Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL § 83 om skattepligtige, der

 • modtager en for lav årsopgørelse uden at have givet de pligtige oplysninger,

 • modtager en skønsmæssig ansættelse, der er for lav, eller som

 • ikke modtager en årsopgørelse eller et oplysningsskema.

Afsnittet indeholder:

 • Regel

 • Personer omfattet af reglen

 • Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen

 • Retspraksis

Regel

En skattepligtig, der

 • modtager en årsopgørelse uden at have givet de oplysninger, den pågældende har pligt til efter SKL § 2, skal inden 4 uger efter oplysningsfristen give de pligtige oplysninger, hvis ansættelsen er for lav, jf. SKL § 83, stk. 1,

 • modtager en skønsmæssig ansættelse efter SKL § 74, skal inden 4 uger efter modtagelsen underrette told- og skatteforvaltningen, hvis ansættelsen er for lav, jf. SKL § 83, stk. 2,

 • ikke modtager en årsopgørelse eller et oplysningsskema, skal afgive de oplysninger, den pågældende har pligt til at afgive efter SKL § 2, inden udløb af oplysningsfristen, jf. SKL § 83, stk. 3.

Hvis en af de ovenstående pligter ikke bliver overholdt, og hvis det sker med forsæt til skatteunddragelse, straffes for skattesvig med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel i 8 år efter STRFL § 289. Se SKL § 83, stk. 4.

Hvis overtrædelsen er begået af grov uagtsomhed, er straffen bøde. Se SKL § 83, stk. 5.

SKL § 83 er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 15 og af SKL-Lbk 1264 § 16, jf. SKL-Lbk 1264 § 1 A, med sproglige ændringer og præciseringer.

I forhold til SKL-Lbk 1264 § 15 er der sket en udvidelse af det strafbare område, idet grov uagtsomhed nu også er omfattet. Det gælder for overtrædelser, der bliver begået 1. januar 2019 eller senere.

SKL § 83 er en undladelsesforbrydelse, der regulerer de tilfælde, hvor en skattepligtig tilsidesætter pligten til at give oplysninger.

Hvis den pågældende eller nogen på dennes vegne har afgivet oplysninger til brug for afgørelse af skattepligt eller skatteansættelse, finder SKL § 83 ikke anvendelse. Det gør i stedet SKL § 82.

Personer omfattet af reglen

SKL § 83, stk. 1

SKL § 83, stk. 1, omfatter skattepligtige, der modtager en årsopgørelse uden at have givet de oplysninger, den pågældende har pligt til efter SKL § 2.

Det følger af SKL § 2, stk. 2, at en skattepligtig ikke skal give oplysninger om sin indkomst, hvis

 • oplysningerne er eller burde være indberettet efter SIL

 • af en tredjemand, som er uafhængig af den skattepligtige, og

  • oplysningerne skal anvendes direkte i årsopgørelsen, jf. SKL § 8 eller

  • låses i oplysningsskemaet (og dermed også i årsopgørelsen), jf. SKL § 15.

Skattepligtige som alene modtager en årsopgørelse uden at give oplysninger

Skattepligtige,

 • der efter regler udstedt med hjemmel i SKL § 8, alene modtager en årsopgørelse,

 • og som ikke har andre indtægter eller udgifter end dem, der er eller burde være indberettet af en uafhængig tredjemand efter SIL,

kan ikke straffes for overtrædelse af SKL § 83, selv om skatteansættelsen i årsopgørelsen er for lav.

Det gælder både for oplysninger i låste og i ikke låste felter på årsopgørelsen. Se SKL § 83, stk. 1, jf. § 2, stk. 2.

Reglen viderefører SKL-Lbk 1264 § 16, jf. SKL-Lbk 1264 § 1 A.

Se bkg. nr. 1302 af 14. november 2018 om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

Skattepligtige som modtager et oplysningsskema uden at give oplysninger

Skattepligtige,

kan ikke straffes for overtrædelse af SKL § 83, stk. 1, selv om skatteansættelsen i årsopgørelsen er for lav. Det gælder for oplysninger i felter, der for det pågældende indkomstår er låst i oplysningsskemaet og dermed i årsopgørelsen.

Hvis der er fejl eller mangler i oplysninger i felter, der ikke er låst, har den pågældende derimod pligt til at berigtige disse fejl eller mangler. Det følger af SKL § 2, stk. 2. Hvis den skattepligtige ikke gør det inden 4 uger efter udløbet af oplysningsfristen, er SKL § 83, stk. 1, overtrådt.

Reglen viderefører SKL-Lbk 1264 § 16, jf. SKL-Lbk 1264 § 1 A.

Se bkg. nr. 1300 af 14. november 2018 om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen.

SKL § 83, stk. 2

Efter SKL § 83, stk. 2, skal skattepligtige,

 • der er omfattet af reglerne om oplysningsskema i SKL § 5, og som

 • ikke rettidigt har givet de oplysninger, der er pligt til efter SKL § 2, og som derfor

 • modtager en skønsmæssig ansættelse efter SKL § 74,

inden 4 uger efter modtagelsen underrette told- og skatteforvaltningen, hvis den skønsmæssige ansættelse er for lav.

Gør den skattepligtige ikke det, er SKL § 83, stk. 2, overtrådt.

Reglen viderefører SKL-Lbk 1264 § 16.

SKL § 83, stk. 3

Efter SKL § 83, stk. 3, skal skattepligtige,

 • der ikke modtager en årsopgørelse eller et oplysningsskema,

afgive de pligtige oplysninger til skatteansættelsen inden udløbet af oplysningsfristen. Hvis den skattepligtige ikke gør det, er SKL § 83, stk. 3, overtrådt.

Det strafbare gerningsindhold er undladelsen af at opfylde oplysningspligten inden fristens udløb, hvis den skattepligtige ikke har modtaget en årsopgørelse eller et oplysningsskema.

SKL § 83, stk. 3, omfatter fx tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen er uden kendskab til en bestående skattepligt, fx på grund af manglende tilmelding til folkeregisteret eller manglende registrering af virksomhed.

Reglen viderefører SKL-Lbk 1264 § 15.

I forhold til SKL-Lbk 1264 § 15 er der sket en udvidelse af det strafbare område, idet grov uagtsomhed nu også er omfattet. Se SKL § 83, stk. 5. Det gælder for overtrædelser, der bliver begået 1. januar 2019 eller senere.

Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen

Bestemmelserne i skattekontrolloven dækker alle de love, som indgår ved afgørelse af skattepligt eller skatteansættelse, herunder skatteberegning.

Retspraksis

SKL § 83 viderefører SKL-Lbk 1264 § 15 og § 16. Det er i lovbemærkningerne til SKL § 83 forudsat, at den hidtil gældende sanktionspraksis videreføres.

SKL-Lbk 1264 § 15 omfattede ikke grov uagtsomhed. I lovbemærkningerne til SKL § 83, stk. 5, er anført, at bødeniveauet for en groft uagtsom overtrædelse SKL-Lbk § 16, stk. 2, videreføres for alle groft uagtsomme overtrædelser af SKL § 83, det vil sige en bøde på en tredjedel af det unddragne beløb.

Se A.C.3.5.2.1 om beregning af normalbøder i skatte-, moms og lønsumsafgiftsstraffesager.