Indhold

Dette afsnit handler om besiddelse af livs og pensionsforsikringer mv. i et forsikringsselskab mv. i udlandet.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
 • Erklæringspligt
 • Erklæringens indhold
 • Oplysninger der skal vedlægges erklæringen
 • Udenlandske pensionsordninger i pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner

Regel

Det fremgår af SKL § 16, at en forsikringstager m.v., dvs. en kontohaver med en pensionsopsparing i et pengeinstitut mv., skal afgive en erklæring til Skatteforvaltningen ved oprettelse af en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II A eller anden livs- og pensionsforsikring hos forsikringsselskaber mv. i udlandet ved udløbet af perioden på 60 måneder, eller ved indtræden af fuld skattepligt her til landet senest 1 år efter indtræden af fuld skattepligt, men dog inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvor den fulde skattepligt indtræder. For ordninger som nævnt i SKL § 16, skal ejeren desuden afgive en erklæring til Skatteforvaltningen om pensionsordningen mv. med oplysning om de forhold, som er nævnt i SKL § 17, stk. 1, nr. 1-5.

Derudover skal erklæringer omfattet af SKL § 16, være vedlagt en række dokumenter som nævnt i SKL § 18, stk.1, nr. 1 og 2, litra a-e, når den oprettede ordning ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, om syge- og ulykkesforsikringer og garantiforsikringer eller lignende, og ordningen ikke er oprettet under omstændigheder som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2, om at pensionsordningen m.v. skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til Danmark. Det fremgår af SKL § 19, at det er ejeren af en pensionsordning og ikke det udenlandske selskab, der forpligtes til at indsende de ønskede oplysninger efter SKL § 18. Indsender ejeren ikke inden udløbet af kalenderåret en erklæring efter SKL § 18, stk. 1, nr. 2, til Skatteforvaltningen, og som dækker det pågældende kalenderår, skal ejeren selv inden udløbet af oplysningsfristen oplyse Skatteforvaltningen om oplysningerne nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, litra a-e, for det forudgående kalenderår.

SKL § 20 fastslår, at indsender det udenlandske selskab ikke oplysninger som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, rettidigt til Skatteforvaltningen, og har ejeren ikke indsendt oplysningerne til Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen, jf. §§ 10-13, kan Skatteforvaltningen pålægge ejeren mv. eller andre, der råder over ordningen i forhold til selskabet, at opsige ordningen. Rettidig indsendelse af oplysninger for et kalenderår er senest den 31. januar i det efterfølgende kalenderår, jf. SKL § 18, stk. 1, nr. 2.

SKL §§16-21 erstatter hjemlen i den tidligere SKL § 11c.

Oversigt over ændringer

Tidligere SKL Gældende SKL Indholdet af ændringer

§§ 11 C, stk. 1, 1. pkt. og

11 C, stk. 3, 1. pkt.
§ 16, stk. 1 Det følger af bestemmelsen, at en kontohaver skal give en erklæring til Skatteforvaltningen ved oprettelsen, af en pensionsordning omfattet af PBL afsnit II A eller anden livs- og pensionsforsikring hos forsikringsselskaber i udlandet. Dette er en videreførelse af gældende skattekontrollov § 11 C, stk. 1, 1. pkt. og § 11 C, stk. 3, 1. pkt.
§ 11 C, stk. 2, 1. pkt. § 16, stk. 2 Det følger af bestemmelsen, at den i stk. 1 omtalte erklæring kun gælder for fysiske og juridiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet.
§ 11 C, skt. 1, 2. pkt. § 16, stk. 3 Det følger af bestemmelsen, at den i stk. 1 omtalte erklæring ikke gælder for pensionsordninger godkendt efter PBL § § 15 C eller 15 D samt begravelsesforretninger og lign.
§ 11 C, stk. 1, 3. pkt. § 16, stk. 4 Det følger af bestemmelsen, at § 16, stk. 1 og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på den, der efter ejerens død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til udbetaling af forsikringen.

§§ 11 C, stk. 3 og

11 C, stk. 3, nr. 1-5
§ 17, stk. 1 Det følger af bestemmelsen, at for ordninger nævnt i lovens § 16, skal ejeren afgive en erklæring til Skatteforvaltningen om pensionsordningen m.v. med oplysning om de forhold, som er nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1-5. Dette er en videreførelse af tidligere skattekontrollov § 11 C, stk. 3. med sproglige ændringer. Der er ikke tilsigtet nogen indholdsmæssige ændringer af bestemmelsen.
§ 11 C, stk. 9 § 17, stk. 2 Det følger af bestemmelsen, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af erklæringen efter stk. 1.

§§ 11 C, stk. 4, nr. 1 og

11 C, stk. 4, nr. 2. og

11 C, stk. 5, nr. 1-5
§ 18, stk. 1

Det følger af bestemmelsen, at erklæringer omfattet af lovens § 16 skal være vedlagt en række oplysninger mv., som nævnt i bestemmelsens nr. 1 og nr. 2, litra a-e, når den oprettede ordning ikke omfattes af PBL § 53 A, stk. 4 og ordningen ikke er oprettet under omstændigheder som nævnt i PBL § 53 B, stk. 2. § 18, stk. 1, nr. 1 er en videreførelse af tidligere skattekontrollov § 11 C, stk. 4, nr. 1.

§ 18, stk. 1, nr. 2 er en videreførelse af tidligere skattekontrollov § 11 C, stk. 4, nr. 2. med den præcisering, at dele af § 11 C, stk. 6 flyttes over i nr. 2 i stedet for en henvisning hertil.

§ 18, stk. 1, nr. 2 litra a-e er en videreførelse af tidligere skattekontrollov § 11 C, stk. 5, nr. 1-5
§ 11 C, stk. 9. 2. led § 18, stk. 2 Det følger af bestemmelsen, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af erklæringen efter stk. 1.
§ 11 C, stk. 5, 1. pkt. § 19 Det følger af bestemmelsen, at indsender ejeren ikke inden udløbet af kalenderåret en erklæring efter § 18, stk. 1, nr. 2 og som dækker den pågældende kalenderår, skal ejeren selv inden udløbet af oplysningsfristen oplyse Skatteforvaltningen om oplysningerne nævnt i lovens § 18, stk. 1, nr. 2, litra a-e for det forudgående kalenderår. Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere skattekontrollov § 11 C, stk. 5, 1. pkt. med de sproglige ændringer, som ændringen af selvangivelsesbegrebet giver anledning til.
§ 11 C, stk. 7 § 20 Bestemmelsen fastslår, at indsender det udenlandske selskab ikke oplysningerne som nævnt i § 18, stk. 1, nr. 2 rettidigt til Skatteforvaltningen og har ejeren ikke indsendt oplysningerne til Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen, jf. §§ 10-13, kan Skatteforvaltningen pålægge ejeren m.v. eller andre, der råder over ordningen i fht. selskabet, at opsige ordningen.
§ 11 C, stk. 8 § 21 Det følger af bestemmelsen, at §§ 16-20 også gælder for pensionsordninger i udenlandske pensionskasser og pensionsfonde og hos andre, der udbetaler

 

Erklæringspligt

En forsikringstager m.v., dvs. en kontohaver med en pensionsopsparing i et pengeinstitut mv., skal afgive en erklæring til Skatteforvaltningen ved oprettelse af en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II A eller anden livs- og pensionsforsikring hos forsikringsselskaber mv. i udlandet ved udløbet af perioden på 60 måneder, eller ved indtræden af fuld skattepligt her til landet senest 1 år efter indtræden af fuld skattepligt, men dog inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvor den fulde skattepligt indtræder.

Se SKL § 16, stk.1.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en sammenskrivning af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk.1, 1. pkt., og § 11 C, stk. 3, 1. pkt. Der er ikke herved tilsigtet indholdsmæssige ændringer af reglerne.  Grunden til, at erklæringen vil skulle afgives inden oplysningsfristen, jf. §§ 10-12, er, at når skattepligten indtræder i løbet af et kalenderår, vil oplysningsfristen for den skattepligtiges første indkomstår kunne indtræde inden 1-årsdagen efter skattepligtens indtræden. Da den skattepligtige vil skulle oplyse Skatteforvaltningen om pensionsordningens afkast inden udløbet af oplysningsfristen, er det nødvendigt, at såvel erklæringen efter SKL § 17 som oplysningerne i SKL § 18 for det første indkomstår indgives til Skatteforvaltningen, inden oplysningsfristen for det første indkomstår udløber.

Hvis erklæringspligten ikke overholdes

Hvis forsikringstageren mv. ikke afgiver erklæringen til Skatteforvaltningen ved udløbet af perioden på 60 måneder, eller ved indtræden af fuld skattepligt her til landet senest 1 år efter indtræden af fuld skattepligt, men dog inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvor den fulde skattepligt indtræder, vil Skatteforvaltningen kunne sende en rykker med varsling om pålæg af daglige tvangsbøder efter SKL § 72 og heri anføre, at hvis erklæringen ikke indsendes inden en fastsat frist, vil der blive pålagt daglige tvangsbøder for hver dag, fristen overskrides. I forarbejderne henvises der i øvrigt til bemærkningerne til SKL § 72

Hvem er omfattet

Efter SKL § 16, stk. 2, finder stk. 1 kun anvendelse for fysiske og juridiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet. Bestemmelsen betyder at erklæringspligten efter stk. 1 kun vil skulle opfyldes af fysiske og juridiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, og dermed ikke begrænset skattepligtige, jf. kildeskattelovens § 2 og selskabsskattelovens § 2. Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen med enkelte sproglige ændringer er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 2, 1. pkt.

Hvem er undtaget

Erklæringspligten gælder ikke pensionsordninger godkendt efter pensionsbeskatningslovens §§ 15 C eller 15 D samt begravelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at afkastet altid er negativt, og at et års indbetalinger anvendes til samme års udbetalinger.

Se SKL § 16, stk. 3.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 1, 2. pkt. For pensionsordninger, som er godkendt efter pensionsbeskatningslovens §§ 15 C eller 15 D - dvs. pensionsinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed - samt begravelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at afkastet altid er negativt, og at et års indbetalinger også anvendes til samme års udbetalinger, vil der ikke skulle indsendes en erklæring til Skatteforvaltningen.

Begunstiget i henhold til policen mv.

Efter SKL § 16, stk. 4 vil en erklæringspligt efter stk. 1 også gælde for den, der efter ejerens død i henhold til bestemmelserne i policen mv. er berettiget til udbetaling af forsikringen. Undtaget er dog pensionsordninger godkendt efter pensionsbeskatningslovens §§ 15 C eller 15 D samt begravelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at afkastet altid er negativt, og at et års indbetalinger anvendes til samme års udbetalinger.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 1, 3. pkt.

Erklæringens indhold

For ordninger som nævnt i SKL § 16, skal ejeren afgive en erklæring til Skatteforvaltningen om pensionsordningen mv. med oplysning om de forhold, som er nævnt i SKL § 17, stk. 1, nr. 1-5.

Se SKL § 17, stk. 1, nr. 1-5

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen med sproglige ændringer er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 3, sidste led. Der er ikke tilsigtet nogen indholdsmæssige ændringer af bestemmelsen.

Ved besiddelse af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II A eller anden livs- og pensionsforsikring hos forsikringsselskaber mv. i udlandet, vil forsikringstageren skulle opfylde en række betingelser som angivet i SKL § 17, stk. 1, nr. 1-5.

Efter bestemmelsens nr. 1 vil forsikringstageren blandt andet skulle afgive en erklæring til Skatteforvaltningen om ejerens navn, adresse og personnummer (cpr-nummer). Har ejeren ikke cpr-nummer, men virksomhedsnummer (cvr-nummer), oplyses dette. Har ejeren heller ikke cvr-nummer, men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nummer), oplyses dette. Har ejeren hverken cpr-nummer, cvr-nummer eller SE-nummer, oplyses fødselsdatoen, når ejeren er en fysisk person. Forsikringstageren vil tilsvarende skulle give oplysning om eventuelt andre forsikrede eller begunstigede efter policen.

Endvidere vil en erklæring efter SKL § 16 skulle indeholde oplysninger om selskabets navn og adresse, jf. SKL § 17, stk. 1, nr. 2.

Derudover indebærer bestemmelsens nr. 3, at ejeren vil skulle give oplysninger til identifikation af pensionsordningen, herunder oplysning om ordningens art samt policens litra og nummer eller lignende identifikation og om ejeren er eneejer eller ejer af en andel af ordningen.

Det følger endvidere af bestemmelsens nr. 4, at ejeren vil skulle give oplysninger om størrelsen af de aftalte præmier eller bidrag, pensionsydelsen, indbetalingsperiodens længde og udbetalingstidspunktet samt give oplysninger om tidspunktet for oprettelse af ordningen eller indtræden af fuld skattepligt her til landet.

Oplysninger om tidspunktet for oprettelse af ordningen efter bestemmelsens nr. 5 vil også skulle gælde for tidspunktet for erhvervelse af allerede eksisterende pensionsordninger eller en andel heraf.

Bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om erklæringens indhold

Efter SKL § 17, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indholdet af erklæringen efter stk. 1.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af dele af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 9, og tiltænkt udnyttet således, så der vil kunne fastsættes regler om afgivelse af erklæringer efter SKL § 17, stk. 1, efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Det vil herudover kunne fastsættes, at erklæringen vil kunne indsendes elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning, jf. SKL § 35, hvorefter skatteministeren kan fastsætte regler om, at henvendelser til og fra Skatteforvaltningen skal være i elektronisk form (digital kommunikation). Den erklæringspligtige samt den, der indberetter, vil imidlertid også kunne vælge at foretage indberetningen på særlige blanketter, der vil kunne rekvireres hos Skatteforvaltningen.

Oplysninger der skal vedlægges erklæringen

Erklæringer omfattet af SKL § 16, skal være vedlagt en række dokumenter som nævnt i SKL § 18, stk.1, nr. 1 og 2, litra a-e, når den oprettede ordning ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, om syge- og ulykkesforsikringer og garantiforsikringer eller lignende, og ordningen ikke er oprettet under omstændigheder som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2, om at pensionsordningen m.v. skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til Danmark.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 4, om, at erklæringer skal være vedlagt en række dokumenter under nærmere angivne betingelser og omstændigheder.Baggrunden for bestemmelsen er, at der skal ske beskatning af udbetalinger fra ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, og det er derfor nødvendigt at modtage oplysninger om årets udbetalinger. Baseret på oplysningerne om ordningens værdi, årets udbetalinger samt årets afkast vil Skatteforvaltningen være i stand til at vurdere, om ordningen vil skulle undersøges nærmere. Således har Skatteforvaltningen, som af personen har fået fuldmagt til indseende i den pågældende ordning, mulighed for at rette henvendelse til forsikringsselskabet m.v. om at specificere opgørelsen af afkastet m.v. nærmere. 

Hvis erklæringen ikke indeholder de angivne dokumenter

Hvis erklæring efter SKL § 16 ikke indeholder de angivne dokumenter, som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 1 og 2, litra a-e, når den oprettede ordning ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, og ordningen ikke er oprettet under omstændigheder som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2, vil Skatteforvaltningen kunne sende en rykker med varsling om pålæg af daglige tvangsbøder efter forslagets § 72 og heri anføre, at hvis de angivne dokumenter ikke indsendes inden en fastsat frist, vil der blive pålagt daglige tvangsbøder for hver dag, fristen overskrides. I forarbejderne henvises der i øvrigt til bemærkningerne til SKL § 72.

Fuldmagt til indseende i ordningen i det udenlandske selskab

Efter SKL § 18, stk. 1, nr. 1, skal der medfølge en fuldmagt fra forsikringstageren mv. til Skatteforvaltningen til indseende i ordningen i det udenlandske selskab.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen, er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 4, nr. 1. 

Oplysninger om ordningen for det foregående kalenderår

Efter SKL § 18, stk. 1, nr. 2, skal der medfølge en erklæring fra det udenlandske selskab, hvori det udenlandske selskab påtager sig af egen drift senest den 31. januar til Skatteforvaltningen at sende nærmere angivne oplysninger vedrørende ordningen, for det foregående kalenderår. Erklæringen gælder så længe ordningen er anbragt i selskabet.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 4, nr. 2, med den præcisering, at dele af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 6, flyttes over i nr. 2, i stedet for en henvisning hertil, således som det sker i den tidligere§ 11 C, stk. 4, nr. 2. Derudover er SKL § 18, stk. 1, nr. 2, litra a-e, en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 5, nr. 1-5.

 Efter SKL § 18, stk. 1, nr. 2, litra a-e, skal den medfølgende erklæring indeholde følgende: 

 • De oplysninger, der er nævnt i SKL § 17, stk. 1, nr. 1 og 2, samt oplysninger til identifikation af ordningen
 • Ordningens indestående ved kalenderårets udgang
 • Årets udbetalinger fra ordningen,
 • Årets skattepligtige afkast af ordningen opgjort efter den valgte opgørelsesmetode i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3.
 • Oplysning om ordningens ophør eller overdragelse med angivelse af tidspunktet for dette.

Efter bestemmelsens litra a skal erklæringen indeholde oplysninger om identifikation af ejeren, herunder navn, adresse, personnummer m.v. samt selskabets navn og adresse, jf. SKL § 17, stk. 1, nr. 1 og 2. Erklæringen vil også skulle indeholde identifikation af ordningen, herunder oplysning om ordningens art samt policens litra og nummer eller lignende identifikation, og om ejeren er eneejer eller ejer en andel af ordningen, jf. SKL § 17, stk. 1, nr. 3.

Bestemmelsens litra b angiver, at erklæringen skal indeholde ordningens indestående ved kalenderårets udgang og efter bestemmelsens litra c, skal erklæringen ligeledes indeholde årets udbetalinger fra ordningen.

Årets skattepligtige afkast vil skulle opgøres efter pensionsbeskatningslovens §§ 3-5, dvs. efter de samme principper som for skattebegunstigede pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, jf. bestemmelsens litra d, med mindre ordningen opgøres efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. Er dette tilfældet, er det alene forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter pensionsbeskatningslovens § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter pensionsbeskatningslovens § 4, stk. 4, der skal medregnes.

Efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, kan den skattepligtige dog i stedet vælge at opgøre årets skattepligtige afkast som forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved årets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved årets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget vil være bindende for de efterfølgende indkomstår.

 Efter bestemmelsens litra e skal erklæringen indeholde oplysning om ordningens ophør eller overdragelse med angivelse af tidspunktet for dette.

Bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger

Efter SKL § 18, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 1.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 9, 2. led, for så vidt angår afgivelse af oplysninger. Bemyndigelsen er ikke udnyttet.

Bemyndigelsen efter bestemmelsen er tiltænkt udnyttet således, så der vil kunne fastsættes regler om afgivelse af oplysninger efter SKL § 18, stk. 1, efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Oplysninger efter stk. 1 vil kunne afgives elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning, jf. SKL § 35, om at skatteministeren kan fastsætte regler om, at henvendelser til og fra Skatteforvaltningen skal være i elektronisk form (digital kommunikation). Den erklæringspligtige samt den, der indberetter, vil imidlertid også kunne vælge at foretage indberetningen på særlige blanketter, der vil kunne rekvireres hos Skatteforvaltningen. 

