Indhold

Dette afsnit beskriver ikrafttrædelsesbestemmelsen til SKL, lov nr. 1535 af 19. december 2017.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • SKL-Lbk 1264 finder fortsat delvis anvendelse
  • De straffeprocessuelle regler i SKL finder anvendelse fra 1. januar 2019

Regel

Efter SKL § 90, stk. 1, trådte SKL i kraft den 1. januar 2019.

SKL-Lbk 1264 finder fortsat delvis anvendelse

Hovedregel

Det følger af SKL § 90, stk. 2, at SKL-Lbk 1264 ophæves. Det betyder som udgangspunkt, at SKL har virkning for overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019, uanset hvilket indkomstår sagen vedrører.

Undtagelser

Der er dog i SKL § 90, stk. 4 og 5, nogle undtagelser til ovenstående udgangspunkt.

Det fremgår af SKL § 90, stk. 4, at blandt andet straffebestemmelserne i SKL afsnit III (bortset fra § 84, nr. 3, og § 85) ikke finder anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, der skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, altså inden SKL trådte i kraft. Det drejer sig om juridiske personer med bagudforskudt indkomstår. Her gælder i stedet SKL-Lbk 1264, bortset fra overtrædelser omfattet af SKL § 84, nr. 3.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.3 om SKL § 84, nr. 3.

Det fremgår af SKL § 90, stk. 5, at blandt andet straffebestemmelserne i SKL afsnit III (bortset fra § 84, nr. 3, og § 85) ikke finder anvendelse for overtrædelser vedrørende indkomståret 2017 og tidligere indkomstår. Her gælder i stedet SKL-Lbk 1264, bortset fra overtrædelser omfattet af SKL § 84, nr. 3.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.3 om SKL § 84, nr. 3.

Det betyder, at overtrædelser, der vedrører indkomstår til og med 2017, skal bedømmes efter straffebestemmelserne i SKL-Lbk 1264, bortset fra overtrædelser af SKL § 84, nr. 3.

Særligt om SKL-Lbk 1264 §§ 13, 15 og 16

Reglen om, at overtrædelser vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere skal bedømmes efter SKL-Lbk 1264, har primært betydning i forhold til overtrædelser af SKL-Lbk 1264 §§ 13, 15 og 16.

Overtrædelser af SKL-Lbk 1264 §§ 13 og 16 skal bedømmes under iagttagelse af SKL-Lbk 1264 § 1 A, hvor ansvarsfritagelsen for feltlåste oplysninger skal afgøres ud fra, hvilke oplysninger der var feltlåst på gerningstidspunktet.

Overtrædelser af SKL-Lbk 1264 § 15 omfatter alene forsætlige forhold. SKL-Lbk 1264 § 15 bliver videreført i SKL § 83, stk. 3, jf. stk. 5, der for overtrædelser begået fra 1. januar 2019 også omfatter groft uagtsomme overtrædelser. Det følger af STRFL § 3, at SKL-Lbk 1264 § 15 ikke kan anvendes på groft uagtsomme overtrædelser.

Straffebestemmelser der bliver videreført med samme materielle indhold

I det omfang, straffebestemmelser bliver videreført med samme materielle indhold fra SKL-Lbk 1264 til SKL eller SIL, følger det af STRFL § 3, at også tidligere begåede forhold fra 1. januar 2019 skal pådømmes efter SKL eller SIL.

De straffeprocessuelle regler i SKL finder anvendelse fra 1. januar 2019

SKL § 85 om strafansvar for juridiske personer og de straffeprocessuelle regler i SKL Kapitel 10 (§§ 86-89) finder anvendelse fra 1. januar 2019, uanset hvilket indkomstår sagen vedrører.