Dato for udgivelse
05 Oct 2018 11:01
SKM-nummer
SKM2018.500.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
13-6764872
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Interessefællesskab, momstilsvar, virksomhed, forening
Resumé

En virksomhed, der drev hestepension, og hvis indehaver var formand for en forening, der var kunde i virksomheden, fik forhøjet sit momstilsvar, idet der måtte antages at være interessefællesskab mellem virksomheden og foreningen.

 

Reference(r)

Momsloven § 28, stk. 1, stk. 3, 2. pkt., § 29, stk. 1, 2. pkt., stk. 3, § 37, stk. 1, § 38, stk. 3, 2. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit D.A.8.1.3.2

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for perioderne 1. januar 2010 til 31. december 2010 og 1. januar 2011 til 31. december 2011 med i alt 136.850 kr., idet SKAT har anset, at der foreligger et interessefællesskab mellem virksomheden og foreningen.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Enkeltmandsvirksomheden "H1" (herefter virksomheden) er en personlig drevet virksomhed med opstaldning af heste. Virksomheden drives af A (herefter virksomhedsindehaveren), og der er ingen ansatte. Virksomhedens hjemmeside er www.[...].dk. Virksomhedens kunder er private og foreningen "[…]" (herefter foreningen). Virksomhedsindehaveren er stifter og formand af foreningen.

Virksomhedsindehaveren stiftede foreningen i 2007, og foreningen er registreret på virksomhedsindehaverens adresse. Formålet med foreningen er blandt andet at modtage og opkøbe heste og ponyer i nød, og hjælpe dem videre til et godt hesteliv.

Foreningens indtægter stammer hovedsageligt fra tilskud og donationer, der falder uden for momslovens anvendelsesområde, da foreningen ikke leverer modydelser for disse indtægter. Foreningen har i et begrænset omfang indtægter, der falder inden for momslovens anvendelsesområde, blandt andet fra salg af annoncer, produkter og opstaldning, hvorfor disse er omfattet af momspligten. I 2012 lod foreningen sig momsregistrere. Foreningens udgifter, som både vedrører momspligtig og ikke-momspligtige aktiviteter, fradrages efter et skøn, jf. momslovens § 38, stk. 2.

Ved opstaldning af heste for private står virksomhedsindehaveren selv for alle aftalte ydelser, herunder udmugning mv. Private betaler mellem 1.200 kr. og 2.200 kr. pr. måned for opstaldning, inkl. fordring mv. Prisen afhænger af hestetype og opstaldningsform.

Foreningen betaler et fast månedligt beløb på 20.000 kr. for opstaldning. Ifølge det oplyste udfører foreningens medarbejdere selv alle funktioner. Virksomhedens ydelse består derfor alene af at stille staldplads til rådighed, herunder levering af foder. Det aftalte beløb er uafhængigt af det antal heste, som til enhver tid er opstaldet. Beløbet er fastsat under hensyn til, at der er tale om en forening med begrænsede midler, samt at der er tale om et fast og varigt kundeforhold.

Følgende fremgår blandt andet af forenings vedtægter af 31. januar 2007, senest revideret 22. marts 2011:

"(…)
§ 2
Foreningens formål er:

At modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et godt hesteliv
At arbejde for hestevelfærd. At udbrede kendskab til horsemanship gennem information og undervisning i hestens naturlige adfærd og signaler, for at sikre hesteforståelse og sikkerhed for såvel børn som voksne
At arbejde for nedlæggelse af hestemarkeder
At arbejde for forbud af langtidstransporter af levende slagtedyr

§ 3
Foreningen kan af sine midler yde særlig støtte til [klagers virksomhed].
(…)
§ 8
Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler selv posterne som formand og næstformand. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
(…)
§ 10
Kun foreningens formand kan hæfte og forpligte foreningen.

§ 11
Foreningen betaler opstaldningsplads til nyt [klagers virksomhed].
(…)"

SKATs afgørelse
SKAT har den 1. oktober 2013 truffet afgørelse, hvorefter virksomhedens momstilsvar for perioderne fra 1. januar 2010 til 31. december 2010 og 1. januar 2011 til 31. december 2011 er forhøjet med i alt 136.850 kr.

