Dato for udgivelse
10 Sep 2018 12:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Aug 2018 09:23
SKM-nummer
SKM2018.465.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
16-1828437
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forældelse
Emneord
Nulstilling, insolvens, A-skat, AM-bidrag, forældelse
Resumé

SKAT havde nulstillet indeholdt ikke-indbetalt A-skat og AM-bidrag vedrørende lønnen til en direktør i et selskab, der var gået konkurs. Da kravet på A-skat og AM-bidrag måtte anses for at være forældet på tidspunktet for SKATs afgørelse, fandt Landsskatteretten ikke, at der kunne ske nulstilling.

 

Reference(r)

Forældelsesloven § 1, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1
Konkurslovens § 17

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit G.A.3.3.8

 

SKAT har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for klageren for perioden oktober 2012 til januar 2013 vedrørende selskabet H1 ApS. SKAT har nulstillet A-skat og AM-bidrag med i alt 35.381 kr.

Landsskatteretten annullerer SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 ApS blev stiftet den 20. februar 2012 af H1 Holding ApS. 

H1 Holding ApS blev stiftet den 6. februar 2012 af B, der var registreret som direktør for selskabet indtil den 4. juni 2013.

H1 Holding ApS blev tegnet af selskabets direktør.

Den 7. august 2013 blev H1 Holding ApS begæret opløst i henhold til selskabslovens § 225, og tvangsopløsning fandt sted den 2. september 2013.

Klageren var i perioden fra 20. februar 2012 til 22. marts 2012 registreret som direktør for H1 ApS, hvorefter B indtrådte som direktør for selskabet. H1 ApS blev tegnet af en direktør.

Ifølge oplysning fra SKAT var B klagerens samlever.

Formålet med H1 ApS var at drive […]virksomhed og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Ved dekret af 24. januar 2013 blev H1 ApS taget under konkursbehandling af Skifteretten i […].

Konkursbehandlingen af H1 ApS blev afsluttet den 18. december 2014, og selskabet opløst. De af SKAT anmeldte krav i konkursboet ifølge konkurslovens § 97 blev derefter afskrevet. Det foreligger ikke oplyst, at SKAT ved afskrivning af fordringerne på A-skat og AM-bidrag i selskabet gav meddelelse om, at man forbeholdt sig krav mod klageren.

SKAT sendte den 8. september 2016 afgørelse til klageren om nulstilling af A-skat og AM-bidrag efter forudgående varsel sendt den 23. juni 2016. SKATs afgørelse blev truffet med henvisning til ligningsfristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.

De nulstillede beløb for 2012 og 2013 var opgjort sådan:

Måned/år

A-skat for dig

Heraf skylder selskabet

Oktober 2012

7.872 kr.

7.872 kr.

December 2012

8.445 kr.

8.445 kr.

Januar 2013

11.550 kr.

11.550 kr.

I alt

27.867 kr.

27.867 kr.

Måned/år

AM-bidrag for dig

Heraf skylder selskabet

Oktober 2012

2.110 kr.

2.110 kr.

December 2012

2.239 kr.

2.239 kr.

Januar 2013

3.165 kr.

3.165 kr.

I alt

7.514 kr.

7.514 kr.

SKATs afgørelse
SKAT har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for oktober 2012 til januar 2013. Den nulstillede A-skat udgør 27.867 kr., og det nulstillede AM-bidrag udgør 7.514 kr.

SKAT har som begrundelse herfor anført:

"SKAT kan nulstille A-skat, AM-bidrag og udbytteskat, hvis en række betingelser er opfyldt:

Reglerne om, hvornår du som lønmodtager som udgangspunkt kan anse dig for frigjort for A-skat og AM-bidrag står i kildeskattelovens § 60, stk. 1, samt arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

SKAT kan dog nulstille A-skat, AM-bidrag og udbytteskat, hvis en række betingelser er opfyldt:

  1. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie­ eller anpartsselskab.
  2. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.
  3. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag eller udbyt­ teskat med videre for de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb med videre for personer, som er omfattet af punkt 4. Perioderne behøver ikke at være sammenhængende.
  4. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk inte­ resse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender, samt for disses nærtstående.
  5. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at selskabet ikke ville kunne afregne de indeholdte A-skatter med videre til forfaldstid.

Betingelser og praksis for at nulstille A-skat og AM-bidrag er beskrevet i SKATs Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.3.8.

