LånRestgældBeløb
Feltet udfyldes med restgælden pr. 31. december.

Er lånet ophørt/indfriet i løbet af året, udfyldes feltet med 0.

Indberetning på nødlidende fordringer
Ved indberetning af restgæld på nødlidende fordringer, skal en eventuel regnskabsmæssig nedskrivning af en fordring (hensættelse til tab), ikke påvirke indberetningen af restgæld. Så længe den fulde restgæld gøres gældende over for kunden, er det den fulde restgæld, der skal indberettes.

Gældseftergivelse
Har debitor fået en offentlig gældseftergivelse (gældseftergivelseskode 4) i indkomståret, vil den totalt skyldige gæld typisk blive reduceret.

Det beløb, der skal oplyses som gæld pr. 31. december, skal tage udgangspunkt i den aftalte reducerede restgæld.
Restgælden skal i de efterfølgende år indberettes med det reducerede restgæld i forbindelse med at der afdrages på gælden.

Ved et lån med flere ejere, hvor den ene debitor får en offentlig gældseftergivelse, skal indberetningen af lånet ske i to indberetninger med samme KontoID og efterfølgende løbenummer. Find eksempel 20 med løbenummer 01 og 02 i afsnit 4.
 
Har en debitor fået en privat (betinget) gældseftergivelse (gældseftergivelseskode 5), som typisk er en ordning, hvor den resterende gæld efter en årrække, eller når restgælden er nede på et nærmere aftalt beløb eftergives.

Her skal restgælden indberettes med det fulde beløb indtil det indkomstår, hvor aftalen er overholdt og afsluttet.
I det indkomstår hvor eftergivelsessagen er afsluttet skal restgælden indberettes med nul.

Regioner og kommuners indberetning på kontotype 64
Kommuner og regioner, som er indberetningspligtige af morarenter som er opkrævet efter reglerne i bekendtgørelsen af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves og inddrives af restancemyndigheden, har ikke pligt til at oplyse om restgæld. Hvis restgæld oplyses vil indberetningen gå på fejl.

LånKursværdi
Feltet udfyldes med kursværdien af gælden pr. 31. december.