SKAT har blandt andet begrundet afgørelsen med følgende:

"(…)
1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse
Efter de særlige regler i momslovens § 29, stk. 1 skal momsgrundlaget fastlægges efter særlige regler, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

 1. Samhandlen sker mellem interesseforbundne parter
 2. Modtageren af leveringen eller ydelsen har ikke fuld fradragsret
 3. Modværdien er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Momsgrundlaget udgør i disse tilfælde normalværdien fastsat som hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet, jf. momslovens § 29, stk. 1 og 28, stk. 3.

Hvor der ikke er en sammenlignelig levering af varer og ydelser er momsgrundlaget dog indkøbs- eller fremstillingsprisen uden tillæg af sædvanlig avance, jf. momslovens § 29, stk. 1, 2. pkt. og § 28, stk. 3, 2. pkt.

Ad 1) Interesseforbundne parter
Ifølge momslovens § 29, stk. 3 anses der at være et interessefællesskab mellem en leverandør og en modtager i følgende tilfælde:

 1. Leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære personlige bindinger.
 2. Leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger.
 3. Leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed eller ejendom.

SKAT finder, at der er interessefællesskab mellem dig (virksomheden) og foreningen af følgende årsager:

Nære bindinger mellem parterne:

 • I din egenskab af foreningens formand, hæfter og forpligter du alene foreningen, jf. vedtægternes § 10.
 • Din datter er næstformand i foreningen
 • Foreningen drives fra din privatadresse
 • Aktiviteterne i foreningen udspringer af din personlige interesse og dit engagement i arbejdet med hestevelfærd.
 • Din virksomhed og foreningens aktiviteter fremstår overfor omverdenen som én enhed, jf. fx den fælles hjemmeside og fælles adresse, e-mail adresse mv.
 • Virksomheden og foreningen har fælles kontordrift.
 • Der er en vis sammenblanding af udgifterne i din private virksomhed og foreningens udgifter, fx udgifter til drift af hjemmeside, messedeltagelse og revisor.
 • De aktiviteter som nu foregår i foreningen, har du siden 2005 varetaget i personligt regi.
 • I al korrespondance med foreningen i forbindelse udbetalingskontrol af foreningen har SKAT korresponderet med A. Ved kontrollens afslutning var det kun A der var til stede og underskrev den udfyldte korrektionsangivelse. Dette bekræfter, at A - i hvert fald i praksis - fungerer som kasserer for foreningen - eller i hvert fald har prokura til foreningens finanser.

Økonomisk interesse i den anden parts virksomhed:
Ifølge foreningens vedtægter § 3, kan foreningen af sine midler yde særlig støtte til [klagers virksomhed].
Foreningen kan altså støtte din personlige virksomhed.

Foreningens heste opstaldes i din virksomhed til en pris, de ikke ville kunne opnå på det frie marked.

Du har oplyst, at foreningens betaling fastlægges på grundlag af, hvad foreningen har råd til og ikke en markedspris. Dette viser, at det er dig magtpålæggende, at foreningen kan eksistere - også selvom det påvirker din privatøkonomi i negativ retning.
Det har så samtidigt betydet at du har haft underskud i din virksomhed i alle år til og med 2011.

Dit arbejde med hestevelfærd er økonomisk afhængigt af de tilskud og donationer der kan gives til arbejdet alene af den årsag at aktiviteten med hestevelfærd ligger i en forening og ikke længere i din private virksomhed.

Det er således SKATs opfattelse, at både du og foreningen har en økonomisk interesse i den anden parts aktiviteter.

Sammenfattende kan SKAT konkludere, at der et markant interessefællesskab mellem dig (din virksomhed) og foreningen, gennem såvel familie/personlige, ledelsesmæssige, medlemsmæssige bindinger og idet begge parter har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed eller ejendom.  

Ad 2) Modtageren af leveringen eller ydelsen har ikke fuld fradragsret
Foreningens overordnede formål er at arbejde for hestevelfærd, bl.a. ved at modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et godt hesteliv og hjælpe dem videre, at informere og undervise i hestens naturlige adfærd og signaler, for at sikre hesteforståelse og sikkerhed for såvel børn som voksne, at arbejde for nedlæggelse af hestemarkeder og arbejde for forbud af langtidstransporter af levende slagtedyr.

