Dato for udgivelse
28 Sep 2018 08:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Aug 2018 11:02
SKM-nummer
SKM2018.489.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Odense, BS-5068/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgiverens særlige pligter
Emneord
Nægtes, godskrivning, løn, feriepenge, aktieselskab, kontrolleret, afvikling, økonomisk, vanskeligheder, konkurs, afviklingsaftale, holdingselskab, eneejer, enerådende, hovedleverandør
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage nulstilling, så skatteyderen kunne nægtes godskrivning af indeholdte A-skatter og AM-bidrag vedrørende sin løn og feriepenge fra et aktieselskab.

Skatteyderen var direktør i og ultimativ ejer af selskabet.

Selskabet udbetalte løn og feriepenge til skatteyderen, hvoraf der blev indeholdt men ikke afregnet A-skat og AM-bidrag. Udbetalingen skete på et tidspunkt, hvor selskabet var under kontrolleret afvikling grundet store økonomiske vanskeligheder. Selskabet gik efterfølgende konkurs.

Afregningen til SKAT af den indeholdte A-skat og AM-bidrag afhang i det hele af en afviklingsaftale med en engelsk hovedleverandør.

Retten fandt, at skatteyderen som direktør i selskabet var berettiget til at tegne selskabet alene på tidspunktet for de omhandlede udbetalinger af løn og feriegodtgørelse. Derudover var han gennem et holdingselskab eneejer af selskabet og havde dermed bestemmende indflydelse og kunne disponere enerådende i selskabet.

Herudover fandt retten, at skatteyderen havde grund til at anse afviklingsaftalen med den engelske hovedleverandør som usikker, og skatteyderen derfor burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag indeholdelserne, og at afregning ikke ville kunne ske til forfaldstid.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 60

Arbejdsmarkedsbidragslovens § 7

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2 G.A.3.3.8

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse af 26. september 2017, j.nr. 16-0953143

Parter

A

(Selvmøder)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Anne Bräuner Sørensen)

Afsagt af Byretsdommer

Jens Lind

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt SKAT med rette har foretaget nulstilling for A-Skat og AM-bidrag i A’s skatteansættelse for indkomståret 2013.

I slutningen af maj 2013 fik A udbetalt løn og feriepenge som ansat direktør i G1 A/S, som han tillige var indirekte ejer af gennem et holdingselskab. Der blev indeholdt A-skat og AM-bidrag af udbetalingerne, men disse blev ikke afregnet til SKAT. SKAT foretog nulstilling af restancerne, hvilket Landsskatteretten stadfæstede. A har herefter den 6. december 2017 anlagt denne sag.

Sagsøgeren, A, har nedlagt følgende påstand: Skatteministeriet skal anerkende, at den af skattemyndighederne foretagne nulstilling af A-skat og AM-bidrag med i alt kr. 62.363,- for maj 2013 er uberettiget.

Sagsøgte, Skatteministeriet Departementet, har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Den 26. september 2017 traf Landsskatteretten følgende afgørelse:

”…

I afgørelsen har deltaget:             …

Klager:                                       A

Klage over:                                SKATs afgørelse af 4. maj 2016

Cpr-nr.:                                      …

Indkomstår:                               2013

SKAT har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for direktør og anpartshaver for maj 2013 i selskabet G1 A/S. SKAT har nulstillet A-skat og AM-bidrag med i alt 62.363 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKAT s afgørelse. 

Faktiske oplysninger

G1 ApS, CVR …11 blev stiftet den 10. juni 2002 af klageren. Klageren var siden stiftelsen ligeledes direktør.

Selskabets formål var at drive engros- og kursusvirksomhed i forbindelse med hårpleje og dermed beslægtet virksomhed indenfor branchen.

G1 ApS var i indkomståret 2013 ejet af det af klageren helejede selskab G2 ApS. I koncernen indgik endvidere selskabet G3 ApS, CVR …12, der i indkomståret 2013 ligeledes var helejet af G2 ApS.

G2 ApS blev stiftet den 16. februar 2006 af klageren. Klageren tegnede som direktør selskabet alene.

G1 ApS blev den 31. juli 2008 omdannet til aktieselskabsform, med selskabsnavnet G1 A/S. Ved omdannelsen blev den registrerede tegningsregel formuleret således, at klageren fortsat som direktør kunne tegne selskabet alene.

På foranledning af G1 A/S’s bankforbindelse, F1-bank, blev der i 2013 indledt en kontrolleret nedlukning af G1 A/S. l den forbindelse indledte F1-bank forhandlinger, med leverandøren G4 ltd, om salg af aktiverne i G1 A/S.

Af skrivelse fra PR, Managing Director for G4 ltd, dateret 15. maj 2013, og adresseret til IJ, F1-bank, fremgår:

"I can confirm that G4 ltd will pay F1-bank Denmark DKK 500.000 for the client lists taken over from G1 A/S from June lst 2013.

Additional G4 ltd will pay F1-bank Denmark over a period of 24 months the agreed monthly amount prior to any other creditor for the Danish business subject to sufficient funds being raised through the sale of goods in Denmark."

Af skrivelse fra PR, Managing Director for G4 Ltd., dateret 29. maj 2013, og adresseret til IJ, F1-bank, fremgår:

"I can confirm that G4 ltd will pay F1-bank Denmark DKK 500.000 for the client lists taken over from G1 A/S (the Distributor) from June l" 2013, subject to all outstanding monies owed to G4 ltd by the Distributor being paid.

Additionally G4 ltd will pay F1-bank Denmark DKK 1,300,000 over a period of 24 months before any other creditor for G5 business. Subject to sufficient funds being raised through the sale of goods in Denmark.

G4 ltd. may give notice in writing to F1-bank terminating this Agreement immediately if:

 1. a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with the winding up of the Distributor; or
 2. an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed over the Distributor; or
 3. a floating charge holder over the assets of the Distributor has become entitled to appoint or has appointed an administrative receiver; or
 4. a person becomes entitled to appoint a receiver over the assets of the Distributor or a receiver is appointed over the assets of the Distributor; or
 5. the Distributor, being an individual, is the subject of a bankruptcy petition or order; or
 6. a creditor or encumbrancer of the Distributor attaches or takes possession of, or a distress, execution, sequestration or other such process is levled or enforced on or sued against, the whole or any part of its assets and such attachment or process is not discharged withing [14] days; or
 7. any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the Distributor in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in clause 13.3 to clause 13.2.10 (inclusive); or
 8. the Distributor suspends or ceases, or threatens to suspend or cease, to carry on all or a substantial part of its business;"

Af skrivelse fra PR, Managing Director for G4 ltd.., dateret 4. juni 2013, og adresseret til IJ, F1-bank, fremgår:

"Following the recent communications form F1-bank we have taken legal advice.

We can confirm that G4 ltd has no duty to make any payments to F1-bank for outstanding monies owed by G1 A/S.

Accordingly we will not be meeting next week as requested and must insist that any further correspondence be directed to our lawyers . .. "

Af e-mail dateret 6. juni 2013, sendt af klageren til daværende bestyrelsesmedlem KJ, fremgår:

"Til orientering, så har jeg aftalt et møde i dag kl. 11.00 med advokat VB mht. denne særdeles ubehagelige sag.

Efter aftale med VB i tirsdags, har jeg meddelt personalet der ikke videresendes ordre til G4 ltd, og at det er bortvisningsgrund at lave noget aktivt arbejde for G4 ltd/G5 til situationen er løst.

Jeg har desværre en sælger som er en af hovedårsagerne til denne problemstilling, og hver det nu viser sig den påtænkte fremadrettede organisaton i Danmark skal inkludere både hende og vores receptinist/kundeservicemedarbejder. Dette er så årsagen til, at de ikke vil stå ved sin aftale. VB har fået korrespondance og dokumenter tilsendt, og vil så komme med sin vurdering på hvad vi kan/må foretage os."

Af G1 A/S’s årsrapport for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012, der blev underskrevet af ledelsen den 13. juni 2013, og godkendt på ordinær generalforsamling den 26. juni 2013, fremgår ledelsesberetning som følger:

"Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået i import og grossistvirksomhed med frisørprodukter samt afholdelse af produktkurser og demonstrationer for kunder. Virksomhedens kunder er hovedsageligt … i Danmark. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er utilfredsstillende. 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Det er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling."

Af revisorpåtegning i samme årsrapport for G1 A/S fremgår:

"Afkræftende konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret l. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsregnskabet. 

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. I forbindelse med gennemlæsningen har vi imidlertid konstateret, at ledelsen har undladt at redegøre for den betydelige usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Der henvises i øvrigt til det ovenfor anførte forbehold."

Af punktet "Pantsætninger og sikkerhedsstillelser" i samme årsrapport for G1 A/S fremgår:

"Til sikkerhed for selskabets og søsterselskabet G3 ApS's gæld til pengeinstitut, er der afgivet virksomhedspant på tkr. 3.000.