Som ovenfor anført kan SKAT nulstille A-skat, AM-bidrag og udbytteskat, hvis betingelser under pkt. 1-5 anses for opfyldt.

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse
1a) "Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie­ eller anpartsselskab."
Selskabet H1 ApS er et anpartsselskab og dermed et selskab med begrænset ansvar, hvorfor pkt. 1 anses for opfyldt.

2a) "Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende." Insolvens er konstateret ved konkursdekret afsagt den 24. januar 2013.
Pkt. 2 anses således for opfyldt.

3a) "Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag eller udbytteskat med videre for de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb med videre for personer, som er omfattet af punkt 4. Perioderne behøver ikke at være sammenhængende."

Dette pkt. anses for opfyldt, idet selskabet ses at skylde A-skat og AM-bidrag på 35.381 kr. på tidspunktet for konkursdekretet.
Det samlede beløb er indberettet for dig, hvorved du er blevet godskrevet dette beløb på din årsopgørelse for 2012 og 2013, selvom beløbene ikke er blevet indbetalt af selskabet.

4a) ''Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender, samt for disses nærtstående."
Du er registreret som anpartshaver og direktør i selskabet H1 ApS. Du er den person der har tegnet selskabet overfor omverden.
Du anses for at have haft en væsentlig økonomisk interesse i H1 ApS og har kunnet disponere enerådende i virksomhedens anliggender, idet du har ejet 100 % af anparterne.
Punkt 4 anses derfor for værende opfyldt.

5a) "Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at selskabet ikke ville kunne afregne udbytteskatten til forfaldstid."

Selskabets regnskabsperiode er for perioden 1. januar - 31. december. Der er ikke indsendt årsregnskaber for selskabet.

SKAT finder at selskabets ledelse ud fra de økonomiske dispositioner burde have vidst, at der grundet selskabets manglende likviditet ville være væsentlig risiko for at A-skat og AM-bidrag ikke kunne afregnes fuldt ud til forfaldstid. Ultimo november 2012 indgik selskabet en afdragsordning for oktober måneds A-skat og AM-bidrag, men denne blev ikke overholdt.

Når der under et henses til oplysningerne under pkt. 5a, vurderes der ikke at være økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser/afregning af A-skat og AM-bidrag, som er godskrevet dig på årsopgørelsen for 2011.

På grundlag af de foreliggende oplysninger er det SKATs opfattelse at du vidste eller burde have vidst, at der var en væsentlig risiko for, at det samlede beløb ikke kunne indbetales til forfald, hvorfor pkt. 5 anses for opfyldt.

Vi vil nedsætte selskabets gæld til SKAT med det beløb, som vi nulstiller for dig.

Øvrige forhold
Ændringerne af skatteansættelserne sker med hjemmel i Skatteforvaltningslovens § 26 stk. 5, hvoraf det fremgår, at SKAT kan ændre ansættelsen senest 1. maj i det 6. år efter indkomstårets udløb, hvis ændringerne skyldes transaktion med f.eks. et kontrolleret selskab."

SKAT har i sin udtalelse til Skatteankestyrelsen anført:

"SKAT har i kendelse af 8. september 2016 henvist til skatteforvaltningslovens § 20 om ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat. Der er endvidere henvist til skatteforvaltningslovens § 26 stk. 5, således at skatteansættelsen kan ændres senest 1. maj i det 6. år efter indkomstårets udgang, da han er hovedaktionær i selskabet.

Landsskatteretten har dog i SKM2010.814.LSR givet udtryk for, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse, idet der ikke er tale om en foretagelse eller ændring af indkomst eller ejendomsværdiskat.

SKAT burde derfor have foretaget partshøring efter forvaltningslovens § 19 og truffet afgørelse efter forvaltningslovens § 22.

Sagen vedrører hæftelse for manglende betaling af skat. Landsskatteretten vurderer derfor, at der er tale om de almindelige forældelsesregler, der skal anvendes jævnfør forældelseslovens § 1.

Forældelsestidspunktet løber fra det tidspunkt, hvor SKAT har fået kendskab til fordringens eksistens jævnfør forældelseslovens § 3 stk. 2.

Dette tidspunkt anses for at være den 18. december 2014, hvor selskabet, H1 ApS, opløses efter konkurs. Forældelsestidspunktet for fordringen bliver da den 18. december 2017."

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der ikke er grundlag for nulstilling, hvorfor klagerens årsopgørelser for 2012 og 2013 fuldt ud skal godskrives A-skat og AM-bidrag indberettet fra H1 ApS.

Der er til støtte herfor anført:

Jeg fremsender til belysning af afgørelsens pkt. 3a) oversigt over udbetaling fra LG, som min klient har modtaget. Min klient har modtaget lønudbetaling fra LG for perioden 24.12.2012 - 20.01.2013, og dermed har min klient betalt A-skat og AM-bidrag i denne periode.
Endvidere kan jeg til afgørelsens pkt. 4a) oplyse, at min klient udtrådte af direktionen i H1 ApS den 23. marts 2012, hvor B indtrådte i direktionen. Dette ses af udskrift af virksomhedsresumeet fra Erhvervsstyrelsen. Herefter var min klient almindelig ansat i selskabet.

Landsskatterettens afgørelse
Ifølge forældelseslovens § 2, stk. 1, regnes forældelsesfristen fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt.

Ifølge forældelseslovens § 3, stk. 1, er forældelsesfristen for fordringer 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.  

Af Højesterets afgørelse UfR 1981.473 fremgår det blandt andet, at:

"Efter sagens oplysninger må det lægges til grund, at indstævnte var enerådende i selskabet og havde den væsentligste økonomiske interesse i dette, at han fra slutningen af 1971 måtte vide, at der ikke var penge til at dække selskabets forpligtelser til indbetaling af A-skat, og at han - navnlig efter den alvorlige revisionsberetning af 25. november 1971 og de talrige udlæg og udpantninger - måtte være klar over, at der heller ikke var udsigt til, at selskabet senere kunne dække disse forpligtelser.

Under disse omstændigheder finder samtlige dommere, at skattemyndighederne med rette har bortset fra de foretagne posteringer i selskabets regnskab af indeholdt A-skat af lønnen til indstævnte for det pågældende tidsrum. Han kan derfor ikke som lønmodtager anses frigjort for dette skattetilsvar efter reglerne i kildeskattelovens § 60, stk. 1, og hæfter således personligt for det, jfr. herved lovens § 68. Appellantens principale påstand vil derfor med hensyn til de 33.190 kr. være at tage til følge."

Ifølge Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit G.A.3.3.8 er det en betingelse for nulstilling, at "Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende."

Det følger af konkurslovens § 17, at "Er en skyldner insolvent, skal hans bo tages under konkursbehandling, når det begæres af skyldneren eller en fordringshaver."

Landsskatterettens afgørelse i SKM2010.814.LSR omhandlede et selskabs pligt til at indeholde A-skat af arbejdsindlejede personer samt selskabets hæftelse for manglende betaling af skat. Retten udtalte i denne forbindelse, at det var de almindelige forældelsesregler, der skal anvendes, jf. forældelseslovens § 1, idet der ikke er tale om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat.  

Når henses til afgørelsen SKM2010.814.LSR, og at der ved nulstilling pålægges klageren en hæftelse for arbejdsgiverens manglende betaling af A-skat og AM-bidrag, er det Landsskatterettens opfattelse, at de almindelige forældelsesregler tillige finder anvendelse vedrørende nulstilling, idet der ligeledes i disse situationer ikke er tale om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat.

Ved afsigelse af et konkursdekret har Skifteretten truffet afgørelse om, at en skyldner er insolvent, idet skyldner ikke kan betale sin gæld til tiden, og at betalingsvanskelighederne ikke kun er midlertidige.

Ved dekret af 24. januar 2013 blev H1 ApS taget under konkursbehandling af Skifteretten i […].

Når henses til Højesterets afgørelse i UfR 1981.473, er det Landsskatterettens opfattelse, at den konstaterede insolvens på tidspunktet for konkursdekretet, efter en konkret vurdering i nærværende sag, må anses for at være det tidligste tidspunkt for, hvornår SKAT kan kræve betaling, forældelseslovens § 2, stk. 1.

SKAT har ved brev af 23. juni 2016 sendt varsel til klageren om nulstilling, og SKAT har den 8. september 2016 truffet afgørelse om nulstilling.

Idet SKATs behandling af sagen foreligger mere end 3 år efter Skifterettens afsigelse af konkursdekretet den 24. januar 2013, anses SKATs krav på A-skat og AM-bidrag for at være forældet, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 3, stk. 1.

Landsskatteretten annullerer derfor SKATs afgørelse af 8. september 2016.