Dato for udgivelse
28 Jun 2018 15:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 May 2018 20:12
SKM-nummer
SKM2018.332.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Svendborg, BS-9194/2018
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Part, vidner, sagsbehandlingstid, bevis, udstationering, procesbesparende,
Resumé

Sagen angik, om der kunne ske isoleret bevisoptagelse i medfør af retsplejelovens § 343 i form af afhøringer af en part og tre vidner til brug for en sag, der verserede ved Skatteankestyrelsen.

Skatteyderen gjorde med henvisning til Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid gældende, at det var nødvendigt at sikre bevis, idet forholdene lå 7 år tilbage i tid, og idet det ene af de tre vidner stod foran en udstationering til Kina. Herudover blev det gjort gældende, at afhøringerne ville være procesbesparende, idet de ville sikre det materielt rigtige resultat hurtigst muligt.

Retten afslog anmodningen om isoleret bevisoptagelse.

Retten henviste i den forbindelse til, at der gælder en særlig procesform for sagers behandling ved Skatteankestyrelsen, og at der ikke er hjemmel i skatteforvaltningsloven til at indhente vidneforklaringer optaget efter retsplejelovens regler om isoleret bevisoptagelse i sådanne sager.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 47

Retsplejelovens § 343

Henvisning

-

Parter

A

(v/adv. Christian Bachmann)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Sune Riisgaard)

Afsagt af byretsdommer

Gert Holst Matthiesen

Sagens baggrund og parternes påstande

Tvisten vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der kan ske isoleret bevisoptagelse i medfør af retsplejelovens § 343 i form af afhøringer af en part og nogle vidner til brug for en sag, der verserer ved Skatteankestyrelsen.

A har nedlagt påstand om, at begæringen om afhøring af A, IM, NP og statsautoriseret revisor WN fremmes.

SKAT har nedlagt påstand om, at begæringen om afhøring af de pågældende ikke tages til følge.

Oplysningerne i sagen

Det er oplyst, at A i februar 2011 købte 80 % af aktiekapitalen i selskabet G1, der indgav konkursbegæring den 16. september 2011. Den bagvedliggende skattesag drejer sig om nogle dispositioner, som A foretog sig i relation til G1 i perioden fra den 27. juni 2011 til den 7. juli 2011. Det overordnede tema for afhøringen vil være at få en nærmere forklaring om, hvorvidt det var forretningsmæssige overvejelser, der lå bag A’s beslutning om at yde selskabet meget betydelige lån.

Parternes synspunkter

A har angivet som begrundelse for begæringen bl.a., at det er nødvendigt for at sikre vidnernes forklaringer, idet forholdene fandt sted for 7 år siden og sagsbehandlingen ved Skatteankestyrelsen er langvarig. A har endvidere henvist til, at procesbesparende hensyn og et hensyn til særlig at kvalificere oplysningerne ved den proces, der foreskrives i retsplejelovens § 343, taler for, at begæringen tillades. Han bestrider, at der ikke er hjemmel til foranstalte de begærede parts- og vidneforklaringer i medfør af retsplejelovens § 343.

SKAT har anført tre selvstændige grunde til, at begæringen ikke skal tages til følge:

1) Betingelserne i retsplejelovens § 343 er ikke opfyldt, idet der ikke er risiko for at fortabe beviset,

2) Der er ikke hjemmel til at indhente vidneforklaringer gennem isoleret bevisoptagelse under en administrativ klagebehandling,

3) Den særskilte hjemmel til syn og skøn efter skatteforvaltningslovens § 47 omfatter ikke indenretlige vidneafhøringer, og forarbejderne hertil viser, at isoleret bevisoptagelse kræver særskilt hjemmel under klagebehandling.

Rettens begrundelse og resultat

Under hensyn til den procesform, der gælder ved sagers behandling for skattemyndighederne, og da en særlig hjemmel - jf. skatteforvaltningslovens § 47 og bestemmelsens lovgivningsmæssige baggrund - til at indhente vidneforklaringer optaget efter retsplejelovens regler om isoleret bevisoptagelse ikke er indført for sager, der verserer ved skattemyndighederne,

B e s t e m m e s:

Begæringen om afhøring af A, IM, NP og statsautoriseret revisor WN tages ikke til følge.