Disse formål udgør ikke økonomisk virksomhed, hvorfor foreningen som udgangspunkt ikke har momsfradragsret, jf. momslovens § 37. Se også TfS2000, 828LSR, hvor en fond, hvis formål var udvikling af fælles kulturaktiviteter over landegrænsen, drev momspligtig virksomhed ved levering af reklameydelser samt modtog offentlige tilskud, der faldt uden for momslovens anvendelsesområde.

Foreningens indtægter stammer hovedsageligt fra tilskud og donationer, adoptioner samt medlemskontingenter, som alle falder udenfor momslovens anvendelsesområde, da foreningen ikke leverer modydelser for disse indtægter.

Foreningen har dog i begrænset omfang indtægter, der falder indenfor momslovens anvendelsesområde, fx salg af annoncer, produkter, formidlingsgebyrer og indtægter fra opstaldning. Disse indtægter er omfattet af momspligten. Foreningen lod sig momsregistrere i 2012. Foreningens udgifter, som vedrører både momspligtig og ikke momspligtige aktiviteter kan fradrages efter et skøn efter momslovens § 38, stk. 2, jf. TfS2000, 828LSR.

Foreningen, som du leverer opstaldning til, har altså ikke fuld momsfradragsret for udgiften, jf. momslovens § 29, stk. 1.

Ad 3) Under kostpris
Du har i perioden 2008-2011 selvangivet følgende underskud af selvstændig virksomhed:

2008:      -131.063
2009:      -123.817
2010:      -195.645
2011:      -100.085

En beregning af kostprisen pr. opstaldet hest baseret på dine regnskabsoplysninger og dine oplysninger om det gennemsnitlige antal opstaldede heste viser følgende:

Beregning af kostpris pr. opstaldet hest

2010

2011

Indtægter fra opstaldning for [foreningen] ekskl. Moms

250.600

240.000

Indtægter fra opstaldning for andre kunder ekskl. moms

147.472

168.789

Indtægter fra opstaldning i alt

398.072

408.789

Samlede omkostninger ifølge regnskab ekskl. renter

613.972

599.064

Gns. antal opstaldede heste for [foreningen]*

46

49

Gns. antal opstaldede heste for andre kunder*

8

8

Gns. antal opstaldede heste i alt

54

57

Gns. årsindtægt pr. opstaldet hest for [foreningen]*

5.448

4.898

Gns. årsindtægt pr. opstaldet hest for andre kunder

18.434

21.099

Gns. kostpris pr. opstaldet hest*

11.370

10.510

*) Ved beregningen af den gennemsnitlige omkostning pr. opstaldet hest er taget højde for det vægtede gennemsnit af heste udefra og heste fra foreningen […], der opstaldes og fodres samlet - hvorfor de formodes at belaste omkostningsmæssigt lige meget.

Af beregningen fremgår, at det vederlag du har opkrævet overfor foreningen, kontinuerligt ligger betydeligt under kostprisen pr. opstaldet hest. I beregningen er ikke taget højde for afskrivninger på bygninger, som blev renoveret for ca. 350.000 kr. i 2005 og som i princippet også bør indgå i kostprisberegningen.

Betingelsen i momslovens § 29, stk. 1 om at modværdien er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen er derfor opfyldt. Tallene viser, at det gennemsnitlige vederlag fra foreningen udgør under en fjerdedel af det gennemsnitlige vederlag, som du opkræver overfor andre kunder (tredjemand).

Regulering af momstilsvaret efter momslovens § 29
Dine leverancer til foreningen "[…]" er omfattet af momslovens § 29. Momsgrundlaget udgør derfor som udgangspunkt normalværdien for en tilsvarende leverance, jf. momslovens § 29, stk. 1 og 28, stk. 3. Hvor der ikke er en sammenlignelig levering af varer og ydelser er momsgrundlaget dog indkøbs- eller fremstillingsprisen uden tillæg af sædvanlig avance, jf. momslovens § 29, stk. 1, 2. pkt. og § 28, stk. 3, 2. pkt.

Du har oplyst, at foreningens ansatte selv passer foreningens heste, og at du alene passer de heste, du opstalder for andre kunder (tredjemand). SKAT vurderer derfor, at dine leverancer til foreningen ikke helt kan sammenlignes med leverancer til andre kunder. Efter momslovens § 29, stk. 1, 2. pkt. er momsgrundlaget derfor indkøbs- eller fremstillingsprisen.

SKAT har på dette grundlag opgjort den manglende momsbetaling sådan:

Beregning af kostpris pr. opstaldet hest

2010

2011

Indtægter fra opstaldning for [foreningen] ekskl. Moms

250.600

240.000

Indtægter fra opstaldning for andre kunder ekskl. moms

147.472

168.789

Indtægter fra opstaldning i alt

398.072

408.789

Samlede omkostninger ifølge regnskab ekskl. renter

613.972

599.064

Gns. antal opstaldede heste for [foreningen]

46

49

Gns. antal opstaldede heste for andre kunder

8

8

Gns. antal opstaldede heste i alt

54

57

Gns. årsindtægt pr. opstaldet hest for [foreningen]

5.448

4.898

Gns. årsindtægt pr. opstaldet hest for andre kunder

18.434

21.098

Gns. kostpris pr. opstaldet hest

11.370

10.510

Beregning af manglende moms

Difference mellem kostpris og årsindtægt pr opstaldet foreningshest

5.922

5.612

Årlig manglende momsgrundlag, jf. ML § 29

272.413

274.985

Moms heraf 25 %

68.103

68.747

SKAT træffer derfor afgørelse om at forhøje din virksomheds momstilsvar for 2010 og 2011 med i alt 136.850 kr.
(…)"               

SKATs udtalelse
SKAT har ved brev af 3. februar 2014 blandt andet udtalt følgende:

"(…)
I klagen anføres under "Sagens faktum", at A stiller begrænset staldplads til rådighed for foreningens heste (herunder levering af foder). SKAT er ikke enig i, at den staldplads A stiller til rådighed for foreningen er begrænset i forhold til den staldplads, A udlejer til andre kunder. SKAT bemærker i den forbindelse, at det af foreningens regnskab for 2010 fremgår at foreningens besætning ultimo 2010 udgør: 22 heste, 23 ponyer, 6 æsler/muldyr og 17 plejeheste - alle i foreningsregi og i 2011: 23 heste, 21 ponyer, 5 æsler/muldyr og 19 plejeheste. Til sammenligning er har A opstaldet 8 heste for andre kunder (private). (Det skal for god ordens skyld bemærkes at SKAT i afgørelsens momsberegning har sat antallet af foreningsheste forsigtigt til ca. 50).

Rådgiver anfører i sin klage under punktet "vores vurdering", at A ikke indtager nogen form for særstatus i sit forhold til foreningen. Det er SKATs opfattelse, at A afgjort har en særstatus i dette forhold, hvilket vi har redegjort for i begrundelsen til vores afgørelse.
(…)"

Virksomhedens opfattelse
Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at der ikke består et interessefællesskab mellem virksomheden og foreningen, idet der er tale om et naturligt samarbejde, hvor indehaveren via sin virksomhed tilgodeser foreningen, som har begrænsede midler til rådighed.

Repræsentanten har til støtte for sin påstand blandt andet anført følgende:

"(…)
Vores vurdering

Der er ingen tvivl om, at As passion for heste både er fundamentet for hendes personligt drevne virksomhed, og samtidig har været udgangspunktet for hendes engagement i forbindelse med etablering og drift af foreningen […].

Dette er da også en væsentlig del af begrundelsen for, at foreningen har betalt et mindre vederlag for opstaldning end andre eksterne kunder.

Men der er ikke interessefællesskab mellem As personlige virksomhed og foreningen […], således som dette begreb er defineret i momslovens § 29, stk. 3. Interessefællesskab efter denne bestemmelse forudsætter:

-         at leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære personlige bindinger, eller
-         leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger, eller
-         leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed eller ejendom.

Bestemmelsen i § 29, stk. 3, skal ses i sammenhæng med Momsdirektivets artikel 80. Artikel 80 er en undtagelsesbestemmelse, og skal som sådan fortolkes indskrænkende.

Selv om A er en central figur og drivkraft i foreningen […], er betingelserne for at statuere interessefællesskab ikke til stede. Foreningen […] er en større forening med ca. 600 medlemmer og med de karakteristika, som kendetegner sammenlignelige foreninger.

A er valgt som formand for en periode på 2 år, hvilket er i overensstemmelse med vedtægterne. Efter endt formandsperiode er hun på valg, og kan i sagens natur ikke være sikker på genvalg. A indtager ikke nogen form for særstatus, udover den status hun har opbygget gennem sit engagement i foreningen.

Juridisk kan der efter vores opfattelse ikke bestå interessefællesskab mellem en person og en forening, når der er tale om en forening med egne vedtægter og en større medlemskreds, og når den pågældende person ikke indtager nogen form for formel status.

De punkter, som SKAT har listet op i afgørelsens side 8, kan ikke føre til et andet resultat. At A er en central figur i foreningen, ikke mindst som initiativtager til foreningen, er evident, men har ikke betydning for vurderingen af, om der foreligger interessefællesskab.

Vi skal i den forbindelse henvise til Landsskatterettens kendelse af 23. maj 2013, journal nr. 12- 0192030. Kendelsen bekræfter, at der ikke er grundlag for at foretage en udvidende tolkning af bestemmelserne om interessefællesskab.

Afrunding
Reglerne om interessefællesskab har som sit overordnede formål at undgå momssvig og momsund­ dragelse, jf. momsdirektivets artikel 80.

Samarbejdet mellem As personlige virksomhed og foreningen […] er ikke etableret med henblik på at unddrage moms. Der er tale om et naturligt samarbejde, hvor A via sin personlige interesse/personlige engagement tilgodeser foreningen, som har begrænsede midler til rådighed.

Der er ikke grundlag for at statuere interessefællesskab i nærværende sag.
(…)"

SKATs bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
SKAT har den 16. april 2018 udtalt, at Skatteankestyrelsens indstilling af 6. april 2018 kan tiltrædes med blandt andet følgende bemærkninger:

"(…)
SKAT fastholder, at der mellem klager og foreningen må anses for, at der foreligger et interessefællesskab, jf. momslovens § 29, stk. 1 og 3. Der må lægges afgørende vægt på,

 • at klager tillige er foreningens formand og at det er formanden, der kan forpligte foreningen,
 • at foreningens vedtægter (gældende i momsperioderne for 2010 og 2011, der er omfattet af sagen), giver mulighed for, at der kan ydes særlig støtte til klagers virksomhed,
 • at foreningen alene kan betale for opstaldning hos klageren. Der ses dermed ikke mulighed for opstaldning hos andre end klageren,
 • at hjemmesiden […] fremtræder som en fælles hjemmeside for både klagerens virksomhed og for foreningen. 

Det fastholdes derfor, at der foreligger et interessefællesskab mellem klager og foreningen, da disse ses nært forbundne gennem bl.a. ledelsesmæssige bindinger og der er mellem parterne ses at være økonomisk interesse i den anden parts virksomhed.

Det fastholdes som ubestridt, at foreningen må anses for ikke at have fuld fradragsret for købsmoms, jf. momslovens § 37, stk. 1 modsætningsvis, hvorfor momslovens § 29, stk. 1 og 3 kan finde anvendelse i sagen.

Klager har udlejet opstaldningsplads til private i intervallet fra 1.200 kr. til 2.200 kr. pr. hest om måneden inklusive moms, hvorimod foreningen har betalt et fast beløb årligt på 20.000 kr., svarende til 333 kr. pr. måned pr. hest eksklusiv moms.

Det ses således, at være tale om en markant lavere pris for opstaldning opkrævet hos foreningen end overfor andre private kunder. Det fastholdes ligeledes, at prisen over for foreningen ligger under kostprisen pr. opstaldet hest.

Det fremgår af hjemmesiden […], at frivillige hjælper til med pasningen af de heste som foreningen har opstaldet. SKAT har derfor fortsat den opfattelse, at der dermed ikke findes en sammenlignelig pris hos klagen til opstaldningen, hvorfor det fastholdes, at SKAT kan beregne den manglende salgsmoms på grundlag af kostprisen hos klageren uden avance. Dette ses i øvrigt at være til fordel for klager. Beregningen har taget udgangspunkt i klagers regnskab og modtaget oplysning om antal opstaldede heste.

