Dato for udgivelse
22 Mar 2018 13:10
SKM-nummer
SKM2018.121.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
15-3267251
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Ejerboligfordeling, vurderingsmeddelelse, afgørelse
Resumé

En meddelelse fra SKAT til ejer af en ejendom om, at ejerboligfordelingen på ejendommen var slettet pr. 1. oktober 2014, blev ikke anset for en afgørelse, der kunne påklages til Landsskatteretten. Klagen blev derfor afvist.

 

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 6, stk. 1, nr. 1, § 35 b, stk. 1-5
Forvaltningsloven § 2
Vurderingsloven § 33, stk. 4-11 og 15, §§ 42-45

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.A.2.7

Landsskatterettens afgørelse
Klagen afvises.

Faktiske oplysninger
SKAT udsendte i 2015 en meddelelse til ejer om, at ejerboligfordelingen på ejendommen var slettet pr. 1. oktober 2014. Meddelelsen fremstår som de vurderingsmeddelelser, som SKAT anvender i forbindelse med meddelelse af de ordinære vurderinger og årsomvurderinger.

Af meddelelsen med overskriften "Fastsættelse af ejerboligfordeling den 1. oktober 2014" fremgår bl.a.: 

"I får denne information, fordi der er fastsat en ejerboligfordeling eller en anden boligfordelingsværdi til brug for ejendomsværdibeskatning eller anden beskatning.

Informationen er sendt til jer, fordi i har ejet ejendommen i 2014, også selvom I ikke længere ejer den, eller hvis ejerboligfordelingen er slettet i vurderingen for 2014.

Sådan er (ejer-)boligfordelingen fastsat
Vi har fordelt ejendomsværdien mellem den del, der tjener som bolig for ejeren, og den øvrige ejendom.

Til brug for fastsættelsen af værdifordelingen har vi anvendt de oplysninger, der er registreret i kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR).

Ved fordelingen af ejendomsværdien har vi taget udgangspunkt i vurderingen af ejendommen den 1. oktober 2014, som er en videreførelse af tidligere vurdering.
(…)

Ejendomsværdien og grundværdien den 1. oktober 2014
Der bliver ikke ændret i ejendomsværdien og grundværdien på ejendommen den 1. oktober 2014. Vurderingen på ejendommen bliver ført videre sådan:

  • For erhvervsejendomme er det vurderingen fra den 1. oktober 2012.
  • For ejerboliger er det vurderingen fra den 1. oktober 2011.
  • Er ejendommen omvurderet i 2012 eller 2013, er det omvurderingen, der bliver ført videre.

(…)

Er I enige eller uenige
Hvis I er enige i ejerboligfordelingen eller boligfordelingsværdien, skal I ikke gøre noget.

Er I uenige i ejerboligfordelingsværdien, kan I sende en klage til Skatteankestyrelsen senest 3 måneder fra modtagelsen af denne information. I klagen skal I skrive, hvorfor I mener, at ejerboligfordelingen er forkert, og vedlægge oplysninger, som støtter jeres synspunkt. I skal desuden vedlægge en kopi af denne information.

Ejer af ejendommen har den 20. februar 2015 påklaget ejendommens grundværdi pr. 1. oktober 2014.

Ejers repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs beregning af grundværdi samt deklarationstillæg er forkert, og at ejendommens grundværdi maksimalt kan udgøre et beløb på 2.381.860 kr.                                                                                      

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Vurderingsankenævnene har kompetence til at træffe afgørelse, hvor der foreligger en klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser i henhold til vurderingsloven, jf. skatteforvaltningslovens § 6, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten skal træffe afgørelse i sådanne sager, hvor sagen af skatteankeforvaltningen er blevet visiteret til retten efter § 35 b, stk. 4, jf. stk. 1, 2 eller 3, eller klageren selv vælger, at sagen skal afgøres af retten efter § 35 b, stk. 5.

For klage til vurderingsankenævnene og Landsskatteretten gælder således, at der alene er klageadgang, såfremt der er truffet afgørelse af SKAT.

I forvaltningslovens § 2’s forstand sigtes der med udtrykket "truffet afgørelse" til udfærdigelse af forvaltningsakter. Herved forstås udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde.

For så vidt angår vurderingsmeddelelser udtaler Ombudsmanden i FOB1993.220OM, at ejendomsvurderinger må betragtes som afgørelser i forvaltningslovens forstand, hvorfor forvaltningslovens begrundelseskrav skal være opfyldt. Begrundelseskravet opfyldes i praksis ved, at oplysninger om retsgrundlaget for vurderingen fremgår af vurderingsmeddelelserne.

Retten bemærker, at SKAT ved vurderingsmeddelelse i 2015 underretter om, at ejerboligfordelingen er slettet pr. 1. oktober 2014. Af meddelelsen fremgår det, at der ikke er foretaget ændringer i ejendomsværdien og grundværdien for ejendommen.

Reglerne om fastsættelse af ejerboligfordeling eller anden boligfordelingsværdi står i vurderingslovens § 33, stk. 4-11 og 15.
Der har for den omhandlede ejendom været en ejerboligfordeling siden vurderingen pr. 1. oktober 2009. Denne fordeling er fra om med vurderingen pr. 1. oktober 2014 slettet.

Retten bemærker, at der ved SKATs meddelelse i 2015 ikke er sket en ændring i ejendommens ejendoms- og grundværdi pr. 1. oktober 2014. Vurderingen pr. 1. oktober 2012 er videreført i henhold til vurderingslovens §§ 42-45, og der er alene givet oplysning om, at ejerboligfordelingen er slettet.

Retten finder, at meddelelsen alene tjener som information om, at ejerboligfordelingen er slettet. Der foreligger således ikke en afgørelse fra SKAT pr. 1. oktober 2014 omkring ansættelse af grundværdi og deklarationstillæg, der kan påklages. Dette uanset, at meddelelsen fremstår som en vurderingsmeddelelse.

Landsskatteretten afviser derfor klagen.