Dato for udgivelse
06 Nov 2018 08:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Oct 2018 09:48
SKM-nummer
SKM2018.546.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0701454
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Håndværkerfradrag, installation af tyverialarm,
Resumé

Skatterådet bekræftede, at Spørgers kunder kunne fradrage et gebyr betalt up front for installation af tyverialarm, jf. ligningslovens § 8 V, i det omfang at gebyret dækkede arbejdsløn ved opsætning af tyverialarmen. En opgradering af en eksisterende tyverialarm ville kunne fradrages under samme betingelser.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at kunder kunne fratrække det fulde gebyr efter ligningslovens § 8 V i installationsåret i det tilfælde, at kunden indgik en afdragsordning over 60 måneder med kunden. Der kunne kun fratrækkes udgifter for de faktiske betalte udgifter i det pågældende indkomståret og ikke finansieringsaftalens pålydende beløb. 

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Ligningsloven § 8 V
Bilag 1 til ligningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2018-2, afsnit C.A.4.3.6

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at installationsgebyret ved aftalens indgåelse (up front) vil være fradragsberettiget for kunden i aftaleåret i henhold til ligningslovens § 8 V?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at i de tilfælde hvor kunden indgår en finansieringsaftale (afdragsordning) med Spørger - hvor installationsgebyret kan afdrages i op til 60 måneder - så vil installationsgebyret ligeledes være fradragsberettiget for kunden i aftaleåret i henhold til ligningslovens § 8 V?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at i de tilfælde hvor kunden ønsker at udvide/opgradere et eksisterende alarmsystem, så vil installationsgebyret for udvidelsen/opgraderingen ligeledes være fradragsberettiget for kunden i aftaleåret i henhold til ligningslovens § 8 V?

Svar

 1. Ja
 2. Nej, se dog indstilling og begrundelse
 3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er leverandør af alarmløsninger til privatkunder samt til mindre og mellemstore virksomheder.

Aktiviteten hos Spørger består af alarmløsninger og servicetjenester. Spørgers alarmsystemer er bygget op med alarmkomponenter, der installeres hos kunden og et alarmabonnement, der omfatter at produkterne er overvåget af en vagtcentral. Udløses alarmen i et produkt sendes der signaler til vagtcentralen, der sørger for at iværksætte den rette respons. Kunden erhverver ikke på noget tidspunkt ret til de alarmkomponenter, der indgår i den pågældende pakke.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at betale et installationsgebyr foruden det månedlige abonnement. Installationsgebyr dækker udgifter til arbejdsløn til serviceydelser til opsætning af alarmsystemet hos kunden ydet af Spørgers egne medarbejdere eller samarbejdspartnere.

Prisen for installation af Spørgers alarmløsninger varierer alt efter hvilken alarmløsning kunden vælger. Det er således disse beløb, som denne anmodning om bindende svar vedrører. I praksis modtager kunden en fast pris fra Spørger, der dækker over de timer Spørger forventer, at deres medarbejdere bruger til installation af Spørgers produkter hos kunden.

Ved aftalens indgåelse tilbydes kunden som udgangspunkt en finansieringsaftale. Kunden kan således vælge, om kunden ønsker at betale installationsgebyret (i) ved aftalens indgåelse (up front) eller (ii) indgå en finansieringsaftale med Spørger. Finansieringsaftalen er en rentefri afdragsordning i op til 60 måneder, hvor Spørger får en fordring mod kunden. Såfremt kunden ønsker at opsige sit abonnement eller misligholder finansieringsaftalen anses hele låneforholdet for opsagt/misligholdt og Spørger kan herved opkræve det tilbageværende beløb.

Omsætningen ved opsætning af nye installationer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til kunden har fundet sted inden årets udgang. Spørger anser derfor salget for sket i aftaleåret, uanset om kunden vælger at betale up front eller indgå en finansieringsaftale med Spørger. Spørger indtægtsfører derfor salget som omsætning i resultatopgørelsen for det indkomstår, hvor aftalen med kunden indgås. Indgår kunden en finansieringsaftale med Spørger, vil det finansierede beløb blive optaget som et tilgodehavende.