SKAT skal således i det hele fastholde afgørelsen af 1. oktober 2013 og momsforhøjelsen for årene 2010 og 2011 med 136.850 kr.
(…)"

Virksomhedens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Virksomhedens repræsentant har den 25. april 2018 fremsendt bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling, samt SKATs bemærkninger hertil.

Af bemærkningerne fremgår blandt andet følgende:

"(…)
Vi er ikke enige i styrelsens vurdering og fastholder, at der ikke er interessefællesskab mellem foreningen […] og As personligt drevne virksomhed.

Styrelsen lægger vægt på, at A er foreningens bestyrelsesformand, at kun bestyrelsesformanden kan forpligte foreningen, at bestyrelsesformanden hæfter for foreningen, samt at foreningen kan yde særlig støtte til As personligt drevne virksomhed.

Som udgangspunkt vil der ikkebestå interessefællesskab mellem en forening og de aktiviteter et medlem har i privat regi. Ved denne vurdering vil det veje tungt, om en forening kan foretage udlodning til medlemmer af foreningen og om foreningens vedtægter i øvrigt tilgodeser enkelt medlemmer.

Dette er ikke tilfældet for så vidt angår foreningen […]. Af vedtægternes 14 fremgår, at en eventuel formue i tilfælde af opløsning skal tilfalde en eller flere almenvelgørende foreninger i Danmark.
Med hensyn til muligheden for at yde støtte til virksomheden H1 (A), så skyldes det netop et hensyn til, at foreningen aftager ydelser fra virksomheden til en reduceret pris. Det bemærkes, at bestemmelsen på intet tidspunkt har været anvendt.

Styrelsen lægger vægt på vedtægternes § 10 vedrørende hæftelse og forpligtelser. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med vedtægternes § 8, hvorefter foreningens anliggender varetages af bestyrelsen. Bestemmelsen i § 10 kan være problematisk i anden sammenhæng, men i forhold til momslovens bestemmelser kan den ikke tages som udtryk for, at der består et interessefællesskab mellem A og foreningen. Kun hvis der kan påvises et misbrug af foreningens midler, vil vi anerkende relevansen heraf.

Videre skal det bemærkes, at foreningen […] betaler opstaldningsplads til virksomheden H1, hvilket fremgår af vedtægternes § 11. denne bestemmelse afskærer imidlertid ikke foreningen fra at betale for opstaldningsplads til andre egnede steder, ligesom der ikke er krav om volumen mv. I realiteten er der tale om en hensigtserklæring, som momsmæssigt ikke kan tillægges nævneværdig værdi.

Frem for alt er formanden og den øvrige ledelse af foreningen på valg hvert andet år, jf. vedtægternes § 9. A er dermed demokratisk valgt til formand for foreningen, idet det bemærkes, at foreningen udgøres af mere end 500 medlemmer.

Afrunding
Foreningen […] er en mindre forening med begrænsede midler. Den er startet op af A med det formål, at få etableret et fællesskab om opkøb af heste i nød.

Foreningen køber opstaldning fra As personlige virksomhed til favorable priser. De favorable priser har været en forudsætning for, at foreningen økonomisk kunne hænge sammen og dermed var i stand til at forfølge sine overordnede formål.

Som den, der har startet foreningen op, indtager A en central rolle i foreningen. Men som valgt formand er et genvalg ikke en på forhånd givet ting, og allerede af den grund må et interessefællesskab anses for udelukket.
(…)"

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for perioderne 1. januar 2010 til 31. december 2010 og 1. januar 2011 til 31. december 2011 med i alt 136.850 kr., idet SKAT har anset, at der foreligger et interessefællesskab mellem virksomheden og foreningen.

Følgende fremgår af momslovens § 29:

"Foretages en leverance af en vare eller ydelse, hvor modværdien er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen og modtageren af leveringen eller ydelsen ikke har fuld fradragsret i henhold til § 37, stk. 1, skal afgiftsgrundlaget fastsættes på den i § 28, stk. 3, anførte måde, når der mellem leverandør og modtager er et interessefællesskab som omhandlet i stk. 3. I tilfælde, hvor der ikke er en sammenlignelig levering af varer og ydelser, jf. § 28, stk. 3, 2. pkt., fastsættes afgiftsgrundlaget dog uden tillæg af sædvanlig avance.
(…)
Stk. 3. Der anses at være et interessefællesskab mellem en leverandør og en modtager i følgende tilfælde:

1)   Leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære personlige bindinger.
2)   Leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger.
3)   Leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed eller ejendom.
(…)"

I henhold til momslovens § 29, stk. 1, skal afgiftsgrundlaget fastsættes efter bestemmelsen i § 28, stk. 3, såfremt der foretages en leverance af en vare eller ydelse, hvor modværdien er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen, modtageren af leveringen eller ydelsen ikke har fuld fradragsret i henhold til § 37, stk. 1, og når der mellem leverandøren og modtageren foreligger et interessefællesskab som omhandlet i § 29, stk. 3.

Ifølge det oplyste har foreningen ikke fuld fradragsret, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at hvor modtageren af ydelsen ikke har fuld fradragsret, foreslås reglen om forhøjet afgiftsgrundlag at være objektiv og gælde i alle tilfælde. Det er derfor Landsskatterettens opfattelse, at bestemmelsen finder anvendelse på nærværende sag, såfremt de øvrige betingelser i momslovens § 29, stk. 1, er opfyldte.

Ifølge det oplyste har virksomheden udlejet opstaldningspladser til foreningen til et fast beløb på 20.000 kr., svarende til en gennemsnitspris på 333 kr. pr. måned, eksklusiv moms, pr. hest. Videre har virksomheden udlejet opstaldningspladser til private til en fast pris pr. hest, der varierer fra 1.200 kr. til 2.200 kr. pr. måned, inklusiv moms.

På baggrund af virksomhedens regnskaber og de til SKAT afgivne oplysninger om gennemsnitlige antal opstaldede heste, har SKAT beregnet en kostpris pr. opstaldet hest til gennemsnitlig 11.370 kr. i 2010 og 10.510 kr. i 2011. Af beregningen fremgår det, at de af virksomheden opkrævede vederlag, for de leverede ydelser til foreningen, ligger betydeligt under kostprisen pr. opstaldet hest.

Ifølge momslovens § 29, stk. 3, foreligger der et interessefællesskab mellem en leverandør og en modtager, når disse er nært forbundet gennem blandt andet familiemæssige, retlige, ledelsesmæssige, medlemsmæssige bindinger, eller hvis leverandøren og modtageren har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at der foreligger et interessefællesskab mellem virksomheden og foreningen. Der er herved lagt vægt på, at virksomhedens indehaver og foreningens bestyrelsesformand er den selv samme fysiske person, at kun foreningens bestyrelsesformand kan forpligte foreningen, at bestyrelsesformanden hæfter for foreningen, og at foreningen kan yde særlig støtte til virksomheden.

Landsskatteretten anser på denne baggrund, at betingelserne for anvendelse af momslovens § 29, stk. 1, er opfyldte.

Afgiftsgrundlaget er indkøbs- eller fremstillingsprisen, jf. § 28, stk. 1, og den avance, der i almindelighed indgår heri, såfremt der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, jf. momslovens § 38, stk. 3, 2. pkt.

I tilfælde, hvor der ikke er en sammenlignelig levering af varer og ydelser, jf. § 28, stk. 3, 2. pkt., fastsættes afgiftsgrundlaget dog uden tillæg af sædvanlig avance, jf. § 29, stk. 1, 2. pkt.

SKAT har vurderet, at virksomhedens opstaldning for foreningen ikke kan sammenlignes med andre leverancer, hvorfor SKAT har opgjort afgiftsgrundlaget i henhold til en beregning af kostprisen pr. opstaldet hest, jf. momslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., jf. § 28, stk. 3, 2. pkt.

Landsskatteretten finder, at det er med rette, at SKAT på baggrund af virksomhedens regnskaber og de afgivne oplysninger om antal heste mv. har opgjort afgiftsgrundlaget i henhold til en beregning af kostprisen pr. opstaldet hest. Repræsentanten har ikke påvist fejl eller mangler ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget, hvorfor Landsskatteretten tiltræder SKATs talmæssige opgørelse.

Det i øvrigt af repræsentanten anførte kan ikke føre til et andet resultatet.

På baggrund af ovenstående stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse.