Dato for udgivelse
05 Apr 2018 11:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2018 09:38
SKM-nummer
SKM2018.138.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-1646534
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Arv og gaver
Emneord
Generationsskifte, overdragelse af virksomhed, gavedisposition
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en onkel kunne give en gave bestående af kontanter, til sin niece, der kunne omfattes af boafgiftslovens § 23 a.

Onklen overdrog en virksomhed til niecen primo 2016. Denne overdragelse blev efterfølgende også tinglyst. Onklen ønskede i 2018 at overdrage en gave, der bestod af kontanter. Det var oplyst, at gaven skulle benyttes til at indfri anfordringsgældsbreve, der blev stiftet som led i berigtigelsen ved virksomhedsoverdragelsen i 2016.

Skatterådets anså de to dispositioner som separate og uafhængige af hinanden. Den ene disposition skete primo 2016 i form af en virksomhedsoverdragelse. Den anden disposition var påtænkt at skulle blive givet i 2018, i form af en gave. Gaven, der var påtænkt givet, var et kontantpengebeløb, der ikke blev givet ved overdragelse af en virksomhed. Virksomhedsoverdragelsen blev endeligt afsluttet i 2016, og niecen tinglyst som ejer kort tid herefter.

På tidspunktet for overdragelsen af kontantpengebeløbet overdragedes kun kontanter. Dermed ses betingelsen om overdragelse af en virksomhed ikke opfyldt, jf. boafgiftslovens § 23 a.

En gave i form af et kontantpengebeløb, fra spørger til niecen, vil skulle indkomstbeskattes, jf. statsskattelovens § 4.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Boafgiftslovens § 22

Boafgiftslovens § 23

Boafgiftslovens § 23 a

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2018-1, afsnit C.A.6.2.1

Afgørelsen er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en forkortet og dermed redigeret form.

Spørgsmål

  1. Vil der skulle betales afgift på 7 % af en påtænkt gavedisposition på 44.970.870 kr., fra Spørger 1 til dennes niece?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger 1 og dennes bror X (herefter ”broderen”) overdrog pr. 1. januar 2016 de personlige virksomheder virksomhed A henholdsvis virksomhed B til Xs datter, Spørger 2 (herefter ”niecen”). Virksomhed B har været i familiens eje siden xxxx og virksomhed A siden xxxx.

Spørger 1 og broderen overtog virksomhed A henholdsvis virksomhed B fra deres far i 19xx, da denne foretog generationsskifte til sine to sønner.

Efter flere års ejerskab af hvert sin virksomhed, besluttede Spørger 1 og broderen at foretage et samtidigt generationsskifte til næste generation.

Da Spørger 1 er barnløs, blev der truffet beslutning om, at virksomhed A skulle generationsskiftes til broderens ældste datter Spørger 2 (niecen). Herved blev driften og ejerskabet til virksomhed A og virksomhed B igen samlet.

I forbindelse med overtagelsen af såvel virksomhed A som virksomhed B succederer niecen i ejendomsavancer og genvundne afskrivninger i henhold til kildeskattelovens § 33 c, stk. 1. Overdragelsessummen blev berigtiget ved at der blev overtaget en prioritetsgæld, en beregnet passivpost, samt udstedelse af anfordringsgældsbrev.

Niecens overtagelse af virksomhed A er tinglyst i 2016.

Der blev fra broderen givet en gave til niecen i forbindelse med generationsskiftet af virksomhed B.

I henhold til de dagældende regler ville en eventuel gave fra Spørger 1 medføre indkomstskattepligt, jf. statsskattelovens § 4.

Til orientering kan det oplyses, at ifølge det foreliggende testamente er niecen hovedarving efter Spørger 1.

Gaven der ønskes givet fra Spørger 1 til niecen er et kontantbeløb på 44.970.870 kr. Det er oplyst, at formålet med gaven er at indfri anfordringsgældsbrevene, berigtiget som led i overdragelsessummen af virksomhed A fuldt ud.

