, at pensionen er skattepligtig i Frankrig."

Landsskatterettens afgørelse
Af § 6 i lov nr. 85 af 20. februar 2008, som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009, § 1, nr. 2, og med virkning fra indkomståret 2009, fremgår følgende:

"En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne vederlag fra ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat.
Stk. 2. En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne pension i forbindelse med tidligere ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat.
Stk. 3. Hvis en person først begynder at modtage vederlag eller pension som nævnt i stk. 1 og 2 fra den 1. januar 2009, gælder disse bestemmelser alene, hvis den pågældende betaler fransk skat af den nævnte indkomst."

Under de almindelige bemærkninger til lovforslaget, LFF nr. 125 2008/2009, 1. samling, fremgår det, at lovforslaget går ud på at indføre særlige regler for personer her i landet, som er ansat af den franske stat mv. til tjeneste her i landet, samt for personer her i landet, som modtager pension fra den franske stat mv., idet disse personer efter den hidtil gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst har været skattefritaget. Som begrundelse er anført, at disse personer modtager et vederlag, som er fastsat efter franske vilkår, ligesom franske statspensioner er fastsat efter franske forhold.

Af artikel 12 i den dagældende dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 8. februar 1957 fremgår følgende:

"Vederlag, som staten, amterne (les departements) kommunerne eller andre offentligretlige juridiske personer, behørigt oprettet i overensstemmelse med de kontraherende staters interne lovgivning, udbetaler som vederlag for aktuelle eller tidligere tjeneste- eller arbejdsydelse i form af løn, pension, honorar eller andre ydelser, beskattes alene i den stat, hvor skyldneren hører hjemme."

Klagerens pensionsudbetaling fra JØP stammer fra hendes ansættelse på Den Franske Ambassade i Danmark.

Det følger imidlertid af forarbejderne til lov nr. 85 af 20. februar 2008, som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009, samt ordlyden af artikel 12 i den tidligere gældende dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig at alene pension, som udbetales af den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer, er undtaget beskatning i Danmark.

Klageren har oprettet en privat pensionsordning i JØP, som i henhold til aftalen vil udbetale pensionen, når hun vælger at gå på pension. Det forhold, at Den Franske Ambassade, som en del af klagerens vederlag, har indbetalt på pensionsordningen, ændrer ikke på, at det er JØP, og ikke den franske stat mv., der er forpligtet i forhold til klageren.

Klageren er dermed ikke omfattet af den persongruppe i § 6, stk. 2, i lov nr. 85 af 20. februar 2008 som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009, som er undtaget beskatning. Det har dermed ikke betydning for afgørelsen, om klageren betaler skat til Frankrig af pensionen, jf. § 6, stk. 3.

Det er således med rette, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning.