Begreb

Beskrivelse

Arbitrage

International handel med valuta, varer eller værdipapirer, hvorved kurs- eller prisforskelle udnyttes.

Bank registreringsnummer

Alle danske pengeinstitutter har et entydigt registreringsnummer på fire tal, som henviser til den præcise afdeling eller filial af et større pengeinstitut.

Brugertest (tidligere brugerbåndstest)

Den indberetningspligtiges mulighed for at teste indberetningen til eKapital.

Call-option

En Call-option giver køberen af optionen retten til at købe et aktiv, og tilsvarende sælgeren en forpligtelse til at sælge, hvis køberen ønsker at udnytte optionen.

CFD-kontrakt

En differencekontrakt, Contract for Difference (CFD), er et derivat baseret på en enkelt underliggende aktiv.

Når investor indgår en differencekontrakt, deltager denne i værdiudviklingen på det underliggende aktiv, uden at indgå egentligt ejerskab af dette. Således afregnes investor kun på baggrund af differencen mellem markedskursen og aftalekursen på kontrakten.

Datafortegnelse

Beskrivelse af indholdet i de enkelte felter.

Derivat

Et finansielt produkt, et værdipapir, konstrueret på basis af et underliggende aktiv.

Future

En future er en aftale om køb eller salg af et værdipapir til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt.

Indberetningspligt

En lovmæssig pligt til at indberette efter en eller flere bestemmelser i skattekontrolloven.

Indberetningspligtig

Den virksomhed, som er omfattet af en obligatorisk indberetningspligt efter en eller flere bestemmelser i skattekontrolloven, og derfor har ansvaret for, at data indberettes rettidigt og korrekt.

Indberetter

Den virksomhed, som faktisk foretager indberetningen af data.
Det kan være den indberetningspligtige selv, eller et indberetningsbureau som den indberetningspligtige har givet fuldmagt til, at indberette på deres vegne.

Individ

Betegnelse for den filstruktur der gælder for den konkrete indberetningstype.

Indlænding

En person eller virksomhed med bopæl eller hjemsted i Danmark.

Nulstilling

Tilbageførelse af en allerede godkendt indberetning.

Obligation

En obligation er et gældsbrev. Begrebet bruges som navn for et af flere enslydende gældsbreve (massegældsbreve). En obligation har en pålydende værdi, rente og løbetid.

Ordinær indberetning

Den første gældende indberetning, som bliver fortaget om en finansiel kontrakt/aftale for den aktuelle periode.

Option

En option er en finansiel kontrakt, et værdipapir, der giver den ene part (køber) en ret, men ikke en pligt, til at købe (eller sælge) et givet aktiv (f.eks. aktie, valuta, ædelmetaller, råvarer og færdigvarer)

Puljeinvesteringsordning

Ordninger, hvor fx et pengeinstitut for en række investorer samlet investerer i bl.a. finansielle kontrakter.
Puljen kan ud over finansielle kontrakter investere i andre formuegoder, der beskattes efter andre regler, fx obligationer, aktier eller råvarer.
Deltagerne beskattes som om, deltagerne selv havde foretaget investeringen.

Put-option

En Put-option giver køberen retten til at sælge et aktiv og sælgeren en forpligtelse til at købe.

Rentekontrolordning

Fællesbetegnelse for indberetningsordningen for renter og værdipapirer. Betegnelsen bruges ved tilmelding som indberetningspligtig på virk.dk.

Rente-swap

En aftale mellem to parter om udveksling af rentebetalinger i den samme valuta.

Risikoafdækning

Risikoafdækning er en finansiel handling, der har til formål at reducere den risiko, der er forbundet med en transaktion.

Struktureret obligation

En obligation hvor afkastet følger et underliggende aktiv, fx et aktieindeks.

Struktureret produkt (certifikater)

Et produkt hvor der investeres i et eller flere produkter, som er samlet i ét samlet produkt.

Succederer

Afløse eller efterfølge - indtræder i sælgers skattemæssige stilling.

Terminsforretninger

En terminskontrakt er en aftale om pligt til overdragelse af et aktiv eller en gældsforpligtelse til en på forhånd fastsat pris og et på forhånd fastsat tidspunkt.

TIN

Forkortelse for Tax Identification Number.

Underretningspligt

Pligten til at underrette den person eller virksomhed, som der er indberettet data om til Skattestyrelsen.

Valuta-swap

En aftale mellem to parter om udveksling af betalinger i forskellige valutaer.

Valutaterminsforretninger

En bindende aftale om køb eller salg af et beløb i én valuta mod betaling i en anden valuta på en fremtidig dato.

Valutaudlænding

En person eller virksomhed, som ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark pr. den sidste dag i perioden eller på handelstidspunktet, der skal indberettes om.

Vedhængende rente

Den vedhængende rente er den rente, som en obligation har optjent siden den sidste termin i løbetiden.
Køber betaler sælger mod til gengæld senere at få renten for hele perioden mellem de to terminer udbetalt - Skal indberettes til delsystem OBLG.

Årsbrev (nyhedsbrev)

Skattestyrelsen laver hvert år omkring 1. juli et årligt nyhedsbrev, hvor vi redegør for ændringer og præciseringer til retningslinjerne for årets indberetning.
De emner der er beskrevet i årsbrevet, bliver indarbejdet i den årlige indberetningsvejledning, som laves senere på året.