Dato for udgivelse
14 Jun 2018 14:25
SKM-nummer
SKM2018.277.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
18-0000216
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Forhøjelse, momstilsvar, registreringsgrænse, pengegaver
Resumé

Sagen angiver retningslinjerne for, hvornår en virksomhed falder ind under 50.000 kr.’s grænsen for registreringspligt efter momsloven.

 

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 23, stk. 1-2, § 47, stk. 1, 1. pkt. samt stk. 5, 1. pkt., § 48, stk. 1, 1. pkt., § 55
Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, D.A.14.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, D.A.14.1.3

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2013

Forhøjelse af virksomhedens momstilsvar

18.760 kr.

0 kr.

18.760 kr.

Afgiftsperioden 2014

Forhøjelse af virksomhedens momstilsvar

8.680 kr.

0 kr.

8.680 kr.

Faktiske oplysninger
Sagen drejer sig om, hvorvidt SKAT har været berettiget til at forhøje virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioderne 2013 og 2014.

Virksomheden har ikke været momsregistreret.

SKAT har ved gennemgang af virksomhedens indehavers bankkonto fundet forskellige indbetalinger og overførsler i afgiftsperioderne 2013 og 2014. Af virksomhedens indehavers bankkonto fremgår bl.a. flere overførsler fra H1. Virksomhedens indehaver har arbejdet for H1 ApS og har udskrevet fakturaer for det udførte arbejde. H1 har foretaget indberetning vedrørende virksomhedens indehavers indtægter på i alt 88.500 kr. Der er i afgiftsperioden 2013 i alt indgået 50.000 kr. på virksomhedens indehavers konto fra H1 ApS, og der er i afgiftsperioden 2014 i alt indgået 38.500 kr. på virksomhedens indehavers konto fra H1 ApS.

Virksomhedens indehaver har ikke selvangivet nogle af de beløb, der er indgået på kontoen, ligesom der ikke er angivet moms af beløbene.

SKAT har den 21. januar 2016 foreslået at ændre virksomhedens momstilsvar, og SKAT har den 1. februar 2016 fremsendt afgørelse i overensstemmelse med forslaget.

SKAT har efterfølgende modtaget indsigelse fra virksomhedens indehaver, hvorefter SKAT har fremsendt fornyet forslag den 16. februar 2016. SKAT har i det fornyede forslag godkendt dokumenterede lånebeløb på i alt 7.000 kr. for afgiftsperioden 2013 og 39.435 kr. for afgiftsperioden 2014.

Virksomhedens indehaver har fremlagt et gavebrev fra sine forældre, hvoraf det fremgår, at de har givet indehaveren pengegaver for omkring € 10.000 for hver af afgiftsperioderne 2013 og 2014. SKAT har ikke tillagt gavebrevet nogen betydning.

SKAT har herefter foreslået at fastsætte virksomhedens momstilsvar til 18.760 kr. for afgiftsperioden 2013 og 11.208 kr. for afgiftsperioden 2014.

Virksomhedens indehaver har den 29. februar 2016 fremsendt indsigelser til det fornyede forslag. Indehaveren har fastholdt, at virksomheden kun har haft indtægter på i alt 88.500 kr. i indkomstårene 2013 og 2014, samt at virksomheden ikke har været momspligtig.

Virksomhedens indehaver har endvidere fastholdt, at hun har modtaget kontante beløb fra sine forældre, som i realiteten har været større beløb end de i sagen omhandlende indsætninger. Vedrørende overførsler på 13.000 kr. fra B har virksomhedens indehaver oplyst, at hun må erkende, at der er tale om gaver, da hun ikke har kontakt med ham mere.

SKAT har herefter anset beløbet på 13.000 kr. som en skattepligtig gave, og SKAT har den 4. marts 2016 fremsendt afgørelse, hvori virksomhedens momstilsvar er blevet fastsat til 18.760 kr. for afgiftsperioden 2013 og til 8.680 kr. i afgiftsperioden 2014.

SKATs afgørelse
SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 18.760 kr. for afgiftsperioden 2013 og med 8.680 kr. for afgiftsperioden 2014.

Som begrundelse for afgørelsen har SKAT anført følgende:

"(…)

SKAT har opgjort dine indtægter efter bankindsætninger på konto med registreringsnummer […] og kontonummer […] under henvisning til indsendte kopier af fakturaer udskrevet til H1 ApS for udført arbejde samt efterfølgende indberetning fra H1 ApS. Herudover er der andre indsætninger der anses at være indtægter i din virksomhed. De optagne dokumenterede lån fra henholdsvis indehaver af H1 ApS, C samt D er ikke medtaget. Det skal bemærkes at lån fra C i alt beløber sig ifølge lånedokumenter til 22.000 kr. Ifølge dine oplysninger er beløbet 24.000 kr. Opgørelse af dine indtægter henvises til vedlagte regneark.

Efter denne opgørelse har det vist at omsætningen af din virksomhed overstiger 50.000 kr. for 2013. SKAT anser at du pr. 1. januar 2013 er bevist om at din indtjening vil overstige 50.000 kr. indenfor en 12 måneders periode, som er grænsen for hvornår man er momspligtig. SKAT har således ladet momspligten indtræde pr. 1.1.2013 og frem.

Det skal bemærkes at såfremt du stadig driver virksomheden, skal du lade virksomheden registrerer i Erhvervsstyrelsen med de pligter, som virksomheden skal registreres for. Du vil modtage et cvr. nr. som du skal anvende til indberetning af moms, anføre på dine fakturaer m.v. Såfremt du ikke er enig i opgørelsen af dine indtægter, skal du kunne sandsynliggøre og dokumentere hvorfra indsætningerne på dine bankkonti kommer.

Efter din indsigelse af 29. februar 2016 skal det bemærkes at udbetalinger fra B i 2014 er godkendes og beskattes som skattepligtige gaver efter statsskattelovens § 4 og beskatningen er personlig indkomst efter personskattelovens § 3.

2013

Indsætninger incl. fremsendte fakturaer, se regneark, uden Kørselsgodtgørelse, som anses medgået til formålet.

93.800 kr.

Moms beregnes heraf med 20 % af 93.800 kr.

18.760 kr.

svarende til 25 % moms af 75.040 kr.

Overskud af virksomhed uregistreret

75.040 kr.

Moms til afregning 18.760 kr.

2014

Indsætninger incl. fremsendte fakturaer, se regneark, uden Kørselsgodtgørelse,  som anses medgået til formålet.

43.400 kr.

Moms beregnes heraf med 20 % af 43.400 kr.

8.680 kr.

svarende til 25 % moms af 34.720 kr.

Overskud af virksomhed uregistreret

34.720 kr.

Moms til afregning 8.680 kr.

Bemærkninger til det indsendte materiale modtaget 11. februar 2016.
SKAT kan oplyse at der i året 2014 er indberettet en B-indkomst/honorar uden skattetræk fra H1 ApS på 88.500 kr. Beløbet har SKAT sammenholdt med de fakturaer som du har udskrevet til H1 ApS. De optagne dokumenterede lån er holdt ude af opgørelsen over din indkomst.

Såfremt du har optaget lån eller modtaget gaver fra dine forældre skal det dokumenteres i form af bankoverførsler eller på anden vis dokumenteres. Øvrige lån fra eksempelvis B skal ligeledes dokumenteres.

Vedrørende momsregistrering kan det oplyses at man skal momsregistreres lige så snart at man anser det for sandsynligt, at man kommer over grænsen på 50.000 kr. inden for en 12 måneders periode.

Bemærkninger til indsigelse af 29. februar 2016
De oplyste udbetalinger for 2013 med 46.800 kr. og for 2014 med 8.100 kr. fra dine forældre, har SKAT ikke tillagt det modtagne lånebevis fra dine forældre nogen betydning. Der er krav om at der skal være underskrift på lånedokumentet samt at pengestrømmen skal kunne følges fra den udbetalende konto til den modtagnes bankkonto, for at et modtaget pengebeløb skal godkendes som lån.
Der er skærpede krav når der er tale om udbetalinger/ lån mellem familiemedlemmer. Der kræves ifølge praksis dokumentation for at anerkende familielån, herunder låneaftaler at der er mulighed for at følge pengestrømmen.

(…)"

Virksomhedens opfattelse
Virksomhedens indehaver har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioderne 2013 og 2014 nedsættes til 0.

Som begrundelse for påstanden har virksomhedens indehaver anført følgende:

"(…)

Jeg skal hermed kommentere på Skats afgørelse i relation til ovenstående journalnummer.

  1. At Skat mener jeg driver/har drevet virksomhed udover den momsfri grænse på 50.000 pr. år på baggrund af indsættelser på min konto som jeg fuldt har gjort rede for stammer fra lån fra venner og gaver fra mine forældre.
  2. At Skat ændrer min indkomst på baggrund af indsættelser på min konto som jeg fuldt har gjort rede for stammer fra lån fra venner og gaver fra mine forældre.

Ad 1:

Jeg har i 2013 og 2014 udført deltidsarbejde efter regning for H1 ApS. Dette har været under den momspligtige grænse på 50.000 pr. år. Samtlige indtægter er behørigt indberettet til Skat fra H1 via mit CPR nummer. Det er jeg blevet orienteret om, og såfremt jeg selv skulle have indberettet dette, er det en fejl fra min side. Jeg var fuldstændig overbevist om at disse beløb var kendt og automatisk indgik i min skatteberegning.

Herudover har jeg på intet tidspunkthaft lønnet aktivitet som selvstændig. Skat mener at diverse indsættelser på min konto er indtægt fra virksomhed. Jeg har redegjort for hver enkelt indsættelse, og Skat har da også accepteret disse redegørelser såvidt jeg kan vurdere i alle tilfælde på nær et.

Dette ene tilfælde drejer sig om løbende pengegaver fra mine forældre. Skat henviser til dokumentationskravene for familielån. Dette er ikke et familielån men løbende kontante pengegaver som er bekræftet i underskrevet erklæring (selvom Skat skriver det ikke er underskrevet). Såfremt Skat godkender at jeg har modtaget løbende pengegaver fra mine forældre, er min indtægt alene de beløb der er modtaget og indberettet fra H1. Som er under grænsen på de 50.000 pr. år hvor jeg har forstået at man skal momsregistreres hvis man er selvstændig. Jeg mener på dette punkt at SKATs afgørelse er forkert. Jeg forstår stadig ikke hvorledes man kan dokumentere gaver fra forældre til børn når de er givet som kontanter?

Ad2:

Ændringerne i personlig indkomst er alene en følge af ovenstående. Derfor omfatter mine kommentarer også denne ændring med udgangspunkt i samme forhold.

I øvrigt:

Jeg er enlig mor, fraskilt fra min danske mand og uden formue. Som […] statsborger kender jeg ikke alle de danske skattelove og føler mig fanget i et system og nogle regler jeg ikke kan overskue. Men jeg har på intet tidspunkt haft til hensigt at snyde nogen eller noget eller været ude på at bryde reglerne. Mener heller ikke at det har været tilfældet.
Jeg har ikke haft anden indtægt end den som er opgivet fra H1 og som skattevæsenet har kendt til hele tiden. Hvis der er noget forkert i ikke at have registreret moms af de 38.500 (2013) og 50.000 (2014) skal jeg beklage og understrege at det ikke har været med formål at gøre noget forkert. Jeg driver ikke virksomhed på nogen måde, og har aldrig haft opfattelsen af at jeg gjorde dette. Det var blot for at kunne skabe en personlig indkomst ved at udføre deltidsarbejde som blev oplyst til SKAT.

Jeg har indsat penge som jeg har modtaget fra mine forældre på min konto i god tro. Hvis jeg ville skjule noget ville jeg ikke have gjort dette. Jeg har forstået, at fremover skal pengegaver fra mine forældre overføres via bank så de kan dokumenteres.

Jeg ved som sagt ikke hvordan jeg skal bære mig ad med at dokumentere kontante gaver tidligere givet fra mine forældre andet end ved at de giver deres erklæring. Som de har gjort. Det er helt normalt i det land jeg kommer fra og jeg har ikke set noget som helst forkert i det.

Jeg er rigtig meget ked af at være bragt i denne situation og kan ikke forstå at SKAT bliver ved med at sige at jeg driver virksomhed når det eneste jeg har foretaget mig er at tage et deltidsarbejde og så modtage hjælp gennem lån og gaver fra venner og familie.

(…)"

Landsskatterettens afgørelse
Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Dette fremgår af momslovens § 3, stk. 1.

Der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Ifølge momslovens § 23, stk. 1 og 2 indtræder afgiftspligten på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet). Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Ifølge momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt., skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Ifølge § 47, stk. 5, 1. pkt. skal anmeldelse til registrering ske senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed.

Det fremgår af momslovens § 48, stk. 1, 1. pkt., at afgiftspligtige personer etableret her i landet, uanset § 47, stk. 1, ikke skal registreres og betale afgift, når de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt.

SKAT har anset virksomheden for at have omsætning på 75.040 kr. ekskl. moms i afgiftsperioden 2013 og omsætning på 34.720 kr. ekskl. moms i afgiftsperioden 2014.

Landsskatteretten har dags dato stadfæstet SKATs afgørelse vedrørende overskuddet i virksomheden for indkomstårene 2013 og 2014, jf. j.nr. […], som skal danne grundlag for opgørelsen af det skyldige momstilsvar for afgiftsperioderne 2013 og 2014.

Virksomheden anses herefter for at have haft indtægter på mere end 50.000 kr. i indkomståret 2013, hvorfor virksomheden er momspligtig, jf. momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55 føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af merværdiafgiften. Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

SKAT har ikke modtaget regnskabsmateriale fra virksomhedens indehaver, og det har dermed ikke været muligt at efterprøve regnskabsgrundlaget.

Da kravene til regnskabsgrundlaget ikke kan anses for opfyldt, har SKAT været berettiget til at fastsætte momstilsvaret skønsmæssigt.

SKAT har på baggrund af virksomhedens overskud fastsat virksomhedens momstilsvar til 18.760 kr. for afgiftsperioden 2013 og til 8.680 kr. for afgiftsperioden 2014, og SKAT har anset virksomheden for momspligtig fra den 1. januar 2013.

Pligten til at lade sig registrere indtræder på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at den momspligtige omsætning vil overstige registreringsgrænsen på 50.000 kr.

Virksomheden har udstedt den første faktura i januar 2013. Allerede på dette tidspunkt anses det for åbenbart, at virksomhedens omsætning ville overstige 50.000 kr. inden for 12 måneder. Der er herved lagt vægt på, at virksomheden har været indehaverens eneste dokumenterede indtægtskilde i indkomstårene 2013 og 2014, og at det må have stået indehaveren klart, at en indtægt på 50.000 kr. ikke kan anses for nok til at opretholde en antagelig levefod.

Virksomheden er derfor momspligtig allerede fra udstedelsen af den første faktura i januar 2013.

Landsskatteretten stadfæster på baggrund heraf SKATs afgørelse.