Ændring af boafgiftsloven pr. 1. juli 2017

Ved L183 lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelse for værdipapirer m.v.) af 2. juni 2017, blev

1)    gaveafgiften i forbindelse med overdragelse af virksomheder, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med succession, nedsat fra 15 % til 13 % for gaver givet i 2016 eller 2017, og fra 13 % til 7 % i 2018, jf. § 23 a, stk. 4

2)    personkredsen for gaveroverdragelser uden betaling af tillægsafgift udvidet til at omfatte overdragelser fra en gavegiver uden afkom og omfatte virksomheder, der kunne overdrages med succession, som tilfalder gavegivers søskende og disses børn og børnebørn, jf. § 23 a, stk. 1

Det fremgår af ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 9, stk. 3, at ”§ 1, nr. 9-11, har virkning for overdragelser, der sker den 1. januar 2016 eller senere…”.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at ovennævnte ændringer i gaveafgiftens størrelse, jf. § 23 a, stk. 4 samt udvidelsen af personkredsen for gaveoverdragelser uden betaling af tillægsafgift, jf. § 23 a, stk. 1, gælder fra 1. januar 2016.

Spørger 1 overdrog Virksomhed A til niecen den 1. januar 2016 med succession i ejendommen og genvundne afskrivninger i henhold til kildeskattelovens § 33 c, stk. 1.

Spørger 1 opfylder alle øvrige betingelser i § 23 a, stk. 2, om at:

1)    have været ejer af den personlige virksomhed, Virksomhed A, det seneste år forud for overdragelsen 1. januar 2016 (ejer af virksomheden fra 19xx-20xx)

2)    Spørger 1 har i mindst 1 år af ejertiden deltaget aktivt i virksomhedens drift i et ikke uvæsentligt omfang (deltaget aktivt i driften fra 19xx-20xx).

Det er derfor spørgers opfattelse, at såfremt der på nuværende tidspunkt (tidspunktet for indgivelsen af anmodningen) gives en gave til niecen, vil der skulle betales gaveafgift på 7 %.

SKAT begrunder indstillingen til besvarelse af spørgsmålet med at, SKAT anser de to dispositioner som separate og uafhængige af hinanden. Den ene disposition sker primo 2016 i form af en virksomhedsoverdragelse. Den anden disposition er påtænkt givet i 2018, i form af en gave. Gaven, der påtænkes givet, er et kontantbeløb, der ikke gives i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

I relation til virksomhedsoverdragelsen med succession pr. 1 januar 2016, skal fremhæves følgende:

1)    Niecen er ifølge det foreliggende testamente hovedarving efter Spørger 1.

2)    I de overdragne aktiver indgår obligationer og likvide midler på i alt 32 mio. kr., med henblik på at sikre det nødvendige likviditetsberedskab til den fremtidige drift af virksomhederne, herunder likviditet til at sikre betaling af arveafgiften, såfremt Spørger 1 afgik ved døden kort tid efter virksomhedsoverdragelsen.

3)    Pr. 1. januar 2016 ville en evt. gave fra Spørger 1 til niecen ikke blive afgiftsbeskattet, men blive indkomstbeskattet.

De nævnte forhold herunder at der pr. 1. januar 2016 blev overdraget obligationer og likvide beholdninger på i alt 32 mio. kr. og samtidigt udstedt anfordringsgældsbreve på i alt 45 mio. kr. dokumenterer, at generationsskiftet i 2016 og en gave i 2018 ikke er separate transaktioner og uafhængige af hinanden. På generationsskiftetidspunktet kunne Spørger 1 ikke give en afgiftsbeskattet gave til niecen.

Ved L183 blev personkredsen for gaveoverdragelser, med tilbagevirkende kraft til d. 1. januar 2016, udvidet til også at omfatte overdragelser fra en gavegiver uden afkom, der overdrog virksomheder, der kunne overdrages med succession, som tilfalder gavegivers søskende og disses børn.

Lovgivningen med tilbagevirkende kraft til d. 1. januar 2016 er illusorisk, såfremt der ikke svares ”Ja” til det stillede spørgsmål i anmodningen til bindende svar.

Det fremgår af høringsbrevet, at det er SKATs opfattelse, at genoptagelsesmuligheden blandt andet er møntet på de situationer, hvor en gave er blevet afgiftsbelagt efter boafgiftslovens §§ 22-23, og hvor der allerede er ydet en gave, men som efter vedtagelsen af § 23a ville medføre en lavere afgiftsberegning. Som eksempel kan nævnes en gave ydet i 2016, mellem en forælder og vedkommendes afkom som led i et generationsskifte.

Som det fremgår ovenfor ville en evt. gave på tidspunktet med generationsskiftet af Virksomhed A fra Spørger 1 til niecen ikke have været afgiftsbelagt efter boafgiftsloven §§ 22-23, men blevet indkomstbeskattet i henhold til statsskattelovens § 4. Det anførte eksempel med genoptagelse vedrørende en gave mellem forældre og vedkommendes afkom, er ikke tilfældet i den aktuelle situation. Det er udvidelsen, af personkredsen til også at omfatte gaveoverdragelser fra en gavegiver og omfatte virksomheder, som tilfalde gavegivers søskende og disses børn, som er relevant.

Det fremgår af lovbemærkningerne blandt andet, at

1)    Lovens formål er nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

2)    For at sikre nedsættelsen forbeholdes, at overdragelse af reelle virksomheder er baseret på successionsreglerne

3)    I tilfælde, hvor arvelader eller gavegiver ikke har afkom, foreslås det dog, at overdragelsen ligeledes kan behandles efter boafgiftsloven regler om nedsat afgift vedrørende erhvervsvirksomheden

4)    Den nedsatte bo- og gaveafgift foreslås, at skulle gælde for (…) og for gaveoverdragelser den 1. januar 2016 eller senere, hvis de foreslåede betingelse (…) er opfyldt.

En gave fra Spørger 1 til niecen i 2018 til afslutning af generationsskiftet pr. 1 januar 2016 vil således være i fuld overensstemmelse med formålet med og lovbemærkninger til L183.

Der er hverken i L183 eller i bemærkningerne hertil direkte krav om at generationsskiftet og gave skal være samtidig, det afgørende må derfor være at gaven ydes i tilknytning til generationsskiftet. Hvilket tidligst kan være på det tidspunkt, hvor lovgivningen via L183 giver mulighed herfor.

Efter spørges opfattelse er svaret på spørgsmålet således ”Ja”.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der skal betales afgift på 7 % af en påtænkt gavedisposition på 44.970.870 kr., fra Spørger 1 til søskendebarnet niecen.

Begrundelse

En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 64.300 kr. i 2018, til en nærmere afgrænset persongruppe, jf. boafgiftslovens §§ 22-23.

Overstiger en gave, givet til persongruppen opregnet i boafgiftslovens § 22, grundbeløbet, skal der betales en afgift på enten 15 % eller 36,25 % af beløbet der overstiger grundbeløbet.

Efter boafgiftslovens §§ 22-23 omfatter personkredsen ikke onkel-niece-forhold. Dette betyder, at gaver givet mellem en onkel og niece ikke afgiftsbeskattes, men indkomstbeskattes, jf. statsskattelovens § 4.

Gaveafgiftskredsen er dog udvidet til blandt andet onkel-niece-forhold, såfremt gaven gives i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, jf. boafgiftslovens § 23 a. 

Gaveafgiften nedsættes således til 7 % i 2018, af værdien af aktier og virksomheder, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, 5-6, eller kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, af gaver, der tilfalder gavegivers søskende og disses børn, jf. boafgiftslovens § 23 a.

Det er en betingelse, at gavegiver har ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for overdragelsen enten ved ejerskab af en personligt ejet virksomhed eller ved ejerskab af aktier i et selskab, der direkte eller indirekte ejer virksomheden på overdragelsestidspunktet, samt at gavegiver i mindst 1 år har deltaget i virksomheden enten ved at have deltaget i driften af virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang, for så vidt angår personligt ejet virksomhed, eller i selskabets ledelse, for så vidt angår en virksomhed i selskabsform.

Indledningsvis skal det bemærkes, at det fremgår af faktum i sagen, at der ikke spørges til den oprindelige virksomhedsoverdragelsesdisposition, men til en gave der gives efterfølgende. Af anmodningen fremgår, at overdragelsessummen blev berigtiget ved, at niecen overtog en prioritetsgæld, en passivpost, samt udstedelse af anfordringsgældsbreve for den tilbageværende difference.

Niecen blev ved overdragelsen i 2016 ved tinglysning registreret som ejer af Virksomhed A.

Det er oplyst, at den påtænkte gavedisposition fra spørger til niecen, beløbsmæssigt vil være 44.970.870 kr., kontant, samt at den skal benyttes til at indfri anfordringsgældsbrevene, der blev stiftet i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen i 2016.

Det følger af forarbejderne til § 23 a, (LFF 2017-03-29 nr. 183) under afsnittet ”lovforslagets formål og baggrund”, at formålet med bestemmelsen er at sikre, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiften forbeholdes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder og ikke overdragelse af formue i almindelighed. Herudover følger det, at gaveafgiften nedsættes af gaver i form af en erhvervsvirksomhed (SKATs fremhævelser).

Det følger af svar på spørgsmål 11 i forbindelse med LFF 2017-03-29 nr. 183, at en overdragelse helt eller delvis kan berigtiges ved gave og stadig være omfattet af boafgiftslovens § 23 a.

Gaven ønskes givet på et tidspunkt, der ikke tidsmæssigt kan anses for at være i sammenhæng med en virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsoverdragelsen blev foretaget primo 2016, og niecen tinglyst som ejer af ejendommen på dette tidspunkt. Spørger ønsker, at få inddraget en påtænkt kontantgave i 2018 til niecen i selve virksomhedsoverdragelsen.

Repræsentanten anfører, at der ikke i lovforarbejderne ses at være et samtidighedskrav vedrørende gaveoverdragelsen og generationsskiftet. Det er SKAT ikke enig i.

SKAT anser de to dispositioner som separate og uafhængige af hinanden. Den ene disposition sker primo 2016 i form af en virksomhedsoverdragelse. Den anden disposition er påtænkt i 2018 i form af en gave.

Gaven, der påtænkes givet, er et kontantpengebeløb, der ikke gives ved overdragelse af en virksomhed. Virksomhedsoverdragelsen blev endeligt afsluttet i 2016, og niecen tinglyst som ejer kort tid herefter. Et kontantpengebeløb kan ikke udgøre et enkeltstående aktiv, der selvstændigt kan anses for at udgøre en erhvervsvirksomhed.

Det fremgår af forarbejderne til boafgiftslovens § 23 a, at hovedformålet med bestemmelsen er, at styrke rammevilkårene for generationsskifte af familieejede virksomheder. Det fremgår ligeledes af forarbejderne, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiften forbeholdes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder og ikke overdragelse af formue i almindelighed (SKATs fremhævelser).

Af boafgiftslovens § 23 a ses det, at gavegiver skal have ejet virksomheden der overdrages, og at gavegiver har deltaget aktivt i virksomheden, der gaveoverdrages (SKATs fremhævelser).

Det ses dermed af både forarbejderne og selve bestemmelsen, at der skal være tale om overdragelse af en virksomhed. Overdragelse af formue i almindelighed er udelukket. Dermed foreligger der et samtidighedskrav, der fordrer, at en evt. gave skal være givet som led i virksomhedsoverdragelsen.

Dette samtidighedskrav er i nærværende anmodning om bindende svar ikke opfyldt.

På tidspunktet for overdragelsen af kontantpengebeløbet overdrages kun kontanter. Dermed ses betingelsen om overdragelse af en virksomhed ikke opfyldt. Der er med andre ord tale om en overdragelse af formue i almindelighed - der er udelukket fra bestemmelsens anvendelsesområde, samt at betingelserne for overhovedet at anvende boafgiftslovens § 23 a ikke er opfyldt - da der på kontantpengegaveoverdragelsens tidspunkt ikke samtidig overdrages en virksomhed. 

Det følger af boafgiftslovens § 23 a, stk. 1, at genstanden der gaveoverdrages ligeledes skal kunne overdrages med succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, 5 og 6 eller kildeskattelovens § 33 C, stk. 1. Der kan ikke succederes i en kontantpengegave, efter ovenfornævnte bestemmelser, hvorved selve genstanden der overdrages ligeledes ikke kan omfattes af boafgiftslovens § 23 a.

At loven har virkning med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2016 ændrer ikke på SKATs vurdering.

Det er SKATs opfattelse, at genoptagelsesmuligheden blandt andet er møntet på de situationer, hvor en gave er blevet afgiftsbelagt efter boafgiftslovens §§ 22-23, og hvor der allerede er ydet en gave, men som efter vedtagelsen af § 23 a ville medføre en lavere afgiftsberegning. Som eksempel kan nævnes en gave ydet i 2016, mellem en forælder og vedkommendes afkom som led i et generationsskifte. I den situation ville gaveafgiften have været 15 % efter boafgiftslovens § 22, men den nye lovgivning giver adgang til at nedsætte afgiften til 13 %, hvis betingelserne er opfyldt.

Det er SKATs opfattelse, at for at gaven fra spørger til niecen i givet fald kunne omfattes af boafgiftslovens § 23 a, ville gaven som ovenfor nævnt skulle være ydet i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Af forarbejderne til loven fremgår, at der efter anmodning kan ske genoptagelse af en eventuel afgiftsberegning foretaget efter de gældende regler, hvis der er tale om boer og gaver omfattet af den nedsatte afgift.

SKAT skal hertil bemærke, at genoptagelsesmuligheden udelukkende omfatter selve afgiftsnedsættelsen, og ikke inddragelse af eller ændring af dispositioner.

Havde spørger som led i berigtigelsen givet en gave til sin niece, på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, er det SKATs opfattelse, at der ville kunne ske genoptagelse af gavebeskatningen, hvorved der ville kunne ske en korrektion af beskatningsværdien af gaven, uanset at den var omfattet af reglerne i boafgiftsloven eller ej, på overdragelsestidspunktet.

Det er sammenfattende SKATs opfattelse, at gaven der påtænkes ydet af spørger til niecen, ikke kan omfattes af boafgiftslovens § 23 a, da den ikke gives i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Der kan dermed ikke ske en udvidelse af personkredsen, hvorved en gave fra en onkel til en niece kan omfattes af boafgiftslovens gaveafgiftsbestemmelser.

Dispositionen, en gave i form af et kontantpengebeløb, fra spørger til niecen, vil skulle indkomstbeskattes, jf. statsskattelovens § 4.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ”Nej”.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Boafgiftsloven

§ 22. En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) til

  1. afkom, stedbørn og deres afkom,
  2. afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle,
  3. forældre,
  4. personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 
  5. plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, og 
  6. stedforældre og bedsteforældre. 

Stk. 2. En person kan afgiftsfrit give barns eller stedbarns ægtefælle gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 20.500 kr. (2010-niveau).

Stk. 3. Gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, er afgiftsfri, jf. dog § 24, stk. 3. 

Stk. 4. Grundbeløbene i stk. 1 og 2 reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 23

Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til personer, jf. dog §§ 23 a og 23 b, som nævnt i § 22, stk. 1, litra a-e, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb. Der skal ligeledes betales 15 pct. i afgift af gaver til barns eller stedbarns ægtefælle, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 2, nævnte beløb.

Stk. 2.  Der skal betales 36,25 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra f, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb.

Stk. 3. Vederlag i forbindelse med afkald på forventet arv og forskud på forventet arv anses som gaver.

§ 23 a. Gaveafgiften betales med den i stk. 4 anførte sats af værdien af aktier og virksomheder, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, 5 og 6, eller kildeskattelovens 33 C, stk. 1. Hvis gavegiver ikke har afkom, finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse på aktier og virksomheder, som tilfalder gavegivers søskende og disses børn og børnebørn. 

Stk. 2. Følgende er en betingelse ved anvendelsen af stk. 1:

  1. Gavegiver har ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for overdragelsen enten ved ejerskab af en personligt ejet virksomhed eller ved ejerskab af aktier i et selskab, der direkte eller indirekte ejer virksomheden på overdragelsestidspunktet. 
  2. Gavegiver eller dennes nærtstående har i mindst 1 år af gavegivers ejertid deltaget aktivt i virksomheden enten ved i en personligt ejet virksomhed at have deltaget i driften af virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang eller ved i en virksomhed i selskabsform at have deltaget i selskabets ledelse.  Som gavegivers nærtstående anses gavegivers ægtefælle, søskende, søskendes afkom og den i § 22, stk. 1 og 2, anførte personkreds.

Stk. 3. Ved beregning af gaveafgift af gaver omfattet af stk. 1 og gaver omfattet af § 22, stk. 1, fordeles grundbeløbet, jf. § 22, stk. 1 og 2, forholdsmæssigt mellem henholdsvis den del af gaverne, hvoraf der skal betales gaveafgift efter stk. 1, og den del af gaverne, hvoraf der skal betales afgift efter § 23, stk. 1. 1. pkt. finder anvendelse ved afgiftsberegningen af gaver, der er modtaget samtidigt, og når der af en gave skal beregnes afgift efter både stk. 1 og § 23, stk. 1. 

Stk. 4. Gaveafgiften efter stk. 1 udgør 13 pct. for gaver ydet i 2016 eller 2017, 7 pct. for gaver ydet i 2018, 6 pct. for gaver ydet i 2019 og 5 pct. for gaver ydet i 2020 eller senere

Forarbejder

Forarbejder til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.) (LFF 2017-03-29 nr. 183).

(…)

2. Lovforslagets formål og baggrund

2.1. Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Lovforslaget har til formål at styrke rammevilkårene for generationsskifte af familieejede virksomheder.

(…)

Den foreslåede nedsættelse af bo- og gaveafgiften vil omfatter overdragelse af såvel selskaber som personligt ejede virksomheder

For at sikre, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiften forbeholdes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder og ikke overdragelse af formue i almindelighed, foreslås det, at afgiftsnedsættelsen baseres på successionsreglerne i skattelovgivningen, hvorved nedsættelsen alene vedrører virksomheder, der kan overdrages med skattemæssig succession. Der stilles ikke herved krav om, at succession rent faktisk vælges, men blot at betingelserne for succession er opfyldt.

(…)

3. Lovforslagets enkelte elementer

3.1. Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

(…)

3.1.2. Lovforslaget

3.1.2.1. Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

(…)

Det foreslås at nedsætte bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder ved generationsskifte til den nære familie, dvs. den kreds, hvortil der i dag betales 15 pct. i bo- og gaveafgift.

Afgiftsnedsættelsen omfatter som udgangspunkt ikke overdragelser, hvor der betales tillægsboafgift, eller indkomstskattepligtige gaver. I tilfælde, hvor arvelader eller gavegiver ikke har afkom, foreslås det dog, at overdragelsen ligeledes kan behandles efter boafgiftslovens regler om nedsat afgift vedrørende erhvervsvirksomheder.

Bo- og gaveafgiftssatsen foreslås nedsat gradvist fra 15 pct. til 13 pct. i 2016 og 2017, 7 pct. i 2018, 6 pct. i 2019 og 5 pct. i 2020 og frem.

(…)

For personligt ejede virksomheder vil nedsættelse af bo- og gaveafgiften tilsvarende være betinget af, at betingelserne for skattemæssig succession er opfyldt, hvilket indebærer, at der skal være tale om en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder.

Overdragelse af enkeltstående aktiver vil ikke være omfattet af den foreslåede afgiftsnedsættelse, medmindre de selvstændigt kan anses for at udgøre en erhvervsvirksomhed.

(…)

Den nedsatte bo- og gaveafgift foreslås at skulle gælde for boer vedrørende personer, hvor dødsfaldet er indtrådt den 1. januar 2016 eller senere og for gaveroverdragelser den 1. januar 2016 eller senere, hvis de foreslåede betingelser, herunder i den justerede pengetankregel, er opfyldt.

Der kan efter anmodning ske genoptagelse af en eventuel afgiftsberegning foretaget efter de gældende regler, hvis der er tale om boer og gaver omfattet af den nedsatte afgift.

(…)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

(…)

Til nr. 10

Gaveafgiften udgør 15 pct. af gavens værdi på tidspunktet for modtagelsen, jf. boafgiftslovens § 1, stk.1.

Det foreslås, jf. forslaget til boafgiftslovens § 23 a, stk. 1 og 4, at gaveafgiften gradvist nedsættes til 5 pct. af gaver i form af en erhvervsvirksomhed.

Forslaget medfører, at gaveafgiften udgør 13 pct. for gaver ydet i 2016 eller 2017, 7 pct. for gaver ydet i 2018, 6 pct. for gaver ydet i 2019 og 5 pct. for gaver ydet i 2020 eller senere.

Gaveafgiften bliver således i lighed med boafgiften gradvist nedsat fra de nuværende 15 pct. til 5 pct. fra og med 2020 af gaver, der udgøres af en erhvervsvirksomhed. Tilsvarende skal den nedsatte gaveafgift omfatte aktier (virksomheder i selskabsform) og personligt ejede virksomheder.

(…)

Der kan efter kildeskattelovens § 33 C succederes i en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder, jf. kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, 1. pkt. Enkeltstående aktiver kan således ikke overdrages, medmindre de selvstændigt anses for at udgøre en erhvervsvirksomhed.

(…)

For personligt ejede virksomheder skal successionsadgangen og dermed afgiftsnedsættelsen vurderes aktiv for aktiv. Der kan ikke succederes i tabsgivende aktiver, men det foreslås, at tabsgivende aktiver er omfattet af nedsat afgift, hvis aktivet kan anses for at indgå i virksomheden.

Gæld og andre forpligtelser, der skal henføres til virksomheden, herunder eventuelle passivposter, hvis overdragelsen sker med succession, skal ligeledes indgå ved opgørelsen af den arvebeholdning, hvoraf der skal betales den lave boafgift, uanset om gælden indgår i successionen.

Spørgsmål og svar i forbindelse med behandling af LFF 2017-03-29 nr. 183

Spørgsmål 11

(…)

Allokering af gavebeløb

L&F og SEGES anfører, at det i forbindelse med overdragelse kan være et ønske, at gavebeløb henregnes til nogle af aktiverne og ikke til andre, jf. det i henvendelsen anførte eksempel. Det anmodes bekræftet, at dette er en mulighed.

 

Overdragelse:

Værdi

Fast ejendom

5.000.000

Løsøre

2.000.000

Besætning

1.000.000

I alt

8.000.000

1. Samlet berigtigelse:

Gave

3.000.000

Gæld

5.000.000

I alt

8.000.000

2. Opdelt berigtigelse:

Fast ejendom:

Gave

3.000.000

Gæld

2.000.000

I alt

5.000.000

Løsøre og besætning

Gæld

3.000.000

Kommentar

Der kan ske opdeling af vederlæggelsen, hvis der i skattemæssig forstand er er tale om to selvstændige virksomheder. Om der er tale om én eller flere virksomheder, skal afgøres efter de gældende regler herom.

(…)

Krav til overdrager og erhverver

L&F og SEGES anmoder om, at følgende bekræftes:

1) Der kan gennemføres en virksomhedsomdannelse (og evt. en aktieombytning) af en personlig ejet virksomhed både i ejerperioden før samt efter overdragelsen, uden det har betydning for fastsættelsen af afgiften.

2) Overdragelsen kan berigtiges både helt eller delvist ved gave og stadig være omfattet af den lave afgift.

Kommentar

Det kan bekræftes

(…)