Indhold

Dette afsnit handler om Udbetaling Danmarks indberetningspligt vedrørende opkrævning af underholdsbidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer
  • Indberetningen
  • Hvilke oplysninger skal indberettes

Se SIL § 34.

Regel

Udbetaling Danmark skal årligt indberette til Skatteforvaltningen om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsmodtageren efter lov om opkrævning af underholdsbidrag. Se SIL § 34.

Bestemmelsen i SIL § 34 er en videreførelse af den tidligere SKL § 7 F.

Oversigt over ændringer i forhold til tidligere skattekontrollov 

Tidligere SKL

Gældende SIL 

Indholdet af ændringer

§ 7 F

§ 34

Efter bestemmelsen, skal Udbetaling Danmark årligt indberette til Skatteforvaltningen om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsmodtageren efter lov om opkrævning af underholdsbidrag.

Der skal ved indberetning om underholdsbidrag indberettes oplysninger om identiteten af den bidragspligtige, identiteten af den bidragsberettigede samt størrelsen af det betalte bidrag i det forudgående kalenderår.

Ved indberetningen skal Udbetaling Danmark tillige angive, om bidraget er fradragsberettiget for yderen.

De identifikationsoplysninger, der skal indberettes, er de oplysninger, der vil følge af regler udstedt i medfør af bestemmelsen i SIL § 52, stk. 3. Om bidraget er fradragsberettiget for yderen afgøres efter ligningslovens §§ 10 og 11.

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere lovgivning.

Indberetningen

Udbetaling Danmark skal årligt indberette oplysninger til Skatteforvaltningen om underholdsbidrag opkrævet på vegne af bidragsmodtageren efter lov om opkrævning af underholdsbidrag. Se SIL § 34, stk. 1.

Det er alene bidrag, der opkræves af Udbetaling Danmark, der er omfattet af bestemmelsen. Andre bidrag, der betales uden Udbetaling Danmarks medvirken, er ikke omfattet af indberetningspligten, men kan dog være omfattet af indberetningspligten efter SIL § 41.

De bidrag, der skal indberettes efter bestemmelsen, er underholdsbidrag til børn, ægtefæller eller en, der er besvangret uden for ægteskab, såfremt bidraget tjener til fyldestgørelse af en hjemlet underholdsforpligtelse i dansk lovgivning. Underholdsbidrag omfatter efter lov om opkrævning af underholdsbidrag ikke kun løbende børne- eller ægtefællebidrag, men også eksempelvis bidrag til udgifter i anledning af graviditet og fødsel samt udgifter ved et barns dåb, konfirmation, uddannelse, sygdom eller begravelse.

Hvilke oplysninger skal indberettes

Efter SIL § 34, stk. 2, skal der ved indberetning om underholdsbidrag indberettes oplysninger om identiteten af den bidragspligtige, identiteten af den bidragsberettigede samt størrelsen af det betalte bidrag i det forudgående kalenderår. Ved indberetningen skal Udbetaling Danmark tillige angive, om bidraget er fradragsberettiget for yderen.

De identifikationsoplysninger, der skal indberettes, er de oplysninger, der følger af SIL § 52, og de i medfør af SIL § 52, stk. 3 udstedte regler. Se afsnit A.B.1.3.5 om identifikationsoplysninger om den skattepligtige, som der indberettes om.

Om bidraget er fradragsberettiget for yderen afgøres efter LL §§ 10 og 11. De indberettede oplysninger anvendes ved skatteansættelsen for såvel den bidragspligtige som bidragsmodtageren.

Bemærk

Indberetning skal foretages til Skatteforvaltningen senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Se SIL § 54.