Dato for offentliggørelse
09 Nov 2018 14:29
Serienummer
S nr. 15
Resumé

Vejledning til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 gældende for indkomståret 2018.

Vejledningen omhandler både bidrag og indskud på privattegnede ordninger og på arbejdsgiveradministrerede ordninger.

Reglerne fremgår af skattekontrollovens § 8 B og § 8 F samt bekendtgørelse om indberetningspligter nr. 890 af 10. juli 2015 m.v. kapitel 10 - 12 og med senere ændring af 30. maj 2016 nr. 542.

Hvad er nyt?

Indberetning af diskvalificerende udbetalinger fra 2018
Indberetningsvejledningen til indberetning om diskvalificerende udbetalinger er udarbejdet som en selvstændig vejledning. 
Der er på nuværende tidspunkt ikke oprettet en mulighed for forespørgsel på indberetninger om diskvalificerende udbetaling. 

Indberetningsvejledning til Pensiondiverse 2018 er en selvstændig vejledning og indeholder vejledning om indberetning af ordninger omfattet af PBL § 53 og § 53 A, tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter PBL § 17 og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne.

Individstruktur
For 2018 er der ingen ændringer til individstrukturene til 2250, 2251 og 2252 i forhold til 2015, 2016 og 2017.

Indberetning via fysiske medier (fx USB-stik og CD-rom)
Skattestyrelsen har udfaset indberetning via fysiske medier med virkning fra 1. september 2018. De eksisterende indberetningskanaler, FTPs Gateway, TastSelv Erhverv og TS-tele fortsætter uændret. 

Pensionsindbetalinger individ 2250 eller 2251:

Fristen for underretning er i 2019 udskudt fra 15. februar 2019 til 1. marts 2019.

►Skattekode 44 må ikke benyttes◄
For indkomståret 2018 har arbejdsgivere pligt til at give bortseelse for arbejdsgiveradministrerede aldersordninger. Alle arbejdsgiveradministrerede aldersordninger skal indberettes med skattekode 45. Indberetninger på skattekode 44 vil ikke blive afvist. I vil efterfølgende få besked om at rette indberetninger på skattekode 44. I forbindelse med arbejdsgivers pligt til at give bortseelse er der implementeret nye felter i eIndkomst. Se under Indberetningsvejledningen til eIndkomst feltnr. 57, 58 og 59 i afsnit 8.5

§ 15 A pensionsordninger
Bemærk
indberetning og indberetningsfrister for pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 A er 1. august i året efter afståelses-/ophørsåret. Der skal indberettes med afståelses-/ophørsåret i "år", såfremt indbetalingen er foretaget senest 1. juli i året efter afståelses-/ophørsåret. Se under Dataindhold for privattegnede pensionsordninger, Felt 07 Kalenderår/afståelsesår.

Hjælp til cpr-nr. søgning
Muligheden for hjælp til cpr-nr. søgning til brug for indberetningen ophæves pr. 1. januar 2019.

Bemærk nyt afsnit under identifikation:
Hovedregel for afgørelse af dansk/udenlandsk bopæl/driftssted

Udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.)
Der skal indberettes TIN-nr. for personer, som ikke bor i Danmark jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016, som trådte i kraft 1. juli 2016. Se bekendtgørelsen på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180516

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder for konti og depoter, der er oprettet/aftalt fra og med d. 1. juli 2016. Det gælder dog også, hvis en konto eller et depot, der var oprettet/aftalt før d. 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen.

Der er ikke indført valideringer af TIN oplysninger på valutaudlændinge for 2018. Indberetninger uden TIN oplysninger vil derfor ikke blive afvist for 2016, 2017 og 2018.

Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af §4 i bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016. For så vidt angår indberetning til brug for international udveksling, fremgår hjemlen af §102 stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 (CRS-indberetning).

Formuestatistik individ 2252 for 2018:
Indberetningen er beskrevet i afsnittet: Dataindhold for pensionsstatistik.
Indberetningsindividet er beskrevet under individstrukturer (individ 2252) i EDB-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2018.

Beskrivelse af variablerne, som skal indberettes, findes i Danmarks Nationalbanks INDBERETNINGSVEJLEDNING TIL PENSIONSSTATISTIK af 23. september 2016.

Der ikke er ændringer fra Nationalbanken vedrørende indberetning af data til 2018.

Hvis der er rettelser til en del af en indsendt fil, SKAL HELE filen inkl. rettelser sendes ind igen. Der skal indsendes én samlet fil med data til pensionsstatistikken. Der må ikke foretages løbende indberetninger eller rettelser.

ISBN-nummer
978-87-417-0427-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen