Indhold

Afsnittet omhandler ejendomsejers reaktionsmuligheder, når Vurderingsstyrelsen gennemfører partsinddragelse ved anvendelse af den særlige deklarationsprocedure, der er lovhjemlet i SFL § 20 a og nærmere beskrevet i afsnit A.A.7.4.10.1 og i afsnit A.A.7.9.1.

Når den særlige deklarationsprocedure anvendes, gælder der særlige regler for Vurderingsstyrelsens håndtering af oplysninger fra ejendomsejer, der bl.a. afhænger af, hvornår oplysningerne er modtaget. Se afsnit A.A.7.9 og afsnit A.A.8.4 om genoptagelse af vurdering af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Hvis ejendomsejer er enig i oplysningerne i deklarationen
  • Hvis ejendomsejer vil rette eller tilføje oplysninger.

Hvis ejendomsejer er enig i oplysningerne i deklarationen

Hvis ejendomsejer er enig i de oplysninger, der er udstillet i deklarationen, kan ejendomsejer undlade at reagere på deklarationen. I så fald vil vurderingen blive foretaget på grundlag af de deklarerede oplysninger og udsendt til ejendomsejer, medmindre Vurderingsstyrelsen af anden vej bliver bekendt med andre oplysninger af væsentlig betydning for vurderingen. I så fald vil ejendomsejer modtage gendeklaration eller anden partshøring, før Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse om vurderingen.

Hvis ejendomsejer vil rette eller tilføje oplysninger

Hvis ejendomsejer ikke er enig i de oplysninger, der er udstillet i deklarationen, eller mener, at der er andre oplysninger, der er af væsentlig betydning for vurderingen af ejendommen, kan ejendomsejer meddele dette til Vurderingsstyrelsen.

Nogle af de oplysninger, der er væsentlige for vurderingen, er imidlertid indhentet af Vurderingsstyrelsen i offentlige registre, der er ejet af andre offentlige myndigheder end Vurderingsstyrelsen. Fejl i disse oplysninger, skal rettes af den myndighed, der ejer de fejlagtige data, og derfor skal henvendelser om sådanne fejl i flere tilfælde ske til den pågældende myndighed. Vurderingsstyrelsen vejleder ejendomsejer om, hvordan fejl kan rettes.

Hvis en ejendomsejer dokumenterer, at et givent forhold er åbenbart urigtigt, vil Vurderingsstyrelsen foretage vurderingen på det objektivt korrekte grundlag, hvis Vurderingsstyrelsen bliver opmærksom på den dokumenterede åbenbare fejl i registret. 

Er der ikke tale om en dokumenteret åbenbar fejl, vil Vurderingsstyrelsen derimod træffe afgørelse på grundlag af de oplysninger, der fremgår af det register, der er ejet af en anden myndighed. Vurderingsstyrelsen vil i visse tilfælde efterfølgende kunne ændre afgørelsen efter reglerne om genoptagelse og revision i SFL §§ 33 og 33 a. Der henvises til afsnit A.A.8.4.1 om ændring af vurdering efter EVL (dog ikke EVL §§ 87 og 88).

Ejendomsejers rettelser eller tilføjelser vil blive behandlet forskelligt afhængig af, hvornår de meddeles til Vurderingsstyrelsen. Se afsnit A.A.7.9 om frister ved sagsbehandling og afgørelse ved vurdering af fast ejendom.