Indhold

Dette afsnit handler om ejendomme, der både anvendes til beboelse og til erhverv, samt ejendomme, der anvendes både til beboelse og til land- eller skovbrug med mere, og som er afstået i perioden 1. januar 2018 til 27. februar 2018.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

Den nye ejendomsvurderingslov (Lov nr. 654 af 8. juni 2017) trådte i kraft den 1. januar 2018. I følgeloven til den nye ejendomsvurderingslov (Lov nr. 688 af 08-06-2017), som ligeledes trådte i kraft den 1. januar 2018 er EBL § 9, stk. 1, ændret således, at ejendomme, der på afståelsestidspunktet efter ejendomsvurderingsloven (EVL) anses som landbrugs- eller skovejendom, er omfattet af den delvise skattefrihed i EBL § 9, stk. 1. Tilsvarende gælder for den del af fortjenesten, som vedrører ejerboligen, ved afståelse af en ejendom, der indeholder én eller to selvstændige lejligheder, hvor ejendommen både tjener eller har tjent til bolig for ejere og i væsentligt omfang benyttes erhvervsmæssigt, jf. ejendomsvurderingslovens § 35, stk. 1. 

Den ændrede EBL § 9, stk. 1, trådte i kraft den 1. januar 2018, selvom der endnu ikke er foretaget vurderinger efter ejendomsvurderingsloven på dette tidspunkt. Den nye ejendomsvurderingslov opererer med en anden kategorisering af ejendomme og en ny fordeling af ejendomsværdien i tilfælde, hvor en ejendom både anvendes til boligformål og til erhvervsformål, end det var tilfældet efter den tidligere lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Ved direkte og indirekte overdragelse af fast ejendom, er det således fremover vurderingen, herunder kategoriseringen af ejendommen på overdragelsestidspunktet, der er afgørende for den skattemæssige behandling af overdragelsen, jf. bemærkningerne i § 9 i L171, af 28. februar 2018.  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, L 212, af 3. maj 2017 (følgeforslaget til den nye ejendomsvurderingslov), at:

"Vurderingsmyndigheden skal efter § 33, stk. 1, i lov om vurdering af landets faste ejendomme, træffe afgørelse om, hvorvidt en ejendom helt eller delvis må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, eller til hvilken benyttelse ejendommen i øvrigt henføres.

Denne kategorisering anses ikke for at være operationel i den kommende vurderingsordning i det samtidigt fremsatte forslag til en ny ejendomsvurderingslov. Det foreslås derfor i § 3, stk. 1, i forslag til en ny ejendomsvurderingslov, at vurderingsmyndigheden som led i vurderingen skal beslutte, hvilken af følgende kategorier en ejendom skal henføres til:

1) Ejerbolig.

2) Landbrugsejendom.

3) Skovejendom.

4) Erhvervsejendom eller anden ejendom, som ikke er omfattet af nr. 1-3.

I § 9, stk. 1, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven anvendes begrebet landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Det foreslås som konsekvens heraf, at henvisningen ændres i overensstemmelse hermed.

Herudover er der tale om ændringer af teknisk karakter af hensyn til strukturen og dermed paragrafhenvisningerne i det samtidigt fremsatte forslag til en ny ejendomsvurderingslov."

Ændringen af EBL § 9, stk. 1, indebærer således, at der henvises til fordelinger og kategoriseringer i ejendomsvurderingsloven, der endnu ikke er foretaget.

Arbejdet med det nye ejendomsvurderingssystem pågår frem til, at der skal foretages nye vurderinger efter ejendomsvurderingslovens regler. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt etableret systemunderstøttelse til foretagelse af fordelinger og kategoriseringer efter ejendomsvurderingsloven, heller ikke i forhold til EBL § 9. Disse fordelinger og kategoriseringer vil udelukkende kunne foretages manuelt. Ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 (L 115 af 20. november 2018) blev vurderinger efter den tidligere lov om vurdering af landets faste ejendomme videreført i endnu to år. Det betyder, at for ejerboliger foretages de nye vurderinger efter ejendomsvurderingsloven først pr. 1. januar 2020 i stedet for 1. september 2018 og for erhvervsejendomme foretages den først vurdering efter den nye ejendomsvurderingslov først den 1. januar 2021 i stedet for 1. september 2019.

Intentionen med ændringen EBL § 9, stk. 1, har imidlertid været, at det er den senest offentliggjorte vurdering, herunder kategorisering og fordeling foretaget i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme, der skal lægges til grund i overdragelsessituationer, indtil der foreligger en offentlig vurdering af ejendommen efter ejendomsvurderingsloven.

Derfor medfører Lov nr. 278 af 17. april 2018 (L 171, af 28. februar 2018), at det i EVL § 22, stk. 12, fastlægges, at de regler i vurderingslovgivningen, der skal danne grundlag for beskatning efter EBL § 9, stk. 1, skal være reglerne i lov om vurdering af landets faste ejendomme, indtil der foreligger en offentlig vurdering af ejendommen efter ejendomsvurderingsloven.

Denne bestemmelse har virkning fra 1. januar 2018. Da det dog ikke kan udelukkes, at der er ejendomsejere, der i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 27. februar 2018 direkte eller indirekte har overdraget en ejendom, og som vil være bedre stillet, hvis de skattemæssige konsekvenser af overdragelsen reguleres efter reglerne i ejendomsvurderingsloven, herunder for så vidt angår fordeling eller kategorisering, er der indført en overgangsordning, der giver ejerne mulighed for selv at bestemme, om beskatningen i forbindelse med overdragelsen skal ske på baggrund af reglerne i ejendomsvurderingsloven, dvs. den retstilstand, der er gældende efter lov nr. 688 af 8. juni 2017, eller på baggrund af reglerne i lov om vurdering af landets faste ejendomme, dvs. den retstilstand, der var gældende frem til 1. januar 2018, og som foreslås genindført i 1. pkt.

Denne bestemmelse om valgfrihed er blevet ændret ved lov nr. 1729 af 27. december 2018, da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at foretage en kategorisering eller fordeling efter det nye ejendomsvurderings system. Det er derfor ikke muligt, at afgrænse de ejendomme der - når de vurderes efter det nye ejendomsvurderingssystem - vil blive anset som landbrugs- eller skovejendomme. Derfor er der i lov nr. 1729 af 27. december 2018 foretaget en objektiv afgrænsning af landbrugs- og skovejendomme, som kan anvendes i tilfælde, hvor der i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 27. februar 2018 er sket en direkte  eller indirekte overdragelse af en ejendom efter EBL § 9, stk. 1. Ejendomme afstået i denne afgrænset periode med et grundareal på over 2 ha kan anses som landbrugs- eller skovejendomme, såfremt den skattepligtige giver oplysninger til Skatteforvaltningen i overensstemmelse hermed inden for fristerne i SKL § 10-13 eller DBSL § 85, stk. 2.

Det betyder, at for ejendomme der er afstået i perioden 1. januar 2018 til og med 27. februar 2018 er valgfrihed mellem at anvende ejendommens status ved den sidste vurdering efter lov om vurdering af fast ejendom eller den objektive afgrænsning, hvorefter alle ejendomme med et grundareal på over 2 ha anses for landbrugs- og skovejendomme.

For ikke at stille ejendomme med et grundareal på under 2 ha, der vil skulle anses som landbrugs- eller skovejendomme efter ejendomsvurderingsloven, dårligere, kan den skattepligtige anmode om en udtalelse om, hvorvidt ejendommen på overdragelsestidspunktet kan kategoriseres som en landbrugs- eller skovejendom efter ejendomsvurderingsloven, hvis ejendommen er afstået i perioden 1. januar 2018 til og med 27. februar 2018. De ejendomme, der tænkes på i denne forbindelse, er f.eks. ejendomme med grundareal på under 2 ha, der på grund af mange dyreenheder burde være kategoriseret som landbrugsejendomme efter ejendomsvurderingsloven. Denne anmodning skal indgives til Skatteforvaltningen senest 4 måneder inden fristen i SKL §§ 10-13 eller DBSL 85, stk. 2.