Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke vurderinger Vurderingsstyrelsen kan ændre efter reglerne i skatteforvaltningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Vurderinger foretaget efter reglerne i ejendomsvurderingsloven (dog ikke EVL §§ 87 og 88)
  • Vurderinger, som det er muligt at ændre.

Vurderinger foretaget efter reglerne i ejendomsvurderingsloven (dog ikke EVL §§ 87 og 88)

Der foretages efter ejendomsvurderingsloven, der er trådt i kraft den 1. januar 2018:

Endvidere foretages der mod betaling af gebyr vurderinger og ansættelser efter bestemmelser i EVL §§ 11, 14, 27 og 84. EVL §§ 11, 14, 27 og 84 er nærmere omtalt i henholdsvis afsnit H.A.2.3.2, H.A.2.3.3, H.A.4.1 og H.A.2.2.7

Almindelig vurdering foretages pr. 1. januar i vurderingsåret. Det fremgår af EVL § 5, stk. 1. I vurderingsåret 2021 foretages almindelig vurdering dog pr. 1. marts. Det følger af overgangsbestemmelsen i EVL § 81, stk. 7. 

Ejerboliger vurderes i lige år, medmindre ejendommens grundareal udgør 2 hektar eller mere, der på ejendommen er registreret bygningsarealer til erhvervsmæssig anvendelse, eller der på ejendommen er opført eller er ret at opføre en eller flere produktionsvindmøller eller et eller flere solenergianlæg. Det fremgår af EVL § 5, stk. 2.

Andre ejendomme, dvs. landbrugsejendomme, skovejendomme, erhvervsejendomme mv., samt ejerboliger med et grundareal på 2 hektar eller mere, ejerboliger, på hvilke der er registreret bygningsarealer til erhvervsmæssig anvendelse, og ejerboliger, hvorpå der er opført eller er ret til at opføre en eller flere produktionsvindmøller eller et eller flere solenergianlæg, vurderes i ulige år. Det fremgår også af EVL § 5, stk. 2.

Det fremgår af EVL § 4, hvilke ejendomme der er ejerboliger.

Omvurdering foretages pr. 1. januar i året efter en almindelig vurdering, hvis forudsætningerne for omvurdering er opfyldt. I vurderingsåret 2021 foretages omvurdering dog pr. 1. marts. Det følger af overgangsbestemmelsen i EVL § 81, stk. 7.

Forudsætningerne for omvurdering fremgår af EVL § 6.

EVL § 7 regulerer, hvornår forskellige omvurderingsgrunde kan anses for indtruffet.

Reglerne for vurdering af ejendomme er nærmere omtalt i afsnit H.A.   

Vurderinger, som det er muligt at ændre 

Det vil på baggrund af ovenstående være muligt for Vurderingsstyrelsen at ændre:

  • Almindelige vurderinger
  • Omvurderinger
  • Vurderingsfrie år

Efter Vurderingsstyrelsens praksis gælder de hensyn, Højesteret lagde vægt på i dommen SKM2011.1.HR, også for vurderingsfrie år, og dermed vil de vurderingsfrie år også kunne genoptages. I den forbindelse kan henvises til SKM2013.755.HR. Det fremgår heraf, at selv om et vurderingsfrit år kan genoptages, kan vurderingen i dette år ikke ændres, hvis den forudgående almindelige vurdering har været korrekt.    

Det er med de ændringer af SFL §§ 33 og 33 a, der er gennemført med lov nr. 688 af 8. juni 2017, præciseret, at adgangen til at ændre en vurdering efter bestemmelserne tillige omfatter adgangen til at ændre en del af en vurdering.

Vurderingsstyrelsen vil herudover have mulighed for at foretage vurderinger og dele af vurderinger, der ved en fejl ikke er blevet foretaget. Det følger af SFL § 33, stk. 2, og det er ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 præciseret, at Vurderingsstyrelsen altid har adgang til at foretage en vurdering eller en del af en vurdering, der ved en fejl ikke er blevet foretaget, eller som efterfølgende viser sig at mangle. Det kan fx være fordi, der efterfølgende er opstået behov for at foretage en vurdering eller en fordeling.