Dato for udgivelse
22 Mar 2018 13:09
SKM-nummer
SKM2018.120.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
15-1976570
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Fradrag, grundforbedringer, vurderingsmeddelelse, afgørelse
Resumé

En meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer var udløbet, var ikke en afgørelse, der kunne påklages, og klagen blev derfor afvist af Landsskatteretten.

 

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 6, stk. 1, nr. 1, § 35 b, stk. 1-5
Forvaltningsloven § 2
Lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002 (tidligere vurderingslov) § 18, stk. 2
Overgangsreglerne i § 3, stk. 2, i lov nr. 925 af 18. september 2012
Vurderingsloven §§ 42-45

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.A.2.7

Landsskatterettens afgørelse
Klagen afvises.

Faktiske oplysninger
SKAT udsendte den 25. februar 2015 en meddelelse til selskabet om, at et fradrag for grundforbedringer er udløbet den 1. oktober 2014. Meddelelsen fremstår som de vurderingsmeddelelser, som SKAT anvender i forbindelse med meddelelse af de ordinære vurderinger og årsomvurderinger.

Af meddelelsen fremgår bl.a.:

"Du får denne information, fordi fradrag for grundforbedringer er udløbet den 1. oktober 2014. Informationen er sendt til dig, fordi du har ejet ejendommen i 2014, også selvom du ikke længere ejer den.

Du kan have flere fradrag for grundforbedringer på din ejendom, som kan udløbe på forskellige tidspunkter. Der kan derfor fortsat være fradrag for grundforbedringer på din ejendom ved vurderingen den 1. oktober 2014. Fradrag for grundforbedringer bliver kun givet for forbedringer, der er blevet færdige inden for en periode på 30 år før vurderingen den 1. oktober 2014. For skovejendomme er perioden 60 år.

Ændringen betyder, at du eventuelt skal betale mere i ejendomsskat i 2016.

Ejendomsværdien og grundværdien den 1. oktober 2014
Der bliver ikke ændret i ejendomsværdien og grundværdien på ejendommen den 1. oktober 2014. Vurderingen på ejendommen bliver ført videre sådan:

  • For erhvervsejendomme er det vurderingen fra den 1. oktober 2012.
  • For ejerboliger er det vurderingen fra den 1. oktober 2011.
  • Er ejendommen omvurderet i 2012 eller 2013, er det omvurderingen, der bliver ført videre

For ejerboliger reduceres den videreførte vurdering med 2,5 %."

Selskabets repræsentant klager i brev af 23. juni 2015 over den udsendte meddelelse af 25. februar 2015. Repræsentanten nedlægger herved påstand om, at grundværdien pr. 1. oktober 2014 skal nedsættes fra 35.430.900 kr. til 29.009.400 kr., idet repræsentanten henviser til, at grundværdien ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Vurderingsankenævnene har kompetence til at træffe afgørelse, hvor der foreligger en klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser i henhold til vurderingsloven, jf. skatteforvaltningslovens § 6, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten skal træffe afgørelse i sådanne sager, hvor sagen af skatteankeforvaltningen er blevet visiteret til retten efter § 35 b, stk. 4, jf. stk. 1, 2 eller 3, eller klageren selv vælger, at sagen skal afgøres af retten efter § 35 b, stk. 5.

For klage til vurderingsankenævnene og Landsskatteretten gælder således, at der alene er klageadgang, såfremt der er truffet afgørelse af SKAT.

I forvaltningslovens § 2’s forstand sigtes der med udtrykket "truffet afgørelse" til udfærdigelse af forvaltningsakter. Herved forstås udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde.

For så vidt angår vurderingsmeddelelser udtaler Ombudsmanden i FOB1993.220OM, at ejendomsvurderinger må betragtes som afgørelser i forvaltningslovens forstand, hvorfor forvaltningslovens begrundelseskrav skal være opfyldt. Begrundelseskravet opfyldes i praksis ved, at oplysninger om retsgrundlaget for vurderingen fremgår af vurderingsmeddelelserne.

Retten bemærker, at SKAT ved meddelelse af 25. februar 2015 underretter om, at fradrag for grundforbedringer udløber pr. 1. oktober 2014.

Reglerne om hvornår fradrag for grundforbedringer udløber, fremgår af lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002 (tidligere vurderingslov) § 18, stk. 2, samt af overgangsreglerne i § 3, stk. 2, i lov nr. 925 af 18. september 2012, hvorved hidtidige fradrag opretholdes. Heraf fremgår, at der alene gives fradrag for forbedringer, der er færdiggjort indenfor 30 år før vurderingstidspunktet - dog 60 år ved skovejendomme.

Der er for den omhandlede ejendom givet et fradrag på 1.015.200 kr. i 1984. Fradraget er derfor udløbet ved vurderingen pr. 1. oktober 2014.

Retten bemærker, at der ved SKATs meddelelse af 25. februar 2015 ikke er sket en ændring i ejendommens ejendoms- og grundværdi pr. 1. oktober 2014. Vurderingen pr. 1. oktober 2012 er videreført i henhold til vurderingslovens §§ 42-45, og der er alene givet oplysning om, at fradraget for grundforbedringer er udløbet.

Retten finder, at meddelelsen alene tjener som information om, at fradraget er udløbet. Der foreligger således ikke en afgørelse fra SKAT, der kan påklages. Dette uanset, at meddelelsen fremstår som en vurderingsmeddelelse.

Landsskatteretten afviser derfor klagen.