Kunden kan til enhver tid tilkøbe opgradering til alarmsystemet mod en merbetaling i form af et nyt installationsgebyr samt en højere månedlig abonnementsbetaling. Installationsgebyret dækker udgifter til arbejdsløn for tilslutning af de nyvalgte komponenter hos kunden. Ved tilkøb af opgradering af alarmsystemer tilbyder Spørger ligeledes en finansieringsaftale for dette installationsgebyr. 

Ønsker kunden at opsige sit abonnement, skal kunden tilbagelevere alle Spørgers produkter samt indfri evt. udestående finansieringsaftaler.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er Spørgers opfattelse, at kundens betaling for udgifter til installation af Spørgers alarmsystemer betalt ved aftalens indgåelse (up front) anses for fradragsberettiget for kunden i aftaleåret i henhold til ligningslovens § 8 V.

Fra den 1. januar 2018 kan skatteyderen således efter ligningslovens § 8 V ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage udgifter, der er betalt og dokumenteret til arbejdsløn for serviceydelser til installation af alarmer. Som efter den gældende ordning vil der således i visse tilfælde være behov for, at der på fakturaen er udspecificeret udgift til arbejdsløn (dokumentation for udgift til arbejdsløn).

Spørgers forretningskoncept er struktureret således, at kunden månedligt betaler et abonnement for at Spørgers vagtcentral overvåger de opsatte komponenter i kundens hjem. For at produkterne kan bringes i anvendelse hos kunden kræver det, at kunden og produkterne oprettes i Spørgers interne systemer, og at produkterne installeres hos kunden.

Installationsgebyret dækker alene udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i forbindelse med installation af udstyret hos kunden. Da udstyret ejes af Spørger, og kunden således låner udstyret af Spørger, indeholder installationsgebyret ikke betaling for komponenter m.v. Installationsgebyret må derfor anses for at være omfattet af ligningslovens § 8 V. 

Efter ligningslovens § 8 V, stk. 4, skal fradragstidspunktet følge betalingstidspunktet. Dette betyder, at fradrag for udgifterne til installation skal henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb, skal fradraget dog henføres til det indkomstår, hvor arbejdet er udført.

Da Spørgers kunder betaler fakturaen ved aftalens indgåelse (up front), er det Spørgers opfattelse, at Spørgers kunder kan fradrage udgifterne til installation i aftaleåret i henhold til ligningslovens § 8 V.

På baggrund af ovenstående er det Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares bekræftende.

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, er det endvidere Spørgers opfattelse, at i de tilfælde hvor kunden indgår en finansieringsaftale med Spørger, hvor installationsgebyret kan afdrages i op til 60 måneder, så vil installationsgebyret ligeledes være fradragsberettiget for kunden i aftaleåret i henhold til ligningslovens § 8 V.

Fradrag skal, som nævnt under spørgsmål 1, henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet de facto er sket. Periodiseringen af fradraget må således være afhængig af aftalens indhold og betydning i det konkrete aftaleforhold.

Spørger tilbyder alle nye kunder (medmindre de er registeret i RKI) en finansieringsaftale, hvor kunden kan afdrage installationsgebyr i op til 60 måneder. Ved aftalens indgåelse (aftaleåret) oprettes en finansieringsaftale mellem Spørger og kunden, hvor kunden forpligter sig til at betale installationsgebyret. Såfremt kunden opsiger den månedlige abonnementsaftale med Spørger eller misligholder finansierings-/abonnementsaftalen, forpligter kunden sig til at betale det tilbageværende beløb på finansieringsaftalen.

Spørger anser salget for at være sket i aftaleåret, hvorfor Spørger indtægtsfører hele beløbet og optager det finansierede beløb som tilgodehavende hos kunden.

Det er på baggrund af ovenstående spørgers vurdering, at der ikke skal ske udskydelse af fradragstidspunktet, idet der de facto sker betaling af fakturaen i henhold til ligningslovens § 8 V, stk. 4, ved indgåelse af finansieringsaftalen. Det har således efter spørgers opfattelse ikke nogen betydning for fradragstidspunktet i henhold til ligningslovens § 8 V, at der indgås kredit med betalingen.

På baggrund af ovenstående er det Spørgers opfattelse, at spørgsmål 2 skal besvares bekræftende.

Spørgsmål 3

Det er Spørgers opfattelse, at i de tilfælde hvor kunden ønsker at udvide/opgradere et eksisterende alarmsystem så vil installationsgebyret for udvidelsen/opgraderingen ligeledes være fradragsberettiget for kunden i det år, aftalen indgås.

Det fremgår af lovforslaget, at fradragsretten alene omfatter lønudgifter til opsætning af alarmsystemer. Det er således ikke i lovforslaget specificeret, hvorvidt skatteyder ved køb af udvidelse/opgradering til deres nuværende alarmløsning har mulighed for at få fradrag.

Som følge heraf er det alt andet lige Spørgers opfattelse, at betaling for arbejdsløn for installation af alarmsystemer i forbindelse med en udvidelse/opgradering af et eksisterende alarmsystem ligeledes vil være omfattet af fradragsretten i henhold til ligningslovens § 8 V. 

Det er endvidere Spørgers opfattelse, at fradrag for installationsgebyret tilsvarende spørgsmål 1 og 2, skal ske i aftaleåret, uanset om kunden vælger at betale up front eller indgår en finansieringsaftale.

På baggrund af ovenstående er det Spørgers opfattelse, at spørgsmål 3 skal besvares bekræftende.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at installationsgebyret ved aftalens indgåelse (up front) vil være fradragsberettiget for kunden i aftaleåret i henhold til ligningslovens § 8 V.

Begrundelse

Det fremgår af ligningslovens § 8 V, stk. 1, at skattepligtige kan fradrage udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. også ligningslovens bilag 1.

Retten til fradrag for udgifter til arbejdsløn for installation af tyverialarm blev indført med lov nr. 396 af 2. maj 2018. Loven har virkning for arbejde udført fra og med 1. januar 2018.

Af forarbejderne til loven (LFF 2018-03-01 nr. 173) fremgår, at

"installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig foreslås medtaget som ny håndværksydelse. Fradragsretten omfatter alene lønudgifter til opsætning af tyverialarmer, ikke evt. løbende abonnementsudgifter m.v."

Fradragsretten er betinget af, at den skattepligtige er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb. Fradragsretten er ligeledes betinget af, at den skattepligtige har fast bopæl, hvor arbejdet udføres. Vedrører udgiften arbejder på en fritidsbolig, skal den skattepligtige være ejer og betale ejendomsværdiskat på ejendommen, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 3. Fradraget skal henføres til det år, hvor arbejdet er udført, hvis betalingen har fundet sted inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb.

Den virksomhed, som udfører arbejdet, skal være momsregistreret i Danmark. Der skal foreligge skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde og dokumentation for betalingen.

Den samlede fradragsberettigede udgift kan ikke overstige beløbsgrænsen i ligningslovens § 8 V, stk. 5. Denne er for indkomståret 2018 angivet til 12.000 kr. pr. person.

Det er yderligere en betingelse, at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2018. Den nødvendige dokumentation for det udførte arbejde fremgår af bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem. Bestemmelserne herom er fastsat ved bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 (bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem).

Det fremgår af sagens faktiske oplysninger, at Spørgers kunder skal betale et installationsgebyr ved indgåelse af aftaler med Spørger. Det oplyses, at installationsgebyret dækker over udgifter til arbejdsløn ved opsætning af alarmsystemet hos kunden. Kunden får en fast pris afhængig af, hvor mange timer Spørger forventer, at medarbejderen bruger på at montere alarmsystemet.

Idet udgifter til arbejdsløn for installation af tyverialarm er opregnet i ligningslovens § 8 V, stk. 1, samt i bilag 1 til ligningsloven, er det Skattestyrelsens opfattelse, at arbejdsløn til installation af tyverialarm er omfattet af fradragsretten efter ligningslovens § 8 V.

Spørgers kunder vil derfor kunne fradrage betalte udgifter til arbejdsløn forbundet hermed, såfremt kunderne opfylder ligningslovens § 8 V’s øvrige, opregnede betingelser.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at i de tilfælde hvor kunden indgår en finansieringsaftale (afdragsordning) med Spørger og hvor installationsgebyret kan afdrages i op til 60 måneder, vil installationsgebyret ligeledes være fradragsberettiget for kunden i aftaleåret i henhold til ligningslovens § 8 V.

Begrundelse

Det fremgår af ligningslovens § 8 V, stk. 1, at der kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for blandt andet installation af tyverialarm.

Fradragsberettigede udgifter efter ligningslovens § 8 V skal henføres til det indkomstår, hvor betalingen er sket. Fradraget henføres dog til det år, hvor arbejdet er udført, hvis betalingen er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb.

Under sagens faktiske oplysninger fremgår, at kunderne vil blive opkrævet restbeløbet af finansieringsaftalen, hvis kunderne enten opsiger abonnementet inden finansieringsaftalens udløb, eller hvis kunderne misligholder finansieringsaftalen.

Det forhold, at betalingen sker ved en finansieringsaftale med Spørger, ændrer efter Skattestyrelsens opfattelse ikke på, at udgiften vil være fradragsberettiget. Se SKM2016.558.SR.

I forhold til periodisering af kundernes fradragsret er det afgørende tidspunkt dog ikke, i hvilket år der er indgået en bindende aftale mellem parterne om installation af tyverialarm.

Det er således en betingelse for fradragsretten i det pågældende indkomstår, at der er sket betaling til arbejdsløn for installation af tyverialarm til Spørger, se SKM2016.558.SR. Såfremt der indgås en finansieringsaftale, kan der kun fradrages de faktiske betalte afdrag i det pågældende indkomståret, og ikke finansieringsaftalens pålydende beløb.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at i de tilfælde hvor kunden ønsker at udvide/opgradere et eksisterende alarmsystem, så vil installationsgebyret for udvidelsen/opgradringen ligeledes være fradragsberettiget for kunden i aftaleåret i henhold til ligningslovens § 8 V.

Begrundelse

Med lov nr. 396 af 2. maj 2018 blev udgifter, der er betalt og dokumenteret til arbejdsløn til installation af tyverialarm, fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 V.

Bilag 1 til ligningsloven angiver, hvilke ydelser der er omfattet af BoligJobordningen i 2018 og frem, og deraf hvilke ydelser der er omfattet af ligningslovens § 8 V. Heraf fremgår, at "installation af tyverialarm" er omfattet som fradragsberettiget ydelse.

En nærmere afgrænsning af, hvad der omfattes af "installation af tyverialarm", fremgår ikke af loven eller dens ordlyd.

I forarbejderne til ligningslovens § 8 V (LFF 2018-03-01 nr. 173) fremgår, at BoligJobordningen udvides til også at omfatte installation af tyverialarm, der kan bidrage til at øge trygheden i hjemmet, samt at

"installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig foreslås medtaget som ny håndværksydelse. Fradragsretten omfatter alene lønudgifter til opsætning af tyverialarmer, ikke evt. løbende abonnementsudgifter m.v."

Der er ikke i forarbejderne nærmere taget stilling til, om ligningslovens § 8 V, stk. 1, kun omfatter installationer på ejendomme, hvor der ikke i forvejen er installeret en tyverialarm, eller om loven også omfatter udvidelser og opgradereringer af eksisterende alarmsystemer.

Af forarbejderne begrundes udvidelsen af den daværende BoligJobordning til også at omfatte installation af tyverialarm, da det kan bidrage til at øge trygheden i hjemmet. En opgradering eller udvidelse af et eksisterende tyverialarmsystem er efter Skattestyrelsens vurdering omfattet af dette lovforslags formål, da en sådan opgradering eller udvidelse fortsat vil bidrage til at øge trygheden i hjemmet.

Skattestyrelsen vurderer på baggrund heraf, at der ikke er grundlag for at afskære fradragsretten for udgifter forbundet med at opgradere eller udvide et eksisterende alarmsystem, forudsat at det pågældende beløb udelukkende relaterer sig til arbejdsløn forbundet med installation af alarmsystemet hos kunden.

Såfremt der indgås en afdragsordning, henvises der til begrundelsen under spørgsmål 2. 

Øvrige omkostninger forbundet med en udvidelse/opgradering, herunder eventuelle gebyrer for ændring af abonnementsvilkår, vil dog ikke være fradragsberettigede, jf. forarbejderne til bestemmelsen.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1-3

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 V

Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk. 2-9 og bilag 1.

Stk. 2. Fradraget er betinget af,

 1. at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,
 2. at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige person er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse,
 3. at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,
 4. at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og
 5. at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2018.

Stk. 3. For arbejde vedrørende en fritidsbolig finder stk. 1, 2 og 4-9 tilsvarende anvendelse for ægtefællen til ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, under forudsætning af at ægtefællerne var gift og samlevende på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde blev udført.

Stk. 4. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb.

Stk. 5. De fradragsberettigede udgifter til serviceydelser kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 5.400 kr. (2010-niveau) pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 10.900 kr. (2010-niveau) pr. person. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 6. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice, til arbejde vedrørende etablering af elproduktion fra vedvarende energi-anlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, hvis der modtages offentlig driftsstøtte til disse anlæg, eller til arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, hvis der modtages offentligt tilskud til skrotning af disse. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter § 7 Æ, og udgifter, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen. Ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, kan heller ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.

Stk. 7. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Der kan heller ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, jf. stk. 2, nr. 2, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen.

Stk. 8. For en fritidsbolig beliggende uden for Danmark er betingelsen i stk. 2, nr. 3, opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Er fritidsboligen beliggende i et ikke-EU/EØS-land, er betingelsen i stk. 2, nr. 3, tillige opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed i det pågældende land og virksomheden er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i det pågældende land. Det er en betingelse efter 1. og 2. pkt., at det land, hvor fritidsboligen er beliggende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Stk. 9. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne. "

Forarbejder

LFF nr, 173 af 1. marts 2018 (permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)

(…)

1. Indledning

(…)

1.1. Lovforslagets formål og baggrund

(…)

1.1.1. Permanent BoligJobordning

Den gældende BoligJobordning ophører med udgangen af 2017. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gøre BoligJobordningen permanent, samtidig med at de omfattede ydelser justeres, jf. Aftale om finansloven for 2018.

Det betyder, at der fra den 1. januar 2018 skal gælde en permanent BoligJobordning, der giver fradrag for lønudgifter til serviceydelser og håndværksydelser i hjemmet eller en fritidsbolig. Fradraget vil i 2018 udgøre op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser. Beløbsgrænserne vil fremover blive reguleret på samme måde som en lang række øvrige beløbsgrænser i skattelovgivningen. Derved fastholdes værdien af fradraget over tid.

Med en permanent BoligJobordning fastholdes en velfungerende ordning, som hjælper de travle familier i hverdagen, samtidig med at det fortsat vil være attraktivt at energirenovere boligen, ligesom etableringen af velfungerende bredbåndsforbindelser i alle dele af Danmark fortsat understøttes.

Ved samtidig at gøre ordningen permanent skabes der en større sikkerhed for borgere, der ønsker at indrette sig efter den økonomiske håndsrækning, som ordningen indebærer f.eks. til rengøring i hjemmet. BoligJobordningen har siden indførelsen i 2011 været ophævet, ændret og genindført flere gange, hvilket har gjort det vanskeligt for borgerne at holde styr på reglerne.

Som noget nyt foreslås det ligeledes, at der indføres fradrag for lønudgifter til installation af tyverialarm, hvilket kan medvirke til at sikre tryghed i hjemmet.

(…)

2. Lovforslagets indhold

2.1. BoligJobordningen

2.1.1. Gældende ret

(…)

2.1.2. Forslaget

(…)

Det foreslås endvidere at tilpasse de ydelser, hvortil der ydes fradrag. Herunder udvides ordningen til også at omfatte installation af tyverialarm, der kan bidrage til at øge trygheden i hjemmet.

(…)

Tilslutning til bredbånd foreslås videreført som fradragsberettiget håndværksydelse. Herudover foreslås installation af tyverialarm medtaget under ordningen som fradragsberettiget håndværksydelse.

(…)

Derudover stiller BoligJobordningen krav om, at den skattepligtige skal foretage indberetning af oplysninger om det fradragsberettigede arbejde til SKAT via et elektronisk indberetningsmodul i TastSelv-systemet. Bestemmelserne herom vil blive fastsat i bekendtgørelsesform med hjemmel i ligningslovens § 8 V, stk. 9.

Fradraget bliver henført til det indkomstår, hvor arbejdet betales. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betalingen sker inden for 2 måneder efter dette indkomstårs udløb.

(…)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

(…)

Til nr. 9

Efter den gældende bestemmelse i § 8 V, stk. 1, jf. stk. 2-9 og bilag 1, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller en fritidsbolig. De fradragsberettigede ydelser fremgår af ligningslovens Bilag 1 Ydelser omfattet af BoligJobordningen 2016-2017.

Det foreslås at nyaffatte lovens bilag 1 med en liste over de fradragsberettigede ydelser fra 2018 og frem. Det foreslås samtidig at ændre affattelsen af ligningslovens § 8 V, stk. 1, som følge af, at installation af tyverialarm foreslås omfattet af ordningen, jf. lovforslagets § 1, nr. 2.

For alle ydelser gælder, at det som hidtil kun vil være arbejdslønnen til installationen m.v., som vil kunne fradrages.

Der er ikke fradrag for udgifter til materialer og andet.

Der foreslås ikke ændringer af de serviceydelser, der hidtil har været omfattet af BoligJobordningen, der udløber ved udgangen af 2017.

Ændringerne i forhold til håndværksydelser omfattet af den hidtidige BoligJobordning beskrives nærmere nedenfor. Der henvises herudover til de almindelige bemærkninger afsnit 2.1.2. For en samlet liste over de fradragsberettigede ydelser i 2018 og frem henvises til nyaffattelsen af lovens bilag 1.

Installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig foreslås medtaget som ny håndværksydelse. Fradragsretten omfatter alene lønudgifter til opsætning af tyverialarmer, ikke evt. løbende abonnementsudgifter m.v. Det bemærkes, at der som efter den hidtidige ordning ved udskiftning af yderdøre endvidere vil være fradragsret for lønudgifter til montering af dørlåse. Lønudgifter til reparation eller udskiftning af dørlåse i eksisterende yderdøre er derimod ligesom efter den hidtidige ordning ikke fradragsberettigede.

Praksis

SKM2016.558.SR
Skatterådet kan ikke bekræfte, at den forholdsmæssige andel af de omkostninger, der relaterer sig til arbejdsløn for etablering af stikledning og investering i husinstallation, kan fradrages efter reglerne i ligningslovens § 8 V, medmindre den enkelte kundes regning er så specificeret, at det tydeligt fremgår, hvor stor en andel heraf der udgør den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt er udført for den enkelte kunde. Skatterådet kan derimod bekræfte, at spørger kan fordele ydet kontantrabat for tilslutning til fjernvarme på ikke fradragsberettigede ydelser, idet der ikke knytter sig omkostninger til disse ydelser. Det er dog en forudsætning, at der ikke sker en forvridning af fordelingen mellem arbejdsløn og materialer, således at der betales overpris for ydelser, der indeholder arbejdsløn. 

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at fradragsretten efter Boligjobordningen ikke påvirkes af, at spørger tilbyder en finansieringsordning/låneordning i form af et annuitetslån, der afdrages over en nærmere aftalt periode. Skatterådet kan ikke bekræfte, at fradrag efter Boligjobordningen indrømmes på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og indgåelse af finansieringsaftalen. Der vil derimod være fradrag på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og betaling til fjernvarmeværket.