Selskabet har afgivet kautionsforpligtelse for søsterselskabet G3 ApS for den samlede gæld til pengeinstitut."

Af G1 A/S’s balance pr. 31. december 2012 fremgår, at selskabets leverandørgæld udgjorde 249.098 kr., gæld til pengeinstitutter udgjorde 2.690,86 kr. og anden gæld udgjorde 598.637 kr.

Af skrivelse dateret 17. juni 2013 fra G4’s advokat til G1 A/S’s advokat fremgår:

"My client's position is as follows:

 1. Your client has materially breached and remains in material breach of the consignment stock warehousing and distribution agreement ("Consignrnent Agreement"} concluded between our respective clients on l October 2012 in that your client owes my client the sum of £20,726 under the Consignment Agreement ("the Outstanding Debt".
 1. Notwithstanding receiving our client's demand that your client should pay the Outstanding Debt forthwith, your client has failed to do so.
 1. Our respective clients recently engaged in negotiations regarding the possible purchase by my client of the customer database of G1 A/S.
 1. As part of those negotiations my client confirmed that it would be prepared to pay the sum of DKK 500,000 as consideration for the transfer of the G1 A/S customer database, but provided that your client first settles the Outstanding Debt. My client made it clear at the time that it was not prepared to set the Outstanding Debt off against the consideration for the customer database. My client also confirmed that, should the purchase of the G1 A/S customer database be completed, my client would pay the DKK 500,000 directly to your client's bank, F1-bank, as this is a requirement of F1-bank. Your client agreed to this. Again, my client confirmed that it would only do so if your client first settled the Outstanding Debt owed to my client. 
 1. Our respective clients also discussed the possibility of Mr A and his wife, NH, and rny client entering into a consultancy agreement as a condition of my client's acquisition of the G1 A/S customer database.
 1. To date our respective clients and Mr A and his wife have failed to agree terms regarding their remuneration as consultants to my client I am instructed that Mr A and his wife have requested a commission payment which is in excess of what my client regards to be fair and reasonable. 
 1. As set out above, your client therefore remains indebted to my client for the Outstanding Debt and your client remains in breach of the Consignment Agreement as it has failed to pay the Outstanding Debt
 1. Given the breakdown in negotiations with Mr A and his wife regarding their proposed consultancy agreements, our client is now no longer in a position to proceed with the acquisition of the customer database on the terms originally discussed with your client but which remain unfulfilled due to the failure on the part of your client to pay the Outstanding Debt. 
 1. We confirm that our client has written to F1-bank to confirm that our client is not in a position to make the payment of the DKK 500,000 as the conditions underpinning our client's willingness to make that payment have not been met.

 2. Notwithstanding the above, our client is prepared to offer the following proposal for your client's consideration:

  10.1 Our client is still interested to acquire the customer database from G1 A/S for the sum of DKK500,000 and is now prepared to set off the Outstanding Debt against the DKK 500,000;

  10.2 The parties shall enter into a formal and binding acquisition agreement, to be prepared by my client, confirming the acquisition by my client of the customer database from G1 A/S for the sum of DKK 500,000;

  10.3 Any sums which are to be paid as consideration as set out above will be paid directly to your client's bank, F1-bank;

  10.4 Your client and Mr A will covenant to co-operate with the orderly transfer of customers to my client, which obligation shall include the duty to refer all customer enquiries to my client and to immediately desist from damaging the business and customer relationsbips in any way;

  10.5 The further condition is that G1 A/S shall agree to release ( ... ) and ( ... ) from their current employment so that they may enter into an agreement to provide services to my client on terms to be agreed; and

  10.6 Unfortunately our client is not in a position to offer Mr A or his wife a consultancy agreement or employment going forward.

In the circumstances please confirm your instructions as to whether your client is prepared to agree to the terms as set out above. If so, my instructions are to prepare a first draft acquisition agreement.

The proposal set out above is given without prejudice to all our client's rights to proceed against your client for breach of the Consignment Agreement and to seek recovery of the Outstanding Debt together with costs. All our client's rights in this regard remain fully reserved."

The above proposal is also expressed on a "subject to contract" basis. This means that no binding obligation shall thereby be created unless and until the parties agree to the terms of and execute a formal writted acquisition agreement.

Please note that my client's proposal as set out above will expire at 5pm (UK time) on Friday 21 June 2013. If your or your client should fail to confirm acceptance subject to contract of the above proposal before that time, then the proposal will be withdrawn and my client will be left with little option but to consider bringing proceedings against your client for the Outstanding Debt, to cancel the Consignment Agreement and continue with its business in Denmark through alternative channels."

Da salget af G1 A/S’s kundedatabase til G4 ltd ikke kunne effektueres, kunne G1 A/S herefter ikke afvikles solvent. Selskabet blev erklæret konkurs ved dekret den 26. juli 2013.

Af indberetning med indberetningsidentifikation 1305282343316888 fremgår, at G1 A/S har indberettet løn for klageren som følger, for perioden fra den 1. maj 2013 til den 31. maj 2013. Af indberetningen fremgår som dispositionsdato den 31. maj 2013:

Tekst                                                                Beløb

A-Indkomst                                                  77.133,52 kr.

- A-skat                                                25.816,00 kr.

- AM-bidrag                                            6.170,00 kr.

Bruttoferieindkomst                                       28.255,20 kr.

Nettoferieindkomst                                        15.599,20 kr.

Af indberetning med indberetningsidentifikation 1305272340232781 fremgår, at G1 A/S har indberettet løn for klageren som følger, for perioden fra den 1. maj 2013 til den 31. maj 2013. Af indberetningen fremgår som dispositionsdato den 30. maj 2013:

Tekst                                                                Beløb

A-Indkomst                                                   67.812,50 kr.

- A-skat                                                 24.952,00 kr.

- AM-bidrag                                             5.425,00 kr.

Bruttoferieindkomst                                       67.812,50 kr.

Nettoferieindkomst                                        37.435,50 kr.

A-skat og AM-bidrag for maj 2013 havde, efter opkrævningslaven § 2, stk. 5, forfaldsdato den 1. juni 2013, og seneste betalingsdato den 10. juni 2013.

Af kurators redegørelse og statusoversigt af 25. november 2013 til Skifteretten ved Byretten fremgår, at F1-bank havde virksomhedspant omfattende G1 A/S’s driftsmidler, inventar, varelager, rettigheder og varelager.

G1 A/S’s frie aktiver pr. 25. november 2013 bestod ifølge statusoversigten af følgende:

Post                                                                                       Opgjort værdi

Kassebeholdning (heraf udgør 30.000 kr.                                       35.972 kr.
garantistillelse)

Solgt agentur, G6                                                                         50.000 kr.

Rekvirentsalær, der forventes at indgå til                                       20.000 kr.
konkursboet i forbindelse med salg af varelager, inventar m.m.

G1 A/S’s passiver pr. 25. november 2013 bestod ifølge statusoversigten af følgende:

Post                                                                                Opgjort forpligtelse

§ 93-krav Honorar til konkursboets behandling                               ikke fastsat

§ 94-krav                                                                                       1.440 kr.

§ 95-krav - Anmeldte lønmodtagerkrav og A-skat                           329.043 kr.

§ 97-krav - Simple krav tilhørende F1-bank                                 2.278.377 kr.

§ 97-krav - Øvrige simple krav                                                       951.975 kr.

Af redegørelsen fremgår følgende under punktet "årsagerne til konkursen":

"Virksomheden har i 2007/08 bygget i Y1 ud fra en forventning om en øget omsætning.

I stedet har den finansielle krise desværre haft den modsatte effekt med markant fald i omsætningen til følge.

Der har været bortsolgt agentur og der har senest i forbindelse med en plan om kontrolleret nedlukning været indgået aftale med G4 ltd om at overtage agentur m.m. for kr. 1,3 mio .. G4 ltd har ikke villet vedstå aftalen.

2 medarbejdere blev bortvist med baggrund i illoyal adfærd overfor virksomheden, der har betydet et større tab, og som der nu undersøges muligheden for at gøre gældende overfor de fratrådte medarbejdere."

Repræsentanten har den 18. april 2016 fremsat indsigelse overfor SKATs forslag af 30. marts 2016 som følger:

"Mine klienter er uenige i SKATs angivelse af, at der skal ske nulstilling for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da betingelserne herfor i SKATs juridiske vejledning G,A.3.3.8, pkt. d og e ikke er opfyldt.

G1 A/S var i netop den omhandlede periode maj-juni 2013 under kontrolleret afvikling. Bestyrelsesformand, KJ og A holdt pa vegne af G1 A/S møde med IJ fra G1 A/S’s pengeinstitut, F1-bank, og aftalte at der skulle ske kontrolleret afvikling, hvor F1-bank gav tilsagn til at dække omkostningerne herved.

Advokat VB bekræfter, at der var tale om en kontrolleret afvikling, og hvor hovedaktivet salg af agenturerne i forhold til G4 ltd var hovedopgaven.

Som led i den kontrollerede afvikling havde G1 A/S således forhandlinger med firmaet G4 ltd, som ville købe G1 A/S’s produkter, kundelister og overtage medarbejdere fra G1 A/S. Imidlertid ombestemte G4 ltd sig og meddelte dette primo juni 2013, hvorefter en konkurs var uundgåelig for G1 A/S.

Som tilfældet sædvanligvis er under en kontrolleret afvikling overtog F1-bank som bank hele styringen med betalinger, herunder skulle godkende samtlige betalinger.

I perioden maj-juni satte mine klienter beløb af til betaling af løn inkl. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Mine klienter havde da ikke kendskab til, at F1-bank tilbageholdt beløb til betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og således kun udredte nettoløn til medarbejderne, da F1-bank hverken havde oplyst dem eller kurator herom.

Derudover troede mine klienter berettiget til det sidste, at G1 A/S ikke ville gå konkurs, da overdragelsen af G1 A/S’s aktiver var nært forestående, og G4 ltd sprang fra lige i malet.

Det var således i maj-juni 2013 F1-bank, der de facto egenhændigt disponerede enerådende i virksomhedens anliggender, hvorfor punkt d ikke er opfyldt.

Derudover havde mine klienter ikke viden eller burde-viden om, at A-skat og arbejdsmarkedsbidrag blev tilbageholdt, og de havde som nævnt ej heller på dette tidspunkt viden eller burde-viden om, at G1 A/S ville blive taget under konkursbehandling i juli 2013, hvormed kriteriet i punkt e om, at "de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke kunne afregnes til forfalds tid" ikke er opfyldt.

Jeg fremsender vedhæftet dokumentation for, at der fandt kontrolleret afvikling sted.

Det kan af vedlagte dokumentation ses, at F1-bank havde en central rolle i forbindelse med den kontrollerede afvikling, idet at G4 ltd bl.a. skrev direkte til IJ fra F1-bank vedr. bl.a. betaling af aktiver for hhv. kr. 1.300.000 og kr. 500.000 fra G1 A/S, som G4 ltd ved skrivelser af hhv. 15. maj 2013 og 29. maj 2013 bekræftede at ville betale til F1-bank (og ikke til G1 A/S).

I juni 2013 ombestemte G4 ltd sig, da parterne ikke kunne blive enige om nogle sidste punkter i forbindelse med overdragelse af aktiverne i G1 A/S, og der var herefter korrespondance mellem G1 A/S, VB, F1-bank, G4 ltd og G4 ltd's advokat herom, herunder forligsforslag fra G4 ltd.'s advokat af 17. juni 2013, som er vedlagt. Derefter blev der forhandlet forlig. Det forlig, parterne kunne blive enige om, indebar at G1 A/S og dets kreditorer mindskede deres tab, men var ikke nok til, at G1 A/S kunne undgå at skulle tages under konkursbehandling, hvorefter der straks i juli 2013 blev indgivet konkursbegæring."

Af mail dateret 21. juli 2016 fra F1-bank til klagerens repræsentant fremgår:

"Jeg kan bekræfte, at der med baggrund i en utilfredsstillende drift i G1 A/S blev besluttet en kontrolleret nedlukning af selskabet. Der blev på daværende tidspunkt forelagt budget for nedlukningen, som under disse forudsætninger viste, at selskabet kunne afvikles uden konkurs. En af disse forudsætninger var, at selskabets varemærker m.v. skulle sælges til et engelsk firma. Til trods for klare tilkendegivelser fra dette firma sprang de fra aftalen om køb.

Herefter besluttede ledelsen, at erklære selskabet konkurs.

Det er ikke banken, der bestemmer, hvem der skal have betalinger. Men er der ikke dækning på kontoen til alle betalinger, må kunden afgøre med sig selv hvem der skal have penge og hvem der ikke skal."

SKATs afgørelse

SKAT har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for maj 2013. Den nulstillede A-skat udgør 50.768 kr. og det nulstillede AM-bidrag udgør 11.595 kr.

SKAT har som begrundelse herfor anført:

"Det fremgår af lønindberetningen til SKAT at du for maj måned 2013 er blevet godskrevet en tilbageholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag sådan:

A-skat

Arbejdsmarkedsbidrag

Maj udbetalt 30.05.2013

24.952 kr.

5.425 kr.

Maj udbetalt 31.05.2013

25.816 kr.

6.170 kr.

I alt

50.768 kr.

11.595 kr.

Disse beløb er ikke indbetalt til SKAT af G1 A/S, og som følge af at du er direktør for selskabet, og hovedaktionær i selskabet der ejer G1 A/S burde du vide at de tilbageholdte beløb ikke ville blive betalt.

Af SKAT s juridiske vejledning G,A.3.3.8 ses det, at der kan ske nulstilling eller nedsættelse af den bogførte skat.

Betingelserne er:

 1. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller
 2. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller
 3. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende.
 4. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.
 5. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til

Med henvisning til ovenstående er det SKATs opfattelse, at de tilbageholdte skatter ved lønudbetaling til dig fra G1 A/S skal nulstilles for maj måned .. Derfor godskrives du herefter kr. 0 til Abidrag for så vidt angår maj måned ved din skatteberegning.

Den tilbageholdte A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag for maj måned 2013 nulstilles, idet du som direktør for selskabet og som hovedaktionær i selskabet der ejer G1 A/S burde vide at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

Det fremgår af G1 A/S’s lønindberetninger til E-indkomst at din normale månedsløn ligger på 43.453 kr., og så er der i maj måned indberettet 2 aflønninger, nemlig den 30.05.2013 med 67.812 kr. i A-indkomst og den 31.05.2013 med 77.133 kr. i A-indkomst eller godt 100.000 kr. mere end en normal månedsløn. Der· er således ikke tale om normal lønudbetaling, og også som følge heraf sker der nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj måned.

Det fremgår af revisorpåtegningen på det officielle regnskab for G1 A/S for indkomståret 2012 at selskabets pengeinstitut ikke længere vil garantere selskabets finansieringsbehov – Dette regnskab er underskrevet den 13. juni 2013

Revisorforbeholdet er formuleret således:

Vi tager endvidere forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift, da selskabets pengeinstitut ikke vil garantere, at de støtter selskabets finansieringsbehov fremadrettet.

Din advokats indsigelse har ikke givet anledning til at ændre i det tidligere fremsendte forslag."

SKAT har i høringssvar den 26. august 2016 bemærket:

"Advokaten fremsender en hel del korrespondance vedr. overdragelse af G1 A/S’s kundekartotek og aktiviteter. Det fremgår af denne korrespondance at der var visse ting G1 A/S skulle opfylde førend aftalen kunne indgås og som jeg læser det så har G1 A/S ikke opfyldt disse ting. Der skrives endvidere om at det er feriepengeberegninger som er ekstra udbetalinger, fordi A skulle fratræde G1 A/S og ansættes som konsulent hos det købende selskab. Det bemærkes, at det også fremgår af korrespondancen at ægtefælle NH også skulle ansættes i det købende selskab. Der er imidlertid ikke beregnet feriepenge hos NH."

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens årsopgørelse for indkomståret 2013 skal godskrives A-skat med 50.768 kr., og AM-bidrag med 11.595 kr., hvorfor A-skatten og AM-bidraget for maj 2013 ikke kan nulstilles.

Repræsentanten har til støtte herfor anført:

"I forbindelse med at SKAT fastholder, at A som direktør og hovedanpartshaver var eller burde have været bekendt med, at G1 A/S senere ville gå konkurs, henvises der til redegørelse i brev af 18. april 2016 for forløb i foråret 2013 frem til juli 2013, hvor der mellem G1 A/S og F1-bank var indgået aftale om kontrolleret afvikling.

Som led i denne kontrollerede afvikling skulle G1 A/S’s største leverandør, G4 ltd, købe aktiver fra G1 A/S, hvilket der var intense forhandlinger om.

G4 ltd bekræftede endda ved hhv. brev af 15. maj 2013 og brev af 29. maj 2013, som er vedlagt, at G4 ltd over en periode på 24 måneder ville betale F1-bank kr. 1.800.000, som udgjorde den budgetterede manko i forbindelse med en kontrolleret lukning, således at alle kreditorer, herunder SKAT, kunne indfries.

Både F1-bank og G1 A/S regnede således berettiget med, at selskabets aktiver kunne blive solgt til G4 ltd for kr. 1.800.000.

