LånRestgældBeløb
Feltet udfyldes med restgælden pr. 31. december.

Er pantebrevet indfriet eller taget ud af depotet, udfyldes restgæld med 0.

På pantebreve hvor der ikke er tilskrevet renter i årets løb, eller hvor renten er negativ (fx nyoprettede pantebreve eller pantebreve, der både kan gå i debet og kredit), oplyses pantebrevets saldo 31. december.

Indberetning på nødlidende fordringer
Ved indberetning af restgæld på nødlidende fordringer, skal en eventuel regnskabsmæssig nedskrivning af en fordring (hensættelse til tab), ikke påvirke indberetningen af restgæld. Så længe den fulde restgæld gøres gældende over for kunden, er det den fulde restgæld, der skal indberettes.

Gældseftergivelse
Har debitor fået en offentlig gældseftergivelse (gældseftergivelseskode 4) i indkomståret, vil den totalt skyldige gæld typisk blive reduceret.

Det beløb, I skal oplyse som restgæld pr. 31. december, skal tage udgangspunkt i den aftalte reducerede restgæld.
Restgælden skal i de efterfølgende år oplyses med det reducerede restgæld i forbindelse med at der afdrages på gælden.

Ved en pantebrevslån med flere debitorer, hvor den ene debitor får en offentlig gældssanering skal indberetningen af pantebrevet ske i to indberetninger med samme KontoID og efterfølgende løbenummer. Find eksempel 14 med løbenummer 01 og 02 i afsnit 4.
 
Har en debitor fået en privat (betinget) gældseftergivelse (gældseftergivelseskode 5), som typisk er en ordning, hvor den resterende gæld efter en årrække, eller når restgælden er nede på et nærmere aftalt beløb eftergives.

Her skal I oplyse restgælden med det fulde beløb indtil det indkomstår, hvor aftalen er overholdt og afsluttet.
I det indkomstår hvor eftergivelsessagen er afsluttet skal restgælden indberettes med 0.