Ejeren af pensionsordningen er ansvarlig for indsendelse oplysninger        

Det er ejeren af en pensionsordning og ikke det udenlandske selskab, der forpligtes til at indsende de ønskede oplysninger efter SKL § 18. Indsender ejeren ikke inden udløbet af kalenderåret en erklæring efter § 18, stk. 1, nr. 2, til Skatteforvaltningen, og som dækker det pågældende kalenderår, skal ejeren selv inden udløbet af oplysningsfristen oplyse Skatteforvaltningen om oplysningerne nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, litra a-e, for det forudgående kalenderår.

Se SKL § 19

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 5, 1. pkt., med de sproglige ændringer, som ændringen af selvangivelsesbegrebet giver anledning til.

Bestemmelsen indebærer, at det er ejeren af en pensionsordning og ikke det udenlandske selskab, der forpligtes til at indsende de ønskede oplysninger. Hvis ejeren ønsker det, og det udenlandske selskab tilbyder en sådan service, kan selskabet indberette oplysningerne i stedet for ejeren, men pligten til og ansvaret for, at oplysningerne indsendes, påhviler ejeren.

Hvis ejeren eller det udenlandske selskab ikke indsender oplysninger rettidigt

Ved manglende indsendelse af oplysninger omfattet af SKL § 18, kan Skatteforvaltningen pålægge, at ordningen opsiges.

SKL § 20 fastslår, at indsender det udenlandske selskab ikke oplysninger som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, rettidigt til Skatteforvaltningen, og har ejeren ikke indsendt oplysningerne til Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen, jf. §§ 10-13, kan Skatteforvaltningen pålægge ejeren mv. eller andre, der råder over ordningen i forhold til selskabet, at opsige ordningen. Rettidig indsendelse af oplysninger for et kalenderår er senest den 31. januar i det efterfølgende kalenderår, jf. SKL § 18, stk. 1, nr. 2.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 7, med enkelte sproglige ændringer.

Bestemmelsen indebærer, at Skatteforvaltningen vil kunne pålægge ejeren at opsige ordningen, hvis det udenlandske selskab ikke indsender oplysninger som nævnt i SKL § 18, stk. 1, nr. 2, selv om selskabet har erklæret at ville indsende oplysningerne. Der vil kun kunne gives pålæg til ejeren om at opsige ordningen, hvis ejeren ikke selv inden udløbet af oplysningsfristen indsender oplysningerne.

Hvis den skattepligtige ikke indsender dokumentation for, at ordningen er opsagt i overensstemmelse med Skatteforvaltningens pålæg inden for den af Skatteforvaltningen fastsatte frist, vil Skatteforvaltningen kunne sende en rykker med varsling om pålæg af daglige tvangsbøder efter SKL § 72 og heri anføre, at hvis dokumentation for opsigelse af ordningen ikke foreligger inden en fastsat frist, vil der blive pålagt daglige tvangsbøder for hver dag, fristen overskrides.

Udenlandske pensionsordninger i pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner

Oplysningspligten efter SKL §§ 16-20 finder også anvendelse på udenlandske pensionsordninger i pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner.

Se SKL § 21

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 11 C, stk. 8. SKL §§ 16-20 indeholder regler om erklærings- og oplysningspligt i forbindelse med pensionsordninger oprettet i udenlandske forsikringsselskaber. Bestemmelserne vil ikke finde anvendelse for pensionsordninger oprettet i andre former for selskaber mv., f.eks. udenlandske pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner. Da Skatteforvaltningen har det samme behov for at få oplysninger om sådanne ordninger, som det er tilfældet for udenlandske forsikringer i forsikringsselskaber, indebærer bestemmelsen, at oplysningspligten efter SKL §§ 16-20 også vil finde anvendelse på udenlandske pensionsordninger i pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner.