Dato for udgivelse
04 Oct 2018 13:10
SKM-nummer
SKM2018.494.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
15-2388184
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Omvalg, selvangivelsesomvalg, tabsfradrag, virksomhedsbeskatning, virksomhedsindkomst, overskudsdisponering
Resumé

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter der ikke var godkendt en ændret disponering af virksomhedsoverskud efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 1, idet en af SKAT foretaget ændring af klagerens skatteansættelse ikke medførte en ændring af virksomhedens overskud, men alene en ændring af klagerens kapitalindkomst uden for virksomhedsordningen. Der kunne endvidere ikke ske selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, idet ændringen af skatteansættelsen ikke havde direkte sammenhæng med det ønskede omvalg.

 

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 30

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.C.5.2.8.3

Henvisning

-

SKAT har ikke godkendt, at der kan ske omvalg vedrørende disponering af virksomhedsindkomst.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren har drevet en […]virksomhed i by Y1, virksomhed med udlejning af to ejendomme og drevet et større landbrug i […] gennem en længere årrække. Disse virksomheder har været beskattet under virksomhedsordningen. Derudover har klageren investeret i aktier, obligationer og valutaterminskontrakter m.v. for midler placeret uden for virksomhedsordningen.

SKATs undersøgelse af klagerens selvangivelse for indkomståret 2013 viste, at der ved selvangivelse af tab på valutaterminskontrakter, i alt -2.467.805 kr., fejlagtigt ikke var taget højde for, at dette tab var kildeartsbegrænset. Tabsfradraget blev derfor beskåret fra -2.467.805 kr. til 1.608.495 kr., og forskelsbeløbet på 859.310 kr. blev fremført til fradrag i eventuelle fortjenester på valutaterminskontrakter i fremtidige år.

Reduktionen af tabsfradraget for indkomståret 2013 betød, at klagerens kapitalindkomst og den skattepligtige indkomst for 2013 blev forhøjet med 859.310 kr.

På baggrund af denne forhøjelse ønskede klageren at ændre indkomsten til virksomhedsbeskatning fra 1.417.785 kr. til 3.117.785 kr.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke godkendt, at klageren kan foretage en ændring af overskudsdisponeringen med henblik på at ændre indkomst til virksomhedsbeskatning.

SKAT har anført følgende som begrundelse:

" (…)

SKAT´s begrundelse:
Den af revisor anførte Landsskatterets kendelse af 27. jan. 2015 (SKM2015.64.LSR) kan ikke påberåbes, da der ikke er analogi mellem denne og nærværende sag. SKAT har ikke foretaget ændring af hverken virksomhedsindkomsten, kapitalafkast eller rentekorrektion, men alene foretaget en ændring af kapitalindkomsten uden for virksomheden. SKAT fastholder herfor, at der ikke kan ske ændring af indkomst til virksomhedsbeskatning. Der henvises til Virksomhedsskattelovens § 10 samt Juridisk vejledning C.C.5.2.8.3.

(…)

Ændring af virksomhedsindkomsten
Du har ved din revisor i brev af 30. jan. 2015 anmodet om ændring af indkomst til virksomhedsbeskatning fra 1.417.785 til 3.117.785.

Under henvisning Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 1 samt Juridisk vejledning C.C.5.2.8.3 kan anmodning om ændring af indkomst til virksomhedsbeskatning ikke imødekommes da der ikke er foretaget korrektion af virksomhedens overskud, og heller ikke øvrige komponenter der indgår i oveskudsdisponeringen, såsom kapitalafkast eller rentekorrektion, som forudsat i SKM2015.64.LSR.

(…) "

SKAT har endvidere anført følgende ved deres udtalelse til Skatteankestyrelsen:

" Bemærkning:
Der klages udelukkende over spørgsmålet om selvangivelsesomvalg vedr. disponering af virksomhedsindkomsten for 2013.

Det fastholdes stadig at der ikke kan ske omvalg vedr. disponering af virksomhedsindkomsten (ændring af overskudsdisponeringen for 2013), idet det omtalte "valg" af dispositionen (at have finansielle kontrakter/ valutaterminskontrakter i privatsfæren) ikke anses for at være et valg i SFL § 30s forstand.
Her er tale om et civilretligt valg at købe terminskontrakter.

SFL § 30, stk. 1 Indhold
I henhold til SFL § 30, stk. 1, kan SKAT efter anmodning fra den skattepligtige tillade, at en skattepligtig ændrer et valg, som denne har gjort i forbindelse med selvangivelsesarbejdet, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Også skatteydere, som ikke modtager en fysisk selvangivelse, kan med virkning fra og med indkomståret 2007 omfattes af bestemmelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1237 af 23. oktober 2007, § 1, nr. 4.

Der findes i skattelovgivningen en række bestemmelser, hvorefter skatteansættelsen er afhængig af, at den skattepligtige træffer et valg i forbindelse med selvangivelsen. Udgangspunktet i disse tilfælde er, at valget er bindende for den skattepligtige, således at valget ikke senere kan ændres med virkning for skatteansættelsen.

Ændring af overskudsdisponering er ikke et omvalg i SFL § 30s forstand.

I dette tilfælde ændres kapitalindkomsten på den private selvangivelse fordi en del af tabene på valutaterminskontrakterne er kildeartsbegrænsede tab.

Ændring af overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen kan kun ske når virksomhedens overskud ændres fx i forbindelse med ligning, jfr. Juridisk Vejledning afsnit C.C.5.2.8.3 og VSL § 10

I dette tilfælde ændres kapitalindkomsten på den private selvangivelse fordi en del af tabene på valutaterminskontrakterne er kildeartsbegrænsede tab.

Vi fastholder derfor den fremsendte afgørelse. "

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren med henvisning til skatteforvaltningslovens § 30 og virksomhedsskattelovens § 2 er berettiget til at ændre sin indkomst til virksomhedsbeskatning for indkomståret 2013 fra 1.417.785 kr. til 2.277.095 kr.

Klagerens repræsentant har i øvrigt fremført følgende i klagen:

" (…)

Vores opfattelse
Det er vores opfattelse, at A er berettiget til at foretage omvalg af overskudsdisponeringen for 2013.

Det fremgår således af skatteforvaltningslovens § 30, at SKAT kan tillade, at en skattepligtig ændrer valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Anmodning om tilladelse skal fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den ansættelse, der begrunder anmodningen.

Skatteyder blev gjort bekendt med den ansættelse, der begrunder anmodning om omvalg i brev af 8. januar 2015 fra SKAT (Bilag 3). Anmodning om omvalg blev foretaget i brev af 30. januar 2015 til SKAT, hvorfor den i skatteforvaltningslovens § 30 angivne tidsramme på 6 måneder må anses for opfyldt.

Det fremgår videre af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2 blandt andet, at den skattepligtige kan ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes eller ikke. Tilkendegivelse herom skal ske til SKAT senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret.

Det er således vores opfattelse, at også tidsrammen i virksomhedsskatteloven er opfyldt.

SKAT's Juridiske vejledning angiver i afsnit A.A.14.2, de nærmere betingelser for selvangivelsesomvalg således:

  • SKAT har ændret ansættelsen i forhold til det selvangivne, og
  • Ændringen har betydning for valget (her valget af disponering af virksomhedsindkomsten, red.)
  • Valget som følge af ændringen har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser, og
  • Den skattepligtige beder om tilladelse til omvalg inden 6 måneder efter han er "kommet til kundskab" om den ansættelsesændring der begrunder anmodningen
  • Der ikke er strafbare forhold eller forsøg på skatteunddragelse
  • Materielle regler i anden lovgivning ikke forhindrer et omvalg.

Efter vores opfattelse er alle betingelser for omvalg opfyldt.

Af skatteforvaltningslovens § 30 fremgår ikke, at omvalg alene gælder visse dele af indkomstopgørelsen, men bestemmelsen gælder generelt for hele indkomstopgørelsen.

Det er derfor efter vores opfattelse ubegrundet, og ikke i overensstemmelse med ordlyden i skatteforvaltningslovens § 30, når SKAT anfører som begrundelse for ikke at imødekomme omvalg, at der ikke er sket ændring af virksomhedsindkomst, kapitalafkast eller rentekorrektion.

En sådan indskrænkende fortolkning af skatteforvaltningsloven er efter vor opfattelse uden hjemmel. "

Landsskatterettens afgørelse
Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 1, har følgende ordlyd:

" Stk. 1 Virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast efter § 7, der overføres til den skattepligtige, skal medregnes i den skattepligtiges personlige indkomst i det indkomstår, hvor overskuddet overføres til den skattepligtige. Overskud kan overføres til den skattepligtige med virkning for indkomståret, hvis det er overført inden udløb af fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret. Hvis betingelserne for at ændre skatteansættelsen efter skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 er opfyldt, kan den skattepligtige efter udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse ændre beslutningen om overførsel af overskud. Ændringen kan højst udgøre et beløb svarende til ansættelsesændringen. "

Bestemmelsen giver den skattepligtige mulighed for at ændre hensættelse til senere hævning med et beløb svarende til en eventuel beløbsmæssig ændring af virksomhedens overskud.

SKATs afgørelse af 19. maj 2015 medførte ikke en ændring af virksomhedernes overskud. Der var alene tale om ændring af klagerens kapitalindkomst uden for virksomhedsordningen.

Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 1, 3. og 4. pkt., kan på denne baggrund ikke anvendes.

Skatteforvaltningslovens § 30 har følgende ordlyd:

" Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at en skattepligtig ændrer valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Stk. 2. Anmodning om tilladelse efter stk. 1 skal fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den ansættelse, der begrunder anmodningen. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra den skattepligtige dispensere fra fristen, hvis særlige omstændigheder taler derfor. "

Det er en betingelse for tilladelse til selvangivelsesomvalg, at det tidligere trufne valg som følge af myndighedernes korrektion eller ændring af skatteansættelsen ikke har de skattemæssige virkninger, der var forudsat, da valget blev truffet, og at den skattepligtige kan godtgøre, at det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt valget opretholdes.

Der anmodes om omvalg vedrørende overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen for indkomståret 2013, således at indkomst til virksomhedsbeskatning ændres fra 1.417.785 kr. til 2.277.095 kr.

Landsskatteretten finder ikke, at den foretagne ændring af klagerens skatteansættelse har en direkte sammenhæng med det ønskede omvalg. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at SKATs foretagne ændring af klagerens kapitalindkomst på den private selvangivelse, i forbindelse med at en del af tabene på valutaterminskontrakter var kildeartsbegrænset tab, ikke har en direkte sammenhæng med klagerens overskudsdisponering i virksomhedsordningen. Der henvises til SKM2014.470.LSR, hvor Landsskatteretten ikke fandt betingelserne for omvalg opfyldt, da SKATs ansættelsesændringer ikke relaterede sig til fordelingen af prioritetsgæld, som den pågældende ønskede at ændre.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.