Da G4 ltd imidlertid, jf. vedlagt bilag, erklærede i sidste øjeblik i juni 2013 ikke at ville gennemføre handelen alligevel var der forhandlinger mellem parterne frem til primo juli, men hvor G4 ltd kun købte nogle færre af aktiverne til kr. 500.000, som blev udbetalt til F1-bank. F1-bank meddelte herefter G1 A/S, at F1-bank ikke længere kunne finansiere en kontrolleret nedlukning. Herefter var konkurs uundgåelig.

Hverken A (eller F1-bank) kunne således på forhånd have vidst eller burde på forhånd have vidst, at G4 ltd, som det hele afhang af, ville ombestemme sig, således at størstedelen af aktiverne ikke kunne afsættes.

F1-bank er af undertegnede blevet anmodet om at fremsende erklæring, hvori F1-bank bekræfter, at der var aftalt en kontrolleret afvikling samt at kort at redegøre for forløbet. Da undertegnede ikke har modtaget redegørelsen endnu, vil den blive eftersendt til SKAT.

SKAT anfører desuden i afgørelse af 4. maj 2016 (hvilket SKAT ikke forud herfor i forbindelse med partsafhøringen har anført), at "Det fremgår af revisorpåtegningen på det officielle regnskab for G1 A/S for indkomståret 2012 at selskabets pengeinstitut ikke længere vil garantere selskabets finansieringsbehov Dette regnskab er underskrevet den 13. juni 2013. Revisorforbeholdet er formuleret således: Vi tager endvidere forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift, da selskabets pengeinstitut ikke vil garantere, at de støtter selskabets finansieringsbehov fremadrettet".

I den forbindelse må det pointeres, at årsregnskabet for 2012 og revisorpåtegningen på dette ikke beviser, at A vidste eller burde vide, at der ville indtræde konkurs, lige som disse informationer ikke strider imod det hændelsesforløb, der er skitseret ovenfor og i brev af 18. april2016 samt vedlagte bilag.

Den 13. juni 2013, hvor regnskab blev underskrevet, havde G4 ltd således meddelt, at G4 ltd alligevel ikke ønskede, at købe aktiverne. Derudover er det ubestridt som faktum, at der var manglende indtjening i G1 A/S, og at firmaet som følge heraf ikke kunne fortsætte.

Det var således blot et spørgsmål om, hvorvidt selskabets aktiver kunne realiseres, således at der kunne blive tale om en solvent nedlukning, eller om der ville indtræde konkurs, og i den forbindelse vurderede F1-bank, at via handel med G4 ltd, som var G1 A/S største leverandør, kunne nedlukningen ske solvent.

Det fremgår desuden af SKAT's afgørelse af 4. maj 2016, at SKAT også har lagt vægt på, at A har en normalløn på kr. 43.453, og at der i maj 2013 var "indberettet 2 aflønninger, nemlig den 30.05.2013 med 67.812 kr. i A-indkomst og den 31.05.2013 med 77.133 kr. i A-indkomst eller godt 100.000 kr. mere end en normal månedsløn".

 Dette argument, som SKAT ikke nævnte i forbindelse med partsafhøringen, forud for at afgørelse af 4. maj 2016 blev truffet, er således ny, og der er nu fremfundet dokumentation for, at denne antagelse fra SKAT's side ikke er korrekt.

Beløbet på kr. 67.812,50 fremgår ikke af en lønseddel, men af en feriepengeanvisning, som er vedlagt, og udgør således udbetaling af feriepenge, der var optjent i perioden 1.januar 31. december 2012. Derudover har der i maj 2013 været udbetalt normal løn på kr. 45.000, jf. vedlagt lønseddel, samt kr. 28.255,20 iht. vedlagt feriepengeanvisning, der vedrører beløb optjent i perioden 1.januar 2013 til 31. maj 2013.

Udbetalingen af feriepenge på dette tidspunkt skyldtes, at A var i en opsagt stilling, som han fratrådte den 31. maj 2013, og at der jo skal udbetales feriepenge via feriekonto, når opsagte medarbejdere fratræder.

Det kan desuden nævnes, at A fratrådte stillingen, fordi det ellers havde været hensigten, at han fra juni 2013 skulle arbejde hos G4 ltd i de 24 måneder, hvor aftalen mellem F1-bank og G4 ltd skulle have løbet. Da A fratrådte sin stilling hos G1 A/S stod han således uden arbejde.

Der var på den måde intet usædvanligt ved løn- og ferieudbetalingerne, som ikke kan tages til indtægt for, som af SKAT påstået, at A tog penge ud af selskabet, fordi han skulle være bekendt med en forestående konkurs.

I den forbindelse må det bemærkes, at SKAT i relation til A's ægtefælle, NH, der var ansat og formand for selskabet, også fremkom med forslag til afgørelse om nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Efter at SKAT havde modtaget bemærkninger fra undertegnede i brev af 18. april 2016, anførte SKAT i afgørelse af 4. maj til NH, som også vedlægges, at "Din advokats indsigelse har givet anledning til at ændre i det tidligere fremsendte forslag, således at nulstillingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag frafaldes, dette begrundes bl. a. i at der ikke er hævet løn ud over normal løn i maj måned".

Det kan heraf ses, at det, der var udslagsgivende for SKAT's vurdering af, at NH ikke skulle have nulstillet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, mens dette skulle ske i relation til A, var, at NH ikke havde hævet løn ud over normalløn i maj måned.

Det fremgår således hverken af afgørelse eller forslag til afgørelse, hvad "bl.a." dækker over, og som det kan ses af brev af 18. april 2016 og afgørelse fra SKAT i relation til NH har der fra undertegnede har været anført de samme argumenter i relation til både NH og A.

Dvs. også ud fra lighedsgrundsætningen må det lægges til grund, at A ikke skal have nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da det netop her er påvist, at A ikke har modtaget løn ud over normalløn for maj måned 2013, og der således er tale om de samme forhold som i relation til NH."

Repræsentanten har i supplerende indlæg den 20. september 2016 anført:

"Det bestrides, at G1 A/S ikke opfyldt "visse ting" førend aftalen kunne indgås".

Der var indgået aftale mellem G1 A/S og F1-bank om, at F1-bank skulle støtte en kontrolleret nedlukning.

At G4 ltd i sidste øjeblik ombestemte sig og ikke ville købe aktiviteterne i G1 A/S beror ikke på forhold, der kan henføres til G1 A/S. G1 A/S havde således opfyldt alle forpligtelser over for G4 ltd.

G4 ltd overtog således efter aftale pr. 1.juni 2013 alle aktiviteter, men ombestemte sig og betalte ikke købesummen, da G4 ltd ved besøg i Danmark kom i kontakt med to medarbejdere, som G4 ltd hellere ville nøjes med at ansætte, i stedet for at købe hele aktiviteten i G1 A/S.

De pågældende to medarbejdere udeblev fra arbejde uden lovligt forfald ide følgende dage for at foretage forhandlinger med G4 ltd i England bag om ryggen på G1 A/S og i modstrid med G1 A/S’s interesser. Da dette kom til G1 A/S’s kendskab blev medarbejderne straks (lovligt) bortvist, men skaden var da sket. G4 ltd trak tilbuddet tilbage, og G1 A/S kunne intet stille op heroverfor.

Oprindeligt var det aftalen, at A skulle ansættes hos G4 ltd til at sælge produkter efter G1 A/S’s lukning, hvorfor A fratrådte sin stilling hos G1 A/S den 31. maj 2013 (dato for sidste lønudbetaling).

A fik således, som tilfældet er iht. dansk lovgivning, udbetalt feriepenge på tidspunkt for sin fratræden. Herefter var A trods at handelen mellem G1 A/S og G4 ltd ikke blev en realitet ikke ansat ved G1 A/S og modtog således ikke løn eller andet vederlag herfra.

NH modtog også tilbud fra G4 ltd om at blive ansat til at sælge produkter efter G1 A/S’s lukning, men hun takkede nej, af hvilken grund, der ikke blev udbetalt feriepenge til hende den 31. maj 2013, da hun ikke fratrådte sin stilling hos G1 A/S, men stadig var ansat i G1 A/S, da selskabet blev taget under konkursbehandling i juli 2013."

Landsskatterettens afgørelse

Af kildeskattelovens § 69, stk. 1 og stk. 2, fremgår følgende:

"Den som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb, er over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Den, som har indeholdt skat efter denne lov, hæfter over for det offentlige for betaling af det indeholdte beløb."

Efter kildeskatteloven er det således alene arbejdsgiveren, der hæfter for betalingen af A-skat, der er indeholdt i den ansattes løn.

I praksis er det imidlertid anerkendt, at personer under visse betingelser kan pålægges nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat m.v.

Praksis vedrørende nulstilling af A-skat er dannet på grundlag af Højesterets dom af 26. maj 1981, refereret i UfR 1981.473.

Praksis er gengivet i SKATs juridiske vejledning 2016-1 om Inddrivelse, afsnit G,A.3.3.8, og omfatter følgende betingelser for nulstilling:

"[ .. . ]

 1. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartselskab.
 2. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.
 3. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattetaf punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende.
 4. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.
 5. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid. 

[ ... )"

Af opkrævningslavens § 2, stk. 5 fremgår:

"Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som er omfattet af stk. 1, 4. pkt., forfalder til betaling den 1. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden og skal indbetales senest den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden, jf. dog stk. 6. Stk. 2, 3. pkt., og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår fristen for indbetaling efter 1. pkt."

Betingelserne i pkt. a c

Der er tale om et aktieselskab, der er erklæret konkurs ved dekret den 26. juli 2013. Der er restancer til SKAT vedrørende A-skat og AM-bidrag.

Betingelserne i pkt. d

Klageren var direktør og ultimativ ejer af en væsentlig del af kapitalen i G1 A/S. Han må derfor anses for at have haft en væsentlig økonomisk interesse i selskabet.

Klageren må endvidere anses for at have kunnet disponere enerådende i G1 A/S’s anliggender. Han kunne som direktør, ifølge tegningsreglerne, tegne G1 A/S alene. Der er herudover lagt vægt på, at F1-bank, i deres redegørelse for forløbet omkring den kontrollerede nedlukning, har oplyst, at de ikke kunne træffe beslutning om hvilke betalinger, der skulle gennemføres, eller om hvilken rækkefølge betalingerne skulle gennemføres, hvis der ikke var dækning til alle betalinger.

Klageren var derfor omfattet af den personkreds, for hvem der kan ske nulstilling af indeholdt A-skat og AM-bidrag.

Betingelseme i pkt. e

Det anses for godtgjort, at klageren som G1 A/S’s direktør, og eneejer af kapitalen i moderselskabet G2 ApS, på tidspunktet for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag for maj 2013 burde have haft kendskab til, at der ikke var økonomisk realitet bag den formelle indeholdelse, således at den bogførte A-skat og AM-bidrag ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

Der er henset til, at G1 A/S’s revisor i påtegningen, dateret 13. juni 2013, på G1 A/S’s årsrapport for regnskabsperioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012, fremlagt og godkendt den 26. juni 2013, angav, at ledelsen har undladt at oplyse om betydelige usikkerheder om selskabets evne til at fortsætte driften. Det er herefter opfattelsen, at klageren som direktør havde kendskab til selskabets dårlige økonomiske udvikling i tiden op til maj 2013.

Denne vurdering understøttes af, at G1 A/S’s drift, efter krav fra F1-bank, var endegyldigt under afvikling, allerede inden revisorpåtegningen.

Der lægges herudover vægt på, at aftalen om overdragelse af selskabets aktiver, der var en forudsætning for at G1 A/S kunne afsluttes solvent, var betinget af at G1 A/S betalte sin leverandørgæld til G4 ltd. Det må have været klart for klageren, i sin egenskab af direktør, at denne gæld ikke var betalt, og at selskabet ikke var i stand til at betale gælden, og at selskabet derfor ikke ville være i stand til at indbetale de indeholdte A-skatter og AM-bidrag til forfaldstid, den 1. juni 2013.

Betingelserne for nulstilling er således opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

…”

Det fremgår af sagen, at A’s lønudbetaling for maj 2013 udgjorde løn med 45.000 kr. og særligt ferietillæg med 5.424,99 kr. Udbetaling af optjente feriepenge for 2012 udgjorde 67.812,50 kr., mens udbetaling af optjente feriepenge for perioden fra 1. januar til 31. maj 2013 udgjorde 28.255,20 kr., således at det samlede feriepengebeløb var 96.067,70 kr.

Forklaringer

A har forklaret, at han startede G1 A/S som personligt drevet virksomhed i 1994 med salg af produkter til …. Virksomheden blev med tiden en af de store aktører på det danske marked og blev på et tidspunkt omdannet til et anpartsselskab og senere til et aktieselskab. En af virksomhedens leverandører af produkter var G4 ltd, som efterhånden blev den største leverandør. Virksomheden fik nedgang som følge af finanskrisen og blev yderligere ramt af konkurrence fra parallelimport. Det bevirkede, at der opstod store underskud i 2011 og 2012. Selv om der var oparbejdet en egenkapital på ca. 5 mio. kr. i selskabet, måtte han efter krav fra F1-bank stille ekstra sikkerhed for selskabets forpligtelser. Da der ikke syntes at være udsigt til en bedring af økonomien, blev det i marts 2013 besluttet at lukke virksomheden. Han ønskede at sikre den bedste løsning for alle kreditorerne, og der blev regnet på forskellige scenarier. Det blev vurderet, at en kontrolleret lukning ville være at foretrække frem for alternativet, som var en konkurs. Den valgte løsning med en kontrolleret lukning indebar en overdragelse af aktiviteter til G4 ltd, som havde været leverandør gennem 18 år, og for hvem det danske marked var vigtigt. G4 ltd var navnlig interesseret i at få adgang til virksomhedens kundedatabase. I slutningen af april 2013 kom direktøren for G4 ltd til et møde i Danmark, der blev afholdt hos F1-bank. Der blev på mødet indgået en aftale, og aftalen blev efterfølgende bekræftet skriftligt.

Aftalen indebar, at G4 ltd skulle betale 1,8 mio. kr. til F1-bank, som skulle sørge for betaling af alle forpligtelser i G1 A/S. Af de 1,8 mio. kr. skulle 500.000 kr. dække betaling for kundedatabasen, som G4 ltd skulle have adgang til den 30. maj 2013. De resterende 1,3 mio. kr. skulle betales over 24 måneder med lidt over 50.000 kr. om måneden. For denne del af betalingen havde G4 ltd alene taget forbehold for en meget begrænset månedlig omsætning, som dog ikke var nærmere fastsat i aftalen. Der var en meget høj avance ved salg af produkterne med et dækningsbidrag på 75-80 %. Der var derfor ikke nogen reel risiko for, at G4 ltd ikke ville kunne tjene tilstrækkeligt til at kunne overholde aftalen.

I forbindelse med beslutningen om at afvikle virksomheden var han i lighed med de øvrige medarbejdere blevet opsagt med gældende opsigelsesvarsel. Han havde for sit vedkommende et opsigelsesvarsel, som løb helt frem til foråret 2014, men da aftalen med G4 ltd blev indgået, valgte han at afgive en kontraopsigelse til fratræden med udgangen af maj 2013. Det var et led i aftalen med G4 ltd, at han skulle ansættes som agent til at varetage salget på det danske marked. Han fratrådte stillingen som direktør pr. 31. maj 2013 og modtog i den forbindelse sin sidste løn og tilgodehavende feriepenge. De øvrige medarbejdere fortsatte med at arbejde i deres opsigelsesperioder.

Siden 2012 havde man af likviditetsmæssige årsager haft G4 ltd’s varer i kommission, således at de først skulle afregnes i forbindelse med videresalg. Lageret af kommissionsvarer blev som led i overdragelsesaftalen returneret til England i slutningen af maj 2013. Samtidig fik G4 ltd som aftalt adgang til kundedatabasen.

Den 3. juni 2013 sendte G4 ltd et brev til F1-bank, hvoraf det fremgik, at man ville fragå den indgåede aftale. Dette blev gentaget i et brev den 4. juni. Det kom helt bag på ham, at G4 ltd ikke ville vedstå den indgåede aftale. Hvis han havde forudset det, ville han ikke være fratrådt som direktør, men i stedet have fortsat sin ansættelse, således at han kunne oppebære løn. G4 ltd betalte ikke de 500.000 kr. pr. 1. juni 2013 som forudsat. Man hævdede at have et tilgodehavende hos G1 A/S, som imidlertid endnu ikke var faktureret. G4 ltd kunne have opgjort sit tilgodehavende og modregnet det, men det fremgik, at man uden nærmere begrundelse ville have effektiv betaling.

I løbet af juni 2013 blev han klar over, at G4 ltd havde etableret kontakt til to medarbejdere hos G1 A/S, sælgeren MS og kontormedarbejderen IU. Det stod klart, at G4 ltd ønskede at sikre sig disse to medarbejdere. Medarbejderne blev bortvist, da de havde udvist illoyal adfærd.

Den 5. juli 2013 valgte G4 ltd at betale de 500.000 kr. mod at kunne overtage de to medarbejdere før udløbet af deres opsigelsesperioder. Det var ikke muligt at formå G4 ltd til at vedstå aftalen om betaling af yderligere 1,3 mio. kr. De 500.000 kr. var ikke tilstrækkeligt til at afværge en konkurs. G1 A/S måtte derfor indgive egen konkursbegæring, hvilket skete den 23. juli 2013, og konkursdekret blev afsagt den 26. juli.

Han var som nævnt fratrådt som direktør den 31. maj 2013. Ved en forglemmelse fik han ikke registreret sin fratræden hos Erhvervsstyrelsen. Han var rystet over det forløb, som udspandt sig i tiden efter hans fratræden. Han husker ikke at have deltaget i en generalforsamling i G1 A/S den 26. juni 2013 eller at have underskrevet selskabets årsrapport for 2012 den 13. juni. Det fremlagt eksemplar af årsrapporten er da heller ikke forsynet med underskrifter. 

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…

Til støtte for A’s påstand gøres det gældende,

At SKAT ikke var berettiget til at fortage nulstilling af A-skatter og AM-bidrag for maj 2013, da en væsentlig betingelse herfor ikke er opfyldt.

Der er fem betingelser, som skal være opfyldt for at der kan ske en nulstilling, hhv.

a) Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.

b) Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende. OPFYLDT

c) Den indholdspligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende. OPFYLDT

d) Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående. DELVIS OPFYLDT

e) Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid. IKKE OPFYLDT!

Punkterne a-c bestrides ikke, da det er korrekt, at A var ansat som direktør i selskabet og desuden ejede 100 % af aktierne i holdingselskabet G2 ApS.

Punkt d bestrides delvist, da F1-bank i forbindelse med afvikling af selskabet, ikke tillod en overskridelse af kassekredit. I forbindelse med den skriftlige aftale med G4 ltd, garanterede F1-bank igen for alle betalinger, men efter modtagelse af G4 ltd’s brev af den 3. juni 2013 hvor de nægtede at vedstå sig den indgåede aftale, blev den oprindelige kassekredit igen strengt overholdt. Regninger som blev godkendt til betaling eller automatisk var sat til betaling efter den 3. juni 2013, kunne derfor risikeres at blive afvist hos F1-bank uden der blev givet advarsel til selskabet herom. Hvilket bl.a. skete med maj måneds A-skatter og AM-bidrag. A havde derfor ingen indflydelse på tilbageholdelsen af betaling ca. den 10. juni 2013 af A-skatter og AM-bidrag for maj 2013. Dette uanfægtet om A var fratrådt eller ej, om han fortsat stod som direktør i årsrapporten for 2012 og at han fortsat var ejer af holdingselskabet G2 ApS.

Det bestrides derimod kraftigt, at A burde have vidst (punkt e), at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser af A-skatter og AM-bidrag. Der forelå en skriftlig aftale med hovedleverandør G4 ltd, hvor F1-bank på baggrund af denne aftale tiltrådte finansieringen af en kontrolleret lukning. Der var frem til den 3. juni 2013 intet som indikerede at denne aftale ikke ville blive overholdt fra G4 ltd’s side.

At  A var uden indflydelse mht. de manglende indbetalinger af A-skatter og AM-bidrag for maj 2013, eller havde viden om, at de afregnede A-skatter og AM-bidrag for maj 2013 ikke ville blive betalt. Betaling af A-skat og AM-bidrag sker ca. den 10. i måneden efter en lønperiode, hvorfor A-skatter og AM-bidrag for maj 2013 først skulle betales ca. den 10. juni 2013. A kunne ikke vide eller burde have vidst i forbindelse med sidste     lønudbetaling og feriepengeanvisning hhv. 30.maj og 31. maj 2013, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser af A-skatter og AM-bidrag med forfald den 10. juni 2013 pga.,

At  Selskabet havde manglende indtjening, hvorfor bestyrelse besluttet at foretage en kontrolleret nedlukning af selskabet hvis muligt. Da hovedleverandør G4 ltd ønskede en fortsat distribution på det danske marked, blev der indgået en skriftlig aftale, hvor G4 ltd forpligtede sig til at betale det manglende beløb, ca. kr. 1.8 mill. danske kroner som fremkom i lukningsbudget (bilag 4 & bilag 12), ved en kontrolleret nedlukning. Betalingen skulle falde til F1-bank med et kontantbeløb den 31. maj 2013 på kr. 500.00 for kundelister, samt en afdragsordning over 24 måneder for de resterende kr. 1.3 mill. danske kroner. Dette lukningsbudget har skattemyndighederne valgt at ignorere, det væsentlige er dog, at F1-bank tiltrådte aftalen og accepterede at finansiere lukningen.

At  Alternativet til en kontrolleret nedlukning af selskabet ville være en konkurs, hvor beregninger viser, at dette i givet fald skulle ske hurtigst muligt for, at begrænse tabet (bilag 12). A ønskede sammen med bestyrelsen, at lukke selskabet så alle medarbejdere, leverandører, SKAT og andre udestående fordringer ville blive betalt uden nogen skulle lide tab ved ophør af selskabet.

At  Aftalen var godkendt af bestyrelse, F1-bank og G4 ltd, og så sent som den 29. maj 2013 blev aftalen skriftlig bekræftet af G4 ltd direktør PR (bilag E) overfor F1-bank.

At  F1-bank på baggrund af den indgåede aftale garanterede for betalinger iht. lukningsbudget, inklusive lønninger til opsagte medarbejdere, A-skat og AM-bidrag, moms mv. selv om betaling af regninger ville medføre overskridelse den aftalte kassekredit.

At  A var lovet ansættelse som agent for G4 ltd fra den 1. juni 2013 med henblik på, at videreføre G4 ltd’s interesser og omsætning på det danske marked, hvor ca. kr. 54.000 af den månedlige fortjeneste ved salg de første 24 måneder skulle gå direkte til F1-bank iht. lukningsbudget.

At  A af samme årsag kontraopsagde sit ansættelsesforhold ultimo april 2013 med fratrædelse 31. maj 2013 (bilag 13). Sammen med ordinær løn for maj 2013 blev der lavet feriepengeanvisning for hele 2012 samt 1.1.-31.5.2013. Denne indberetning har, for at kunne blive gennemført hhv. den 30. maj og 31. maj 2013, været leveret til lønbureau før den 29. maj 2013.

At  Hverken A, bestyrelse eller F1-bank kunne have nogen formodning eller mistanke om, at den indgåede skriftlige aftale med G4 ltd allerede blev opsagt i brev af den 3. juni 2013. En opsigelse som blev begrundet med fejlagtige og usande beskyldninger, hvorefter der blev etableret et dansk selskab med 2 illoyale medarbejdere, med henblik på at køre videre uden A.

At  G4 ltd hentede sit kommissions varelager som aftalt den 28.30. maj 2013, hvorefter der skulle udstedes en slutfaktura inden den endelige afregning. Varesalg af G4 ltd kommisionsvarer frem til den 31. maj 2013 var derfor inkluderet i lukningsbudget.

I en e-mail fra G4 ltd’s direktør PR den 1. maj 2013 fremgår der bl.a. ”On the 31st May. All stock of G7 will be counted and verified by G4 ltd and a final invoice will be raised to G1 A/S”.

Når der den 17. juni 2013 fra G4 ltd’s advokats side argumenteres for, at en af årsagerne for den brudte aftale er, at selskabet ikke havde afregnet skyldigt beløb på GBP 20.726 overfor G4 ltd, så er dette i konflikt med den indgåede aftale med G4 ltd’s direktør PR. En slutfaktura efter retur og kontrol af varelager i kommission på GBP 20.726 blev aldrig udstedt, og kunne umuligt være forfaldent pr den 3. juni 2013 efter kun 1 arbejdsdag. Der forelå derfor ingen registreret leverandørgæld til G4 ltd i selskabet.

At  G4 ltd ikke betalte det aftalte afdrag på kr. 500.000 pr den 31. maj 2013 til trods for, at G4 ltd fik tilsendt kundelister iht. aftale. Derimod argumenterede G4 ltd efter opsigelse af den skriftlige aftale for, at selskabet først skulle betale sig gæld til G4 ltd, en gæld som ikke var opgjort pr den 3. juni 2013, men hvor der først den 17. juni 2013 forelå et beløb på GBP 20.726. G4 ltd var fuldstændig klar over selskabets situation, og vidste udmærket, at selskabet ikke var i stand til at betale en afsluttende faktura uden først at have modtaget det aftalte beløb. G4 ltd ønskede tydeligvis at fremprovokere en konkurs for, at kunne overtage de illoyale medarbejdere og kundelister uden at betale noget mere end evt. afskrivning af den afsluttende faktura.

At  Hverken A, bestyrelse eller F1-bank stoppede betaling af A-skatter og AM-bidrag for maj 2013, som skulle vært betalt pr ca. den 10. juni 2013. Da G4 ltd den 3. juni 2013 brød aftalen, så har F1-bank ikke villet godkende træk udover den oprindelig aftalte kassekredit. Det har således pr. den 10. juni 2013 ikke været nok penge på selskabets kassekredit konto til, at overførslen af A-skatter og AM-bidrag for maj 2013 er gennemført.

At  A ikke har hævet ”kr. 100.000 mere end en normal månedsløn i maj 2013” eller ”den 30. og 31. maj 2013 hævet usædvanligt store lønudbetalinger til sig selv” som SKAT har tillagt en væsentlig betydning i sin afgørelse mht. nulstilling af A-skat og AM-bidrag for maj 2013. Der blev hævet en normalløn for maj 2013 samt foretaget feriepengeanvisning for 2012 og 2013 (Bilag 8 & Bilag 9). A

Det er uden betydning for sagen:

a) Om A fortsat var ansat som direktør i selskabet eller ej.

A har, i modsætning til selskabets øvrige tilbageværende medarbejdere ikke hævet løn for juni 2013.

b) At der i årsrapporten var forbehold mht. godkendelse eller ej, da revisor var fuldt bekendt med selskabets lukningsplaner og var nød til at have dette forbehold med i årsrapporten

c) At A glemt at underrette Erhvervsstyrelsen, at han var fratrådt som direktør i selskabet pr 31. maj 2013

Derimod er det af væsentlig betydning, at SKAT har accepteret at slette en nulstilling for A ægtefælde og selskabets bestyrelsesformand NH med begrundelsen ”der ikke er foretaget lønudbetaling udover det sædvanlige” for maj 2013 (bilag 14). Indirekte i dette ligger, at SKAT mener NH ikke har vidst at selskabet var i store betalingsproblemer og at A-skatter og AM-bidrag for maj ikke ville blive betalt.

Men A har ifølge SKAT både

a) Vidst at der var problemer?? Her har SKAT ikke dokumenteret, at så skulle være tilfælde, hvilket er en forskelsbehandling i samme

b) Og hævet langt mere end normal løn for maj 2013? Her har SKAT kun forholdt sig til en stor ekstra lønudbetaling på mere end 100.000 end normal månedsløn for maj 2013, men på intet tidspunkt anerkendt der er tale om en normal løn for maj 2013 + feriepengeanvisning i forbindelse med fratrædelse.

Der er 2 hovedpunkter som er afgørende for hvorvidt skattemyndighederne har været berettiget til at foretage nulstilling, således at sagsøgeren, A, nægtes godskrivning af indeholdte A-skatter og AM-bidrag vedrørende sin løn fra selskabet i maj 2013.

1) Har A hævet
a) En ekstraordinær løn på mere end kr. 100.000 i maj 2013,

b) Eller er der tale om en normal månedsløn samt feriepengeanvisninger?

Hvis B) anerkendes vil lighedsgrundsætningen medføre, at A skal have samme behandling i dette spørgsmål som ægtefælde og bestyrelsesformand i selskabet NH, nemlig ”at nulstillingen af A-skat og AM-bidrag frafaldes

2) Har A vidst eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid?

Igen er der tale om lighedsgrundsætningen, hvor man fra skattemyndighedernes side ikke på noget tidspunkt har nævnt eller har ment, at NH har vidst eller burde have vidst hvad de mener A har vidst eller burde have vidst. Med den nære personlige relation til NH og hendes stilling som bestyrelsesformand i selskabet, så gør A det gældende, at Skatteministeriet er nød til at acceptere, at en sådan væsentlig viden ville have været begge personer bekendt.

Desuden har A dokumenteret og løftet bevisbyrden for, at der først den 3. juni 2013 reelt set kunne fremkomme en viden om, at de bogførte A-skatter mv. måske ikke ville kunne afregnes til forfaldstid. Dette da der indtil denne dato forelå en skriftlig aftale om kontrolleret nedlukning, tiltrådt af F1-bank. I e-mail dateret den 21. juli 2016 (bilag H/bilag 5) oplyser F1-bank til sagsøgers advokatforbindelse følgende:

”Jeg kan bekræfte, at der med baggrund i en utilfredsstillende drift i G1 A/S blev besluttet en kontrolleret nedlukning af selskabet. Der blev på daværende tidspunkt forelagt budget for nedlukningen, som under disse forudsætninger viste, at selskabet kunne afvikles uden konkurs. En af disse forudsætninger var, at selskabets varemærker m.v. skulle sælges til et engelsk firma. Til trods for klare tilkendegivelser fra dette firma sprang de fra aftalen om køb. Herefter besluttede ledelsen, at erklære selskabet konkurs”

…”

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…

ANBRINGENDER

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at SKAT var berettiget til at foretage nulstilling, idet betingelserne herfor er opfyldte.

SKAT kan nulstille hele eller dele af et selskabs restancer vedrørende A-skat og AM-bidrag, jf. bl.a. UfR1981.473.H og beskrivelsen af nulstilling i Den juridiske vejledning, version 2018-1 (afsnit G,A.3.3.8).

Der er fem betingelser, som skal være opfyldt for at der kan ske nulstilling, jf. Den juridiske vejlednings afsnit G,A.3.3.8:

”Betingelser for nulstilling

Der er følgende betingelser for nulstilling:

 a. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller

b. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller

c. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende

d. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.

e. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.”

1. BETINGELSE A-C

G1 A/S er er aktieselskab, og dermed en virksomhed med begrænset ansvar, jf. betingelse a.

Selskabets insolvens er desuden konstateret, da selskabet i maj 2013 var under en kontrolleret afvikling, og selskabet går konkurs den 26. juli 2013, jf. betingelse b.

Desuden har selskabet restancer af A-skat, AM-bidrag vedrørende maj 2013, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for A, som er omfattet af betingelse d, jf. nedenfor, og dermed er betingelse c opfyldt.

At betingelse a-c er opfyldt, er da heller ikke bestridt af A.

2. BETINGELSE D

A var direktør og bestyrelsesmedlem i selskabet, G1 A/S, som han – via sit holdingselskab, G2 ApS – ejede 100 % af aktierne i.

A havde som direktør, bestyrelsesmedlem og ultimativ ejer af selskabet en væsentlig økonomisk interesse i selskabet, og han kunne som direktør disponere enerådende, da han tegnede selskabet alene.

A havde en væsentlig økonomisk interesse i selskabet, dels som lønnet direktør, dels fordi han – via sit holdingselskab, G2 ApS – ejede 100 % af aktierne i selskabet.

I henhold til selskabets tegningsregler (bilag C) tegnede A i sin egenskab af direktør selskabet alene. I sin egenskab af bestyrelsesmedlem tegnede A selskabet i fællesskab med sin ægtefælle, NH, som var bestyrelsesformand i selskabet.

A var således i sin egenskab af direktør enerådende i selskabet og kunne derved træffe alle økonomiske dispositioner i selskabet. Som led i dette hverv har A medvirket til ikke at afregne skyldige beløb til SKAT for maj 2013.

Det bemærkes, at det er udokumenteret, at A fratrådte sin stilling som direktør den 31. maj 2013. A var tværtimod registreret direktør i selskabet fra stiftelsen i 2008 til konkursen ultimo juli 2013, jf. bilag K. Det kan desuden konstateres, at A fortsat stod anført som selskabets direktør pr. 13. juni 2013 i årsrapporten for 2002, jf. bilag I, side 3.

A har til dokumentation af sin opsigelse fremlagt opsigelsesbrev af 27. marts 2013, jf. bilag 2, side 2, hvor det fremgår, at A er opsagt pr. 31. marts 2014.

A anfører i replikken, side 1, 5. afsnit, at han ultimo april 2013 foretog en kontraopsigelse. Forholdet er ikke dokumenteret. Det fremlagte opsigelsesbrev (bilag 2, side 2) støtter tværtimod, at A var selskabets direktør frem til konkursen ultimo juli 2013.

Dertil kommer, at A tillige sad i selskabets bestyrelse. A’s ægtefælle, NH, sad ligeledes i bestyrelsen, og hun som besad hvervet som bestyrelsesformand, jf. bilag I, side 2.

Ifølge selskabets tegningsregler kunne selskabet tegnes af direktøren alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse, jf. bilag C. A kunne således sammen med sin kone, NH, tegne selskabet i sin egenskab af bestyrelsesmedlem.

Selv hvis det lægges til grund, at A fratrådte sin stilling som direktør pr. 31. maj 2013, havde han således fortsat væsentlig indflydelse – og kunne råde – i selskabet i sin egenskab af eneaktionær og bestyrelsesmedlem i perioden efter den påberåbte fratræden.

Hertil kommer, at det afgørende er, at A på indeholdelsestidspunktet, dvs. på tidspunktet for lønnens udbetaling den 31. maj 2013, ubestridt var enerådende i selskabet i sin egenskab af direktør.

Det er ikke klart, om A bestrider, at betingelse d er op fyldt.

3. BETINGELSE E

Endelig så vidste A – eller han burde have vidst – i kraft af sin nære tilknytning til selskabet i sin egenskab af ejer, bestyrelsesmedlem og direktør, at der ikke var økonomisk realitet bag selskabets formelle indeholdelser, og at de indeholdte A-skatter og AM-bidrag derfor ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

I marts/april/maj 2013 blev det efter flere dårlige år besluttet at påbegynde en kontrolleret lukning af selskabet, hvori selskabets hovedleverandør skulle medvirke til en afvikling af selskabets gæld til F1-bank. Den 30. og 31. maj 2013 foretog A usædvanligt store lønudbetalinger til sig selv. Den 13. juni 2013 underskrev han ledelsespåtegningen i årsrapporten (bilag I), der i revisionspåtegningen tager forbehold for den fortsatte drift på grund manglende garanti for selskabets fremtidige finansieringsbehov. I revisionspåtegningen har revisor også taget forbehold for værdiansættelsen af varebeholdninger og tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder.

Den 23. juli 2013 indgav selskabet konkursbegæring. Konkursdekret blev afsagt tre dage senere den 26. juli 2013.

På det grundlag gør Skatteministeriet gældende, at A som ejer af og direktør og bestyrelsesmedlem i selskabet vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser af A-skatter og AM-bidrag. I hvert fald må han under disse omstændigheder bevise, at det ikke forholder sig sådan, og den bevisbyrde har han ikke løftet.

Selskabet havde store økonomiske problemer. Af selskabets årsrapport for 2012 (bilag I) fremgår det, at selskabet havde et negativt resultat før skat på kr. -1.349.010 i 2012 i forlængelse af et negativt resultat året forinden på kr. -2.712.000.

Revisor har i årsrapporten for 2012 taget forbehold for selskabets forsatte drift, jf. bilag I, side 4-5. Det fremgår af revisionspåtegningen af 13. juni 2013 blandt andet:

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Ledelsen overvejer for tiden forskellige planer med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift. Forholdene indebærer, at der er betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Ledelsen har undladt at redegøre for de væsentlige usikkerheder i årsregnskabet, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for den manglende redegørelse.

Vi tager endvidere forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift, da selskabets pengeinstitut ikke vil garantere, at de støtter selskabets finansieringsbehov fremadrettet.

(mine understregninger)

I opsigelsesbrevene af 27. marts 2013 (bilag 2), der er underskrevet af A, er der også ligefrem henvist til ”[…] den alvorlige finansielle situation selskabet gennem lang tid har befundet sig i [..]”.

A gør gældende, at han troede, at G4 ltd. ville sikre afviklingsaftalen, således at SKAT også ville blive dækket. Videre gør han gældende, at F1-bank garanterede for, at alle regninger iht. lukningsbudget ville blive betalt.

Det er ikke bevist, at afviklingsaftalen, som end ikke er fremlagt, ville sikre skattekravet.

Det bemærkes, at Skatteministeriet har opfordret (opfordring 1-3) A til at fremlægge dokumentation for, at F1-bank garanterede for, at alle regninger iht. Lukningsbudget ville blive betalt, at fremlægge dokumentation for selve afviklingsaftalen, som angiveligt skulle sikres af G4 ltd, således at SKAT også ville blive dækket, og at fremlægge budgettet for den kontrollere afvikling.

Ingen af opfordringerne er blevet besvaret af A.

I relation til den påberåbte garanti, der tilsyneladende skulle være afgivet af F1-bank, oplyser F1-bank tværtimod i e-mail til sagsøgerens advokatforbindelse (bilag H), at:

Det er ikke banken, der bestemmer, hvem der skal have betalinger. Men er der ikke dækning på kontoen til alle betalinger, må kunden afgøre med sig selv hvem der skal have penge og hvem der ikke skal.”

A har fremlagt en analyse af forskellige scenarier, herunder en kontrolleret lukning, der efter det oplyste er udarbejdet af selskabets bogholder JC, jf. bilag 4 og 12 (i replikken benævnt bilag D og bilag L). Tallene i den fremlagte analyse er ikke yderligere belyst, og det bemærkes, at der ikke er afsat et beløb til SKAT.

Desuden var afviklingsaftalen betinget af, at A betalte sin gæld til G4 ltd., jf. bilag G, side 1, pkt. 1.

Det fremgår eksempelvis af brev af 15. maj 2013, at aftalen forudsætter, at der opstår tilstrækkelige midler ved salg af varer i Danmark (”…subject to sufficient funds being raised through the sale of goods in Denmark.”), jf. bilag D.

Videre fremgår af brev af 29. maj, at aftalen forudsætter, at alle udestående beløb fra G1 A/S til G4 ltd. bliver betalt (”…subject to alle outstanding monies owed to G4 ltd by the Distributor being paid.”), jf. bilag E.

Der er ikke fremlagt dokumentation for mellemværendet med G4 ltd., som efter det oplyste var G1 A/S’s engelske hovedleverandør.

A anfører i stævningen, side 4, 1. afsnit, om gælden til G4 ltd. at ”Dette krav var totalt ukendt for sagsøger og efter 18 års samarbejde uden manglende betaling til leverandør, er det naturligt at tro, et tilgodehavende ville have blevet nævnt i en mail eller et telefonopkald på en pæn måde.”

Det må imidlertid lægges til grund, at A i kraft af den nære tilknytning til selskabet, som direktør, bestyrelsesmedlem og ejer, vidste eller burde have vidst, at leverandørgælden ikke var betalt.

Derfor kunne han ikke med føje tro, at selskabet ville være i stand til opfylde afviklingsaftalen med G4 ltd., og dermed kunne han ikke med føje tro, at der ville blive stillet midler til rådighed for selskabet, således at selskabet ville være i stand til at indbetale den indeholdte A-skat og AM-bidrag til forfaldstid.

A har anført i stævningen, side 5, 1. afsnit, at situationen først blev klar den 4. juni 2013, dvs. efter hans fratrædelse.

Som nævnt er det udokumenteret, at A fratrådte sin stilling som direktør den 31. maj 2013. A var tværtimod registreret direktør i selskabet også i perioden herefter, jf. bilag K, og han står desuden anført som selskabet direktør pr. 13. juni 2013 i årsrapporten for 2002, jf. bilag I, side 3.

På baggrund af ovenstående gøres det sammenfattende gældende, at A vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser for maj 2013, og således at den bogførte A-skat og AM-bidrag ikke ville kunne afregnes til SKAT, jf. f.eks. UfR1981.473H, SKM2006.626.VLR, SKM2007.346.ØLR og SKM2011.261.VLR.

…”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen. 

Rettens begrundelse og resultat

På tidspunktet for de omhandlede udbetalinger af løn og feriegodtgørelse var A direktør i G1 A/S og berettiget til at tegne selskabet alene. Han var desuden gennem et holdingselskab eneejer af selskabet og havde dermed bestemmende indflydelse og kunne disponere enerådende i selskabet.

Det lægges til grund som ubestridt, at afregning til SKAT af de indeholdte A- skatter og AM-bidrag i det hele afhang af gennemførelse af aftalen med G4 ltd. om dette selskabs overtagelse af aktiver i G1 A/S og effektiv betaling herfor. Af betalingen på samlet 1,8 mio. kr. skulle 500.000 kr. betales for overtagelse af G1 A/S’s kundedatabase pr. 1. juni 2013, mens de resterende 1,3 mio. kr. skulle betales over en periode på 24 måneder.

Afregningen af A-skatter og AM-bidrag var navnlig afhængig af, at G4 ltd. hurtigt betalte beløbet på 500.000 kr. Denne betaling var fra G4 ltd's side gjort betinget af, at G1 A/S udlignede al skyldig gæld til G4 ltd. G1 A/S havde efter A’s forklaring varer fra G4 ltd. i kommission, hvilke varer blev returneret til England i slutningen af maj 2013. Omtrent samtidig fik G4 ltd. efter A’s forklaring adgang til G1 A/S’s kundedatabase. Få dage senere meddelte G4 ltd., at man ikke havde til hensigt at betale i henhold til aftalen, og efterfølgende blev der rejst krav mod G1 A/S.

Retten finder, at A allerede på tidspunktet for udbetaling af løn og feriegodtgørelse havde grund til at anse aftalen med G4 ltd. for usikker, og at navnlig betaling af beløbet på 500.000 kr. i rette tid til afregning af de indeholdte A-skatter og AM-bidrag måtte anses for særdeles usikker. A burde derfor have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag indeholdelserne, og at afregning ikke ville kunne ske til forfaldstid den 10. juni 2013.

Betingelserne for nulstilling af restancerne vedrørende A-skat og AM-bidrag er efter det anførte opfyldt. A kan ikke påberåbe sig SKATs frafald af nulstilling over for A’s ægtefælle som grundlag for, at nulstilling ikke kan finde sted i forhold til ham. Retten tager derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne fastsættes efter sagens værdi, karakter og omfang til 25.000 kr. som et passende beløb til dækning af udgiften til advokatbistand inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret. 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

Skatteministeriet Departementet frifindes for A’s påstand.

Inden 14 dage skal A betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.