Dato for udgivelse
03 May 2018 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Mar 2018 07:43
SKM-nummer
SKM2018.200.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 39B-1936/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Afståelse, markedskurs, aktieavance, maskeret, udbytte, definitiv, endelig, overførsel, rettigheder, overdragelsesaftale, afståelsessum, tredjemand, disponeret,
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt en skatteyder i marts 2008 havde afstået 26.155 aktier i F1-bank til sit selskab G1 Ltd. Såfremt der var tale om en afståelse i aktieavancebeskatningslovens § 30’s forstand, var der enighed om, at skatteyderen måtte anses for at have afstået aktierne til G1 Ltd. til markedskursen og dermed skulle beskattes af den herved opnåede aktieavance, samt at skatteyderen skulle beskattes af et beløb som maskereret udbytte i forbindelse med, at G1 Ltd. i september 2008 uden vederlag tilbageførte en del af aktierne til skatteyderen.

Under sagen gjorde skatteyderen gældende, at der ikke i marts 2008 var sket en skattemæssig afståelse af aktierne i F1-bank, idet der ikke var tale om en definitiv og endelig overførsel af rettighederne over aktierne til G1 Ltd. Skatteyderen henviste blandt andet til, at der ikke var udarbejdet en overdragelsesaftale, samt at afståelsessummerne for de aktier, der var solgt efter marts 2008, var tilfaldet skatteyderen og ikke G1 Ltd.

Med henvisning til, at aktierne i marts 2008 var blevet afnoteret hos skatteyderen og noteret hos G1 Ltd. i F1-bank’s aktiebog, fandt retten, at skatteyderen bar bevisbyrden for, at aktierne ikke var afstået til G1 Ltd. Den bevisbyrde fandt retten ikke, at skatteyderen havde løftet. I den forbindelse blev der henvist til, at i den periode, hvor selskabet stod noteret som ejer af aktierne i F1-bank’s aktiebog, blev aftaler om salg af aktier til tredjemænd indgået i selskabets navn, ligesom der blev henvist til, at skatteyderen i sin selvangivelse for 2008 havde disponeret i overensstemmelse med, at han var ejer af aktierne indtil marts måned.

Den omstændighed, at der ikke forelå et overdragelsesdokument mellem skatteyderen og G1 Ltd., kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 30

Ligningslovens § 16 A

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2, C.B.2.1.3.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2, C.B.2.1.4.1

Parter

A

(v/Adv. Kasper Kelm Dement)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/Adv. Esben Lyshøj Jensen)

Afsagt af byretsdommer

Merete Engholm

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at hans skatteansættelse for indkomståret 2008 hjemvises til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt det er berettiget, at skattemyndighederne i indkomståret 2008 har beskattet A af et beløb på 3.901.991 kr. som yderligere avance ved salg af aktier og et beløb på 758.495 kr. som maskeret udbytte efter ligningslovens § 16A.

Afgørende for begge spørgsmål er, om A har dokumenteret, at han ikke i marts 2008 afstod 26.155 unoterede aktier i F1-bank til sit selskab G1 Ltd.

Skattemyndighederne har i skattemæssig henseende lagt til grund, at der er sket overdragelse, idet der foreligger to handler frem og tilbage mellem A og G1 Ltd., der var A’s engelske selskab, der har medført afståelsesbeskatning samt beskatning af maskeret udlodning.

Det er A’s opfattelse, at der ikke har været tale om en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand, hvorfor der ikke er grundlag for at foretage en avancebeskatning i 2008.

A var ansat i F1-bank i perioden 2000-2006.

I 2004 udnyttede A en tegningsret til at købe 36.000 aktier i F1-bank til kurs 2,78.

I perioden indtil den 15. marts 2008 foretog A en række yderligere køb og salg af aktier i F1-bank. A’s beholdning af aktier i F1-bank udgjorde pr. 2. februar 2008 27.635 stk.

Alle afståelsessummer blev indsat på A’s personlige konto, og oplysning herom blev givet til A’s revisor, R1, således at avancerne kunne blive behørigt selvangivet.

I forbindelse med "navneskiftene" mellem A og G1 Ltd har der på intet tidspunkt foreligget købs- eller salgsnotaer, hvori der har været aftalt købspriser. Der har ligeledes aldrig været pengeudveksling eller ført et mellemregningsregnskab mellem A og G1 Ltd., og der foreligger ingen aftale om køb/salg.

Den 19. marts sendte A en mail vedlagt et dokument til F1-bank for at bekræfte overførslen af 26.155 aktier til G1 Ltd. I mailen anføres endvidere "The remainder (1480) I Will hold on to in the event that BEST decide to exercise their Option." Det medsendte dokument havde følgende indhold:

"...

To Whom It May Concern

Re: Shares in F1-bank

The undersigned has, as of 15 March 2008, transferred 26.155 shares in F1-bank to:

G1 Ltd

Y1-adr

England

Reg no: X2

e-mail:G1@gmail.com

Bank:…
Swift:…

IBAN: …

Yours sincerely

KM.

..."

De pågældende 26.155 aktier blev herefter afnoteret hos A i F1-banks aktiebog og noteret hos G1 Ltd.

I perioden fra den 25. juli til den 28. august 2008 solgte G1 Ltd. 6.400 F1-bank aktier. I samtlige salgsaftaler er G1 Ltd. angivet som sælger. Ved salg inden og efter denne periode er A angivet som sælger.

I en e-mail til F1-bank af 11. september 2008 oplyste A, at han havde besluttet at opløse G1 Ltd. og overføre aktierne tilbage i sit eget navn. G1 Ltd’s tilbageværende aktier blev herefter afnoteret den følgende dag og noteret hos A i F1-bank’s aktiebog.

Da værdien af aktier A modtog fra G1 Ltd. oversteg A’s fordring på selskabet med 758.495 kr. fandt SKAT endvidere, at A skulle beskattes af dette beløb som maskeret udbytte efter ligningslovens § 16A.

Parterne er enige om den beløbsmæssige opgørelse af kravet.

Sagen har været behandlet i Landsskatteretten. Landsskatteretten traf den 22. december 2016 afgørelse i sagen og af begrundelsen fremgår bl.a. følgende:

"...

I henhold til dagældende aktieavancebeskatningslov, lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007, § 7, skal personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne gevinst og tab på aktier, som omfattes af aktieavancebeskatningslovens §§ 1 og 2, efter de regler, der er angivet i § 5, §§ 12-15, kapitel 4-8 og §§ 44-47.

For personer gælder det i henhold til dagældende aktieavancebeskatningslov, § 12, at gevinst ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I henhold til § 26 opgøres gevinst og tab som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen for de pågældende aktier, opgjort efter gennemsnitsmetoden.

Aktier anses for solgt på det tidspunkt, hvor der indgås en endelig og bindende aftale om salg.

Det fremgår af dokument, udstedt af klageren den 19. marts 2008, at klageren den 15. marts 2008 har overført ("transferred") 26.155 stk. aktier til det af ham ejede engelske selskab, G1 Ltd. Klageren anmodede den 15. marts 2008 F1-bank om at ændre navnet på indehaveren af 26.155 stk. aktier i selskabets aktiebog fra hans navn til det af ham i England stiftede selskab. Det er oplyst, at selskabet er stiftet af klageren med henblik på, at selskabet skulle besidde aktierne i forbindelse med klagerens eventuelle fraflytning til England. Det fremgår endvidere, at det engelske selskab er anført som sælger på salgsnotaer i forbindelse med de afhændelser af aktier, der er foretaget i den periode, hvor selskabet stod anført som ejer af aktierne i selskabets aktiebog.

På baggrund af disse oplysninger finder to retsmedlemmer, herunder retsformanden, at aktierne må anses for overdraget fra klageren til G1 Ltd. den 15. marts 2008.

Disse retsmedlemmer finder derfor, at det er med rette, at SKAT har anset avancen ved overdragelsen til det engelske selskab for skattepligtig i henhold til dagældende aktieavancebeskatningslov § 12. Den beløbsmæssige opgørelse er ikke bestridt.

Den 12. september 2008 anmodede klageren F1-bank om at ændre navnet i aktiebogen tilbage til klagerens navn, hvorved der anses at ske tilbageoverdragelse af de i det engelske selskab tilbageværende aktier i F1-bank til klageren.

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1. Der gælder endvidere for fuldt skattepligtige til Danmark et globalindkomstprincip, hvorefter klageren er skattepligtig af al indkomst, såvel fra Danmark som fra udlandet, jf. statsskattelovens § 4.

Klageren og det engelske selskab, der er ejet alene af klageren, anses som interesseforbundne parter, der indbyrdes skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2.

Overdragelsen af aktier fra det engelske selskab til klageren den 15. september 2008 skal således ske til handelspris. SKAT har ansat værdien af aktierne ved overdragelsen fra selskabet til klageren til 3.713.940 kr., hvorefter klageren efter modregning af tilgodehavende 2.955.445 kr., ved overdragelsen har modtaget en merværdi på 758.495 kr. Denne merværdi anses som udlodning fra det engelske selskab til klageren i henhold til ligningslovens § 16 A, hvorfor det er med rette, at SKAT har beskattet beløbet som udbytte. De beløbsmæssige opgørelser er ikke bestridt.

Disse retsmedlemmer voterer derfor for at stadfæste den påklagede afgørelse.

Et retsmedlem finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der er sket en endelig og bindende afståelse af aktierne til det engelske selskab. Dette retsmedlem lægger navnlig vægt på, at det er anerkendt, at enaktionær kan noteres i aktiebogen i et andet navn end sit eget (en nominee), at der ikke ses noget til hinder for, at det engelske selskab har handlet med tredjemand i eget navn, men for klagerens regning, at provenu ved selskabets salg straks blev overført fra den engelske konto til klagerens danske konto, og at klageren selvangav de opnåede aktieavancer ved salg i selskabets navn.

Dette retsmedlem voterer derfor for at ændre den påklagede afgørelse i overensstemmelse med den nedlagte påstand.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, hvorfor SKATs afgørelse stadfæstes.

..."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A.

A har forklaret bl.a., at han i perioden fra 2000 til 2006 var ansat i F1-bank i bankens HR-afdeling. Fra 2000 til 2004 var han HR-manager, og fra 2004 indtil hans ansættelse ophørte med udgangen af 2006, var han development director. Han har aldrig før handlet med aktier og intet kendskab til aktiemarkedet. Efter ansættelsens ophør holdt han selv kurser inden for HR. Han oprettede G1 Ltd. i England og overførte aktierne til dette selskab, fordi han mente, at det gav "pondus." Han var på det tidspunkt den eneste i husstanden, der havde indtægter. Han mente efterfølgende, at det var en dum ide, og derfor tilbageførte han aktierne til sit eget navn. Han brugte ikke i øvrigt selskabet i England. Hans indtægter gik ind på en konto i Danmark. Han arbejdede mest i England og Østen. Når han i 2008 opgav en aktieindtægt på ca. 808.000 kr. og ikke ca. 1,9 mio. kr. som hans daværende revisor havde opgjort det til, var det nok fordi han mente, at revisor ikke havde ret. Han skiftede efterfølgende revisor.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

Anbringender

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at der ikke var tale om en skattemæssig afståelse af aktier, da A den 15. marts 2008 foretog en navneændring på 26.155 stk. unoterede aktier i F1-bank.

Det gøres videre i den forbindelse gældende, at der således følgelig heller ikke var tale om en skattemæssig anskaffelse af aktier, da A den 12. september 2008 annullerede denne navneændring på de 19.755 stk. aktier i F1-bank, som ikke var afhændet i mellemtiden.

Der foreligger ingen endelig aftale om overdragelsen mellem parterne eller i øvrigt nogen indikationer på, at der har været taget stilling mellem parterne til vilkår ved en eventuel overdragelse. Det gøres videre i den forbindelse gældende, at A bibeholdt den fulde ejendomsret og rådighed over aktierne i perioden, hvor G1 Ltd. stod som navnenoteret i aktiebogen, og at der således alene var tale om en formalitet.

Der var således ikke tale om en definitiv og endelig overførsel af tinglige rettigheder over aktierne fra et skattesubjekt til et andet retssubjekt, hvilket må kræves for, at der i skattemæssig henseende kan være tale om en afståelse.

Til støtte for, at der aldrig har fundet en reel aktieafståelse og efterfølgende anskaffelse sted mellem A og G1 Ltd., gøres det videre gældende, at alle salg i perioden de facto var foretaget af A for A’s regning og risiko. Afståelsessummerne i perioden tilfaldt ligeledes A, idet de blev direkte overført til en af ham personligt ejet konto.

I forlængelse heraf gøres det gældende, at selv hvis man lægger til grund, at der civilretligt var tale om en overdragelse af aktierne fra A til G1 Ltd., var der alene tale om en bogholderimæssig disposition uden reelt økonomisk og forretningsmæssigt indhold. Dette støttes også af, at "overdragelsen" ikke har været fulgt op af en pengestrøm eller øvrigt. Der henvises til UfR 2010.1190 H (SKM2010.123.HR), UfR 1983.705 H, TfS 2008.1400 H (SKM2008.919.HR) og UfR 2009.1241 H (SKM2009.168.HR).

I nærværende sag har A stedse selvangivet og ageret ud fra realiteterne i sine dispositioner, og realitetsgrundsætningen påberåbes alene som et anbringende til støtte for, at skattemyndighederne ikke kan ændre A’s skatteansættelse med den følge, at beskatningen ikke længere følger realiteterne.

Det gøres således gældende, at A har løftet bevisbyrden for, at "overdragelsen" var en tom bogholderimæssig disposition, der ikke havde nogen selvstændig forretningsmæssig begrundelse, eller noget selvstændigt økonomisk indhold. Det gøres videre gældende, at SKAT ikke har påvist pengestrømme i sagen eller andre indicier for, at der i realiteten har fundet en handel sted. På baggrund heraf gøres det gældende, at der ikke var tale om en skattemæssig afståelse af aktier, da A den 15. marts 2008 foretog en navneændring på 26.155 stk. unoterede aktier i F1-bank.

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført følgende:

Anbringender

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at A den 15. marts 2008 afstod 26.155 aktier i F1-bank til G1 Ltd, og at G1 Ltd den 12. september 2008 afstod 19.755 aktier i F1-bank til A.

Såfremt retten måtte komme frem til, at der er tale om en afståelse i de to tilfælde, er A så vidt ses enig i, at hans aktieindkomst for 2008 skal forhøjes med de af SKAT fastsatte beløb. Der er således ikke tvist om den beløbsmæssige opgørelse af forhøjelsen.

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 12, at gevinst ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Begrebet afståelse er defineret i lovens § 30, stk. 1, hvoraf fremgår, at:

"Ved afståelse forstås i denne lov salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse."

I skrivelsen af 19. marts 2008 meddelte A selv F1-bank, at de af sagen omhandlede 26.155 aktier var blevet overdraget ("transferred") til G1 Ltd. og den noterede ejer i F1-bank’s aktiebog blev herefter ændret i overensstemmelse hermed.

Når A selv har oplyst, at de pågældende aktier i F1-bank er blevet overdraget til det af ham ejede selskab G1 Ltd. og tilmed har draget omsorg for, at ejerskiftet er blevet tilført F1-bank’s aktiebog, består der en meget stærk formodning for, at aktierne er blevet overdraget som oplyst. A bærer bevisbyrden for, at der til trods for det oplyste ikke har været tale om en "reel" overdragelse.

Denne bevisbyrde har A ikke løftet.

Tværtimod understøtter alle sagens øvrige forhold, at A den 15. marts 2008 afstod de 26.155 aktier i F1-bank til G1 Ltd.

Før denne dato var alle de under sagen fremlagte aftaler om køb og salg af aktier indgået af A selv. I alle de aftaler om salg af aktier, der er indgået i perioden mellem 15. marts og 12. september 2008, er G1 Ltd imidlertid angivet som sælger, jf. bilag 8, 10, 12 og Efter tilbagenoteringen af de resterende aktier til A den 12. september 2008, er det på ny A’s navn, der optræder på salgsaftaler vedrørende aktierne, jf. eksempelvis bilag O.

Det forhold, at salgene af aktier er foretaget i G1 Ltd’s navn i den periode, hvor selskabet var noteret som ejer i F1-bank’s aktiebog, understøtter klart, at selskabet faktisk har været ejer af aktierne i denne periode.

At der også efter A’s egen opfattelse er sket en overdragelse af aktierne understøttes af, at han i et brev til SKAT af 8. februar 2012 oplyste, at:

"I anledning af det købte jeg online (via noget der hedder G2) et firma navn og tænkt at den kunne lige så godt "ejer" mine F1-bank aktier."

A forklarede endvidere under et møde den 17. juni 2016 i Landsskatteretten, at

"han i 2008 havde set, at øvrige havde overdraget aktierne til selskab. Det havde han også ønsket, og købte herefter et engelsk selskab. Hans navn var da KM. Det var først efterfølgende, at han var blevet opmærksom på, at der kunne være skattemæssige konsekvenser ved dispositionerne."(understreget her)

I en e-mail af 14. marts 2008 omtalte A også G1 Ltd. som et "holdingselskab", hvorved der efter en almindelig sproglig opfattelse forstås et selskab, hvis eneste funktion er at eje aktier i et andet selskab.

At aktierne efter A’s egen opfattelse blev overdraget til G1 Ltd. understøttes yderligere af, at han i en opgørelse til sin revisor af 4. august 2008 sondrer mellem de aktier, som G1 Ltd ejede og de 1.480 aktier, der fortsat var noteret i hans eget navn.

Dertil kommer, at A alene har selvangivet en aktieavance på kr. 808.178, for 2008, jf. bilag 18. Det selvangivne beløb svarer omtrent til avancen på 836.446 kr. ved A’s salg af de i alt 7.476 aktier i januar og februar 2008 inden overdragelsen til G1 Ltd. den 15. marts 2008, jf. bilag L.

A har derimod ikke selvangivet avancen ved salget af de i alt 6.400 aktier, der skete i G1 Ltd’s ejertid. Tværtimod overførte A den 16. september 2008 et beløb på kr. 1.209.064,44, svarende til salgssummerne fra de 6.400 solgte aktier fra sin konto i F2-bank til en konto i F3-bank. Det er uvist, hvad der herefter er sket med pengene.

At A ikke har selvangivet aktieavancen vedrørende salget af de aktier, som G1 Ltd. har solgt, understøtter ligeledes, at aktierne endeligt er overdraget til G1 Ltd, og at A også selv har opfattet forholdet således. Når A selv har lagt dispositionen skattemæssigt til grund, kan han ikke efterfølgende komme igennem med et synspunkt om, at der ikke er tale om en "reel" disposition, blot fordi dispositionen får utilsigtede og negative skattemæssige konsekvenser for ham.

Det bemærkes i den forbindelse, at A i sin årsopgørelse for 2007 korrekt selvangav et beløb, der svarede til gevinsten ved salget af de 4.000 aktier i F1-bank, som han solgte i dette år, jf. bilag L. Det er således alene i 2008 efter overdragelsen til G1 Ltd. at A ikke på behørig vis har selvangivet sine aktieavancer.

Når der henses til ovennævnte omstændigheder, der alle understøtter, at der er sket en afståelse af aktierne til G1 Ltd, er det uden betydning for sagen, at der tilsyneladende ikke er indgået en skriftlig overdragelsesaftale mellem A og G1 Ltd, ligesom det er uden betydning, at G1 Ltd. tilsyneladende ikke har betalt for aktierne. Det bemærkes i den forbindelse, at A via sit ejerskab havde bestemmende indflydelse i G1 Ltd, hvorfor ingen af parterne formentlig har haft behov for udarbejdelse af skriftlige overdragelsesaftaler eller foretagelse af pengeoverførsler.

Det er ligeledes uden betydning, når A anfører, at salgssummerne fra G1 Ltd’s salg af aktier er indgået på en af ham ejet bankkonto. Salgssummerne er således indsat på kontonummer X1 i F2-bank, som A selv i den som bilag 3 fremlagte skrivelse til F1-bank oplyste, tilhørte G1 Ltd. At kontoen står i A’s eget navn skyldes formentlig alene, at kontoen er oprettet kort inden stiftelsen af G1 Ltd. Det bemærkes endvidere, at samtlige indsætninger på kontoen så vidt ses vedrører salg af aktier i F1-bank, og at kontoen ikke ses at være anvendt til private formål.

Endelig er det uden betydning, når A i stævningen på side 11 anfører, at det ikke er ualmindeligt, at det er en anden end aktiernes ejer, der er registreret i et selskabs aktiebog. A har således oplyst, at aktierne i F1-bank efter hans opfattelse var omfattet af den dagældende aktieselskabslovs § 25a. Det følger af denne bestemmelses forarbejder, at muligheden for at være registreret ved en såkaldt "nominee" ikke eksisterer for aktier omfattet af bestemmelsen, jf. lovforslag nr. 61 af 28. oktober 1992 om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber og lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at A den 15. marts 2008 afstod 26.155 aktier i F1-bank til G1 Ltd til en samlet afståelsessum af kr. 4.158.645,-.

A’s gevinst ved salg af aktier i 2008 kan på den baggrund opgøres til kr. 4.710.169,-, hvorfor det er berettiget, at skattemyndighederne har forhøjet A’s aktieindkomst for 2008 med differencen mellem dette beløb og den selvangivne aktieavance på kr. 808.178,-.

Tilbagenotering en til A af de resterende 19.755 aktier i F1-bank’s aktiebog den 12. september må endvidere anses som en afståelse fra G1 Ltd. tilbage til A. Dette understøttes af, at efterfølgende handler er foretaget i A’s navn, jf. eksempelvis bilag O, ligesom A i en e-mail af 11. september 2008 til F1-bank oplyste, at han havde besluttet at opløse G1 Ltd og overføre ("transfer") aktierne tilbage i sit eget navn.

Det er derfor ligeledes berettiget, at skattemyndighederne har anset A for skattepligtig af et beløb på kr. 758.495, som maskeret udbytte efter ligningslovens § 16A.

Skatteministeriets subsidiære påstand om hjemvisning er nedlagt for det tilfælde, at retten måtte være enig med A i, at han ikke den 15. marts 2008 afstod 26.155 aktier i F1-bank til G1 Ltd, og at salget af de 6.400 aktier i perioden 15. marts 2008 til 12. september 2008 derfor er foretaget af A personligt.

Da A, som det fremgår ovenfor, ikke har selvangivet avancen ved salget af disse 6.400 aktier vil der skulle foretages en fornyet beløbsmæssig opgørelse af hans aktieindkomst for 2008. Denne beløbsmæssige opgørelse bør i givet fald foretages af SKAT. Det bemærkes i den forbindelse, at A også selv subsidiært har nedlagt påstand om hjemvisning.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af § 12 i aktieavancebeskatningsloven, at gevinst af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det følger videre af § 30 i samme lov, at der ved afståelse forstås salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse.

Ved vurderingen af om der er sket en overdragelse, er udgangspunktet, at den, der ifølge dokumentet fremstår som ejer af aktierne, er den reelle ejer, og sagsøger har derfor bevisbyrden for, at dette ikke er tilfældet. A erhvervede aktierne i 2004, hvor han udnyttede en tegningsret til at købe aktierne for i F1-bank. Aktierne blev herefter noteret på hans navn. Han disponerede herefter over aktierne og solgte nogle af dem.

Den 19. marts 2008 meddelte A F1-bank, at han den marts 2008 havde "transferred" 26.155 aktier til G1-Ltd. Aktierne blev herefter afnoteret i aktiebogen. I tiden herefter solgte G1 Ltd. nogle af aktierne. Ved en e-mail af 11. september 2008 meddelte A, at han havde besluttet at opløse G1-Ltd. og overføre de tilbageværende aktier til sit eget navn. G1-Ltd.'s tilbageværende aktier 19.775 aktier - blev herefter afnoteret og noteret hos A påny. Aktierne blev således noteret med en juridisk person-A - og efterfølgende noteret med en anden juridisk person G1-Ltd og herefter tilbage til A påny. Når der blev disponeret over aktierne ved salg skete det med angivelse af den juridiske persons navn, som på det pågældende tidspunkt var noteret hos F1-bank. På den baggrund finder retten, at der er sket en overdragelse mellem A og G1-Ltd. A. Dette støttes endvidere af, at A i sin selvangivelse for 2008 har disponeret i overensstemmelse med, at han var ejer af aktierne indtil den 15. marts 2008.

Den omstændighed at der ikke foreligger et overdragelsesdokument på aktierne mellem A og G1 Ltd. kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes herved, at A havde bestemmende indflydelse i selskabet.

Som følge af det anførte tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er tilkendt 125.000 kr. til dækning af udgift til advokatbistand. Retten har ved fastsættelsen taget hensyn til sagens værdi, forløb og udfald.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, A, skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til sagsøgte med 125.000 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.